keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 59/13.02.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Chimiştilor"

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 59/13.02.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Chimiştilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 2768/03.02.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 270/26.01.2015 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Chimiştilor", întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 176/21.07.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2015 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,, Modernizare strada Chimiștilor”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are prevăzut în programul de investiţii pe anul 2015 obiectivul de investiţii ,,Modernizare strada Chimiștilor” Strada Chimiştilor este amplasată în partea de sud-est a municipiului Timişoara, este racordată la Calea Buziaşului, fiind o stradă înfundată cu o lungime de aproximativ 300m.

În prezent strada asigură accesul autovehiculelor de transport marfă la mai multe societăți comerciale din zonă, suprafața fiind o platformă din beton complet degradat, prezentând toată gama de defecţiuni caracteristice îmbrăcăminţilor din beton de ciment. Pe partea sudică a străzii există în incintă o platformă de parcare pentru autocamioane, dar spaţiul este insuficient, autotrenurile parcând astfel în aşteptare la intrare în incinta societăţilor, pe platforma de beton a străzii Chimiştilor. Această platformă având un carosabil foarte degradat, nu poate fi folosită în întregime, iar circulaţia autovehiculelor se desfăşoară cu dificultate, în special în perioadele ploioase.

Acest proiect va fi implementat datorită necesității fluidizării traficului. Lucrările vor cuprinde modernizare strada Chimiștilor la 4 benzi cu o lățime de 14m, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare locuri de parcare, amenajare spații verzi, rețele edilitare(canalizare pluvială și canal tehnic).

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul 84.02.03.03. Străzi. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Moderenizare strada Chimiștilor”, realizat de SC PROEXCO SRL conform contractului de prestări servicii nr.176/21.07.2014. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,,Modernizare strada Chimiștilor” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 2.738,532 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 621,194 mii euro (1 euro =4,4085 lei la data de 09.09.2014). Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 3 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ”Modernizare strada Chimiștilor”. VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC LILIANA PIRVU Red. LP Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Modernizare strada Chimiștilor "

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare strada Chimiștilor”, conform contractului de proiectare nr. 176 din data de 21.07.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 5 luni Valoare de investitie (INV) 2.738,532 mii lei (inclusiv TVA)

621,194 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 2.399,598 mii lei (inclusiv TVA)

544,312 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ): - Suprafaţă carosabil + parcare publică 6.450,00 mp - Suprafaţă trotuare 1.060,00 mp - Suprafaţă pistă ciclişti 705,00 mp - Suprafaţă zone verzi 1.900,00 mp - Canal tehnic 305,00 ml - Guri scurgere 14,00 buc - Canalizare pluvială 315,00 ml

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PIRVU