keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 530/25.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor"

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 530/25.10.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr.  SC2019-25751/11.10.2019 privind oportunitatea  Proiectului de hotărâre  a  Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
       Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-25751/11.10.2019 al Biroului Construcţii -Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
       Având in vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de 15.10.2019 -  Anexa la Raportul de specialitate nr SC 2019-25751/11.10.2019;
       Având în vedere Adresa nr. SC2019 - 25751/14.10.2019 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
       Având în vedere Fişa Tehnică nr.25/01.10.2019  de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii , emisa de Comisia Tehnico -Economică ;
       Având in vedere Programul de Dezvoltare 2019 ,  investiţii , cap 67.02.03.04 - Instituţii publice de spectacole şi concerte;
       În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b)  şi alin. 4 lit. d)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       În temeiul  art.139 alin.(1) şi alin.(3) şi art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico -economică elaborată la faza DALI , pentru investiţia " DALI  reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor", întocmită de Universitatea Politehnica Timişoara.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza DALI pentru proiectul" DALI  reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor" prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei pentru proiectul "DALI  reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor", prevazută în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Construcţii Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei MunicipiuluiTimişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
            - Primarului Municipiului Timişoara;
            - Serviciului Juridic;
            - Direcţiei Urbanism;
            - Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
            - Direcţiei Economice;
            - Direcţiei de Mediu;
            - Direcţiei Dezvoltare;
            - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse  I Est;
            - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
            - Serviciului Scoli-Spitale;
            - Biroului Constructii Instalatii;
            - Direcţiei Comunicare-Relationare;
            - Biroului Audit;
            - Biroului Managementul Calităţii;
            - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
         - Mass media locale.
 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_2_DALI_Parc_Rozelor.pdf

ANEXA nr.2 PROIECTANT, Universitatea Politehnica Timişoara, www.upt.ro Adresa: Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România fax: 0256-403021 Contract Nr. 2620/02.08.2019 DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII Reabilitare scenă pentru spectacole Parcul Rozelor. Structură metalică în arce cu învelitoare din membrane impermeabilă pentru spații culturale

(A) PIESE SCRISE 1. Informații generale privind obiectivul de Investiţii 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor”. Structură metalică în arce cu învelitoare din membrană impermeabilă pentru spații culturale. 1.2. Ordonator principal de credite/investitor Municipiul Timișoara 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) Casa de Cultură a Municipiului Timișoara 1.4. Beneficiarul investiţiei Municipiul Timişoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție Facultatea de Construcţii, Departamentul de Construcții Metalice şi Mecanica Construcțiilor str. Ioan Curea, nr. 1, Timişoara, Timiş Dr. -Ing. Andrei CRIŞAN, andrei.crisanQupt.ro Dr. -Ing. Adrian IVAN, adrian.ivan(Qupt.ro

(A) PIESE SCRISE 1. Informații generale privind obiectivul de Investiţii 1.1. Denumirea obiectivului de investiții DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor”. Structură metalică în arce cu învelitoare din membrană impermeabilă pentru spații culturale. 1.2. Ordonator principal de credite/investitor Municipiul Timișoara 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) Casa de Cultură a Municipiului Timișoara 1.4. Beneficiarul investiţiei Municipiul Timişoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție Facultatea de Construcţii, Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcțiilor str. Ioan Curea, nr. 1, Timişoara, Timiş Dr. -Ing. Andrei CRIȘAN, andrei.crisanQupt.ro Dr. -Ing. Adrian IVAN, adrian.ivan(Qupt.ro

2. Situația existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de Intervenţii 21. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituţionale și financiare Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenții se realizează conform cerințelor de reabilitare structurală din Expertiza Tehnică 22/2019 elaborata S.C. DOWER CONSTRUCT S.R.L., Arad la cererea Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 001. Expertiza tehnica.pdf 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficienţelor a) Analiza situației existente Structura, în ansamblu, cuprinde următoarele obiective: l. Scenă cu pardoseală elastică din mixtură cauciucată 2. Cabine vestiar în suprafață aproximativă de 200 mp cu șarpantă din lemn (astereală, căpriori, rigle, etc.) Copertină textil — sintetică de tip Ferari Precontrait 652 — 771 Opaque ancorată prin pretensionare pe cabluri 4. Structură metalică spațială formate din arce cu structura reticulată zăbrelită 5. Împrejmuire cu gard metalic Scena are subsol în partea din faţă unde sunt trei încăperi. În spatele scenei este un perete cortină care maschează cabinele vestiarelor. Fosa pentru orchestra, amplasată în fața scenei, este bordată de un parapet de zidărie de aprox. 53 cm. Din fosă se permite accesul prin trei uşi la cele trei încăperi amplasate în partea din față. Cabinele vestiarelor sunt amplasate radial în spatele scenei. Structura de rezistență este realizată din pereți şi stâlpi cu grinzi de lemn și o șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă zincată. Structura inițială a fost reabilitată în anul 2004 (conform proiect 181/2003) conform căruia au fost realizate următoarele intervenții structurale: - Realizarea unei structurii de rezistență pentru susținerea copertinei - Consolidarea pereților scenei și refacerea legăturilor la cele trei nivele - Refacerea învelitorii la cabinele vestiar - Limitarea şi dirijarea circulaţiei în jurul scenei - Refacerea pardoselii - Refacerea zidăriei degradate. Structura vizată de prezenta documentație (structura de rezistență pentru susţinerea copertinei) a fost proiectată să ofere protecţie scenei împotrivă acţiunilor climatice (vânt, ploaie). Aceasta prezintă un regim de înălțime parter. În plan, structura are formă poligonală cu următoarele dimensiuni principale: Lungime, L=27,00 [m] Lăţime, D = 34,00 [m] În elevație, structura este formată din trei arce cu înălțimea maximă la cheie măsurată de la cota +0,00 a scenei de hmax = 12,00 [m]. Arcele au o structură spațială tip grindă cu zăbrele realizată din țeavă rotundă 0102x5 pentru tălpi și Q5lx5 pentru montanți și diagonale. Arcele sunt încastrate la bază în fundații izolate. Prinderea este realizată cu buloane de ancoraj M35, gr. 5.6. Pe direcție transversală, arcele sunt legate cu transversale curbe, realizate din grinzi cu zăbrele cu structură tridimensională triunghiulară din țeavă 0102x5. De asemenea, arcele sunt stabilizate LI

transversal cu tiranţi prinşi în blocuri de fundare izolate. Arcele au fost realizate din mai multe tronsoane prinse cu şuruburi. Acoperirea scenei a fost realizată cu o prelată prinsă de structura de rezistență cu ancore metalice prevăzute cu întinzătoare. În conformitate cu specificațiile proiectului inițial, sistemul de fundare este alcătuit din fundații izolate din beton armat C18/22.5. În urma evenimentelor din 17.09.2017, încărcarea extraordinară din vânt a dus la ruperea prelatei (a se vedea Figura l). Figura 1 Cedarea membranei b) Identificarea necesităților și a deficienţelor În situația actuală, structura nu poate îndeplini funcţionalitatea pentru care a fost proiectată inițial. Deficiențele structurale, conform Expertizei Tehnice 22/2019 elaborata S.C. DOWER CONSTRUCT S.R.L,, Arad, sunt următoarele: - arcele metalice care susțin acoperişul, realizate în soluție grindă cu zăbrele spațială şi alcătuite din țeavă Q102x5 şi 051xS prezintă străpungeri de rugină localizate nesimetric la cheia arcului din axul A, făcând structura nesigură pentru folosirea în scopul în care a fost proiectată; - membrana sintetică (ieșită din garanție) este ruptă şi înlăturată de pe o suprafața considerabilă. 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice Modificările şi lucrările propuse au la baza cerințele privind exploatarea corespunzătoare a construcției cu aducerea acesteia în parametrii normali de exploatare: - înlocuirea elementelor metalice afectate de coroziune; - înlocuirea membranei deteriorate şi/sau ieșite din garanție; - reparații şi consolidări locale sistemului structural prin îndepărtarea ruginii, grunduire şi vopsire; Măsurile au ca scop asigurarea menținerii rezistentei elementelor structurale actuale, satisfacerea normelor tehnice actuale şi au in vedere intervenții la elementele structurale și nestructurale. Prin intervenții se vor păstra caracteristicile arhitecturale ale construcției şi vor satisface condițiile tehnice pentru destinația structurii. Obiectivele preconizate a fi atinse vizează îmbunătățirea funcționala a structurii și reducerea riscurilor asociate exploatării în condiții normale.

3. Descrierea construcției existente 3.1. Particularități ale amplasamentului: a) Descrierea amplasamentului Amplasamentul clădirii este în centrul Parcului Rozelor din Timişoara, pe malul drept al Canalului Bega. Terenul ocupat de scenă aparține Stalului Român cu nr. 6606/1991, Direcţia pentru Tineret și Sport a jud. Timiş — admin. Operativ nr. 6606/1991 — CF. În fața structurii se găseşte un platou care găzduieşte evenimente culturale, festivaluri și alte adunări de oameni. În partea din spate, structura se învecinează cu râul Bega. Accesul oamenilor este permis de jur împrejurul structurii, pe alei amenajate (pietruite sau asfaltate), așa cum se poate observa în Figura 2. b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile Amplasamentul este delimitat de: - alee pietonală şi respectiv Canalul Bega în sud - platou cu pietriș în nord - în est şi vest, accesul se face pe Splaiul Spiru Haret În vecinătatea structurii, în vest, se găsește Departamentul de Hidrotehnică al Facultății de Construcții, Universitatea Politehnica din Timişoara, iar în est Podul Michelangelor. c) datele seismice și climatice Pentru caracterizarea climatică au fost considerate datele furnizate de stația meteorologică din Timişoara, cu următoarele valori (valori cuprinse şi în studiul geotehnic, suport al proiectului): - Viteza medie a vântului 3.5 m/s - Temperatura medie anuală +10,90 C - Precipitații medii anuale 631 mm - Umiditate relativă medie 74%

Cantitatea maximă de precipitați poate ajunge la 1000 mm, frecvența zilelor cu precipitații pe an fiind de 110,7 (lunile mai — iunie). În conformitate cu prevederile normei seismice P 100-92, la data executării proiectului inițial, structura a fost încadrată după cum urmează: - Zona seismică de calcul: D (ks=0,16) - Perioada de colț: Tc = 1,0 sec - Clasa de importanță: III - Grupa de construcţie: A2 - Categoria de construcţie: a - Categoria de importanță: C În conformitate cu specificațiile CR O — 2012, Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor, structura a fost clasificată în Clasa III de importantă-expunere. Clasificarea se face în funcţie de consecințele umane și consecințele economice ce pot fi provocate de un hazard natural sau/şi antropic major, precum și de rolul acestora în activitățile de răspuns post-hazard ale societății. În conformitate cu această încadrare se vor determina valorile factorului de importantă — expunere, 7; pentru acțiunile din cutremur (y1), vânt (yrw), zăpadă (y1s) sunt indicate în normele de specialitate. În condițiile în care este necesară o diferențiere moderată și argumentată prin calcul a coeficienţilor parțiali de siguranță pentru acţiuni și rezistențe, aceasta se poate face în funcție de Clasele de consecințe ale pierderii siguranței. Structura de față a fost încadrată ca fiind CCI — Pierderi reduse de vieți omeneşti. Mici sau neglijabile consecințe economice, sociale și pentru mediul natural. d) studii de teren: (i)studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare; Proiectul inițial cuprinde și un studiu geotehnic realizat de INCERC Timişoara, sub conducerea dl. Prof. Dr. -Ing. Corneliu BOB, responsabil lucrare Dr. Ing. Avram JURCA cu următoarele date de identificare: Denumirea lucrării: Amenajare scena Parcul Rozelor, loc. Timişoara Beneficiar: S.C. PRO WASSER AT s.a. Timişoara Executant: INCERC Timişoara Responsabil lucrare: Dr. Ing. Avram JURCA Nr. expertiză: 3/2003 Faza: Studiu Geotehnic În cadrul studiului au fost realizate 2 foraje (FI şi F2, localizate așa cum este prezentat în Figura 3, iar raportul cuprinde următoarele date: - adâncimea de îngheţ pentru amplasament este de 60...70 cm (în conformitate cu STAS 6045-77) - stratificația geotehnică evidențiată a fost următoarea: 0,00... 1,00 (1,50) m umplutură

1,00 (1,50) m... 1,60 (2,50) m nisip fin prăfos, albăstrui, la bază gălbui, de îndesare medie 1,60 (2,50) m... 1,80 (4,20) m nisip mijlociu, gălbui, în FI curgător, în F2 umed, de îndesare medie of! iN E ARIS, N EA O SCENA > Ata ) *. A TR TURN = CI AA] TURN Figura 3 Amplasare foraje Apa subterană a fost interceptată în F, la 1,30 m, iar în F, la 3,20 m. Terenul bun de fundare este constituit de stratul de nisip fin prăfos gălbui cu intercalații albăstrui de îndesare medie, aflat începând cu adâncimea de 160 cm. În aceste condiții, cota de fundare propusă este de 200 cm, unde, pentru o lățime a tălpii fundației de 1,00 m, se consideră o presiune convențională de calcul pcon = 230 kPa. Această valoare urmează a fi corectată conform STAS 3300/2-85 considerând KI = 0,05 și K2=2,0 în funcție de lățimea reală a tălpii fundației. (ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; e) situația utilităţilor tehnico-edilitare existente; Vestiarele sunt racordate la utilităţile municipiului Timişoara: apă, canal, electricitate. Încălzirea spațiilor este asigurată de centrala termică proprie.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; Factori de risc naturali Structura care face obiectul prezentei documentații a fost proiectată pe baza normelor de proiectare aflate în vigoare la data proiectării, anul 2003. Codurile de proiectare pentru evaluarea încărcărilor din vânt și zăpadă aflate în vigoare la data respectivă sunt următoarele: - zăpadă: STAS 1010121 —92 - vânt: STAS 10101/20— 90 În prezent, ambele coduri de proiectare au fost actualizate și modificate, după cum urmează: - zăpadă: CR 1-1-3/2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor - Vânt: CR 1-1-4/2012 Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor Zăpadă: În conformitate cu prevederile CR 1-1-3/2012, valorile factorului de importanță-expunere pentru acțiunea zăpezii, yr;, asociat fiecărei clase de importanță-expunere, indicate în Tabelul 4.1 este Vis = 1,0 (Clasa III), iar valoarea coeficientului de expunere al construcției în amplasament, C,, indicate în Tabelul 4.2 este C, = 1,0, expunere normală. Vânt: Dată fiind forma specială a structurii, pentru evaluarea acțiunii vântului asupra construcției și a răspunsului acesteia se recomandă utilizarea încercărilor în tunelul aerodinamic şi/sau ale metodelor numerice, utilizând modele adecvate ale construcției şi ale acțiunii vântului. În conformitate cu prevederile CR 1-1-4/2012, pentru zonele din sud-vestul Banatului și pentru zonele de munte recomandă utilizarea de date primare recente înregistrate de Administrația Naţională de Meteorologie, ANM. De asemenea, în cazul în care este necesar determinarea valorii factorului direcțional cu; se recomandă utilizarea de date primare recente de la ANM. În conformitate cu datele istorice disponibile', în ultimele 6 luni, viteza vântului a prezentat următoarele variaţii: 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 | E TE E TEI TI 360) £ | £ Em sl * 2 Is s ol E = 33 2 ŞI 3 =|k Ea 2 a 1 https://www.meteoblue.com/ro/vreme/historyclimate/weatherarchive/timi%c8%99oara rom%c3%a2nia 665087

Vai 2019 Viteza vântului (km/h) 2 14 16 18 20 22 24 26 28 30 i ţia vântul Aprilie 2019 Viteza vântului (km/h) Martie 2019 Viteza vântului (km/h) Direcţia vântu -—| — f - i ţia vântul! —_ Februarie 2019 Viteza vântului (km/h) Direc' 1-1 360 e! pr o : “180 ia vânti —_ Ianuarie 2019 Viteza vântului (km/h) WV o + TEL | 1 Trebuie menţionat faptul că în septembrie 2017, pentru Timişoara a fost emis cod portocaliu” fiind precizat că viteza maximă a vântului la rafală va depăşi 90 km/h. Mai mult, în expertiza * http://www.mmediu.gov.rofapp/webroot/uploads/files/Comunicat-17septembrie2017.pdf

tehnică se precizează că AGERPRESS prin comunicatul de presă din 26.09.2017 menționează că viteza vântului declarată neoficial de primarul Timişoarei a fost de 148 km/h. Factori de risc antropici - Proiectare defectuoasă; - Execuţie incorectă; - Exploatare necorespunzătoare; - Riscuri determinate de factorul uman Proiectare defectuoasă - lipsa de personal specializat și calificat — nerespectarea investiţiei și a documentației de licitație - depăşirea costurilor alocate - evaluări geotehnice neadecvate - control defectuos al calității — disponibilitatea materialelor și echipamentelor - nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate - contaminarea mediului înconjurător Execuţie incorectă — nerespectarea soluţiei proiectate — întârzieri de finalizare Exploatare necorespunzătoare Principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului investiţiei de a gestiona (exploata) în mod corespunzător obiectivul de investiție realizat. Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului de performanta şi a costurilor de exploatare în limitele planificate. Riscuri determinate de factorul uman - erori de estimare - erori de operare - vandalism g) informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate. Nu este cazul 3.2. Regimul juridic: a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune; Terenul ocupat de scenă aparţine Stalului Român cu nr. 6606/1991, Direcţia pentru Tineret şi Sport a jud. Timiş — admin. Operativ nr. 6606/1991 — CF.

b) destinația construcției existente; Organizarea de manifestații culturale, evenimente folclorice, concerte, proiecții de film, etc. c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecție ale acestora şi în zone construite protejate, după Caz; Nu este cazul d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz. Nu este cazul 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici: a) categoria și clasa de importantă; În conformitate cu prevederile normei P100-1/2013 locaţia structurii este caracterizată de acceleraţia terenului pentru proiectare a, = 0.208 şi o valoare a perioadei de colţ Tc = 0.7s. structura poate fi încadrată în Clasa III de importanță-expunere. În conformitate cu specificațiile CR 0 — 2012, Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor, structura a fost clasificată în Clasa III de importantă-expunere. De asemenea, structura de față a fost încadrată ca fiind CCI — Pierderi reduse de vieți omeneşti. Mici sau neglijabile consecințe economice, sociale și pentru mediul natural. În cadrul proiectului tehnic toate elementele structurii de rezistență se vor verifica la starea limita ultimă SLU (stare asociată cu ruperea elementelor structurale şi alte forme de cedare structurală care pot pune în pericol siguranța vieții oamenilor) şi starea limita de serviciu SLS (stare dincolo de care cerințele de serviciu specificate pentru structura construcției și elementele sale structurale nu mai sunt îndeplinite) în conformitate cu prevederile normelor în vigoare (SR EN 1990). b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; Nu este cazul c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție: Structura scenei, respectiv vestiarele au fost reabilitate în anul 2004, în baza proiectului inițial executat de PRO WASSER AT. S.A., sub conducerea director ing. Mărioara GOLUMBA, şef proiect Maria BAN cu indicativul 181/A/2004 (contract de proiectare 181/2003). Structura de rezistență a copertinei a făcut obiectul aceluiași proiect şi a fost executată în același an. d) suprafața construită; Suprafața totală construită a clădirii (scenă, vestiare, etc.) este de 660 mp din care 480 mp suprafață totală a fost acoperită, structurată după cum urmează: - scenă cu pardoseală elastică din mixtură asfaltică cauciucată 300 mp - cabine vestiare cu învelitoare din tablă plană sau ondulată 200 mp - fosă, pentru orchestră, căi de acces, scări 160 mp e) suprafața construită desfăşurată;

Suprafața totală construită a clădirii (scenă, vestiare, căi de acces, scări, fosă) este de aproximativ 927 mp (conform plan orizontal amenajare scenă, proiect 181/2004 — planşa 04.A). f) valoarea de inventar a construcției; Nu este cazul gs) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente. Nu este cazul. 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. În cadrul expertizei tehnice (Stare tehnică a structurii copertinei scenei din Parcul Rozelor Timişoara, nr. 22/2019, S.C. DOWER CONSTRUCT S.R.L., Arad, Dipl. Ing. Domșa Valentin, Expert tehnic Al, A2) s-au efectuat următoarele verificări: - Verificarea stării tehnice a structurii metalice care susține membrana - Verificare îmbinărilor sudate - Calculul eforturilor din cablurile întinzătoare ale membranei Conform expertizei, pentru structura vizată nu a fost găsit un proiect autorizat şi verificat de către un verificator autorizat, aceasta fiind realizată în lipsa cărţii tehnice a investiţiei. Fundaţii În urma expertizei, fundațiile realizate din beton armat C18/22.5 sunt în stare bună. Nu s-au identificat deplasări ale structurii metalice care să fie date de distrugerea betoanelor din fundații sau a ancorajelor. De asemenea, starea structurii arată că tasările fundațiilor a fost consumate, iar acestea sunt stabile. Structura Arcele metalice care susțin acoperişul au fost realizate în soluţie grindă cu zăbrele spațială. Tălpile sunt alcătuite din țeavă 9102x35, iar montanții şi diagonalele din țeavă O51x5. Dată fiind destinația structurii, în perioada de exploatare au fost folosite lămpi de iluminat care au produs cicluri repetate de încălzire — răcire a structurii metalice. În perioadele de răcire s-a produs condensul, care în timp a dus la ruginirea tălpilor grinzii cu zăbrele a arcului din şirul A. Localizarea străpungerilor este nesimetrică, chiar dacă lămpile de iluminat sunt dispuse simetric. Acest lucru atrage suspiciuni asupra calității materialului din care a fost confecţionat arcul cât şi asupra calității aplicării vopselei. Trebuie menționat faptul că întreținerea, care ar fi trebuit să fie planificată şi efectuată periodic, nu a fost executată. Restul arcelor au puncte de rugină cauzate de condens. Acoperișul Prinderea deficitară a prelatei în zona arcelor A — C, cumulată cu încărcarea extraordinară din vânt survenită în 17.09.2017 a dus la ruperea prelatei (a se vedea Figura 4).

Figura 4 Cedarea membranei De asemenea, în cadrul expertizei se menționează conformarea incorectă a sistemului structural care nu permite disiparea energiei vântului, concentrând eforturile la nivelul copertinei şi al prinderilor. În conformitate cu capitolul 5 al expertizei tehnice, folosind metodologia de nivel 2, indicatorul Ri a fost evaluat după cum urmează: 3 Neîndeplinit Criteriu Îndeplinit Moderat | Major Il | Condiţii privind configurarea structurii 40 2 | Condiţii privind interacţiunile structurii 10 3 | Condiţii privind alcătuirea elementelor 20 4 | Condiții referitoare la planşeu 10 Punctaj realizat pentru ansamblul condiţiilor R; = 80 de puncte În funcţie de valoarea indicatorului R, se va evalua clasa de risc seismic conform următorului tabel Clasa de risc I U II IV Valori Ri <30 30 — 60 61-90 91 — 100 În continuare, în conformitate cu capitolul 5.2 al expertizei tehnice, este prezentat indicatorul Ro: Neîndeplinit Moderat | Major Criteriu Îndeplinit 1 | Degradări produse de acţiunea cutremurului 50 2 | Degradări produse de încărcări verticale 20 3 | Degradări produse de degradări cu deformații (tasarea reazemelor, contracții, 2 acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului 4 | Degradări de o execuție defectuoasă (dezaxări ale stâlpilor, contravântuirile, 2 defecte în îmbinări sudate, defecte în îmbinări cu şuruburi) 5 | Degradări produse de factori de mediu: agenți corozivi sau biologici asupra oțelului

| (coroziune exfolieri) | | Punctaj realizat pentru ansamblul condiţiilor R, = 79 de puncte În funcţie de valoarea indicatorului R, se va evalua clasa de risc seismic conform următorului tabel Clasa de risc I II III IV Valori R> <40 40-70 71-90 91 — 100 În conformitate cu specificațiile expertizei tehnice, în temeiul normativelor de proiectare și al îndrumătoarelor de evaluare structurală, factorul R;, a fost apreciat ca fiind supraunitar şi condițiile de protecție seismică îndeplinite. În conformitate cu cele precizate mai sus, structura se încadrează în clasa de risc seismic III. 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. Dat fiind faptul că normele de proiectare au suferit modificări majore (inclusiv privind evaluarea încărcărilor climatice, respectiv a evaluării capacității portante a fundațiilor). De asemenea, se recomandă o expertizare amănunţită a structurii cu identificarea nevoilor de intervenție structurală (elemente principale si elemente secundare), reevaluarea încărcărilor structurale (vânt, zăpadă, seism) şi verificarea elementelor structurale (inclusiv fundațiile) în conformitate cu normele aflate în vigoare. 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz Sentința Tribunalului Timiş, arată că furtuna din 17 septembrie 2017 ”nu poate fi considerată un caz de forță majoră în condițiile în care furtunile cu intensificări de vânt şi descărcări electrice sunt specifice verii, intensitatea acestora nefiind de natură a le cataloga ca fiind imprevizibile” ?, 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2): a) clasa de risc seismic; În conformitate cu indicatorii Ra și cu cele prezentate mai sus structura se încadrează în clasa de risc seismic Rs III. Nu se impune o analiză privind stabilirea indicatorului R3 ţinând cont de regimul de înălțime şi zona seismică. b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenție; Varianta 1, conform expertizei tehnice se referă la înlocuirea/consolidarea elementelor degradate şi întocmirea unui proiect de urmărire în timp a exploatării conform normativelor și legislației în vigoare. Lucrările cuprind următoarele: - Reproiectarea sistemului structural pentru a limita efectele vântului din acțiunea excepțională (se face referire la furtuna din 17.09.2019) prin înălțarea stâlpilor din Bl, B9, Cl, C9, D2, D8, E3, F4, GS, F6, E7 * adev.ro/pkt7e4

Demontarea tronsoanelor 2 de la cheia arcului din axul A, talpa superioară a tronsoanelor 2 şi înlocuirea ţevilor compromise, verificarea sudurilor în atelierul de execuție conform C1350-1999; Reproiectarea plăcilor de îmbinare a tronsoanelor și prevederea unor găuri de evacuare a apelor pluviale la tronsonul 2, la îmbinarea cu tronsonul | pentru prevenirea ruginii; Crearea unui sistem de prindere al lămpilor care să depărteze corpurile de iluminat de structura metalică a arcelor pentru protejarea la diferențele de temperatură date de încălzirea şi răcirea acestora care provoacă condensul; prinderea membranei se va face numai în nodurile structurii; pentru acest lucru, se vor proiecta eclise Varianta 2, conform expertizei tehnice se referă la înlocuirea/consolidarea elementelor degradate şi întocmirea unui proiect de urmărire în timp a exploatării conform normativelor și legislației în vigoare. Lucrările cuprind următoarele: Reproiectarea sistemului structural pentru a limita efectele vântului din acțiunea excepțională (se face referire la furtuna din 17.09.2019) prin renunțarea la o porțiune de membrană (acea parte care acoperă vestiarele) între axul C şi stâlpi din Bl, B9, Cl, C9, D2, D8, E3, F4, G5, F6, E7 Demontarea tronsoanelor 2 de la cheia arcului din axul A, talpa superioară a tronsoanelor 2 şi înlocuirea ţevilor compromise, verificarea sudurilor în atelierul de execuție conform C150-1999; Reproiectarea plăcilor de îmbinare a tronsoanelor şi prevederea unor găuri de evacuare a apelor pluviale la tronsonul 2, la îmbinarea cu tronsonul 1 pentru prevenirea ruginii; Crearea unui sistem de prindere al lămpilor care să depărteze corpurile de iluminat de structura metalică a arcelor pentru protejarea la diferențele de temperatură date de încălzirea şi răcirea acestora care provoacă condensul; Prinderea membranei se va face numai în nodurile structurii; pentru acest lucru, se vor proiecta eclise. c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: Reproiectarea sistemului structural pentru a limita efectele vântului din acţiunea excepțională (se face referire la furtuna din 17.09.2019). Dată fiind specificitatea structurii și gradul de specialitate cerut pentru proiectare structurilor cu membrane pretensionate, soluția de proiectare va fi în totalitate asumată de proiectant în faza de , PT+De. În capitolul 2. c — Piese Desenate este prezentată schematic propunerea pentru modificarea prinderii membranei pentru limitarea efectelor vântului. Demontarea tronsoanelor 2 de la cheia arcului din șirul A, talpa superioară a tronsoanelor 2 şi înlocuirea ţevilor compromise, verificarea sudurilor în atelierul de execuție conform C150-1999; Reproiectarea plăcilor de îmbinare a tronsoanelor și prevederea unor găuri de evacuare a apelor pluviale la tronsonul 2, la îmbinarea cu tronsonul | pentru prevenirea ruginii; Crearea unui sistem de prindere al lămpilor care să depărteze corpurile de iluminat de structura metalică a arcelor pentru protejarea la diferențele de temperatură date de încălzirea și răcirea acestora care provoacă condensul;

- Prinderea membranei se va face numai în nodurile structurii; pentru acest lucru, se vor proiecta eclise. d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerințelor şi conform exigențelor de calitate. Geometria membranei acoperișului se va modifica pentru a îndeplini cerințele de conformare structurală prevăzute în cadrul expertizei tehnice. Pentru a îndeplini aceste cerințe, proiectantul va urmări recomandările date la capitolul 2, c, din partea desenată a prezentei documentații. De asemenea, dată fiind complexitatea structurii și a parametrilor structurali interdependenți, se recomandă o abordare de tip ”build-and-design”, în care atât proiectarea cât și execuţia sunt conduse de o singură entitate, responsabilă în totalitate pentru calitatea lucrărilor de proiectare, construcții şi montaj. 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional, arhitectural şi economic, cuprinzând: a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: Varianta 1 - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural - Înlăturarea vopselei şi a ruginii în zonele afectate de coroziune - Verificarea stării elementelor structurale afectate de coroziune - Înlocuirea elementelor structurale degradate - Verificarea organelor de îmbinare şi înlocuirea celor afectate de coroziune - Dispunerea de eclise în nodurile structurii pentru prinderea membranei; - Aplicarea unei protecții anticorozive (grund, vopsea); - Înlocuirea tiranților frontali - Înălțarea şi consolidarea stâlpilor din poziția Bl, B9, Cl, C9, D2, D8, E3, F4, G5, F6, E7 și consolidarea fundațiilor - Înlocuirea membranei ieșite din garanție şi/sau distruse Varianta 2 - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural - Înlăturarea vopselei și a ruginii în zonele afectate de coroziune - Verificarea stării elementelor structurale afectate de coroziune - Înlocuirea elementelor structurale degradate - Verificarea organelor de îmbinare şi înlocuirea celor afectate de coroziune - Dispunerea de eclise în nodurile structurii pentru prinderea membranei; - Aplicarea unei protecții anticorozive (grund, vopsea); - Înlocuirea tiranților frontali - Înlocuirea membranei ieșite din garanție și/sau distruse - protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz; Nu este cazul - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației şi/sau a funcțiunii existente a construcției; În conformitate cu cerințele expertizei tehnice, se recomandă demontarea tronsoanelor 2 ale arcului din axul A, consolidarea elementelor degradate şi verificarea sudurilor în hala de producție, în conformitate cu prevederile legii și a normelor și standardelor de specialitate aflate în vigoare. După efectuarea lucrărilor de consolidare, tronsoanele consolidate se vor monta în poziția lor inițială. - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; Nu este cazul - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente; Nu este cazul b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranşări/branșări. finisaje la interior/exterior, după caz. îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate; Nu este cazul c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția: Structura care face obiectul prezentei documentații a fost proiectată pe baza normelor de proiectare aflate în vigoare la data proiectării, anul 2003. Codurile de proiectare pentru evaluarea încărcărilor din vânt şi zăpadă aflate în vigoare la data respectivă sunt următoarele: - zăpadă: STAS 10101/21-92 - vânt: STAS 10101/20- 90 În prezent, ambele coduri de proiectare au fost actualizate şi modificate, după cum urmează: - zăpadă: CR 1-1-3/2012 Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor - vânt: CR 1-1-4/2012 Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor Trebuie menționat faptul că în septembrie 2017, pentru Timișoara a fost emis cod portocaliu“ fiind precizat că viteza maximă a vântului la rafală va depăşi 90 km/h. Mai mult, în expertiza tehnică se precizează că AGERPRESS prin comunicatul de presă din 26.09.2017 menționează că viteza vântului declarată neoficial de primarul Timişoarei a fost de 148 km/h. Factori de risc antropici - Proiectare defectuoasă; http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/Comunicat-17septembrie2017.pdf

- Execuţie incorectă; - Exploatare necorespunzătoare; - Riscuri determinate de factorul uman Proiectare defectuoasă - lipsa de personal specializat şi calificat - nerespectarea investiţiei şi a documentației de licitație - depășirea costurilor alocate - evaluări geotehnice neadecvate - control defectuos al calității - disponibilitatea materialelor şi echipamentelor - nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate - contaminarea mediului înconjurător Execuţie incorectă — nerespectarea soluției proiectate — întârzieri de finalizare Exploatare necorespunzătoare Principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului investiţiei de a gestiona (exploata) în mod corespunzător obiectivul de investiție realizat. Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului de performanta şi a costurilor de exploatare în limitele planificate. Riscuri determinate de factorul uman - erori de estimare - erori de operare - vandalism d) informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta condiţionărilor specifice în cazul existenței unor Zone protejate: Nu este cazul e)_caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție. Prin realizarea lucrărilor de reabilitare, structura scoasă din uz în urma furtunii din data de 17.09.2019 se va repune în uz, urmând a găzdui evenimente culturale, folclorice şi manifestații de altă natură. Suprafața acoperita va fi redusă cu aproximativ 15% (inițial 480 m”, propus 410m“) pentru a limita efectele vântului. 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare Considerând destinația structurii, în urma reabilitării, necesarul de utilități nu se schimbă acesta fiind dependent strict de necesitățile evenimentelor organizate în cadrul structurii.

3.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale Durata estimată de realizare a intervenției structurale este estimată la 6 luni şi este eșalonata după cum este prezentată în graficul de mai jos. Varianta 1 Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna l 2 3 4 5 6 7 Demontarea tronsoanelor 2 din arcul A Inde ruginie şi a vopselei Consolidarea/înlocuirea elementelor degradate Proiectarea membranei şi a prinderilor Aplicarea dului şi a vopselei de protecţie Modificări structurale conform proiect Montare membrană Varianta 2 Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna Il 2 3 4 5 6 Demontarea tronsoanelor 2 din arcul A Înde inie şi a vi lei Consolidarea/înlocuirea elementelor degradate Proiectarea membranei şi a prinderilor licarea dului şi a vopselei de protecţie Modificări structurale conform proiect Montare membrană 5.4. Costurile estimative ale investiţiei: - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare; Varianta 1 Anexa Nr. 7 Devizul general al obiectivului de investiţii Copertina Parcul Rozelor Timisoara Valoarea Valoarea Nr. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de (exclusiv TVA (inclusiv crt. cheltuieli TVA) TVA) Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0 0 0

12 Amenajarea terenului 0 0 o 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 0 0 0 terenului la starea inițială 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor o o o TOTAL CAPITOLUL 1 o o o CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 0 o 0 obiectivului de investiții TOTAL CAPITOLUL 2 o o o CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 3.1 Studii o o o 3.1.1 Studii de teren o o o 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 o o 313 Alte studii specifice 0 0 o 32 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru o o o obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3.3 Expertiză tehnică 0 0 0 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul o 0 0 energetic al clădirilor 3.5 Proiectare 25000 4750 29750 5.5.1 Temă de proiectare 0 0 o 5.82 Studiu de prefezabilitate o o o 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a o 0 o lucrărilor de intervenții și deviz general 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea 0 0 0 obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului 0 o o tehnic şi a detaliilor de execuţie 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 25000 4750 29750 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie o o o 3.7 Consultanţă o o 0 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de o o o investiţii 3.7.2 Auditul finaciar o o o 3.8 Asistenţă tehnică 10000 1900 11900 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5000 950 5950 3.8.1.1 | pe perioada de execuţie a lucrărilor 5000 950 5950 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele o o o incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const 3.82 Dirigenţie de șantier 5000 950 5950 TOTAL CAPITOLUL 3 35000 6650 41650 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 Construcții și instalații 575000 109250 684250 4.1.1 Copertina Parcul Rozelor Timisoara 575000 109250 684250 411.1 Constructii 575000 109250 684250 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și o o o funcționale 43 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale o o o care necesită montaj 44 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0 0 o care nu necesită montaj și echipamente de transport 45 Dotari o 0 o 46 Active necorporale 0 0 0 TOTAL CAPITOLUL 4 575000 109250 684250 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier o 0 0 5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea o o o șantierului 5.12 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0 0 0 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului o 0 0 5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 0 0 0 băncii finanţatoare 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii o 0) o lucrărilor de construcţii 58.23 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 0 0 0 amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 5.24 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - o o o CSC 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi o o o autorizaţia de construire/desfiinţare 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute o o o 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0 TOTAL CAPITOLUL 5 o o o CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 o 6.2 Probe tehnologice și teste o o o TOTAL CAPITOLUL 6 o o o TOTAL GENERAL: 610000 115900 725900 din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4,2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 575000 109250 684250 Anexa Nr. 8 Devizul obiectului: Copertina Parcul Rozelor Timisoara

Valoarea Valoarea Nr. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de (exclusiv TVA (inclusiv crt. cheltuieli TVA) TVA) Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcții și instalații 575000 109250 684250 4.1.1 Copertina Parcul Rozelor Timisoara 575000 109250 684250 4.1.1.1 | Constructii 575000 109250 684250 TOTAL |- subcap. 4.1 575000 109250 684250 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 0 o o funcționale TOTALIII - subcap. 4.2 0 o o 43 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale o 0 o care necesită montaj 44 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale o 0 o care nu necesită montaj și echipamente de transport 45 Dotari 0 0 o 46 Active necorporale 0 o 0 TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0 o 0 TOTAL (TOTAL | + TOTAL II + TOTALIII) 575000 109250 684250 Varianta 2 Anexa Nr. 7 Devizul general al obiectivului de investiţii Copertina Parcul Rozelor Timisoara Valoarea Valoarea Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de (exclusiv TVA (inclusiv crt. cheltuieli TVA) TVA) Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 11 Obţinerea terenului o o o 12 Amenajarea terenului 0 o o 13 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea o o o terenului la starea inițială 14 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor o o o TOTAL CAPITOLUL 1 0 0 0 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare o o o obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOLUL 2 o o o CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 3.1 Studii o o o 3.1.1 Studii de teren 0 o o 3.12 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 o 3.1.3 Alte studii specifice 0 o o 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru o o o obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 33 Expertiză tehnică 0 0 0 3.4 Certificarea performanței energetice şi auditul o o o energetic al clădirilor 3.5 Proiectare 25000 4750 29750 35.1 Temă de proiectare 0 o 0 5.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 0 o 0 lucrărilor de intervenții și deviz general 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea 0 o 0 obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului 0 0 o tehnic şi a detaliilor de execuție 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 25000 4750 29750 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0 0 o 3.7 Consultanţă o o 0 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0 o o investiţii ST Auditul finaciar 0 o o 3.8 Asistenţă tehnică 10000 1900 11900 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5000 950 5950 3.8.1.1 | pe perioada de execuţie a lucrărilor 5000 950 5950 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele 0 0 0 incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const 3.82 Dirigenție de șantier 5000 950 5950 TOTAL CAPITOLUL 3 35000 6650 41650 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 Construcții și instalații 500000 95000 595000 4.1.1 Copertina Parcul Rozelor Timisoara 500000 95000 595000 4111 Constructii 500000 95000 595000 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 0 0 o funcționale 43 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0 o o care necesită montaj

44 Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale o o o care nu necesită montaj și echipamente de transport 45 Dotari o o o 46 Active necorporale 0 0 o TOTAL CAPITOLUL 4 500000 95000 595000 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier o o 0 5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea o 0 0 șantierului 5.12 Cheltuieli conexe organizării șantierului o 0 0 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului o 0 o 5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 0 o o băncii finanţatoare 52.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 0 o 0 lucrărilor de construcţii 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 0 o 0 amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 5.24 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 0 0 0 CSC 5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 0 0 0 autorizaţia de construire/desfiinţare 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0 o o 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0 TOTAL CAPITOLUL 5 o o o CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 6.2 Probe tehnologice și teste 0 0 0 TOTAL CAPITOLUL 6 o o o TOTAL GENERAL: 535000 101650 636650 din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4,2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 500000 95000 595000 Anexa Nr. 8 Devizul obiectului: Copertina Parcul Rozelor Timisoara Valoarea Valoarea Nr. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de (exclusiv TVA (inclusiv crt. cheltuieli TVA) TVA) Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcții și instalații 500000 95000 595000 41.1 Copertina Parcul Rozelor Timisoara 500000 95000 595000 4.1.1.1 | Constructii 500000 95000 595000

TOTAL | - subcap. 4.1 500000 95000 595000 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 0 o o funcţionale TOTAL II - subcap. 4.2 o o o 43 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale o o 0 care necesită montaj 44 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale o o o care nu necesită montaj și echipamente de transport 45 Dotari o 0 o 46 Active necorporale o o 0 TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 o 0 o TOTAL (TOTAL | + TOTALII + TOTAL Il) 500000 95000 595000 - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiţiei. Costurile totale de operare sunt estimate la 19 640,5 Lei/ an și este compus din: o consumabile 1 000,00 Lei o energie electrică 16 747,50 Lei o apă 1.893,00 Lei 5.3. Sustenabilitatea realizării investiţiei: a) impactul social şi cultural: Scena din Parcul Rozelor a fost distrusă de furtuna din septembrie 2017. Prin realizarea investiţiei se va repune în circuitul cultural acest obiectiv. Se aşteaptă ca în urma repunerii în funcţiune a structurii, aceasta să găzduiască evenimente ca: Festivalului de Operă şi Operetă în aer liber, Ruga Bănățeană, Festivalul Inimilor şi alte evenimente folclorice sau culturale. b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; i. în faza de realizare În faza de realizare vor fi create 10 noi locuri de muncă. ii. în faza de operare Nu se vor genera locuri noi de muncă în faza de operare. c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității şi a siturilor protejate, după caz. Pentru a minimiza potențialul impact negativ asupra factorilor de mediu și pentru siguranța lucrătorilor, materialele vor fi furnizate doar de agenţi autorizați, conform cerinţelor din caietele de sarcini. Mai mult, orice echipament utilizat în timpul lucrărilor de construcţie trebuie să corespundă standardelor europene pentru siguranța mediului şi sănătatea lucrătorilor. Impactul investiţiei asupra mediului se va manifesta pe două axe de timp astfel: - în perioada de execuție a investiţiei; — în perioada de exploatare a investiţiei. În perioada de execuție, lucrările de construcții vor avea cel mai mare impact asupra mediului înconjurător. Lucrările de construcţie vor genera următoarele surse de poluare a mediului:

- praf, rezultat în urma proceselor de îndepărtare a vopselelor şi a ruginii - zgomot, rezultat din funcționarea utilajelor și echipamentelor necesare; - deşeuri, rezultate din procesul tehnologic şi cel de manipulare a materialelor. Funcționarea utilajelor de construcţie, a mijloacelor de transport și activitatea de şantier nu afectează decât perimetrul amplasamentului investiţiei. La realizarea lucrărilor de construcţii propuse în prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului: - utilizarea de materiale și tehnologii moderne, cu performante ridicate, uşor de manipulat şi aplicat, care să nu aibă influențe negative asupra factorilor de mediu; - organizarea de șantier să ocupe o suprafață de teren cât mai redusă; - șantierul va fi prevăzut perdele de protecție împotriva prafului - efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural şi antropic, în cazul în care a fost afectat prin lucrările de construcții (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetației în zonele afectate de lucrări, înlocuirea arborilor distruși și a structurilor de delimitare a amplasamentelor); - stocarea şi evacuarea atentă a materialelor de construcții periculoase din punct de vedere al siguranței factorilor de mediu, precum și a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii; — pentru evitarea poluării aerului cu praf şi vapori pe durata lucrărilor de construcție se recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace; - în cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicații asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului înconjurător la starea inițială, sau chiar corecții care să diminueze impactul negativ asupra mediului. În perioada de utilizare a investiţiei este asigurată siguranța în exploatare, igiena și sănătatea utilizatorilor. Materialele propuse pentru modernizarea drumurilor au caracteristici performante ce asigură siguranța în exploatare, cu un impact minim asupra mediului. Evaluarea impactului proiectului asupra mediului are la bază următoarele: - analiza atât pentru perioada de execuție cât și pentru perioada de exploatare; - toți factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit etc.; — se are în vedere, experiențe similare, intensitatea poluării şi durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuție a lucrărilor. Evaluarea globală a impactului investiţiei proiectate asupra mediului înconjurător a condus la concluzia că, realizarea lucrărilor proiectate contribuind la reducerea efectelor negative asupra factorilor de mediu. 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție: a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință: Scena din Parcul Rozelor a fost distrusă de furtuna din septembrie 2017. Prin realizarea investiţiei se va repune în circuitul cultural acest obiectiv. Se așteaptă ca în urma repunerii în funcțiune a structurii, aceasta să găzduiască evenimente ca: Festivalului de Operă și Operetă în aer liber, Ruga Bănăţeană, Festivalul Inimilor şi alte evenimente folclorice sau culturale. În cadrul expertizei tehnice (Stare tehnică a structurii copertinei scenei din Parcul Rozelor Timişoara, nr. 22/2019, S.C. DOWER CONSTRUCT S.R.L., Arad, Dipl. Ing. Domşa Valentin, Expert tehnic Al, A2) s-au efectuat următoarele verificări:

- Verificarea stării tehnice a structurii metalice care susține membrana - Verificare îmbinărilor sudate - Calculul eforturilor din cablurile întinzătoare ale membranei Conform expertizei, pentru structura vizată nu a fost găsit un proiect autorizat şi verificat de către un verificator autorizat, aceasta fiind realizată în lipsa cărţii tehnice a investiţiei. Fundaţii În urma expertizei, fundațiile realizate din beton armat C18/22.5 sunt în stare bună. Nu s-au identificat deplasări ale structurii metalice care să fie date de distrugerea betoanelor din fundații sau a ancorajelor. De asemenea, starea structurii arată că tasările fundațiilor a fost consumate, iar acestea sunt stabile. Structura Arcele metalice care susțin acoperișul au fost realizate în soluție grindă cu zăbrele spațială. Tălpile sunt alcătuite din țeavă 01025, iar montanții și diagonalele din țeavă O51x5. Dată fiind destinația structurii, în perioada de exploatare au fost folosite lămpi de iluminat care au produs cicluri repetate de încălzire — răcire a structurii metalice. În perioadele de răcire s-a produs condensul, care în timp a dus la ruginirea tălpilor grinzii cu zăbrele a arcului din şirul A. Localizarea străpungerilor este nesimetrică, chiar dacă lămpile de iluminat sunt dispuse simetric. Acest lucru atrage suspiciuni asupra calității materialului din care a fost confecționat arcul cât și asupra calității aplicării vopselei. Trebuie menționat faptul că întreţinerea, care ar fi trebuit să fie planificată și efectuată periodic, nu a fost executată. Restul arcelor au puncte de rugină cauzate de condens. Acoperișul Prinderea deficitară a prelatei în zona arcelor A — C, cumulată cu încărcarea extraordinară din vânt survenită în 17.09.2017 a dus la ruperea prelatei. Perioada de referința pentru care se realizează analiza financiara este de 14 ani. Scenariul de referința cuprinde următoarele intervenții: - Înlăturarea vopselei şi a ruginii în zonele afectate de coroziune - Verificarea stării elementelor structurale afectate de coroziune - Înlocuirea elementelor structurale degradate - Verificarea organelor de îmbinare şi înlocuirea celor afectate de coroziune - Dispunerea de eclise în nodurile structurii pentru prinderea membranei; - Aplicarea unei protecții anticorozive (grund, vopsea); - Înlocuirea tiranților frontali - Reabilitarea acoperișului vestiarelor b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung; Printre politicile de reforma la nivelul României se numără și Strategia pentru cultură și patrimoniu naţional 2016-2020. SCPN 2016-2020 este un document de politici publice pe termen mediu, care defineşte, în principiu, politica Guvernului României în domeniu, conturând un orizont al activității publice pentru o dezvoltare culturală echilibrată, durabilă, inteligentă, în beneficiul tuturor celor direct implicați în activități culturale și al societății în ansamblul său. Prin identificarea unor problematici generale, a unor obiective, direcţii şi măsuri necesare, SCPN 2016-2020 stă la baza deciziilor în domeniu şi reprezintă un reper pentru toţi cei interesați să dezvolte proiecte şi programe necesare, care să orienteze acţiunea culturală către o direcţie comună.

SCPN 2016-2020 recunoaște demersurile autorităților publice pentru planificare culturală şi apreciază drept pozitivă elaborarea de strategii locale și judeţene care orientează şi fundamentează măsurile luate în ce priveşte acţiunile culturale, finanțările, investiţiile, reglementările şi alte decizii care au impact asupra ecosistemului cultural local şi regional. Luând în considerare prognoza pe termen mediu, este foarte important de menționat faptul că în anul 2021, orașul Timișoara va deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii, după Sibiu în anul 2007. Competiția „Capitale Europene ale Culturii” a fost inițiată în anul 1985 la iniţiativa ministrului grec al culturii, Melina Mercouri. În prezent, aceasta a devenit unul dintre cele mai ambiţioase proiectele culturale din Europa și una dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate acțiuni ale Uniunii Europene. Competiția contribuie la dezvoltarea culturală, socială și economică a multor oraşe şi regiuni din Europa şi vecinătate. În România, interesul pentru această inițiativă fost considerabil, 14 orașe depunându-şi iniţial candidaturile (Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, lași, Sfântu-Gheorghe, Suceava, Târgu-Mureş și Timişoara). Dintre acestea, 4 au fost selectate pentru etapa finală, în decembrie 2015: Baia Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara. Astfel, luând in considerare perioada următoare si evenimentele care se vor desfăşura în cadrul expus anterior, este dovedita necesitatea investițiilor în infrastructura care sa sprijine realizarea și dezvoltarea politicilor publice în domeniul culturii. c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Implementare si operare Încasări, plăti, fluxuri de numerar total l 2 3 4 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 Încasări aferente veniturilor operaționale* 1,680,000.00 120,000.00 | 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 Plăti aferente cheltuielilor operaționale 1,134,589.40 81,042.10 | 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 Flux de numerar din activitatea de exploatare (operaţional) 545,410.60 38,957.90 | 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 Învestiție 636,650.00 636,650.00 0.00 0.00 0.00 Flux de numerar activitatea de investiții -636,650.00 -636,650.00 0.00 0.00 0.00 Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investiţi -91,239.40 -597,692.10| 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 Surse de finanțare 636,650.00 636,650.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din alocații bugetare pentru întreținerea curenta si reparații capitale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Plăti pt rambursare credit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Plăti aferente dobânzilor la creditele contractate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux de numerar din activitatea de finanțare 636,650.00 636,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux de numerar total 545,410.60 38,957.90 | 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 Flux de numerar total cumulat 38,957.90 | 77915.80 116,873.70 155,831.60 194,789.50 233,747.40 272,705.30 311,663.20 350,621.10 389,579.00 428,536.90 467,494.80 506,452.70 545,410.60

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; ACE este un instrument de selecţie a unui proiect dintre proiecte/soluții alternative pentru atingerea aceluiaşi obiectiv (cuantificat în unități de măsura fizice). ACE poate identifica alternativa care, pentru un anumit nivel/o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizează valoarea actualizată a costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizează rezultatele (outputurile). Raportul ACE este rezultatul împărțirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât și beneficiile vor fi considerate incremental. VAT'costcu proiect — VATcosteauy RAPORT ACE Efectou proiect Efectsay unde VATcost =3(C/ A +5) cu VAT cost valoarea actualizată a costurilor totale Cc cost apărut în anul t i rata de actualizare

PROIECȚII FINANCIARE CU INVESTIŢIE Observație: Se vor introduce veniturile si cheltuiclile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiţii, în condiţiile în care activitatea s-ar desfăşura cu investiţia. Perioada de implementare a investiţiei poate fi de max. 4 ani. Pe perioada de implementare se poate presupune că veniturile și cheltuielile sunt egale cu varianta FĂRĂ PROIECT (daca proiectul nu poate genera venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta perioada) FUNDAMENTAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR GENERATE DE PROIECT implementare şi operare Venituri, Cheltuieli aferente activități corespunzătoare proiectului de investiţie CU investiţie / an total = -| wi = i | | = 10 11 2 13 FLA VENITURI OPERAȚIONALE Venituri din vânzări produse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 cantitate produse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 preț unitar (produs) = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din prestări servici 1,680,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120.000.00 cantitatea de servicii = 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000,00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120.000.00 tariful / unitatea , de măsură specifică = 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Venituri din vânzări mărfuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cantitate mărfuri 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00, 0.00, 0.00 0.00, 0.00, 0.00 0.00, 0.00 preţ unitar (marfa) = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din închiriere de spatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 suprafața (mp) = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Shirie / mp 0.00 0.00, 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00, 0.00, 0.00 0.00 0.00 proprii si capitalizata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din subvenții de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 Venituri din alte activități 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alte venituri din exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din alocații bugetare pentru întreţinerea curenta (funcționarea şi întreţinerea curentă) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din alocații bugetare pentru reparații capitale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din concesiunea spatiilor adiacente 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Suprafața terenului adiacent disponibil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Venit anual mp suprafață concesionata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte venituri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 vor adăuga linii si se vor completa conform prevederilor ghidurilor specifice) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, se vor adăuga linii si se vor completa conform prevederilor ghidurilor specifice) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total venituri operaționale 1,680,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00, 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 CHELTUIELI OPERAȚIONALE Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 14,000.00 1,000.00 1,000.00 1.000.00 1,000.00 000.00 „000.00 1,000.00 1,000.00 000.00 1000.00 000.00 1,000.00 1,000.00 consum de materii prime 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 preţ unitar materii prime 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 consum de materiale consumabile 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 preț unitar materiale consumabile 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Cheltuieli privind mărfurile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cantitate mărfuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 preț unitar mărfur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestații externe) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli cu energia termica 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 antitatea consumată (unități de măsură specifice) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 tariful de furnizare unitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli cu energia electrica 234,465.00 16,747.50 16,747.50 16,747.50 16,747.50 16,747.50 16,747 50 16747.50 16,747.50 16.747.50 16,747.50 16,747.50 16,747.50 16747.50 16,747.50 cantitatea consumată (unități de măsură specifice) 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35000.00 35,000.00 35,000,00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35.000.00 35000.00 35,000.00 35,000.00 tariful de furnizare unitar 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 Cheltuieli cu apa 26,502.00 1,893.00 1,893.00 1,893.00 1,893.00 1,893.00 1,893.00 1,893.00 893.00 1,893.00 893.00 1,893.00 1,893.00 1,893.00 1,893.00 cantitatea consumată (unități de măsură specifice) 300.00, 300.00 300.00 300.00, 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00, tariful de furnizare unitar 631 631 631 631 631 6.31 631 631 Alte cheltuieli din afara (cu utilități) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cantitatea consumată (unități de măsură specifice) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 tariful de furnizare unitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total cheltuieli materiale 274967.00 19,640.50 19,640.50 19,640.50 19,640.50, 19,640.50 19,640.50, 19,640.50 19,640.50 19,640.50 19,640.50 19,640.50 19,640.50 19,640.50 19,640.50 Cheltuieli cu personalul angajat 698,880.00 49920.00 49,920.00 49920.00 49920.00 49,920.00, 49,920.00 49920.00 49920.00 49,920.00 49920.00 49,920.00 49,920.00 49,920.00 49,920.00 număr de 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 prognozat/luna 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2.080.00 2.080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2.080.00 2.080.00 2.080.00 2,080.00. număr de luni / an 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala 160,742.40 11,481.60 11,481.60 11,481.60 11,481.60 11,481.60 11,481.60 11,481.60 11,481.60 11,481.60 11,481.60 11.481.60 11,481.60 11,481.60 11,481.60 Cheltuieli de personal 859,622.40 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 61,401.60 Cheltuieli de întreţinere si 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

repara capit cantitatea necesară de servici mentenanța 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 tariful / unitatea de măsură specifică 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Cheltuieli generale de administrație 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de vânzare si distribuţie 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli cu concesiunile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli cu logistica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli cu diseminarea rezultatelor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte cheltuie operaționale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (se vor adăuga linii si se vor completa conform prevederilor ghidurilor specifice) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (se vor adăuga linii si se vor completa conform prevederilor ghidurilor specifice) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total cheltuieli operaționale 1,134,589.40 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 81,042.10 Cheltuieli privind dobânzile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux de numerar operațional 54: 5,410.60 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90 38,957.90

Determinarea indicatorilor de performanta financiară a proiectului În acest tabel sunt înregistrate încasările și plățile aferente activităților de exploatare şi de investiții generate exclusiv de proiectul de investiție rata de actualizare perioada TOTAL 1 2 4 6 7 8 9 10 1 2 13 1“ Total încasări de exploatare 1,680,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 12000000 12000000 120,000.00 12000000 120.000.00 (operaționale)* Valoare reziduala** 629,056.42 629,056.42 Încasări totale 2,309,056.42 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 149,056.42 Total plăti de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (operaționale) Învestiție 636,650.00 636,650.00 0.00 0.00 0.00 Plăti totale 636,650.00 636,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flux de numerar net Flux de numerar 1,672,406.42 -516,650.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 749,056.42 1,018,675.70 -496,778.85 110,946.75 106,679.56 102,576.50 98,631.25 94,837.74 91,190.14 87,682.82 84310.41 81,067.70 71949.71 14951.65 72,068.89 432,561.42 612,163.46 totala actualizata * Totul încasări de exploatare (operaționale) reprezintă venituri direct generate de implementarea proiectului. Prin urmare, aceste fluxuri exclud veniturile din alocaţiile bugetare si alte elemente care reprezintă o potențiala sursa de finanțare pentru cheltuielile operaționale.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor Riscuri tehnice Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Responsabil de gestiunea riscului Construcţie Riscul de apariție a Întârzierea în Investitorul, va intra | Investitor unui eveniment implementare și într-un contract cu neprevăzut pe durata | majorarea durata și valoare realizării investiţiei, | costurilor de fixe. Constructorul care poate conduce la | execuție trebuie să aibă imposibilitatea resursele şi finalizării acesteia în capacitatea tehnică timpul şi la costurile de a se încadra în estimate condițiile de execuție Resurse Riscul ca resursele Creşterea costului, | Executantul poate Executant necesare pentru eventuale efecte reduce riscul prin ducerea la bun sfârșit | negative asupra contracte de a investiţiei să coste | calității serviciilor | aprovizionare pe mai mult decât a fost | furnizate sau termen lung cu inițial anticipat, să nu | întârzieri la clauze specifice aibă calitatea finalizarea privind asigurarea corespunzătoare sau | investiţiei calității să fie indisponibile Capacitate tehnica | Executantul nu are Imposibilitatea Investitorul Investitor capacitatea tehnica investitorului de a | examinează în necesara pentru realizare a detaliu capacitatea executarea lucrărilor | investiţiei și punere | tehnica și financiara de realizare a în funcţiune a a executantului investiţiei structurii Investitorul poate Investitorul Soluțiile tehnice propuse sunt inadecvate Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic Creşterea riscului în exploatarea structurii gestiona riscul prin clauze contractuale referitoare la calitatea lucrării; se recomandă o abordare de tipul "build-and-design” în care executantul își asumă atât proiectarea cât şi execuția lucrării, oferind garanția de execuție, planul de urmărire în timp şi mentenanţă.

Riscuri financiare Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Responsabil de gestiunea riscului Finanţare indisponibila Riscul ca finanțatorul să nu poată asigura resursele financiare atunci când trebuie şi în cuantumuri Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiţiei Investitorul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale sale și Investitorul suficiente concordanta cu programarea investiţiei Evaluare incorectă | Valoarea investiţiei Investitorul nu Investitorul poate sa | Investitorul a valorii investiţiei | și a costurile de poate asigura își utilizeze și a costurilor de operare operare sunt subevaluate finanțarea investiţiei şi a lucrărilor de întreţinere periodica resursele financiare proprii(daca aceste sunt disponibile) pentru a acoperi costurile suplimentare Inflația Valoarea reala a plaților, în timp, este diminuată de inflație Diminuarea în termeni reali a veniturilor realizate de executant Executantul va caută un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației. Investitorul va accepta clauze de Investitorul Executantul indexare în contract. Riscuri instituționale Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Responsabil de gestiunea riscului Modificarea Riscul ca pe Impact negativ Veniturile Investitorul cuantumului parcursul proiectului, | asupra veniturilor | investitorului impozitelor şi regimul de financiare ale trebuie să permită taxelor impozitare general să | investitorului acoperirea se schimbe în defavoarea investitorului diferențelor nefavorabile, până la un cuantum stabilit între parți prin contract.

Riscuri legale Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare Responsabil de gestiunea riscului Schimbări Riscul schimbărilor | O creştere Asigurarea surselor | Investitorul legislative sau legislative şi al semnificativă a de finanțare în timp politice politicii autorităților | costurilor util pentru limitarea guvernamentale care nu pot fi anticipate la semnarea contractului şi care sunt adresate direct, specific şi exclusiv proiectului ceea ce conduce la costuri operaționale sau de capital suplimentare din partea investitorului operaționale ale investitorului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări timpului necesare implementării investiţiei şi reducerea riscurilor asociate cu extinderea perioadei de implementare. De asemenea, se poate face lobby politic pe lângă autoritățile publice de la nivelurile politice superioare pentru menținerea stabilității cadrului legislativ. 6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor Varianta 1 cuprinde următoarele puncte principale: - Înlăturarea vopselei şi a ruginii în zonele afectate de coroziune pentru elementele structurale - Verificarea stării elementelor structurale afectate de coroziune - Înlocuirea elementelor structurale degradate (tronsoanele 2 ale arcului din axul A) - Verificarea organelor de îmbinare şi înlocuirea celor afectate de coroziune - Dispunerea de eclise în nodurile structurii pentru prinderea membranei; - Aplicarea unei protecții anticorozive (grund, vopsea); - Înlocuirea tiranților frontali - Înălțarea şi consolidarea stâlpilor din poziția Bl, B9, Cl, C9, D2, D8, E3, FA, G5, F6, E7 şi consolidarea fundațiilor pentru a permite disiparea energie vântului - Înlocuirea membranei pentru structura acoperișului (cca. 480 m”) Avantaje Dezavantaje - limitarea efectelor vântului asupra structurii datorită optimizării sistemului structural - păstrarea întregii suprafețe acoperite F4, G5, F6, E7 - intervenții structurale extinse şi la stâlpii şi fundațiile din poziția BI, Bo, Cl, C9, D2, D8, E3, - timp de intervenție mai ridicat - costuri mai ridicate

Varianta 2 cuprinde următoarele puncte principale: Înlăturarea vopselei şi a ruginii în zonele afectate de coroziune pentru elementele structurale Verificarea stării elementelor structurale afectate de coroziune Înlocuirea elementelor structurale degradate (tronsoanele 2 ale arcului din axul A) Verificarea organelor de îmbinare şi înlocuirea celor afectate de coroziune Dispunerea de eclise în nodurile structurii pentru prinderea membranei; Aplicarea unei protecții anticorozive (grund, vopsea); Înlocuirea tiranților frontali Modificarea structurii membranei cu renunţarea la o parte din membrana pentru a permite disiparea energiei vântului (cca. 410 m” Avantaje Dezavantaje - limitarea efectelor vântului asupra structurii | - reducerea suprafeței acoperite de copertină cu datorită optimizării sistemului structural cca. 15% (cabinele vestiarelor) - costuri de intervenție mai reduse - încărcări suplimentară din vânt pe acoperișul - timp de intervenție mai redus vestiarelor - costuri mai reduse pentru membrană - intervenții de reabilitare a acoperișului vestiarelor pentru asigurarea etanşeităţii la vânt 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) În situația dată, pentru limitarea la minim a intervențiilor structurale şi pentru scurtarea timpului de implementare, s-a ales Varianta 2, conform expertizei tehnice. Această soluție consideră înlocuirea/consolidarea elementelor degradate şi întocmirea unui proiect de urmărire în timp a exploatării conform normativelor și legislației în vigoare. Lucrările cuprind următoarele: Demontarea tronsoanelor 2 de la cheia arcului din axul A, talpa superioară a tronsoanelor 2 şi înlocuirea ţevilor compromise, verificarea sudurilor în atelierul de execuție conform C1350-1999; Crearea unui sistem de prindere al lămpilor care să depărteze corpurile de iluminat de structura metalică a arcelor pentru protejarea la diferențele de temperatură date de încălzirea şi răcirea acestora care provoacă condensul (detaliu prezentat în cap. 2 din partea desenată); Reproiectarea sistemului structural pentru a limita efectele vântului din acţiunea excepțională (se face referire la furtuna din 17.09.2019) prin renunțarea la o porțiune de membrană (acea parte care acoperă vestiarele) între axul C şi stâlpi din BI, B9, Cl, C9, D2, DS, E3, F4, GS, F6, E7 prinderea membranei se va face numai în nodurile structurii; pentru acest lucru, se vor proiecta eclise. Așa cum s-a prezentat şi inițial, varianta 2, prezintă o serie de avantaje clare asupra variantei 1, după cum se poate vedea în tabelul de mai jos.

Avantaje Dezavantaje Varianta 2 - limitarea efectelor vântului asupra structurii | - reducerea suprafeței acoperite de copertină cu datorită optimizării sistemului structural cca. 15% (cabinele vestiarelor) - costuri de intervenție mai reduse - încărcări suplimentară din vânt pe acoperişul - timp de intervenție mai redus vestiarelor - încărcare suplimentară din vânt pe - costuri mai reduse pentru membrană acoperișul vestiarelor => intervenții de reabilitare a acoperişului vestiarelor pentru asigurarea etanşeității la vânt Varianta 1 - limitarea efectelor vântului asupra structurii | - intervenții structurale extinse şi la stâlpii și datorită optimizării sistemului structural fundațiile din poziția Bl, B9, Cl, CS, D2, DS, E3, - păstrarea întregii suprafețe acoperite F4, G5, F6, E7 - timp de intervenție mai ridicat - costuri mai ridicate 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiţiei: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; Varianta 1 fără TVA TVA (19%) cu TVA Valoare totală: 610 000 lei 115 900 lei 725 900 lei din care C+M: 575 000 lei 109 250 lei 684 250 lei Varianta2 fără TVA TVA (19%) cu TVA Valoare totală: 535 000 lei 101 650 lei 636 650 lei din care C+M: 500 000 lei 95 000 lei 595 000 lei b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 1. Îndepărtarea ruginii și vopsirea arcelor metalice ale structurii de rezistență 2. Copertină pretensionată care acoperă o suprafață de 420 mp 3. Reabilitarea și etanşeizarea acoperișului vestiarelor c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se asigura condițiile necesare creşterii numărului de spectatori prin dezvoltarea şi asigurarea condițiilor de performante de primire (adresabilitate), fiind disponibil un număr mai mare de tipuri de spectacole: concerte, oprea, opereta, teatru, dansuri şi alte tipuri de festivități, cu excepția genului cinematografic (proiecţii de filme).

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Durata estimată de execuție este de 6 luni 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice o rezistenta mecanica si stabilitate Structura de rezistenta a fost investigata prin expertiza tehnica, structurală în concordanță cu normele şi standardele în vigoare. Proiectul tehnic trebuie expertizat şi verificat la această cerință de calitate. e securitate la incendiu, Construcţia îndeplineşte condițiile din normativul NP118/1999; NP1182 SI NPIL18/3 privind sălile de spectacol. Sunt asigurate cai de evacuare în caz de incendiu direct în exterior. e igiena, sănătate și mediu înconjurător Copertina este dimensionata corespunzător normelor şi standardelor tehnice în vigoare, fiind asigurată cu iluminat natural şi artificial. Prin măsurile de reabilitare nu se generează noxe sau alți factori care sa polueze mediul înconjurător. Deşeurile menajere vor fi colectate si preluate de către un operator de salubritate. e siguranta și accesibilitate în exploatare, Căile de acces, spatiile funcționale sunt dimensionate în conformitate cu normele şi standardele tehnice în vigoare privind siguranța în exploatare. e protecția împotriva zgomotului Funcţiunile spațiului analizat nu presupun producerea de zgomote peste nivelurile admise de norma. Materialul din care va fi confecționata copertinei are si rolul de atenuare a sunetului produs pe scena. e economie de energie si izolare termica Pentru aceasta investiție nu se iau masuri de utilizare a resurselor neconvenționale de producere a energiei electrice. e utilizare sustenabila a resurselor naturale Pentru iluminatul artificial se vor lua în considerare corpuri de iluminat eficiente energetic (LED sau similar). 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat'bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite Fonduri proprii — buget local al Municipiului Timișoara

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizaţiei de construire Nr.1474 din 23.04.2019 Por 002. CertificatUrbanism.pd 1.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dată fiind natura proiectului, nu este cazul 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege CF(vechi):2, nr. Top 3/1 Por 004. Extras_CF.pdf 1.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacității existente Nu este cazul 71.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică Dată fiind natura proiectului, nu este cazul 1.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată pentru creşterea performanței energetice: Dată fiind natura proiectului, nu este cazul b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; Dată fiind locația structurii, nu este cazul c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice; Nu este cazul d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; Nu este cazul e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei, Având în vedere conformarea structurală, schimbările codurilor de proiectare și recomandările expertului tehnic, în faza de proiectare se recomandă realizarea unui studiu de soluție care să includă un studiu de vânt. Aceste studii se pot realiza în cadrul centrelor de cercetare acreditate în tunele aerodinamice sau folosind analize numerice calibrate. Dată fiind conformarea şi funcționalitatea structurii, se recomandă o abordare de tipul ”build- and-design” în care firma executantă îşi asumă şi proiectarea, asigurând calitatea lucrărilor, respectiv oferă garanția de execuție, planul de urmărire în timp și mentenanţă.

(B) PIESE DESENATE În funcţie de categoria și clasa de importantă a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 1, Construcția existentă: a) plan de amplasare în zonă; Por 005. PlandeAmplasare.pdf b) plan de situație; Le e PDF 006. Plan de situatie.pdf c) releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalaţii - planuri, secțiuni, fațade, cotate; Cv n | £| Plan de săpături şi fundații = Rigla spate m 7 01.Plan de sapaturi s PI 07 Rigla spate.pdf si fundatii.pdf = Vedete principală 02.Vedere Rigla mijloc 08 Rigla mijloc.pdf principala.pdf ci a Plan Ansamiblii PDF Rigla Centrala PDF 03 Plan RI 09 Rigla Centrala Ansamblu.pdf R1.pdf — E Pr. Ai A i Rigla Centrala £ 04ARCA-1.JPG R2 10 Rigla Centrala R2.pdf lei lei Arc B POP Rigla PDF 05 Arc B.pdf Transversala R3 11 Rigla Transversala R3.pdf [_. e Are C 06 Arc C.pdf d) planşe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în zonele de protecție aferente. Nu este cazul

2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): a) plan de amplasare în zonă; Având în vedere natura intervențiilor structurale, ansamblul structural nu se modifică. Planul de amplasare în zona este prezentat la pct. 1, a. b) plan de situație; Având în vedere natura intervențiilor structurale, ansamblul structural nu se modifică. Planul de situaţie este prezentat la pct. Il, b. c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz; Având în vedere natura intervențiilor structurale, ansamblul structural de rezistență nu se modifică, planurile fiind prezentate la pct. 1, c. Trebuie menţionat faptul că pentru a asigura disiparea energiei vântului prin corectarea conceptului de învelitoare, membrana nu se va prinde în spatele structurii vestiarelor, de stâlpii din poziția BI, B9, Cl, C9, D2, D8, E3, F4, GS, Fo, E7. Se recomandă ca marginea membranei să fie încadrată între axele C şi D, aşa cum este prezentat în planşa alăturată. Dată fiind complexitatea formei geometrice a membranei, cât și gradul de specializare cerut pentru proiectarea acestor structuri, forma finală, panta, gradul de pretensionare şi modul de prindere al membranei va fi asumat de firma care îşi va asuma proiectarea. Fi 12 Plan Orizontal Propus.pdf Plan orizontal d) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. Arc A — zona de interes e 13ARCA-1.JPG În continuare, conform specificațiilor expertizei tehnice, este prezentată o propunere de soluție pentru un sistem de prindere al lămpilor care să depărteze corpurile de iluminat de structura metalică a arcelor şi protejarea la diferențele de temperatură date de încălzirea și răcirea acestora care provoacă condensul; i. Piese dedicate (producători autorizați)

ii. Propunere sistem de prindere al lămpilor Vedere 3D Vedere laterală 11434 04244

700 Vedere de sus M20x 130 3 A ap a M20x 130 Enr 04244) M12x 85 M20x 130 UI 7 M12x65) 3 0574) (04244) EIB 04244 f M12x 65 M20x 130

Data: 29.08.2019 Proiectant3, (numele, funcția şi semnătura persoanei autorizate) L.S. Dr. Ing. CRIȘAN Nicolae Andrei, proiectant de specialitate, responsabil de proiect SA Dr. Ing. IVAN Adrian, SERIEI - proiectant de specialitate/verificator de proiect — ! A 1) Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus 2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente Istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii ta care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare 3) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenții va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conține cel puțin următoarele date: nr. ../dată contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanților pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila.

Atasament: Aviz_Dir._Ec._DALI_Parc_Rozelor.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 -25751/14.10.2019 Către, BIROUL CONSTRUCTII INSTALATII Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — 25751/11.10.2019 a Primarului Municipiul Timişoara si Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici faza — D.A.L.I — si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „DALI reabilitare (structuri metalice in arce pentru spatii culturale) — scena (pentru spectacole cu invelitoare din membrana impermeabila) — Parcul Rozelor”, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece reprezinta aprobarea Consiliului Local a documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza — D.A.L.I — si a descrierii sumare a investitiei. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale. n DIRECTOR ECONOMIC Steliana N

Atasament: Rap_Sp.HCL-Parc_Rozelor.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA Biroul Construcţii Instalaţii SC2019-25751/11.10.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza - D.A.L.lI. - si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul “DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor” Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2019 — 25751/11.10.2019, a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “ DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) şi a descrierii sumare a investiţiei propuse prin proiect (Anexa 2). Prezentarea situației actuale: Acoperişul scenei din Parcul Rozelor a suferit avarii semnificative ca urmare a furtunii din data de 17.09.2019. Viteza vântului a fost de 148 km/h în rafală, de altfel fiind declarat cod portocaliu de furtună. Suprapunerea acestui eveniment cu faptul că perioada de exploatare a membranei era cu peste 50% din timp depăşită, a avut ca efect distrugerea integrală a acesteia. Pentru determinarea exactă a cauzelor ce au determinat distrugerea membranei, precum şi pentru a se verifica modul în care a fost afectată structura de rezistență, a fost dispusă o Expertiză Tehnică. Conform expertizei tehnice nr. 22/2019 realizate de firma SC Dower Construct SRL au fost constate : prinderea deficitară a prelatei în zona arcelor A+C ce a condus la ruperea acesteia, calitatea necorespunzătoare a materialelor din care au fost confecţionate de la arcul A ceea ce a condus la străpungerea arcelor (ruginire), vopsirea, calitatea vopselei au fost deficitare şi nu s-a efectuat mentenanța periodică. Prin concluziile Expertizei Tehnice a fost stabilit că este necesară elaborarea unei Documentați de Avizare a Lucrărilor de Intervenţi (DALI), care să stabilească soluția optimă privind lucrările de reparații şi întreținere. Acesta a fost realizată de Universitatea Politehnica Timişoara prin contractul nr. 2620 din data de 02.08.2019. Documentaţia DALI a fost avizată în Comisia Tehnico-Economică cu nr. 2501.10.2019. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Rezultate așteptate: Intervenţiile propuse urmăresc realizarea lucrărilor de reabilitare a arcelor structurii metalice şi înlocuirea învelitoarei din membrană. Intervenţiile propuse prin prezenta documentaţie DALI, propun intervenția punctuală a structurii de rezistență, respectiv în zona arcului A, pe cheia de boltă, prin execuţia la fața locului de înlocuiri de elemente ale arcului.Înlocuiri ale elementelor de tensionare (şuruburi şi tiranți), cabluri. Modificarea soluţie de închidere în spatele scenei pentru scăderea presiuni pe întreaga învelitoare, având în vedere forma sa. Soluţia propusă prin ridicarea stâlpilor spate, va permite curgerea fluenta a aerului şi evitarea măriri presiunii pe întrega suprafață, fapt ce va conduce la scăderea tensiuni în membrană. Pentru evitarea formări condensului a fost propusă modificarea prinderii corpurilor de iluminat, prin coborârea nivelului acestora față de arc. 2% 21 ziare Capitală Europeană a Culturii

Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică “ DALI reabilitare , (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană " impermeabilă)- -Parcul Rozelor” elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului Universitatea Politehnica Timişoara in baza contractului de proiectare nr. 2620 din 02.08.2019. În concluzie, prin documentația DALI nr. 2620/02.08.2019 - “ DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele: - Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 636.650,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 595.000,00 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici — Anexa 1 şi a descrierii sumare a investiţiei — Anexa 2, pentru proiectul - “ DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor”, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin Pascu Sebastian Mateş / e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Fisa_Tehnica_CTE_DALI_Parc_Rozelor.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ NR.25/01.10.2019 FIŞA TEHNICĂ de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții IL Elemente de identificare a obiectivului de investiții 1.DENUMIRE: ” Reabilitare structuri metalice în arce pentru spații culturale- scenă pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă-Parcul Rozelor”” 2.AMPLASAMENT: Timisoara, delimitat de B-dul Michelangelo, str. Acad. Alexandru Borza, str. George Enescu, malurile Canalului Bega, 3. BENEFICIAR: Municipiul Timişoara 4. FAZA: „DALI” 5. DOCUMENTAŢIA : NR.2620/02.08.2019 6. ELABORATOR: Universitatea Politehnica Timişoara Il. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de investiții: a.Valoarea totala a investitiei (TVA inclus) = 636.650,00 lei din care CHEM = 595.000,00 lei (TVA inclus) b. Durata de realizare a lucrarilor : 6 luni- c. Statutul juridic: domeniu public Municipiul Timisoara d. Capacități (în unități fizice şi valorice): Bilant teritorial- S teren=24.727 mp (conform C.F.) e. Surse de finanțare: Bugetul local III. CONSTATĂRILE COMISIEI: Lipsă avize solicitate prin Certificatul de Urbanism, IV. RECOMANDĂRILE COMISIEI : Aviz condiționat Casa de Cultură a Municipiului Timişoara va urmări complectarea şi corelarea documentației cu avizele lipsă

PRENUME, NUME FUNCȚIA PUNCT DE VEDERE SEMNATURA - DA sau NU - PREŞEDINTE COMISIE: A A NICOLAE ROBU PRIMARUL MUNICIPIULUI h C TIMIŞOARA N MEMBRI: IOAN GANCIOYV Şef Serviciu D.P.P.C.A.A. h- ZT Observatii: Ă IOAN ZUBAŞCU Sef Serviciu Energetic si Monitorizarea Servicii de NM d TH Utilitati Publice Observatii: A ADRIAN COLOJOARĂA | Şef Serviciu Transport h [ — Observatii: GABRIELA BORCSI Sef Serviciu Certificări şi Autorizări Observatii: A ] | al DOINA PURDEA [Sef Birou Banca de Date Urbane |; dp dy “ore | — Observatii: Î [ 4 VASILE OLAR Sef Birou Drumuri Poduri si N Parcaje D= AS Observatii: [ An NASTASIA POP | Sef Birou GMPE [ DK UE Observatii: RAMONA RADU Șef Serviciu Buget CM Observatii: Specialist in domeniu Observatii: AVIZFAVORABIE/ AVIZ CONDIȚIONAT /SERESPINGE- Avizul este condiționat de complectarea documentației de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism. Dact.Dodea Carmen / lare

Atasament: Anexa_1-D.A.L.I.-_Parc_Rozelor.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA Biroul Construcţii Instalaţii ANEXA 1 LA HOTĂRÎREANR: / 2019 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIŢIEI “ DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spaţii culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor”. „D.A.L.I.” pentru obiectivul de “ DALI reabilitare (structuri metalice în arce pentru spații culturale)- scenă(pentru spectacole cu învelitoare din membrană impermeabilă)-Parcul Rozelor” întocmit de UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, are principalii indicatori tehnico- economici ai investiţiei: Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 6 luni. Valoarea totala a investitiei : 636.650 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj CHEM: 595.000 lei (inclusiv TVA) Capacități (în unităţi fizice şi valorice): - Suprafaţă teren = 24.727 mp. Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin Pascu Sebastian Mat: Redactat M.S. e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii