keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 534/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timişoara

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 534/25.10.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-016218/14.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-016218/14.10.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-016218/14.10.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 35/04.07.2019, Avizul Arhitectului Şef nr. 30/12.09.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 136/15.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 75/2018, realizat de SC 903 STUDIOARH SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
ˇ Funcţiuni predominante: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi financiar bancare;
ˇ Regim de construire: maxim P+2E;
ˇ Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 60%;
ˇ Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1,8;
ˇ Hmax totală = 15.00 metri;
ˇ Retrageri faţă de limitele de proprietate: 10m faţă de Calea Martirilor, respectiv H/2 faţă de celelalte limite de proprietate. Retragerile faţă de limita posterioară minim 10m pentru construcţiile în regim P+1E, respectiv 6m pentru construcţiile în regim P, dar nu mai puţin de H/2".
Suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafaţa terenului conform a Deciziei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 136/15.12.2018, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării, care ramâne valabilă pe perioada punerii în aplicare a planului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform Deciziei de Încadrare APM Timiş nr. 136/15.12.2018). Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. nr. DT2018-004494/30.08.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428/30.07.2013;
Echipare tehnico-edilitară pentru investiţia propusă: se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizele pentru reţele existente nr. 614/24.07.2019.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă de 18.576mp este înscris în CF 427247 (CF vechi 148251, top 14369/2-14393/1/1-14370/1/2) cad 427247, CF 427193 (CF vechi 149317, top 14364-14365-14366-14367-14368-14369/4) cad 427193, CF 427215 (CF vechi 148248, top 14364-14365-14366-14367-14368-14369/1/1/1) cad 427215, CF 428089 (CF vechi 143803, top 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/3, 14396/2; 14393/1/1, 14370/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/1/2) cad 428089, proprietar S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 75/2018, planşa nr. 75A06 - ,,Circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiaei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L.;
- Proiectantului S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive_PUZ_PRECIOSA_Martirilor_98.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-016218/14.10.2019 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr. 98, Timisoara 1. Descrierea situației actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERȚ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr.98, Timişoara, este amplasat în partea de sud a teritoriului teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, la est de Calea Martirilor, la nord — terenul cu nr. cad 426033 pe care este construit un supermarket LIDL in regim de inaltime P conform PUD aprobat cu HCL nr.472/2010, la est - terenul are front la strada Calea Martirilor si se invecineaza cu parcele aflate in proprietate privata pe care sunt edificate cladiri cu destinatia de locuinte si servicii, la sud de terenuri proprietate privata pe care sunt construite case in regim de inaltime P, la vest de terenuri proprietate privata pe care sunt construite hale de depozitare in regim de inaltime P, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 22/2014 si de locuinte individuale in regim de inaltime P+M - P+I+M. Terenul studiat este accesibil de pe str. Calea Martirilor. Terenul reglementat, este înscris in CF 427247 (CF vechi 148251, top 14369/2-14393/1/1-14370/1/2) cad 427247, CF 427193 (CF vechi 149317, top 14364-14365-14366-14367-14368-14369/4) cad 427193, CF 427215 (CF vechi 148248, top 14364-14365-14366-14367-14368-14369/1/1/1) cad 427215, CF 428089 (CF vechi 143803, top 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/3, 14396/2; 14393/1/1, 14370/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/1/2) cad 428089. Timisoara, are front de 149,63m la Calea Martirilor (latura estică), teren în intravilan, în suprafață totală de 18.576mp având categoria de folosință: curţi industriale și edilitare, construcții anexă, curți construcţii, proprietar: S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L. Suprafața de teren ce face obiectul prezentei documentații PUZ este compusă dintr 4 parcele situate în intravilanul Municipiului Timişoara, 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr.98, Timişoara, propune realizarea unei zone mixte de comerț, servicii, funcțiuni administrative şi financiar bancare. 3. Alte informații În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „DEZVOLTARE ZONA MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr.98, Timişoara, au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 2167 din 21.06.2019 , Avizul de Oportunitate nr. 35 din 04.07.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 30 din 12.09.2019; 4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr.98, Timişoara, beneficiar S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L., îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU La ode indamentare. Cod FO53-03,Ver.2 NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă s împuni

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_PRECIOSA_Martirilor_98.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. UR2019-016218/14.10.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr. 98, Timisoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-016218/14.10.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - „DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr. 98, Timişoara, prin care se propune realizarea realizarea unei zone mixte de comerț, servicii, funcțiuni administrative şi financiar bancare. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-016218/03.10.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr. 98, Timişoara în intravilan Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 35 din 04.07.2019, Avizul Arhitectului Șef nr. 30 din 12.09.2019. Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2167 din 21.06.2019 , Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 136/15.12.2018, respectiv Adresa Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 5396/01.08.2019; Documentaţia Planului Urbanistic Zonal (PUZ) — "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr. 98, Timişoara, beneficiar S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L., proiectant S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 15.07.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017. La întâlnirea cu proiectantul SC 903 STUDIOARH SRL, organizată în data de 25.07.2019, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Direcţia Urbanism, s-a prezentat o persoană interesată de această investiție, în cadrul căreia au fost facute sugestii și obiecţii din partea acesteia, participantă la aceasta întâlnire. S-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investiție, înregistrate la Serviciul Relaționare Directă cu Cetaţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. UR2019-012251/25.07.2019. La sugestii si obiecţii din partea publicului, proiectantul documentației PUZ — "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: comerț, servicii. funcțiuni administrative financiar bancare”, CALEA MARTIRILOR nr. 98, Timişoara, beneficiar SC PRECIOSA TEAM SRL, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. UR2019-012478/30.07.2019. Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr.UR2018-006335/06.06.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentația PUZ "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea MARTIRILOR nr.98, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007 e Timișoara 2021 Cod FP 53-01, ver. 1 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr.98, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC 903 STUDIOARH SRL, proiect nr.75/2018, la cererea S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L. Terenul reglementat in cadrul documentației PUZ "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea MARTIRILOR nr.98, Timişoara, în suprafață totală de 18.576mp, este situat în partea de sud a Municipiului Timişoara, categoria de folosință curţi industriale şi edilitare, construcții anexă, curţi construcții, pe terenurile identificate prin CF 427247, CF 427193, CF 427215 ȘI CF 428089. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiş, respectiv Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş; Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea MARTIRILOR nr.98, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Vecinătăți: terenul reglementat este delimitat: la est de Calea Martirilor, la nord — terenul cu nr. cad 426033 pe care este construit un supermarket LIDL in regim de inaltime P conform PUD aprobat cu HCL nr.472/2010, la est - terenul are front la strada Calea Martirilor si se invecineaza cu parcele aflate in proprietate privata pe care sunt edificate cladiri cu destinatia de locuinte si servicii, la sud de terenuri proprietate privata pe care sunt construite case in regim de inaltime P, la vest de terenuri proprietate privata pe care sunt construite hale de depozitare in regim de inaltime P, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 22/2014 si de locuinte individuale in regim de inaltime P+M - P+1+M. Terenul are front la stradă pe strada Calea Martirilor. Terenul reglementat în suprafață de 18.576mp este înscris în CF 427247 (CF vechi 148251, top 14369/2-14393/1/1-14370/1/2) cad 427247, CF 427193 (CF vechi 149317, top 14364-14365-14366- 14367-14368-14369/4) cad 427193, CF 427215 (CF vechi 148248, top 14364-14365-14366-14367- 14368-14369/1/1/1) cad 427215, CF 428089 (CF vechi 143803, top 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/3, 14396/2; 14393/1/1, 14370/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/1/2) cad 428089; Timişoara, având ca proprietar pe S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L. Planul Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, FI UNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea MARTIRILOR nr. 98, Timișoara propune realizarea unei zone mixte de comerț, servicii, funcțiuni administrative şi financiar bancare. Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004494/30.08.2018 Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004494/30.08.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. 9% 21 Timișoara 2021 Cod FP 53-01, ver. 1 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 614/24.07.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: Funcțiuni predominante: comerţ, servicii, funcțiuni administrative și financiar bancare; Regim de construire: maxim P+2E; Procent de ocupare al terenului maxim: POT m; 360%; Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT 51,8; Hmax totati- 15.00 metri; Retrageri față de limitele de proprietate: 10m față de Calea Martirilor, respectiv H/2 față de celelalte limite de proprietate. Retragerile față de limita posterioară minim 10m pentru construcțiile în regim P+1E, respectiv 6m pentru construcțiile în regim P, dar nu mai puțin de H/2” Suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafața terenului conform a Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 136/15.12.2018, respectiv Adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 5396/01.08.2019, suprafață care va fi amenajată şi întreținută şi conform documentației de PUZ supusă analizării, care ramâne valabilă pe perioada punerii în aplicare a planului, în condițiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform Deciziei de Încadrare APM Timiș nr.136/15.12.2018 ); Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. nr. DT2018-004494/30.08.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; Echipare tehnico-edilitară pentru investiția propusă: se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizele pentru rețele existente nr. 614/24.07.2019. La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (MTC.T.). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. gi 21 Timișoara 2021 Cod FP 53-01, ver. 1 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 191) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul întegrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr. 98, Timişoara va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr.98, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L., întocmit conform proiectului nr.75/2018, realizat de SC 903 STUDIOARH SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: Funcțiuni predominante: comerț, servicii, funcțiuni administrative și financiar bancare; e Regim de construire: maxim P+2E; e Procent de ocupare al terenului maxim: POT max =60%; e Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT 51,8; e = 15.00 metri; e Retrageri față de limitele de proprietate, conform planşei nr. 75A05 — „Reglementări Urbanistice”: 10m față de Calea Martirilor, respectiv H/2 față de celelalte limite de proprietate. Retragerile față de limita posterioară minim 10m pentru construcțiile în regim P+1E, respectiv 6m pentru construcțiile în regim P, dar nu mai puțin de H/?”. Suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafața terenului conform Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiș cu nr. 136/15.12.2018, respectiv Adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 5396/01.08.2019suprafață care va fi amenajată şi întreținută şi conform documentației de PUZ supusă analizării, care ramâne valabilă pe perioada punerii în aplicare a planului, în condițiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform Deciziei de Încadrare APM Timiş nr.136/15.12.2018); Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-004494/30.08.2018 , necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; A 21 Timișoara 2021 Cod FP 53-01, ver. 1 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Echipare tehnico-edilitară pentru investiția propusă: se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizele pentru rețele existente nr. 614/24.07.2019. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr.98, Timişoara va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în suprafață de 18.576mp este înscris în CF 427247 (CF vechi 148251, top 14369/2-14393/1/1-14370/1/2) cad 427247, CF 427193 (CF vechi 149317, top 14364-14365-14366- 14367-14368-14369/4) cad 427193, CF 427215 (CF vechi 148248, top 14364-14365-14366-14367- 14368-14369/1/1/1) cad 427215, CF 428089 (CF vechi 143803, top 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/3, 14396/2; 14393/1/1, 14370/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/1/2) cad 428089, Timişoara , proprietar S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 75/2018, planga nr. 75A06 - „Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr. 98, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea ”DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr.98, Timişoara, elaborat de proiectantul SC 903 STUDIOARH SRL, proiect nr. 15/2018, la cererea beneficiarului S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local. ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CI RIU CON R i CHIRA , Z Monica M AN i T 9%91 Timișoara 2021 Cod FP 53-01, ver. 1 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: AVIZ_JURIDIC.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-016218/14.10.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 17.10.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIAR BANCARE”, Calea Martirilor nr. 98, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr.UR2019-016218/14.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare mixtă. Comerț, servicii, funcțiuni administrative şi financiar-bancare”, Calea Martirilor nr. 98, Timişoara, beneficiar societatea PRECIOSA TEAM S.R.L, plan elaborat de către proiectantul SC 903 STUDIOARH SRL, prin proiect nr. 75/2018, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare mixtă. Comerţ, servicii, funcțiuni administrative şi financiar-bancare”, Calea Martirilor nr. 98, Timişoara, precum și Expunerea de motive nr. UR2019-016218/14.10.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul şef, întocmită în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentației, în suprafață de 18.576 mp, potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, rezultă următoarea situație juridică: Terenul reglementat în suprafață de 18.576mp este proprietatea Preciosa Team SRL şi este înscris în CF 427247 (CF vechi 148251, top 14369/2-14393/1/1-14370/1/2) cad 427247, CF 427193 (CF vechi 149317, top 14364-14365-14366-14367-14368-14369/4) cad 427193, CF 427215 (CF vechi 148248, top 14364-14365-14366- 14367-14368-14369/1/1/1) cad 427215, CF 428089 (CF vechi 143803, top 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/3, 14396/2; 14393/1/1, 14370/2; 14364, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369/1/2) cad 428089. De asemenea, din examinarea cărților funciare mai sus individualizate (datate 18.09.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini sau litigii cu privire la aceste imobile. Cu privire la documentația supusă avizării din punct de vedere juridic, se cuvine a se face următoarele precizări: Prin cererea înaintată instanței de contencios administrativ de către Instituţia Prefectului — județul Timiş, care face obiectul dosarului nr. 3461/30/2019, a fost solicitată anularea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018 privind modificarea art. 1 din HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 157/28.05.2002. Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, “Până la soluționarea cauzei, actul atacat ... este suspendat de drept”. Menţionăm, totodată, faptul că, urmare a solicitării Municipiului Timişoara, s-a stabilit termen de judecare a cauzei în prima instanță, pentru data de 03 octombrie 2019, dată la care instanța de judecată a amânat pronunţarea pentru data de 24.10.2019.

De menţionat că, în ceea ce priveşte litigiul mai sus indicat, în prezent, nu mai subzistă motivul de nelegalitate invocat de către Prefectul Judeţului Timiş în susținerea cererii în anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018, fiind obţinut avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aspect care, însă, nu înlătură suspendarea de drept a efectelor hotărârii atacate. Astfel cum reiese din documentaţia înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 1505/10.04.2018, respectiv nr. 2167/21.06.2019 (- preluare avize obţinute conform CU 1505/10.04.2018 şi conf. aviz oportunite nr. 26/17.09.2018), ambele emise “în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017”, respectiv “...prelungit prin HCL nr. 619/2018”, din care reiese cerința ca “autorizarea construcţiilor se va face în baza unui PUZ aprobat prin HCL . (...) Documentaţia pentru PUZ se va întocmi conform. ...RLU aferent PUG Timişoara”. Având în vedere premisa respectării prevederilor Legii nr. 350/2001- “art. 31! alin. 1 “Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente”, şi următ., art. 65 alin. 1 — “În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnicoedilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. cO coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Se avizează raportul de specialitate nr.UR2019-016218/14.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcțiuni administrative şi financiar-bancare”, Calea Martirilor nr. 98, Timişoara, beneficiar SC Preciosa SRL, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având calitatea de proprietar al acestuia, conform extraselor de carte funciară pentru informare anexate documentaţiei. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare zonă activități economice — producție şi depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului general, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘEITAN | ȘI VĂ Cod FO53-13,Ver.l

Atasament: 02_regimh_.pdf

Atasament: 03_funct_exist_.pdf

Atasament: 04_circulatii_exist.pdf

Atasament: 5___Memoriu.pdf

S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D. 307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544

Proiect nr. 75/2018

MEMORIU DE PREZENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL "DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT , SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE, FINANCIAR BANCARE

 INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL „DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE, FINANCIAR BANCARE

Amplasament: Calea Martirilor, nr. 98, Timisoara

Iniţiator: S.C. PRECIOSA TEAM S.R.L. (Beneficiar)

Elaborator: s.c.”903 STUDIOARH” SRLD” (Proiectant) Data elaborării: august 2018

Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: "Dezvoltare zona mixta, comert, servicii, functiuni administrative, financiar bancare”, Calea Martirilot, nr. 98, cf nr. 428089, 427247, 427215, 427193 Timișoara, a fost întocmită la comanda beneficiarului SC PRECIOSA TEAM SRL. Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte comert, servicii, functiuni administrative financiar bancare si locuire colectiva.

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată – cu front la Calea Martirilor, se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan.

Folosinţa actuala: teren (altele) Destiantia actuala: industrie

1.3. SURSE DOCUMENTARE

1

1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă

este situat în intravilanul localităţii si are destinaţia de zona industriala

 Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este destinata restructurarii urbane in vederea realizarii unei zone mixte comert, servicii, functiuni administrative financiar bancare si locuire colectiva  Terenul studiat este delimitat astfel:

 la nord – terenul cu nr. cad 426033 pe care este construit un supermarket LIDL in regim de inaltime P conform PUD aprobat cu HCL nr.472/2010

 la est, terenul are front la strada Calea Martirilor si se invecineaza cu parcele aflate in proprietate priata pe care sunt edificate cladiri cu destinatia de locuinte si servicii

 la sud de terenuri proprietate privata pe care sunt construite case in regim de inaltime P

 la vest de terenuri proprietate privata pe care sunt construite hale de depozitare in regim de inaltime P, conform PUZ aprobat cu HCL nr22/2014 si de locuinte individuale in regim de inaltime P+M - P+1+M

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr.447/24.10.2016 a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General,

1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil de pe str. Calea Martirilor. Zona are caracter urbanizat si beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului

Timisoara. Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune

investiţia in dezvoltarea tramei stradale majore (Calea Martirilor) la prospecte transversale adecvate circulaţiilor la nivel de zona si întreg municipiu.

 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI

Dezvoltarea zonei a fost una puternica, intervenţiile fiind in construirea de locuinţe individuale noi care inlocuiesc cladirile vechi de tip semi-rural, de-a lungul strazii Calea Martirilor, construirea unui spatiu comercial - LIDL si dezvoltarea unei zone de depozitare (str. J. Monet)

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII

Întreaga zona are un un caracter de zona mixta rezidenţial-comercial, pe alocuri cu un caracter semi-urban, cu accente rurale.

2

Evoluţia localităţii a demonstrat necesitatea reinoirii fondului construit cu locuinte si imobile care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII Terenul studiat este situat în partea sudica a municipiului Timişoara, în intravilanul

localităţii.

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil din Calea Martirilor si beneficiază de întreaga reţea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 150m la Calea Martirilor si o adnacime maxima de 107m

Terenul in suprafaţa totala de 18.576mp este inscris in CF nr. .428089, 427247, 427215, 427193

- sarcini in favoarea DIICOT

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziţiei în ţesutul urban.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de frontul la artera majora, respectiv Calea Martirilor.

 La nivel edilitar întreaga zona este echipată.

 Zona este dotata cu servicii de interes local, spatii comerciale, spatii birouri etc

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare şi de reconversie în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+2

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul Mun.

Timişoara, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat. Terenul are o suprafaţa relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de

alunecare.

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULAŢIEI RUTIERE Obiectivul este amplasat în partea sudica a municipiului Timişoara, în zona

deservita de artere majore (Calea Martirlor si str. Maresal Ctin Prezan) si străzi de categoria a 2-a (str. Mures), ce asigura conectarea la reţeaua de străzi a localităţii. .

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi: - profilul transversal variabil al străzii Calea Martirilor

- inexistența locurilor de parcare amenajate.

3

2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME.

Terenul are front la strada Calea Martirilor artera maora a Municipiului Timisoara, care face legatura cu zona periurbana – comuna Giroc- care recent a suferit o puternica densificare

Reţeaua secundară de drumuri din zonă este organizata predominant cu circulaţie in sens unic.

Fluiditatea traficului la nivelul zonei este afectata in special de profilul variabil al strazii Calea Martirilor.

Situaţia ar putea fi remediata o data cu lărgirea străzii la un prospect minim de 26m (Conf. PUG aflat in curs de elaborare)

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ Funcţiunea majora in zona este cea de locuire astfel:  locuire individuala in imobile cu regim de inaltime predominat P+M si

dispersat P+1e- P+1e+M  locuirea colectiva este prezenta, la nord de strada Mures in ansambluri

de locuinte colective cu regim de inaltime P+4 Serviciile sunt reprezentate de un supermarket aflat la intersectia Strazii Mures

cu Calea Martirilor, Exista o zona de depozitare bine conturata, la vest de amplasamentul studiat.

2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT Pe terenul studiat se gasesc constructii care pana in prezent au avut destinatia

industriala. Incinta studiata se gaseste pe locul fostului Plafar, care o data cu anii 1990 si-a incetat activitate

Parcelele invecinate sunt ocupate de cladiri cu functiuni diferite, exceptie face o singura parcela aflata la limita vestica, care este libera de constructii de orice fel

2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE Nu se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea fiind

concentrate cu preponderenta in preajma intersectiilor majore. Intreaga zona mixta propusa va deservi cu servicii arealul inconjurator, si va

beneficia la randul sau de serviciile existente in zona 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI

Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU

INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de reţele de canalizare, alimentare cu

energie electrică, termoficare, telecomunicaţii.

4

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultării populaţiei în cadrul

procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Certificatul de Urbanism nr.1505/10.04.2018 a fost obţinut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General,

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă

este situat in intravilan, UTR 57 , zona industriala ● Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata

“Mărirea fondului de locuinţe si creşterea calităţii locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare.

Prin propunerea de locuinte individuale, cuplate si insiruite, se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este destinata restructurarii urbane (RIM)

5

Axe de dezvoltare majore ase jeg ar centura nord existenta.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de densificare,

fenomen normal data fiind poziţia din cadrul oraşului. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de

imbunatatirea fondului construit.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Se propune realizarea unui acces direct din Calea Martirilor cu relatie de stanga-

dreapta

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

- realizarea unei zone mixte: comert, servicii, functiuni administrative financiar bancare si locuire colectiva - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse. - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru

întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor, etc.

Documentaţia are drept obiect: - Realizarea unui spatiu comercial in regim de inaltime P+1 cu parcaje la

parter - Asigurarea de spații verzi amenajate

3.5.1. BILANT TERITORIAL INDICI CARACTERISTICI

 BILANT TERITORIAL EXISTENT Subzona industrie Steren=18.576mp Suprafata construita S=6.773mp Suprafata construita desfasurata S=7.367mp POT existent=6.773/18.576x100=36.46% CUT existent=7.367/18.576=0.39

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szsi- subzona industrie 18.576,00 - Cc – cai de comunicatie rutiera - 26 0,14% SzM – subzona mixta - 18.550 99,86%

Cladiri 6.773 (36.46%) 11.130 (60%) 59,92% Spatii verzi amenajate

în cadrul parcelei - 3.710 (20%) 19.97%

Circulatii, platforme, alei 11.803 (63.54%) 3.710 (20%) 19.97% TOTAL 18.576 100,00%

6

 INDICI CARACTERISTICI

ZONA MIXTA COMERT, SERVICII P.O.T. maxim 60% C.U.T. maxim 1.8 H maxim 15m regim de de inaltime (S)+P+2E Spati verzi min. 20%

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE Parcelele vor fi conectate la utilitatile existente

Bransamentele se vor executa pe cheltuiala beneficiarilor

A. ALIMENTARE CU APĂ Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui branșamet la reţeaua

de apă a localităţii Timișoara atât pentru satisfacerea nevoilor igienicosanitare din cadrul obiectivului cât şi pentru asigurarea necesarului de umplerea a sistemului de stingere a incendiilor, bazin amplasat in sudul terenului studiat.

Legătura cu conducta de apă existentă a municipiului Timișoara, se va realiza din Calea Martirilor printr-un branșament propus.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt: Qzi med = 2,68 m3/zi = 0,03 l/s Qzi max= 1,30 x Qzi med = 3,48 m3/zi = 0,04 l/s Qorar max= 2,8 x Qzi max = 9,76 m3/zi = 0,40 m3/h = 0,11 l/s Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va realiza

prin intermediul unui branșament la reţeaua de apă a localităţii Timișoara cu o conductă din PE-HD având De 90 mm.

Reţeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE- HD, PN6, De 90x6,3 mm în lungime de cca. L = 307m. Pe această reţea de alimentare cu apă potabilă a parcelelor propuse în P.U.Z.–ul studiat s-au prevăzut 3 hidranti suprateran de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situaţie ED -01) amplasati pe spațiul verde.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm. Avizul de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

B. CANALIZARE Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele: Quz.zimed = Qzimed = 2,68 m3/zi = 0,03 l/s; Quz.zimax = Qzimax = 3,48 m3/zi = 0,04 l/s; Quz.orarmax = Qorarmax = 9,76 m3/zi = 0,40 m3/h = 0,11 l/s. Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-1:2006. Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate şi evacuate la reteaua

de canalizare a localității Timișoara prin intermediul unui racord la reţeaua de canalizare. Legătura la conducta de canalizare existentă se va realiza in strada

7

Martirilor prin intermediul căminului de racord propus. Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o reţea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L =252 m.

Pe această reţea s-au prevăzut 6 cămine de vizitare. Traseul reţelelor de canalizare şi poziţile căminelor de vizitare se vor urmări pe

planul de situaţie (ED-01). Panta canalului este funcţie de adâncimea de ieşire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire. Materialul utilizat pentru realizarea reţelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN 4, Dext = 250 mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de existenţă (50 ani). Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranţă la transport şi o etanşare absolută a reţelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 – 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448– 82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă/material compozit carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.

Apele pluviale de pe platforma si acoperisuti se vor colecta prin intermediul gaigerelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantorseparator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR). Pentru apele pluviale de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o reţea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 523m. Pe această reţea s-au prevăzut 22 cămine de vizitare. Decantorul-separatorul de hidrocarburi (DSH) este dimensionat la un debit de 26 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole.

Bazinele de retenţie (BR), asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 150 m3 . Dimensiunile bazinelor propuse sunt:- L = 12.00 m, R = 3.00 m – fiecare

Ulterior, prin intermediul unei statii de pompare (SP) apele pluvialea cumulate in bazinul de retenție vor fi deversate in sistemul de canalziare de incinta cu ajutorul unei statii de pompare care refuleaza in CM6 – camin racord. Apele vor trece printrun bazin de linistire (camin raccord), ca apoi sa ajunga in sistemul de canzalizare centralizat al Municipiului Timișoara

Apele pluviale vor fi contorizate printr-un contor amplasat pe refularea pompei si cadrul statiei de pompare apa pluviala.

Avizul de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

8

3.7.PROTECŢIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată.

In zona Hypermarketului europubelele de gunoi sunt ampalsate sub cladire (care la nivelul parterului sprijina doar pe stalpi) intr-un spatiu imprejmuit cu gard din palsa sudata si poarta metalica cu acces controlat.

In zona mixta locuire colectiva- servicii, europubelele vor fi amplasate pe o platforma betonata intr-un spariu imprejmuit cu gard plin relaiza din zidarie si usa metalica cu acces controlat 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat. Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi.

3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna

pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor. 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă.

3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004 În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potenţiale

asupra mediului, situaţia propusă prin prezenta documentaţie, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menţionată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale

9

zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

 Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric şi juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat, cuprinzând toate investiţiile din acest areal; nu există condiţii de funcţionare care să necesite atenţie deosebită;

 Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcţii: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii şi reciclarea deşeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activităţi, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

 Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele: 1. alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin bransarea la

reţeaua publică a Municipilui Timişoara; 2. evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin

racordare la canalizarea Municipiului Timişoara; 3. sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate

cazurile şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;

4. evacuarea deşeurilor se va face diferenţiat pentru cele menajere, preluate de către regia Municipală Retim.

5. protecţia ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spaţii verzi şi plantaţii de aliniament;

 Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi detaliate la nivel judeţean în cadrul PATJ Timiş: strategia naţională privind gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor, strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite protejate, ş.a.

În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

 efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu: biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de faţă este deja urbanizat; asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce ţin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, această intrevenţie (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puţin 200-300 de ani, intervenţia fiind reversibilă; sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna şi flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; solul natural va fi afectat de implementarea proiectului, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi amenajărilor; apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal; aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin î plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influenţat pozitiv; factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi de

1

implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materialelel de constructie ale cladirilor existente pe terenrul studiat, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potenţialul terenului situat intr-o zona privilegiata a Municipiului Timişoara; implementarea planului nu distruge topografia terenului; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

 efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;  în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;  riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;  se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o

rază de 100 m;

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  Terenul studiat este situat în partea sudica a municipiului Timişoara, în

intravilanul localităţii.

 Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil din Calea Martirilor si beneficiază de întreaga reţea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 150m la Calea Martirilor si o adnacime maxima de 107m

 Terenul in suprafaţa totala de 18.576mp este inscris in CF nr. .428089, 427247, 427215, 427193

 sarcini in favoarea DIICOT

 Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse – nu e cazul.

Intomcit

arhitect LUCIAN STANCU

1

Atasament: 5___Regulament.pdf

S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D. 30 7160 Dumbrav ita, s tr. Sirius nr. 2, spat iu C2 , tel+400 7420 2653 5 fax 0356 -818 544

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL "DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT , SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE, FINANCIAR BANCARE

Proiect nr. 75/2017

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE , FINANACIAR BANCARE, TIMISOARA, STRADA CALEA MARTIRILOR NR.98 şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat; - Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000; - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

2

- Hotărârea C.J. Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

- Hotărârea C.J. Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- Planul de Amenajarea Teritoriului Judeţean Timiş – P.A.T.J. Timiş aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timişoara.

- şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

- Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 - Etapa 3 PUG – în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE , FINANACIAR BANCARE, TIMISOARA, STRADA CALEA MARTIRILOR NR.98 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 18.576 mp, situată in Calea Martirilor, nr.98, identificată prin CF nr. 428089, 427247, 427215, 427193 Timişoara, proprietar S.C. AVA 3 COMPANY S.R.L. Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

3

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII ▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico- edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Resursele subsolului

▪ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.3. Resursele de apă

▪ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

� Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate. � Consiliul Judeţean Timiş va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile

specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi va stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

� În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.6. Zonele construite protejate ▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu

cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

4

▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

▪ Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

▪ Construcţiile şi amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

▪ Unităţile de construcţiile şi amenajările propuse prin prezenta documentaţie, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare- măsurare etc.);

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice

▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

▪ Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare ▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor

presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

2.2.7. Lucrări de utilitate publică

5

▪ Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 3.1. DOMENIUL DE APLICARE Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localităţii Timisoara şi are o suprafaţa totala de 18.576 mp. Suprafaţa mica a zonei studiate a condus la propunerea a unei singure Unităţi Teritoriale de Referinţă.

• UTR 1 – SUBZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE, FINANCIAR BANCARE

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE FINANCIAR BANCARE , are următoarele subzone funcţionale:

SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative, financiar bancare

- subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și birouri destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii, bitouri, in regim de înălţime S+P+2E

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate Szc – subzona cai de comunicaţie rutieră

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzM –subzona mixta comert servicii, functiuni administrative, financiar bancare.

Se permit amplasarea următoarelor funcţiuni pentru SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative financiar bancare.

Structură funcţională dedicată exclusiv activităţilor economice de tip terţiar: � administrative – birouri, sedii de companii etc � financiar-bancare � comerciale, alimentaţie publică � comerţ en detail în clădire independenta � servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere � cercetare ştiinţifică � culturale � căi de acces carosabile şi pietonale private, � parcaje supraterane � spaţii plantate � spaţii pentru sport şi recreere � construcţii pentru echipare tehnică � împrejmuiri � comerţ alimentar si nealimentar � unităţi de comerţ cu amănuntul, baruri si restaurante

6

� Parterele orientate spre spaţiile publice vor avea de regulă funcţiuni de interes pentru public.

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Szv – subzonă pentru spaţii

verzi amenajate: � spaţii verzi amenajate � spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de protecţie; � căi de comunicaţie - acces carosabil şi pietonal la parcele; � mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si

spatii de joc pentru copii; � constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene � piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului � construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane

de mici dimensiuni cum ar fi staţii de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenţie, firide telecomunicaţii, etc.;

Szc – subzona cai de comunicaţie rutieră Se permite amplasarea următoarelor construcţii (functiuni) pentru zona Szc –

subzonă căi de comunicaţie rutieră: � căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru

ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie);

� amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

� construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcţional admis cu condiţionări pentru SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative, financiar bancare

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public.

� Garaje publice sau private sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

� Activităţi de mică producţie, cu următoarele condiţii: să fie parte a unei activităţi de tip comercial – producţia să fie desfăcută preponderent în această locaţie spaţiile de producţie să nu fie dispuse spre spaţiile publice nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă

� dotări sportive � staţii comercializare produse petroliere

7

� dotări pentru sănătate si agrement � servicii � locuinţe de serviciu

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE Zonele afectate de reţele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse

interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul). Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile. 3.5. INTERDICŢII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcţional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 1- ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE, FINANCIAR BANCARE

� activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

� activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; � staţii de reparatii auto cu capacitate peste 5 maşini; � ferme agro – zootehnice, abatoare; � depozite de deşeuri � depozitare en gros � depozitare de materiale refolosibile � clădiri provizorii de orice natură

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru Szv– subzonă

pentru spaţii verzi amenajate: � sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni

permise; � panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru Szc– subzonă căi de comunicaţie rutieră: ▪ sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente. 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spaţii verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

8

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale ▪ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.536/1997. ▪ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor conexe zonei de agrement cât şi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

▪ Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planşa conţinând “Reglementări Urbanistice”;

▪ Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de 10,0 m fata de aliniament. ▪ Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice ▪ Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere. 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

� Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

� Distanţa cladirilor faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 4,50 m dar se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă.

� Nu se admit calcane spre vecini

9

� Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

� Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

▪ Construcţiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 6,00m faţă de limita posterioară a parcelelor pentru cladirile în regim de înălțime (S+) P și minim 10,00m dar nu mai puțin de h/2 pentru cladirile în regim de înălțime (S+)P+1- (S+)P+2E ▪ Extinderea cladirilor existente se va putea face cu conditia ca limitele corpului nou de clădire sa respecte o retragere de minim 4.50m fata de limita posterioara a parcelei dar nu mai puțin de h/2 pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

▪ Construcţiile şi echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile ▪ Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor. ▪ Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei şi de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. ▪ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă. 4.2.2. Accese pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică. ▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente ▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale

1

localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică (dacă e cazul), ▪ De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel: - se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele

sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul). 4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz. ▪ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi şi sunt apoi colectate în bazinul de retenţie. ▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari ▪ Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul). Alimentarea cu energie electrică ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

▪ ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul). ▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul). ▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor (dacă e cazul). ▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc. 4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare ▪ Reţelele de apă, de canalizare, drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. ▪ Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

1

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

▪ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situaţia comasărilor de parcele.

▪ Sunt permise reparcelări cu condiţia obtinerii de parcele cu suprafaţă mai mare de 1000 mp.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: ▪ Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; ▪ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

▪ Ca regulă generală, înălţimea construcţiilor nu va depăşi distanţa dintre aliniamente.

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime

să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate; ▪ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii.

Regimul de înălţime general impus construcţiilor din SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative, financiar bancare

▪ Regimul de înălţime maxim al construcţiilor este S+P+2E ▪ Înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor este max.15,00m;

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor ▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban. ▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. ▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

� La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

1

� Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila � Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 30 grade

� Autorizaţiile de construcţie eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puţin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălţime similar, cu corelarea cotei cornişei şi coamei acoperişului;

� Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălţuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita ţigla;

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. ▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare al terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU . In cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc la

SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative, financiar

bancare P.O.T. maxim 60%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate şi este raportul între suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere şi înălţime şi formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor. CUT maxim reprezintă un indicator de calitate şi este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului CUT = Scd / St.

SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative financiar bancare

C.U.T. maxim 2,8

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje ▪ Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii după cum urmează:

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

1

- pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

▪ Căile de comunicaţie vor beneficia de spaţii de parcare aferente, în funcţie de categorie, destinaţie construcţiile adiacente şi de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

▪ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile şi numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

▪ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietăţii. ▪ Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă sau învelitori tip terasă).

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate ▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaţii verzi în procentul de minim 20% din suprafaţa totală a terenului;

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate la nivelul solului sau pe clădiri sub forma de terase inierbate;

▪ Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

▪ Gardurile vor avea înălţimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă. ▪ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietăţi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăţi va avea o înălţime de minim 1,50m, fiind poziţionat la 0,50m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi

4.5.4. Gestionarea deşeurilor ▪ Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

1

4.6. BILANT TERITORIAL Subzona industrie Steren=18.576mp Suprafata construita S=6.773mp Suprafata construita desfasurata S=7.367mp POT existent=6.773/18.576x100=36.46% CUT existent=7.367/18.576=0.39

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szsi- subzona industrie 18.576,00 - Cc – cai de comunicatie rutiera - 26 0,14% SzM – subzona mixta - 18.550 99,86%

Cladiri 6.773 (36.46%) 11.130 (60%) 59,92% Spatii verzi amenajate

în cadrul parcelei - 3.710 (20%) 19.97%

Circulatii, platforme, alei 11.803 (63.54%) 3.710 (20%) 19.97% TOTAL 18.576 100,00%

� INDICI CARACTERISTICI

ZONA MIXTA COMERT, SERVICII P.O.T. maxim 60% C.U.T. maxim 1.8 H maxim 15m regim de de inaltime (S)+P+2E Spati verzi min. 20%

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

• Suprafaţa mica a terenului a dus la realizarea a unei singure Unităţi Teritoriale de

Referinţă, prezentul regulament fiind aplicabil pentru întregul terenul reglementat UTR 1 - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE, FINANCIAR BANCARE

Întocmit,

arhitect Anca Anghelescu

Atasament: 06_circulatii_terenuri_.pdf

Atasament: 07_mobilare_.pdf

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA mp mp Szsi- subzona industrie 18.576,00 = Ce — cai de comunicatie rutiera = 78 0,41% SzM — subzona mixta = 18.498 99,59% Cladiri| 6.773 (36.46%) 11.099 (60%) 59,74% Spatii verzi amenajate 3710 (20%) 19.97% în cadrul parcelei Circulatii, platforme, alei| 11.803 (63.54%) 3.689 (20%) 19.97% 18.576 100,00% TOTAL

Atasament: A2_reglem_cu_verde.pdf

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA mp mp Szsi- subzona industrie 18.576,00 = Cc - cai de comunicatie rutiera 78 0.41% SzM — subzona mixta E 18.498 99,59% Cladiri) 6.773 (36.46%) 110989 (60%) 59,74% Spatii verzi amenajate - 3710 (20%) 19.97% în cadrul parcelei Circulatii, platforme, alei| 11.803 (63 57%) | 5685 (20%) 19.97% TOTAL 18.576 100,00%

Atasament: Plan_de_actiune.pdf

94 PLAN DE ACŢIUNE UR | - Di În vederea implementarii Planului Urbansitic Zonal "DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE, FINANCIAR BANCARE -PRELUARE AVIZE OBTINUTE CONFORM CU 1505/10.04.2018 SI CONF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR.26/17.09.2018, Generat de imobilul situat în Timisoara, Calea Martirilor nr.98, identificat prin CF nr.CF nr. 428089, 427247, 427215, 427193 Timişoara, Beneficiar : SC PRECIOSA TEAM SRL Nr. d/o OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CASTRALE SI NOTARIALE IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE 10 Denumire obiective utilitate publica, operațiuni cadastrale şi notariale Evaluare estimativa a costurilor Responsabil finantate Etape de realizare a operatiunilor şi investiilor (perioada preconizata) Alipire parcele 2.500 euro DEZVOLTATOR Trim 1 2020 Dezmembrare teren pentru drum public şi stație transport în comun conform PUZ 2.500 euro DEZVOLTATOR Trim 1 2020 Operațiuni notariale de renuntare la dreptul de proprietate parcela pentru drum public şi staţie transport în comun 1.000 euro DEZVOLTATOR Trim 1 2020 Mutare stație transport în comun pe teren dezmebrat conform PUZ 15.000 euro DEZVOLTATOR Trim 1 2020 Bransamente rețea de canalizare menajera (pe teren privat) 7.500 euro DEZVOLTATOR Trim 2 2020 Bransamente rețea de alimentare cu apa (pe teren privat) 7.500 euro DEZVOLTATOR Trim 2 2020 Bransament rețea de aliemntare cu energie electrică (pe teren privat) 7.500 euro DEZVOLTATOR Trim 2 2020 Bransamente retea de alimentare cu gaz 7.500 euro DEZVOLTATOR Trim 2 2019 Lucrări rutiere — accese carosabile la Calea Martirilor (pe teren public) 4.200 euro DEZVOLTATOR Trim 2 2020

0 - a _ N Evaluare Etape de realizare a Denumire obiective utilitate publica, e e e estimativa Responsabil finantate operatiunilor şi investiilor operațiuni cadastrale și notariale - a costurilor (perioada preconizata) 11 | Lucrări rutiere — amenajare parcari și | 18.000 euro DEZVOLTATOR Trim 3 2020 spatii verzi în incinta Primaria Municipiului Timisoara * Pri NICO. COP... Investitor SC PRECIOSA TEAM SRL reprezentata prin. fa A LEV ENTE Observaţie: Se vor mentiona: efectuarea operatiunilor cadastrale şi notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în doemniul public a terenurilor prevazute prin PUZ şi cu stabilirea responsabilitatii pentru fiecare acţiune în parte.