keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 527/25.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare strada Spătarul Milescu"

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 527/25.10.2019
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare strada Spătarul Milescu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

      Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 25294/07.10.2019  privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
     Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -225294/07.10.2019 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
     Având în vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de 07.10.2019 - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 25294/07.10.2019şş;;24385/1825294.10.20182
     Având în vedere Avizul Direcţiei Economice  din data de 09.10.2019 - anexă la Raportul de Specialitate;243854385/18.10.2018
     Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
     Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 17/01.07.2019  a Comisiei tehnico-economice;          
     Având în vedere prevederile art. 129 alin.2 lit.c) şi lit.d),  alin.4  lit.d) şi lit.e), alin.7 lit.m) precum şi alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului   nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
     În temeiul art. 139 alin.(1) şi alin.(3)  şi 196 alin.1 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului   nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Spătarul Milescu", întocmit de către SC ASSISTENT HB SRL  cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Obiectivul de investiţie "Amenajare strada Spătarul Milescu" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada Spătarul Milescu”

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, ,,Amenajare strada Spătarul Milescu”, întocmit de către SC ASSISTENT HB SRL – Timişoara în baza contractului de prestare de servicii nr. 67/06.06.2018 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de execuție a lucrărilor: 6 luni Valoare de investitie (INV) 546 247,46 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 466 783,36 lei ((inclusiv TVA) Cantitate UM lungimea traseului amenajat: 199,11 m lăţimea părţii carosabile 4,00 m suprafaţa parte carosabilă 883,00mp panta transversală 2,5 % lăţime trotuar min. 1,00 m suprafaţă trotuare 667,00mp DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR DANIELA TRUŢA

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. ________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare strada Spătarul Milescu”

1. Descrierea situaţiei actuale

Strada Spătarul Milescu este situată în partea de sud a municipiului Timişoara în cartierul Ciarda Roşie. Este o stradă din piatră spartă, de aproximativ 200 m liniari cu o tramă stradală variabilă între 8-10 m. În situaţia actuală, strada Spatarul Milescu are un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul uşor cu autoturisme, mai ales pe perioada de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehiculelor de colectare a deşeurilor menajere, precum şi a celorlalte autovehicule de interes general. Traficul auto se desfăşoară cu dificultate în ambele sensuri, aşteptându-se un autovehicul pe altul pentru a putea trece. Fiind de folosinţă locală (înfundată) întoarcerea autovehiculelor se face pe accesele auto la imobile. Strada prezintă deficienţe caracteristice, caracterizate prin lipsa planeităţii suprafeţei de rulare, lipsa declivităţilor transversale şi longitudinale, lipsa semnalizării rutiere. Starea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă este necorespunzătoare, remarcându- se lipsa gurilor de scurgere pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafaţa părţii carosabile, respectiv trotuarului.

Din toate cele descrise, derivă necesitatea şi oportunitatea amenajării străzii Spătarul Milescu. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul investiţiei vizează creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, a condiţiilor de siguranţă şi confort al traficului rutier. Obiectivul de investiţii va fi dotat la nivel de stradă urbană, cu funcţiuni specifice, trotuare. Strada Spătarul Milescu va dispune de reţea de colectare a apelor pluviale în canalul menajer iar zonele carosabile şi pietonale vor fi iluminate prin corpuri tip LED eficiente energetic. Realizarea proiectului va contribui la diminuarea surselor de poluare prin asigurarea unui sistem rutier corespunzător cât şi ameliorarea calităţii mediului înconjurător.

Concluzii

Prin urmare, în conformitate cu art. 139 şi art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ şi Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare strada Spătarul Milescu”

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE şi REŢELE DE UTILITĂŢI SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM.CU APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii

,,Amenajare strada Spătarul Milescu”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare strada Spătarul Milescu” Facem următoarele precizări: Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi prin Biroul Drumuri, Poduri şi Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2019 obiectivul de investiţii ,,Amenajare strada Spătarul Milescu” Strada analizată din municipiul Timișoara este pietruită, fiind într-o stare de degradare avansată şi drept urmare are o viabilitate necorespunzătoare, iar circulaţia se desfăşoară în condiţii dificile; Amenajarea acestei străzi este importantă pentru locuitorii municipiului Timișoara din punct de vedere urbanistic, tehnic şi social, iar realizarea lucrării va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor şi totodată va reduce substanţial consumul de carburanţi şi lubrifianţi precum şi uzura autovehiculelor.

Strada Spătarul Milescu este situată în partea de sud a municipiului Timişoara în cartierul Ciarda Roşie. Este o stradă înfundată, de aproximativ 200 m liniari cu o tramă stradală variabilă între 8-10 m. În situaţia actuală, strada Spatarul Milescu nu are o structură rutieră de drum, fiind realizată din piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la aceelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite, iar în situaţia unor ploi strada este circulabilă în condiţii dificile. De asemenea, strada studiată are un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul uşor cu autoturisme, mai ales pe perioada de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehiculelor de colectare a deşeurilor menajere, precum şi a celorlalte autovehicule de interes general. Traficul auto se desfăşoară cu dificultate în ambele sensuri, aşteptându-se un autovehicul pe altul pentru a putea trece. Fiind de folosinţă locală (înfundată) întoarcerea autovehiculelor se face pe accesele auto la imobile. Strada prezintă deficienţe caracteristice, caracterizate prin lipsa planeităţii suprafeţei de rulare, lipsa declivităţilor transversale şi longitudinale, lipsa semnalizării rutiere. Starea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă este necorespunzătoare, remarcându-se lipsa gurilor de scurgere pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafaţa părţii carosabile, respectiv trotuarului. Obiectivul de investiţii va fi dotat la nivel de stradă urbană, cu funcţiuni specifice, trotuare. Strada Spătarul Milescu va dispune de reţea de colectare a apelor pluviale în canalul menajer iar zonele carosabile şi pietonale vor fi iluminate prin corpuri tip LED eficiente energetic. Realizarea proiectului va contribui la diminuarea surselor de poluare prin asigurarea unui sistem rutier corespunzător cât şi ameliorarea calităţii mediului înconjurător. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei derivă din cele menţionate mai sus.

Cod FO 53-01, ver.1

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Amenajare strada Spătarul Milescu” a fost întocmit de către SC ASSISTENT HB SRL - Timişoara în baza contractului de prestare de servicii nr. 67/06.06.2018. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare strada Spătarul Milescu” Valoarea totală a investiţiei ,,Amenajare strada Spătarul Milescu” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 546.247,46 lei (inclusiv TVA), din care construcţii montaj C+M – 466.783,36 lei (inclusiv TVA). Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 6 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03 Străzi Ţinând cont de prevederile: - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat şi Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Natională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.” şi - având în vedere cele expuse în prezentul raport propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivul de investiţii ,,Amenajare strada Spătarul Milescu”. DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., Culiţă CHIŞ Ioan GANCIOV ŞEF BIROU B.D.P.P., CONSILIER, Vasile OLAR Daniela TRUŢA