keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 463/20.12.2010 privind aprobarea proiectului "Piata Traian - Locul de exprimare a identitatii cartierului Fabric"

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 463/20.12.2010
privind aprobarea proiectului "Piata Traian - Locul de exprimare a identitatii cartierului Fabric"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 028438/26.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2010 - 028438/26.11.2010 de la Liceul Teoretic "William Shakespeare";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învatamânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătaţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii;
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte precum şi desfăşurarea activităţlor de impresariat artistic;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale aprobată prin Legea nr. 245/ 2001;
Având în vedere art. 36, alin. (2), lit. b) si d) si alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Piata Traian - Locul de exprimare a identitatii cartierului Fabric", parte a programului "Tinerii decid", organizat în parteneriat de Primăria Municipiului Timişoara, Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional, Consiliul Consultativ de Cartier Fabric, Liceul "William Shakespeare" Timişoara şi Consiliul Regional din Piemonte (Consilio Regionale del Piemote) - Italia. Proiectul "Piata Traian - Locul de exprimare a identitatii cartierului Fabric" este Anexa la prezenta hotarare de Consiliu Local.

Art. 2: Pentru realizarea acestui proiect, anual, pe Agenda Casei de Cultura a Municipiului Timisoara va fi prevazuta o suma de bani, in functie de disponibilul bugetar.

Art. 3: Actiunile prevazute in proiectul "Piata Traian - Locul de exprimare a identitatii cartierului Fabric" se vor realiza cu implicarea elevilor de la Liceul Teoretic "William Shakespeare" din Timisoara, pe baza de voluntariat, in colaborare cu Primaria Municipiului Timisoara, Consiliul Consultativ de Cartier Fabric si Fundatia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Comunicare ;
- Direcţiei de Evidenţa a Persoanelor;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Comunitare;
- Instituţia Arhitectului Şef;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: piata_traian.pdf

ROMÂNIA Judetul Timiş Primăria Municipiului Serviciul Consiliere Cetaţeni Timişoara S-a înregistrat cu numărul : SC2010-028438 din 26.1 1.2010 SC67 Corespondenţă Direcţia Comunicare Am preluat de la Firma: LICEUL W SHAKESPEARE Cu adresa: Timişoara. Str. LL CARAGIALE nr.6 Total 2 file [ermen de rezolvare: 26.12.2010 Fermen direcţie: 11.12.2010 Obs. PROPUNERE PROIECT- PTA TRAIAN -LOCUL DE EXPRIMARE A IDENTITATII CARTIERULUI FABRIC Vimişoara. la 26.11.2010 Consilier Redere Valeria Arnautu Cod FP-24 - 01, ver4

Liceul Teoretic William Shakespeare str.I.L.Caragiale nr.6 — 300104 telefon: 0256/201247 dh TEA Jo/0 Piata Traian — Locul de exprimare a identitatii cartierului Fabric Propunere de proiect Scopul proiectului: Promovarea cartierului Fabric prin intermediul diferitelor activitati socio-culturale, educationale si turistice desfasurate in Piata Traian. Justificarea/Necesitatea proiectului: e Cartierul Fabric este subpromovat; e Trebuie sa existe un echilibru cultural, social si economic intre cartierele municipiului Timisoara; e Cartierul Fabric are un potential istoric neexploatat; e Piata Traian nu reprezinta un punct de atractie pentru locuitorii cartierului si nu numai; e Necesitatea desfasurarii activitatilor cu caracter ecologic si stiintific. Obiective: e Este necesara gasirea unor metode eficiente care sa duca la imbunatatirea imaginii Cartierului Fabric. e Trebuie sa existe un echilibru cultural, social si economic intre cartierele municipiului Timisoara - prin atragerea publicului larg catre activitati culturale (proiectii cinematografice, piese de teatru, concerte, targ de antichitati, zilele cartierului, alte evenimente), popularitatea zonei va creste semnificativ, cat si interesul investitorilor e Promovarea multiculturalitatii prin integrarea tuturor etniilor prin participarea activa la diferite activitati. e Promovarea cartierului si a istoricului acestuia intr-o modalitate ecologica. e Implicarea unitatilor de invatamant din cartierul Fabric in diferite actiuni de voluntariat, cu scopt educativ Metode: 1. Amplasarea unei scene in Piata Traian care sa se integreze in arhitectura specifica a zonei istorice, pe aceasta scena vor avea loc: e Proiectii cinematografice e Piese de teatru, concerte e Zilele Cartierului Fabric

2. Organizarea targurilor tematice - Targ de antichitati - Targ de sarbatori 3. Promovarea turismului ecologic - Promovarea cartierului ca zona istorica - Delimitarea unui traseu orientativ, care sa includa mai multe obiective istorice si turistice - Crearea unui centru de inchiriere a bicicletelor 4. Amenajarea unui parc — scoala destinat elevilor 5. Promovarea cartierului Fabric in format 3D Director Liceul Teoretic W. Shakespeare Tache Marian "al VĂ Profesor coordonator Liceul Teoretic W. Shakespeare Mota E 07 Drăgomin oi: e Mun 7 E RTT ch 1.Dragoş Olivian cls. 11R Liceul Teoretic W. Shakespeare 2.Bondar Maria cls. I0R Liceul Teoretic W. Shakespeare 3.Pop Mihai cls. IR Liceul Teoretic W. Shakespeare "E = 4.Paul Andrada cls. IIR Liceul Teoretic W. Shakespeare 5.Preda Roland cls. 11R Liceul Teoretic W. Shakespeare 6.Fiţ Alexandru cls. I0R Liceul Teoretic W. Shakespeare FT 7.Popa Bianca cls. IIR Liceul Teoretic W. Shakespeare 8.Stîngu Bianca cls. IIR Liceul Teoretic W. Shakespeare MA, 9.Ars Daniela cls. 1U Liceul Teoretic W. Shakespeare 10.Malanca Alexandru cls. 11U Liceul Teoretic W. Shakespeare lene 1 1.Nastasiu Mihai cls. I1U Liceul Teoretic W. Shakespeare 12.Voicu Andreea cls. 10U Liceul Teoretic W. Shakespeare da UL 13.Şerbulescu Monica cls. I0R Liceul Teoretic W. Shakespeare dice. 14.Pintea Dorela cls. 10R Liceul Teoretic W. Shakespeare Peck 15.Baci Sandra cls. 9R Liceul Teoretic W. Shakespeare nd

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ,Cultură SC 2010- 028438 / 26 .11.2010

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea proiectului „Piaţa Traian – Locul de exprimare a identităţii cartierului

Fabric”

Prin adresa cu nr. SC 2010 – 028438 / 26.11.2010, Liceul Teoretic “William Shakespeare” din Timişoara solicită aprobarea proiectului “Piaţa Traian – Locul de exprimare a identităţii cartierului Fabric”, parte a programului „Tinerii decid”.

Programul “Tinerii decid” este o iniţiativă a Primăriei Municipiului Timişoara, a Fundatiei Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional, a Consiliului Consultativ de Cartier Fabric, în parteneriat cu Liceul “William Shakespeare” Timişoara şi Consiliul Regional din Piemonte (Consilio Regionale del Piemote) - Italia. Proiectul, întemeiat pe realizarea unui schimb de experienţă şi transfer de know how cu partenerul italian, îşi propune să încurajeze iniţiativa civică a tinerilor, participarea lor la deciziile de interes local, implicarea directă a noii generatii în viaţa democratică a comunităţii.

Buna funcţionare a structurilor democraţiei participative, îndeosebi a Consiliilor Consultative de Cartier, presupune consultarea permanentă a cetăţenilor din cartierele oraşului în legătură cu proiectele şi deciziile autorităţilor pe teme precum: planificarea urbană, spaţiile verzi, reabilitarea clădirilor istorice, traficul, infrastructura, iluminatul public etc.

Cetăţenii participă regulat la şedintele şi dezbaterile în care sunt abordate aceste probleme şi caută soluţii pentru rezolvarea lor, se implică în mod direct în diverse activităţi civice, colaborează la editarea ziarelor de cartier, la organizarea zilelor cartierului etc. Din păcate, este un fapt că media de vârstă a cetăţenilor membri în Consiliile Consultative de Cartier este de aproximativ 45 de ani, simţindu-se nevoia de accentuare a implicării tinerilor în luarea unor decizii cu impact pozitiv asupra comunităţii. De exemplu, dezbaterile publice organizate de autorităţile locale din Timişoara pe subiecte de larg interes, stârnesc rareori interesul tinerilor. Mai mult decât atât, la nivel decizional, participarea tinerilor este foarte scăzută. Pe de altă parte, în mod evident, sistemul educativ din România nu acordă atenţia necesară formării şi informării tinerilor, astfel încât aceştia să acţioneze ca cetăţeni conştienţi şi responsabili în comunitate. Datorită tuturor acestor factori, nivelul de înţelegere şi acţiune al tinerilor, implicarea lor în ameliorarea guvernării locale sunt foarte scăzute, ansamblul de informaţii privind funcţionarea mecanismelor de luare a deciziilor este sărac, implicarea lor voluntară în viaţa de fiecare zi a comunităţii este absentă. V.D. 2.ex.

FP53-01 VER 1

Date fiind cele de mai sus, proiectul "Tinerii decid" s-a bazat pe efectuarea unui schimb de experienţă transfrontalier şi a unui transfer de know-how cu partenerul italian Consiliului Regional din Piemonte (Consilio Regionale del Piemote), care dispune de o vastă experienţă în domeniu, după finalizarea de către acesta, în 2009, a unui proiect similar intitulat “Ragazzi in Aula”/ “Tinerii în comunitate”. Astfel, proiectul "Tinerii decid" a avut ca scop selectarea, promovarea şi implicarea într-un amplu program de educaţie civică bazat pe principiul formării formatorilor, a tinerilor de la Liceul “William Shakespeare”. În cadrul demarării acestui proiect au fost stabilite şi atinse următoarele obiective: 1. schimbul de experienţă cu partenerul italian şi transferul de know-how pentru a identifica cele mai eficiente posibilităţi de stimulare a implicării civice a tinerilor în viaţa de fiecare zi a oraşului (în luna mai 2010 o delegaţie a Consiliului Regional Piemonte din Torino, Italia a venit la Primăria Timişoara şi a avut loc un schimb de experienţă între elevii de la Liceul “William Shakespeare” şi colegii italieni); 2. la Liceul “William Shakespeare” a fost creat şi instruit unui grup de lucru bine informat în ceea ce priveşte modul de funcţionare a guvernării locale, legislaţia privind administraţia, capabil să multiplice şi să se răspândească printre colegii de vârste apropiate bunele practici însuşite; 3. grupul de lucru a monitorizat comunitatea din cartierul Fabric pentru a identifica problemele şi oportunităţile de dezvoltare ale zonei; 4. elevii au participat la întâlniri la primărie cu dl primar, cu dnii viceprimari, la şedinţe de lucru cu directorii de direcţii, la şedinţe ale Consiliului Local, au învăţat cum funcţionează administraţia publică şi legislaţia în vigoare 5. s-a stabilit, cu sprijinul departamentelor şi direcţiilor de specialitate, ca una dintre problemele identificate în cartierul Fabric va face subiectului unui proiect de hotărâre a Consiliului Local şi va fi tranformată în decizie a acestui for; 6. grupul de lucru va fi implicat direct în implementarea hotărârii de Consiliu Local în beneficiul comunităţii din cartierul Fabric.

15 elevi de la Liceul “William Shakespeare” au format un grup de lucru şi au selectat o serie de probleme de ordin social, locativ, de mediu etc pe care le-au identificat in perioada 2009 – 2010 în cartierul Fabric, şi care au fost transpuse în 6 proiecte: Turism ecologic, Parcul de pe Aleea Cometei, Piaţa Traian - Locul de exprimare a identităţii cartierului Fabric, Târg de antichităţi, Parada Liceelor, Prezentare 3D a cartierului Fabric.

Proiectele au fost prezentate luni, 22 noiembrie, în Sala de Consiliu a Primăriei de cei 15 elevi de la Liceul “William Shakespeare”.

Toţi participanţii la prezentarea publică au fost de acord că toate cele 6 proiecte sunt viabile, au avut aceeasi tematica, şi astfel, s-a hotărât transpunerea lor într-unul singur - “Piaţa Traian - Locul de exprimare a identităţii cartierului Fabric”, care va fi transformat in proiect de hotărâre şi apoi va supus aprobării Consiliului Local.

Actiunile prevazute in proiectul “Piata Traian – Locul de exprimare a identitatii cartierului

Fabric” se vor realiza cu implicarea elevilor de la Liceul Teoretic “William Shakespeare” din Timisoara, pe baza de voluntariat, in colaborare cu Primaria Municipiului Timisoara, Consiliul Consultativ de Cartier Fabric si Fundatia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional.

V.D. 2.ex.

FP53-01 VER 1

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul „Piaţa Traian -

Locul de exprimare a identităţii cartierului Fabric”, anexa a programului „Tinerii decid”, program organizat de Primăria Municipiului Timişoara, Fundatia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional, Consiliul Consultativ de Cartier Fabric, în parteneriat cu Liceul “William Shakespeare” din Timişoara şi Consiliul Regional din Piemonte (Consilio Regionale del Piemote) – Italia, şi anual includerea si bugetarea acestui proiect pe Agenda Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, in functie de disponibilul bugetar.

Director Direcţia

Comunicare Violeta Mihalache

Şef Serviciul Juridic

Mirela Lasuschevici

Şef Birou Relaţii Publice

Învăţământ, Cultură Alina Pintilie

Întocmit Consilier

Monica Sava

V.D. 2.ex.

FP53-01 VER 1

  • R E F E R A T