keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 14/14.01.2020 Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

14.01.2020

Hotararea Consiliului Local 14/14.01.2020
Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 19469/17.12.2019 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19469/17.12.2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul juridic nr. 19469/18.12.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. 19469/17.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.406, art. 612 alin.(1) şi respectând prevederile art.370 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art. 196. alin (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica şi se aproba Statul de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri,Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: referat_de_aprobare.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: S Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

Nr. 19469/17.12.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOT RÂRE

privind modificarea al Directiei de

Motivul emiterii proiectului de hot râre

1.Descrierea situatiei actuale Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s

Timișoara și s-a aprobarea Organigrama Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017

Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direc iei de Asistenţă Social a Municipiului Timi oara, precum şi s-a aprobat regulamentele de organizare i func ionare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s Regulamentul de organizare și funcționare ale Direc iei de A precum și s-au aprobat regulamentele de organizare H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 350/2018 s Regulamentul de organizare și funcționare ale Direc iei de Asisten precum și s-au aprobat regulamentele de organizare H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 500/2018 s Regulamentul de organizare și funcționare ale Direc iei de Asisten

H.G. nr. 417/2018 s-a modificat cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă social i a structurii orientative de personal. În cazul anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/20 organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă social organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor au fost aduse mai multe modific ri. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. organizare și funcționare ale Direcției de Asisten aprobate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMI

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții

al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistenț aprobarea Organigrama și Statul de funcţii pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Func ii i Regulamentul de organizare i funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timi oara,

a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate. 291/22.05.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Func ii i

i funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform

H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publ i a structurii orientative de personal.

350/2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Func ii i i funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi

au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice

orientative de personal. 500/2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Func ii i

i funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi a modificat Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor

cadru de organizare i func ionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, care prive

organizare i func ionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor i ora elor au fost aduse mai multe modificări.

Prin Hot rârea Consiliului Local nr. 433/09.09.2019 organigrama, statul de func ției de Asistență Socială a Municipiului Timi

OARA

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

ciala a Municipiului Timisoara

at Direc ia de Asistență Socială a Municipiului

a modificat i aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de organizare i func ionare ale Direc iei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,

a aprobat regulamentele de organizare i func ionare ale serviciilor sociale furnizate. i aprobat Organigrama, Statul de Funcții și

Socială a Municipiului Timișoara, i func ionare ale serviciilor sociale furnizate, conform

i funcționare ale serviciilor publice

i aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Socială a Municipiului Timișoara,

i func ionare ale serviciilor sociale furnizate, conform i funcționare ale serviciilor publice

i aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Social a Municipiului Timișoara;

pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare i func ionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de

, care privește Regulamentul-cadru de organizare i func ionare al direc iei de asistenţă social organizate în subordinea consiliilor locale ale

433/09.09.2019 organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Social a Municipiului Timișoara au fost modificate și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: S Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

În prezent, organigrama, statul de func regulamentele serviciilor sociale furnizate ale Direc modificate și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.5 unor posturi de natură contractuală de execu Având în vedere raportul final nr.15030/15.10.2019 privind promovarea într deținute al funcționarilor publici, raportul final nr.15451/22.10.2019 privind promovarea într superioară celei deținute personal contractual grad profesional imediat superior al func

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

1.Modificarea și aprobarea Statul de Functii al Direc conform Anexei 1.

3.Alte informatii - nu este cazul 4.Concluzii Pentru motivele expuse mai sus, propunem Asistenţă Socială a Municipiului Timi oara, conform Anexe

.

PRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMI

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și func ionare regulamentele serviciilor sociale furnizate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi

Hot rârea Consiliului Local nr. 579/26.11.2019; Având în vedere prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ se propune transformarea

unor posturi de natur contractuală de execuție în funcții publice de execuție. Având în vedere raportul final nr.15030/15.10.2019 privind promovarea într

ionarilor publici, raportul final nr.15451/22.10.2019 privind promovarea într personal contractual și raportul final nr.16550/07.11.2019 privind promovarea în

grad profesional imediat superior al funcționarilor publici.

i rezultate așteptate: i aprobarea Statul de Functii al Direcţiei de Asistență Socială a Municipiului Timi

nu este cazul

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea şi aprobarea Statului de Func ii Asistenţă Social a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1.

PRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

OARA

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

și funcționare, precum și Social a Municipiului Timișoara au fost

019 privind Codul Administrativ se propune transformarea

Având în vedere raportul final nr.15030/15.10.2019 privind promovarea într-o clasă superioară celei ionarilor publici, raportul final nr.15451/22.10.2019 privind promovarea într-o clasă

i raportul final nr.16550/07.11.2019 privind promovarea în

Socială a Municipiului Timișoara,

modificarea i aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de

VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Serviciul Resurse Umane

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Nr. APROBAT, DIRECTOR GENERAL JR. RODICA SURDUCAN

REFERAT

privind propunerea de transformare a unor posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice prin modificarea și aprobarea Statului de Funcţii

ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobat Organigrama și Statul de funcţii pentru aceasta. În prezent, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 579/26.11.2019. Precizăm că în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la Serviciul Contabilitate și CFP precum și la Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare sunt angajate 7 persoane pe posturi de execuție, de natură contractuală,care desfășoară conform atribuțiilor din fișele de post, activități cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică și anume, gestionarea fondurilor publice, conform art. 370, alin (2), lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Având în vedere art. 406, din actul mai sus menționat, unde se precizează că, autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală și presupun desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute la art. 370 alin. (2), lit.d, stabilesc funcţii publice în condiţiile prevăzute de art. 407, care stipulează că funcțiile publice se stabilesc prin act administrativ emis de consiliului local. Conform prevederilor art. 612, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: ”până la data de 1 ianuarie 2020, calitatea de funcţionar public se poate dobândi şi prin transformarea posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice, în condiţiile prevăzute la art. 406.” La alin. (2), al articolului amintit, se precizează că: persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală, posturi care sunt eligibile a fi transformate în funcții publice, vor fi numite în funcții publice de execuție corespunzător condițiilor de vechime în specialitatea studiilor, clasei și gradului profesional ale funcției publice. Respectând prevederile art.370 alin( 4) din O.U.G. nr. 57/2019, stabilirea posturilor în regim de funcție publică este obligatorie, în măsura în care sunt îndeplinite activități care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, propunem transformarea următoarelor posturi de natură contractuală , de executie, în funcții publice de execuție, după cum urmează:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Serviciul Resurse Umane

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

La Serviciul Contabilitate Financiar și CFP: - 1 post de inspector de specialitate IA, studii superioare se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional superior; -1 post de casier , studii medii, transformă înreferent, clasa III, grad profesional superior; -3 posturi de inspector de specialitate I, studii superioare se transformă în 3 posturi de consilieri, clasa 1, grad profesional superior; La Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare: - 1 post de inspector de specialitate I, studii superioare se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional superior; - 1 post de inspector de specialitate II, studii superioare se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional superior; -1 post de referent I, studii superioare de scurtă durată se transformă în consilier, clasa 1, grad profesional debutant. Referitor la transformarea unui post de referent I, studii superioare de scurtă durată în consilier, clasa 1, grad profesional debutant, gradația 3, menționăm că în Anexa la H.C.L.M.T. nr. 473/20.12.20017, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – familia ocupațională ”Administrație”, - conform Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările ulterioare, nu este stabilit salariul de bază pentru funcția de consilier , clasa I, grad profesional debutant , gradația de vechime 3. În acest sens propunem completarea Anexei la HCLMT nr. 473/2017, prin adăugarea gradației de vechime 3 la funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional debutant cu un salariu de bază aferent în cuantum de 4770 lei. Fața de cele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara și elaborarea unui proiect de hotătâre care va fi suspus aprobării în plenul consiliului local. Anexa nr. 1 la prezentul referat cuprinde Statul de funcții al Direcției de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara. Șef Serviciul Resurse Umane Întocmit, Stoia Laura Muthi Sorina Stîngu Georgeta

Atasament: anexa.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara Anexa STAT DE FUNCŢII Funcţia publică/Post Nr. 5 sa Nivel contractual Sit. Denumirea funcţiei studii N Cls. Grad e posturi Al. Functii publice de conducere 1 | Director general Ss 1 2 | Director general adjunct Ss 1 3 | Şef serviciu Ss 6 4 | Sefbirou Ss 1 Total funcţii publice de conducere 9 4.2. Functii publice de executie 5 | Consilier Ss I superior 43 6 | Consilier Ss I principal 12 7 | Consilier Ss I asistent 7 8 | Consilier Ss I debutant 1 9 | Consilier juridic Ss I superior 1 10 | Consilier juridic S I principal 1 11 | Consilier juridic Ss I asistent 2 12 | Consilier achiziţii publice Ss I superior 3 13 | Consilier achiziţii publice S I asistent 4 14 | Auditor Ss I superior 3 15 | Referent de specialitate SSD UI superior 2 16 | Referent M Nm superior 6 Total funcţii publice de execuţie 84 A. Total funcţii publice 93 B.1.Funcţii personal contractual de conducere 17 | Director general adjunct S II 1 18 | Şef Serviciu Ss I 1 19 | Sef Serviciu RI 1 20 | Şef centru Ss II 11 Total personal contractual de conducere 14 B.2. Funcţii personal contractual de executie 21 | Inspector de specialitate S IA 20 22 | Inspector de specialitate 5 I 12 23 | Inspector de specialitate S H 6 24 | Inspector de specialitate S debutant 1 25 | Consilier juridic S debutant 1 26 | Asistent social Ss principal 1 27 | Asistent social Ss specialist 8

28 | Asistent social Ss practicant 19 29 | Asistent social S debutant 6 30 | Psiholog S specialist 7 31 | Psiholog Ss practicant 12 32 | Kinetoterapeut Ss principal 3 33 | Kinetoterapeut S 4 34 | Fiziochinetoterapeut Ss specialist 1 35 | Logoped RI principal 2 36 | Psihopedagog Ss principal 1 37 | Educator Ss principal 2 38 | Educator S debutant 1 39 | Educator Ss 10 40 | Medic S specialist 4 41 | Medic dentist Ss 1 42 | Educator PL 8 43 | Asistent medical PL principal 2 44 | Asistent medical PL 13 45 | Instructor de ergoterapie M principal 6 46 | Instructor de ergoterapie M 1 47 | Animator socio-educativ M 2 48 | Educator M principal 6 49 | Educator M 11 50 | Educator M debutant 4 51 | Referent M IA 10 52 | Referent M I 4 53 | Referent M UN 4 54 | Administrator M I 6 55 | Mediator scolar M 1 56 | Ingrijitor la domiciliu M 23 57 | Ingrijitor G 14 58 | Magaziner 3 59 | Sofer I 13 60 | Infirmieră G 8 61 | Spălătoreasă G 1 62 | Paznic 4 63 | Muncitor calificat I 1 64 | Muncitor calificat UI 6 65 | Muncitor calificat ui 4 66 | Muncitor calificat IV 3 67 | Muncitor necalificat 2 Total personal contractual de executie 283 B.Total functii contractuale 297 TOTAL GENERAL 7 390 DIRECTOR GENERAL, Şef Serviciu Resurse Umane Stoia Sil? JR. SURDUCANRODIC gal LET Întocmit, Muthi Sorina MA Stîngu