keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 259/26.05.2015 privind modificarea Agendei Manifestarilor Culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015

26.05.2015

Hotararea Consiliului Local 259/26.05.2015
privind modificarea Agendei Manifestarilor Culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 13598- 22.05.2015 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învatamânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 52/13.02.2015 - privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara;
Având în vedere solicitarea Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, inregistrata cu nr SC 2015 - 013601/22.05.2015;
Având în vedere proiectul, înregistrat cu nr. SC2015 - 009640 - 14.04.2015, al USAMVB Timisoara -"70 de ani de învăţământ universitar agronomic la Timişoara";
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătaţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii;
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte precum şi desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor si proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001;
Având în vedere art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Agendei Manifestarilor Culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RAMONA OLTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 70_ani_USAMVB.pdf

Anexa 1 Formular de cerere de finanţare — T.2015 (Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii) A. PROIECTUL 70 de ani de Învaţamânt Universitar Agronomic la Timişoara De la: 15 mai 2015 Până la: 3 iunie 2015 TIMIŞOARA B. DATE GENERALE ALE ORGANIZAŢIEI | Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara U.S.A.M.V.B. Timişoara TIMIŞOARA Timisoara, Calea Aradului nr. 119 0256277009 0256200296 N rectorat(Qusab-tm.ro 3487181 RO29 TREZ 6212 0F33 0800 XXXX TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA TIMIŞOARA. STR. LAZĂR GHEORGHE nr. 9B Prof. univ, dr. ing. Pîrşan Paul C. DATELE COORDONATORULUI DE PROIECT / REPREZENTANTULUI LEGAL i i) Prof. univ. dr. ing. Pîrşan Paul 0256277009-0256200296 rectorat(usab-tm.ro

D. PARTENERII PROIECTULUI ( *pentru a adăuga noi parteneri se va folosi funcția Add — Rows E. CORELAREA CU OBIECTIVELE SI MASURILE STRATEGIEI CULTURALE A MUNICIPIULUI TIMISOARA, PENTRU PERIOADA 2014-2024 3. Timişoara conectată 3.1. O mai bună racordare a Timişoarei la dinamica culturală naţională şi internaţională

F. JUSTIFICAREA PROIECTULUI. SCOP. OBIECTIVE Justificarea proiectului are la baza nevoia de promovare a învățămantului superior agronomic din Timişoara. Prin evenimentele propuse şi materialele care urmează a fi tipărite pe de o parte, cat şi prin componența grupului ţintă pe de altă parte, Universitatea îşi face cunoscută activitatea şi istoria ei, de la înființare şi pană în prezent. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu o anvergură la nivel naţional şi european. Tradițiile acesteia sunt legate de înfiinţarea Facultăţii de Agronomie în anul 1945, aceasta funcţionând pe lângă Institutul Politehnic din Timişoara. În condiţiile social-economice și politice ale perioadei respective, Regele Mihai I al României a promulgat Legea 617/30.07.1945 pentru înfiinţarea Facultăţii de Agronomie la Politehnica din Timişoara. Prin reforma din anul 1948 Facultatea de Agronomie a fost transformată în Institutul Agronomic Timişoara în baza Decretului MIP 175/03.08.1948. Prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 4894 din 22.03.1991, denumirea instituţiei s-a schimbat în Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, iar în 1995, prin Hotărârea Guvernului României nr. 568/28.07.1995, în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. Universitatea a cunoscut după anul 1989 o evoluţie continuă, prin diversificarea domeniilor şi a specializărilor din oferta educaţională, pe fondul modernizării învăţământului superior agronomic. În prezent USAMVBT funcţionează cu 6 facultăţi - Agricultură, Horticultură şi Silvicultură, Management Agricol, Medicină Veterinară, Zootehnie şi Biotehnologii, Tehnologia Produselor Agroalimentare. Motivele alegerii grupului ţintă, complex şi foarte diversificat, se bazeaza pe nevoia de a face cunoscută universitatea şi învăţămantul agronomic timişorean în mediile cele mai diverse. Scopul proiectului îl reprezintă promovarea învăţămantului agronomic timisorean și implicit, a imaginii Universităţii de Ştiinţe Apricole şi Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara. Obiectivul principal al proiectului este aniversarea a 70 de ani de Învaţamânt Universitar Agronomic la Timişoara prin organizarea mai multor evenimente. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: celebrarea momentelor importante din activitatea Universității prin organizarea de evenimerite şi tiparirea unor albume şi creşterea nivelului de colaborare între universități prin organizarea de întalniri. Proiectul se corelează cu obiectivul 3.1. O mai bună racordare a Timişoarei la dinamica culturală naţională şi internaţională.

—_, _G. GRUP TINTA Grupul ţintă este reprezentat de oficialități centrale şi locale, din țară şi străinătate, reprezentanţi ai forurilor în care Universitatea este membră precum CASEE - The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe, ICA, rectori ai universităților de stat şi private din Romania, reprezentanți ai asociațiilor studenţeşti, ai Casei Regale a Romaniei, cadre didactice din universitate şi alte universităţi, reprezentanți ai presei locale și centrale. Toţi aceştia sunt beneficiari direcţi, la care se mai adaugă şi un număr de studenţi, dar în mod indirect vor beneficia de proiect un număr mare de tineri interesați de învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, prin informațiile transmise sau diseminate cu ocazia realizării evenimentelor sau materialelor tipărite. H. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI ACTIVITĂŢI PROPUSE: 1, Pregătirea evenimentelor ce vor avea loc în perioada 28 — 30 mai 2015 şi materialelor tipărite (cartea "Istoricul U.S.A.M.V.B.T.”, albumul ”Istoria romanțată a U.S.A.M.V.B.T. "albumul ”U,S.A.M.V.B.T. în imagini”, bannerele, invitațiile, medaliile și gentile personalizate), achiziționarea căsuţelor din lemn pentru expoziţia de meşteşuguri, distribuirea invitaţilor şi postarea bannerelor în puncte cu vizibilitate mare din Timişoara (15-30 mai 2015) Primirea invitaţilor şi cină cu 500 invitaţi în seara zilei de 28 mai 2015 Organizarea în data de 29 mai 2015 a Festivităţii aniversare in Aula Magna "Iulian Dracea" din cadrul Universitatii, în prezenţa a 500 de participanţi care vor primi o plasă conținand 3 volume tipărite (Istoricul U.S.A.M.V.B.T., album Istoria romanțată a U.S.A.M.V.B.T. şi album U.S.A.M.V.B.T. în imagini) şi o medalie 7 4. Organizarea în 29 mai 2015 a Ceremoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa ASR Principesei Margareta a Romaniei, în prezenţa a 400 de participanți Organizarea unci expoziții de meşteşuguri (29 mai 2013) Organizarea şedinţei Consiliului Naţional al Rectorilor (C.N.R.) din Romania, în cadrul căreia vor fi prezenți 125 de participanți (29 mai 2015) 7. Organizarea Spectacolului aniversar la Opera Romană Timişoara, susținut de Filarmonica Banatul Timisoara, avandu-l dirijor pe Maestrul Petru Oschanitzky, 500 de participanți Organizarea recepției la Restaurant Hotel Continental Timisoara, pentru 250 invitați Activităţi specifice de management financiar (viramente, recepții, etc.) inclusiv realizarea raportului de progres şi finaciar, precum şi pregătirea documentelor financiar- contabile în vederea raportării şi activități de managementul achizițiilor publice (procedura -dupa caz, elaborarea notelor justificative, contractare, etc.), care se vor derula pe toată perioada proiectului. pp Sh > REZULTATE AŞTEPTATE: - Evenimente organizate: 6 (Festivitatea aniversară in Aula Magna "Iulian Dracea" din cadrul Universitatii, Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa ASR Principesei Margareta a Romaniei, expoziția de meşteşuguri, şedinţa festivă a Consiliul Naţional al Rectorilor din Romania, Spectacolul aniversar la Opera Romană Timişoara, recepţia de la Restaurant Hotel Continental Timisoara) Număr total de participanți: cca. 500 , - _Un titlu Doctor Honoris Causa decernat ASR Principesei Margareta a Romaniei

- Număr total volume tipărite şi distribuite participanților: 1.500 (500 exemplare tipărite alb/negru copertate color "Istoricul U.S.A.M.V.B.T.”, 500 exemplare tipărite şi copertate color album "Istoria romanțată a U.S.A.M.V.B.T.” şi 500 exemplare tipărite şi copertate color album "U.S.A.M.V.B.T. în imagini”) - Materiale publicitare: 10 bannere format mare, 500 invitații cartonate color, 500 medalii și 500 genţi personalizate. - Raport progress şi financiar elaborat I. MANAGEMENTUL PROIECTULUI Echipa de management va asigura implementarea proiectului in conditii de calitate si la termenele prevazute. Ea va asigura totodata raportarea periodica a rezultatelor obtinute pe masura derularii activitatilor prevazute in proiect precum si raportarea financiara. Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa formata din Prof.univ.dr. Pîrşan Paul - Responsabil legal/ Rector care va coordona toate activitățile derulate în cadrul proiectului și va asigura buna desfaşurare a acestora, Prof.univ.dr. Traşcă Teodor — membru, care se va ocupa de organizarea evenimentelor propuse, promovare și publicitate, Prof.univ.dr. Borlea Florian — membru, va a vea preocupări în ceea ce priveşte tiparirea albumelor si materialelor publicitare, Șef lucr. dr, Horablaga Marinel — membru, se va ocupa de comunicare şi va asigura legătura cu autoritatea contractanta, dr. Gaşpar Sorin — membru, se va ocupa de managementul financiar al proiectului. Implementarea proiectului se va realiza prin parcurgerea activitatilor, fapt ce implica o serie de proceduri si documente. Astfel, vor fi contractate toate serviciile (externalizate) pentru realizarea evenimentelor şi tipărirea materialelor prevăzute, documentaţia de achiziții fiind elaborată cu respectarea normelor legale în vigoare (0UG 34 cu modificari şi completări ulterioare) de către compartimentele de specialitate din cadrul universității. Evenimentele prevăzute vor fi organizate în ordinea menționată la secţiunea Activităţile proiectului. În prealabil se vor pregăti materialele tipărite. Comunicarea în cadrul echipei va fi asigurată prin întalniri ale membrilor echipei, cat şi prin mijloacele electronice (e-mail, etc.). Similar se va realiza comunicarea cu alte părți implicate, precum servicii/compartimente din cadrul universităţii care desfăşoară activităţi legate de derularea proiectului, sponsori, parteneri, furnizori de servicii, etc. Monitorizarea proiectului va fi realizata permanent de echipa de proiect, iar evaluarea rezultatelor proiectului se va realiza prin tabele de prezență, prezentări PPT, fotografii în cazul evenimentelor, bonuri consum/note recepție și fotografii sau scanări color pentru volumele tipărite, fotografii pentru materialele publicitare, copii sau fotografii pentru titlul Doctor Honoris Causa decernat. Pentru justificarea cheltuielilor se vor prezenta contracte de achiziţie, facturi, ordine de plată, extrase de cont, bonuri de consum şi note de recepție. În ceea ce priveşte riscurile potențiale, colaboratorii externi ar putea să nu îsi îndeplinească în mod corespunzător sarcinile. În acest sens vor fi stabilite clauze clare în contractele semnate, prin care să se delimiteze responsabilitătile semnatarilor, obligatiile financiare, garantii de bună executie, precum si o metodologie de raportare adecvată pentru a putea urmării progresul implementării contractelor si a intervenii atunci când se impune. Nu există riscuri legislative sau legate de achiziții publice — proiectul nu conţine echipamente sau servicii care necesită procedură pe cerere de ofertă sau licitaţie deschisă, în care s-ar putea depune eventuale contestaţii, etc.. J. IMPACT, EFECT DE MULTIPLICARE SI CONTINUARE

Proiectul are un impact asupra comunitatii stiintifice, economice si sociale atat la nivel local dar si la nivel regional. Cea mai mare parte a actiunilor proiectului contribuie la promovarea Universității. În cadrul proiectului se va decerna titlul de Doctor Honoris Causa ASR Principesei Margareta a Romaniei, în prezența a 400 de participanți. K. VIZIBILITATEA PROIECTULUI [Proiectul va fi mediatizat prin intermediul mass-mediei locale şi centrale. De asemenea, vizibilitatea se va asigura și prin intermediul membrilor grupului țintă, prin materialele elaborate dar şi prin update-urile de pe pagina web a beneficiarului de grant. L. EVALUAREA PROIECTULUI Evaluarea proiectului va avea ca scop stabilirea gradului de atingere a rezultatelor propuse, cuantificarea rezultatelor urmand a se realiza de către autoritatea de management - Municipiul Timişoara, în conformitate cu cele menționate la secțiunea Managementul proiectului — Monitorizarea proiectului. Evaluarea proiectului se va realiza după finalizarea activităților prevăzute, prin intermediul raportului de progres şi/sau a unor documente solicitate de către finanţator. M. PRIORITIZAREA PROIECTELOR - Nu este cazul | Reprezentant legal Numele şi prenumele: Prof.univ.dr. Pîrșan Paul Funcţia: Rector Semnătura: Data: 10.04.2015

Anexa 4 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI Organizaţia/Institutia Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihail al Romaniei” din Timişoara Proiectul 70 de ani de Învaţamânt Universitar Agronomic la Timişoara Perioada şi locul desfăşurării 15 mai 2015 - 3 iunie 2015, Timişoara TR | TRI |TR a Denumire indicatori TOTAL TRI IM| M |IM ORA TU IV I VENITURI - TOTAL, din 340.300,00 | 340.300,00 care: 1 Contribuţia beneficiarului 102.500,00 | 102.500,00 (a+b+e+d) a). | contribuţie proprie 102.500,00 | 102.500,00 b). | Donaţii 0,00 0,00 c). | Sponsorizări 0,00 0,00 d). | alte surse 0,00 0,00 2 Finanţare nerambursabila din 237.800,00 | 237.800,00 "| bugetul local IT CHELTUIELI - TOTAL, 340.300,00 | 340.300,00 "| din care: 1. | Inchirieri 4.500,00 4.500,00 5 Onorarii /fond 29.000,00 29.000,00 "| premiere/Consultanţă 3. | Transport - 0,00 0,00 |- = 4. | Cazare şi masă 125.000,00 | 125.000,00 3. | Consumabile 0,00 0,00 6. | Echipamente 0,00 0,00 7. | Servicii 0,00 0,00 8. | Administrative 0,00 0,00 9. | Tipărituri 112.500,00 | 112.500,00 10. | Publicitate 47.700,00 47.700,00 Alte cheltuieli: 12 căsuțe din 21.600,00 21.600,00 11, | lemn pentru expoziția de meşteşuguri TOTAL 340.300,00 340.300,00 % 100 ___ 100 _ __ 100| Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanțare pe fiecare categorie de cheltuială: N Contribuţia Bencficiarului T Categoria Contribuţia Contribuţie Alte surse Total cr bugetara finanţator (donaţii, buget proprie i t sponsorizări etc.) Închirieri 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Fond premiere/Consultanță 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 ! La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email) 1

Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 Cazare şi masă 22.500,00 | 0,00 125.000,00 Consumabile 0,00 0,00 0,00 0,00 Echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 Administrative 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipărituri 112.500,00 0,00 0,00| 112.500,00 Publicitate 47.700,00 0,00 0,00 47.700,00 Alte cheltuieli: 12 căsuțe 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00 expoziție de meşteşuguri TOTAL 237.800,00 | 102.500,00 0,00 | _340.300,00 % 69,88 30,12 0,00 100,00 Rector Director econgfilic Prof.univ.dr. Pîrșan Pa Ec Parva Vict a

“rezoreric Mun. Timisoara EXTRAS DE CONT la datat 07.04.2015 'ONT : 20F3308003487181 UNIVERSITATEA STIINTE AGRICOLE ROZITREZ62120FI30800XXXX JIOCUMENT DATA DATA CONT IBAN PLATITOR/ COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ DEBIT CREDIT COD INDICATOR NRR DOC PLATI CORESPONDENT BENEFICIAR BENEFICIAR BENEFICIAR ANGASAMENT ANGAJAMENT EX 07.04.2015 07.04.2015 25F3305003487181 RO21TREZ62120F330500XXXX 3487181 UNIV DE ST AGI MIHAIT 07012015 04:47 PM 06 10.600,00 21765, ARSZARE CNE ANAT INCHIS BEA LASA 17142015 07.04.2015 10 3487181 USAMVE AL ROM, „00 2.445,00 IMA ERSE 00 FACI ur E 06042015 06.04.2015 6101 RO4SINGB0000999901410869 16623439 precedent 00 112.721,58 an 112.721,58

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI Şi CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI USAMVBT „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA HOTĂRÂREA nr. 2118 din 01.04.2015 Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 01.04.2015, în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, și prevederile art. 213 al. Î3 din LEN. ar. 12011, - Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaților şi studenţilor, emite prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de reorganizare a Staţiunii Didactice Timişoara în Stațiune Didactică de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică, aflată în subordinea universității, conform solicitării M.B.C.$. -Art.2. Se decide-ca numele noii stațiuni să fie: Stațiunea Didactică de Cercetare- Dezvoltare ”Agronomia” Timişoara. Art.3. Se aprobă acordarea a 15 tichete de masă personalului din universitate aferente lunii martie. Art.4. Se stabileşte ca pentru perioada vacanței de Paşti (14.04.-2015 -—- 17.04.2015) cadrele didactice să-și facă cereri de concediu. Art5. Se aprobă participarea USAMVBT cu proiectul ”70 de ani de Învățământ Universitar Agonomic la Timișoara”, coordonator al proiectului domnul prof.univ.dr. Pîrșan Paul, la competiţia organizată în perioada 16 martie 2015 — 14 aprilie 2015 de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesați şi se afişează pe pagina de internet a universităţii. Secrgtar şef, RECTORAT - Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud. Timiş, Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 E-mail: rectorat(Qusab-tm.ro, Web site: www.usab-tm.ro

7 Si si Talie ehnien din n Doergiul ir, 2894 din 30 Iulie 1945, 7 nl Monitorul Blicint Mr, 178 din 1 August 1945 olilehnica din Timişoara, se îniiințoazi, pe zii de față, a dou do agronomir, cu de agrTonomia astualmonţ ta axis- : i Ia ! — de Agronomie din "Pin rin Inge de față, se însestroază cu următoarele bunuri, re invenlarul ior: ferma Btalului Cpaln- n d Titi Municipiului Timișoara, forma Sralay din Voiteni, | | La Art. 2, 7 a imiș-Torenla), ferma şcoală 6 'a d grupului ermân Ain x omâri i „alb RE =. în “eterul „munci Vaileai, III r e mai sus Be = Tare coniormi o BT dn 145 vor mia în înzestrarea Focu cu bunuri 4 orosare i a E i şi de gr ae a e a i Ta ! ui Potilohniesi din Tim Art. 5 — E de Agronomie din mi - catoiro şi vonlorința comun cu um ere | ale pol ai | , — poet "E gonorală- = 3 3. Catedra de fizică,

dt Agronom a „agricolă şi abimontaţie, 5. și agrogeclogie, „Dăguni şi 3 opetică' și amolioraroa nlanțslor. de TI Catedre z d. „protecția. plantelor. , e vs DM GQ Conierinţa Confermța Gonlerința Conferinţa sr, i l

LIGEA Nr, GAT din 1 August 1845 Pregodinţii comishiar de spocinlipți vor if număți do ministru, din sânul onmisiilor respectiva, i Dachnul, gonsilint provizoriu, președinții contistilor - de şi comisiile. do inatibuițo conform legii de Faţă, at rolul și atribuţiunile prevăzute de art. 63 și Bd din legea învăţiraâniului superior. , Consiliut profesoral provizarin, cât ai comțalile do. specialişti. roy funcţiona în E : profesoral provizoriu pi comisiilo do specialișți var ua botărfri cr majorilaloa absolută a voturilor meristrilor componenți. . n, Ari. 9. — Recrutarea profesorilor și annleronțiarilot de Ta face pe cale de chomere prin conform ar, 63 și 83 din iogoa invățâmâniului superior sau po cale de chmmare, prin anmire de tilulari, vonform ari, 04 din aczoași lege Disposiţinnila din îngea învățimânialui superior, raloritoari ln publicarea Vnonntai fn minimale savu maximale, prevăzute pontru nu sd vor aplica ln re arutaraa primulu, profosoral, Consiliot profonoral provizoriu, cominiila do spocisliști, pro cum și Banuta! Folitohntoai, vor lucra și în timpul Pra derogerg duln dispoziţiunilo ari. SI, ai 2, din fn- vățământulei superior, candidații cara tndeplimaue condițiunile carute de ari, 84 din logos învăţămbitului superior și doresc să ocupa înfimțute prin art, O dia login de înță, tor adroza cari în forme de 30 sila dela publicarea prezentat legi, Decanului promizoriu, oare la va supurit comisiunilor de aperinlisți,. acontea, tind obligate să le oxamineze si să be pro- ainţe asupra lor. , Av, 10. — După constiinirea primului snrp tidaclie, avusi- provizoriu încetează de drept a mai funcționa, find înlocuit prin profonaral normal; ncnoași dolă dingoziţiunile legi! lo organimrea brrițămânțilul sm noriar sa vor apiloa întru de Agroncmia din Art, ZI. — Bindanţii nolualot de Agronomie a Po litehn cai din Timigonra au dreptul să-și contine sțudiile și să-și ironii examonele la una din Pacultiţilo de Agronomie ale Politohnicoi din Timiponro, după n lor alogore. Ari. 12 — Inivoţinorea fe Agronomie din Timi- cât și plata personalului didactic, administrativ, și de nervii se vor fnco din vonihurile proprii ale fasuliății și din ce te va primi din porto Ministorului Agri-

iiriă liceului de

ROMANIA on ȘI SEA SpATI arat nf. E 'Teluioni 15.TA 28. %, at poştal = Fa 1 va 1 E Tnefiiutul Bin n, ANNA, vă dun şi 5 mini 52,03,1951, d enumirba in AGRICOLE A DIE taca în vigoare a snpă

al I-a =! Sa a a - pie m |

, 7 Tog "€ _ TD uTp a n. - 4aBezmond UŢI p 1507. UD "7 să UŢE = 4 5 să UTP 1 UTP „SII uaoT ST, PI HTD Sa s + p IUR NBIZE UTP E aTURĂEAUI 55 UTP ATITA sp 15 uTp sp TA: UTD STIA SI UTP amZI0STI TNȚIITIA ari agndoză

nat Gu „ Bălceacu” din Bucuresti itutul Agronomie din 1) -Fepocs Last A a Tastitutul n ds la Braa” Tmtitutul de Medicină Bi Fermacis din Bnotreşti Institutul de Medicină şi i farmacie ăln Tastitutil de Medicină şi Farmacia din laşi , Tnstitutal de Medicină ăin Timisoara , Institutul de Modicină si Farmacie din Pirgh , fonssrvaturul de Muzică “Ciprian Porumbescu" din _ Bucuresti „ Sonservatorul de Muzică “Gheorghe Dima" din Cluj- Napoca 1, Gongervatorul “George Enescu” „Ain lasi a |. Institutul de Arte Plastice "Nicolas Grigorescu” âin _- Bucuresti ' 0, Institutul de Arte Plastica pa RA SE Ioan Cluj-Napoca a Institutnl. ds. Artă Ta şi Cinematografică Caragiale " in din Bucuresti âe Maat + Institutul Tîrgu Mureş tru din is Ti v cc 25, ULUI 26. Academia fe Studii Economics * 'din Bicuraşti 27, Institutul Agronomio | : E, alin Bucureşti 28, Univarstitatea ds gtlinţs agricole din Cluj-Hapoca 29, Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad!" din Iaşi m m CT rr 30, Universitatea de Stiinţs Agricole a Banatului din isa de Mohicină gi Carol Davila" din a ct pe et m ua m E = ct HD pr ct Iu m 3 Academia de Arte "George Enescon! din Iasi 7 "30, de Artă din Bucuresti 40, Academia de Arte Viruale "Toan Anăreescu" din - Napoca 41. Teatru şi Pil a TI T do _ a e rea Academie A din Bucure

HOTARARE 568 28/07/1995 C.T.C.E, P, Neamt - LEGIS HOTARTRE Nr, 5368 din 28 iulie 1995 cu privire la acordarea autorizatiei de functionare provizorie, in conformitate cu prevederile 1 8/1 privind acreditarea institutiilor de invatamint superior si recunoasterea diplomelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUI ] „185 din 15 augu HOTĂRÎRE Nr. 568 din 28 iulie 1995 cu privire la acordarea autorizaţiei de funcționare provizorie, în conformitate cu prevederile legii nr. 88/1993, privind acreditarea instituțiilor de învățămînt superior şi recunoaşterea diplomelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 16 august 1995 da SSE Hf Pena aniei hotărăste. [CONFORM cu ORIGINI Guvernul României hotărăşte: poa EREI AT i ART. 1 Se acorda autorizație de funcţionare provizorie ca instituții de învățămînt superior, în condițiile prevăzute de 1 88/1993, pentru facultățile, colegiile şi specializările instituțiilor solicitante cuprinse în anexa nr. 1, ART. 2 Formele de organizare a învățămîntului superior pentru care se acorda autorizaţia de funcționare provizorie sînt: învățămînt de zi, seral şi fără frecventa, Formele de învățămint seral şi fără frecventa pot fi organizate numai de către instituţiile care au şi învăţămînt de zi în specializarea respectiva. Durata studiilor în învățămîntul seral şi în cel fără frecventa este mai mare cu un an decît cea prevăzută pentru învățămîntul de zi. ART. 3 În perioada de funcționare provizorie, instituția de învățămînt superior este obligată sa-şi păstreze denumirea acordată pentru perioada de autorizare şi sa respecte standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcționare provizorie. Modificarea structurii instituției de învățămînt superior în perioada de funcționare provizorie se poate face numai în condițiile prevăzute de L 88/1993. ART. 4 În vederea acreditării, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Consiliul Național de Evaluare Academica şi Acreditare (C.N.BE.A.A.) va stabili şi va comunica Ministerului Învățămîntului, pe specializări, instituțiile de învățămînt superior la care se poate organiza examenul de licenta, respectiv de absolvire, pentru primele 3 serii de absolvenți ai facultăților, colegiilor şi specializărilor autorizate pentru funcționare provizorie. ART, 5 Ministerul Învățămîntului comunica instituţiilor de învățămînt superior facultățile, colegiile şi specializările care au fost autorizate pentru funcționare provizorie, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotăriîri, şi transmite acestor instituții, în termen de cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotăriîri, metodologii le specifice de organizare şi desfăşurare a examenului de licenta, v de absolvire, pentru primele 3 serii de absolvenți ai facultățilo 3 specializărilor autorizate provizoriu în conformitate cu prev 88/1993 şi ale prezentei hotăriîri,. i ART. 6 Îl În baza hotăririlor din rapoartele cu privire la învățămînt superior, C.N.B.A,A. va face pub ca Lista cuprin a a . Pagina 4

HOTARARE 568 28/07/1995 C.T.CE, P. Neamt - LEGIS provizorie. ART. 7 (1) Studenții de la facultățile, colegiile şi specializările neautorizate se pot transfera la facultăți, colegii şi specializări similare din instituții acreditate sau autorizate pentru funcționare provizorie, în condițiile legii. (2) Studenţii instituţiilor de învățămînt superior particular de la facultățile, colegiile şi specializările autorizate pentru funcționare „provizorie, precum și studenții instituțiilor de învățămînt superior particular din profilurile, modulele şi specializările neautorizate, pentru care nu exista nici o unitate de învățămînt superior particular autorizata pentru funcționare provizorie, pot sa-şi continue studiile la instituţii de învățămînt superior de stat acreditate, în condițiile următoare: a) instituția de învățămînt superior acreditata sa scolarizeze în profilul, modulul sau specializarea respectiva sau similare; b) sa participe la concursul de admitere în învățămîntul superior organizat de instituția respectiva în sesiunile oficiale din anii 1995 sau 1996, la profilul, modulul sau specializarea respectiva sau similare şi sa fi fost declarați admişi peste cifra de şcolarizare, adică sa fi obținut cel puțin media ultimului candidat declarat admis la profilul, modulul sau specializarea la care au susținut concursul; c) studenții declarați admişi în urma concursului de admitere vor fi înmatriculați în anul de studii şi în condițiile stabilite de instituția de învățămînt superior la care studentul a fost declarat admis, pe baza documentelor de scolaritate prezentate de student, cu susținerea eventualelor examene de diferența, pentru care se percep taxe în cuantumul stabilit de senatele universitare, (3) Instituțiile de învățămînt superior în cauza sînt obligate sa îndeplinească formalitățile de transfer sau cele de înscriere la concursul de admitere, în conformitate cu actele normative în vigoare. ART, 8 Instituțiile de învățămînt superior în funcțiune la data de 22 decembrie 1989 urmează sa fie supuse periodic, din cinci în cinci ani, începînd cu anul universitar 1995/1996, evaluării academice de către C.N.E.A.A. pentru facultățile, colegiile şi specializările cuprinse în anexa nr. 2, ART. 9 Instituțiile înființate după 22 decembrie 1989, care nu au solicitat autorizație de funcționare provizorie în termenul prevăzut de Legea nr. 88/1993, nu pot organiza şi desfasura activități de învățămînt superior. ART. 10 Instituțiile de învățămînt superior pot continua activitatea de învățămînt numai la specializările pentru care au autorizație de funcționare sau au obținut autorizație de funcționare provizorie în condițiile prevăzute de Legea mr. 88/1993 şi de prezenta hotărîre a Guvernului. La specializările neautorizate nu se mai organizează concurs de admitere pentru şcolarizare în anul I de studii. ART. 11 , Avînd în vedere Programul privind măsurile de organizare şi moderni zars-si armatei şi a învățămîntului militar din România, instituțiile de învățămînt superior din rețeaua Ministerului Apărării Naționale urmează sa solicite autorizația de funcționare provizorie a noilor facultăți, colegii sau specializări, începînd cu anul de învățămînt 1996/1997. În anul de învățămînt 1995/1996 instituțiile de învățămînt superior din rețeaua Ministerului Apărării Naționale vor funcționa în regim de tranzitielcu structurile aprobate prin reglementările legale în vigoare. ART, 12 Începînd cu anul universitar 1995/1996 studiile aprofundate activități de învățămînt postuniversitar, Repartizarea cifrei de şcolarizare şi rețeaua învățămîn aprofundate se aproba de către Ministerul Învățămîntului. ART. 13 Continuarea activității de învățămînt superior, în alte "a o Pagina 2

HOTARARE 568 28/07/1995 - C.T.CE. P, Neamt - LEGIS prevăzute în Le ir. 88/1993, în L prezenta hotăriîre, atrage după sine ART, 14 anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărire, învăţămîntului nr. 84/1995 şi în răspunderea legală a celor vinovaţi. p. PRIM-MINISTRU FLORIN GEORGESCU, ministru de stat, ministrul finanțelor Contrasemnează: Ministrul învățămîntului, Liviu Maior p. Ministru de stat, ministrul finanțelor, Nicolae Constantinescu secretar de stat Ministru de stat, ministrui muncii şi protecției sociale, Dan Mircea Popescu ANEXA 1 INSTITUȚII, FACULTĂȚI, COLEGII ŞI SPECIALIZĂRI cărora li s-a acordat autorizație de funcționare provizorie Specializarea, Instituția" Denumirea forma de învață- Ob- , (facultatea, în perioada Profilul mint, durata ser- Nr. colegiul) de autori- autorizat studiilor vatii cort. Cod solicitanta zare autorizate Q 1 2 3 4 5 6 1. 3. Academia Academia Universitară Universitară "Athenaeum" "Athenaeum" Bucureşti din Bucureşti 3. 1A Facultatea de Facultatea de - Inginerie - Inginerie înginerie şi Inginerie şi economică managerială * Management Management - zi, 5 aşi Agroturistic Agroturistic - Ingineria - seral, 6 ani **1) 3. 2A Facuitatea de Facultatea de - Economic - Finanțe, Finanțe, Contabi- Finanțe, Conta- litate şi Infor- bilitate şi matica Informatica Pagina 3 =

HOTARARE 568 28/07/1995 C.T.CE, P, Neamt - LEGIS HOTARIRE Nr, 568 din 28 iulie 1995 cu privire la acordarea autorizatiei de functionare provizorie, in conformitate cu prevederile I nr. 88/71 , privind acreditarea institutiilor de invatamint superior EMITENT: PUBLICAT ÎN: 68. 468. Universitatea de Universitatea de Științe Agricole Ştiinţe Agricole a Banatului din şi Medicina Timişoara Veterinara a Banatului din Timişoara 46S. 1A Facultatea de Facultatea de - Biologie - Biologie - ştiinţe Agricultura Agricultura agricole - zi, 4 ani - Agricol - Inginerie genetica (în agricultura) - zi, 5 ani - Ingineria - Ingineria mediului mediului agricol - zi, 5 ani - Inginerie - Managementul dezvol- economică tarii şi amenajării rurale - zi, 5 ani 468. 2A Facultatea de Facultatea de - Agricol - Horticultura - zi, Horticultura Horticultura 5 ani 465. 3A Facultatea de Facultatea de - Biotehno- - Biotehnologii agri- zootehnie şi Zootehnie şi logie cole - zi, 5 ani Biotehnologii . Biotehnologii 46S. 4A Facultatea de Facultatea de - Tehnologia - Tehnologia prelu- Tehnologia Tehnologia produselor crarii produselor Produselor Produselor alimentare agricole - zi, 5 ani Agroalimentare Agroalimentare — Expertiza produselor agroalimentare - zi, 5 ani - Extracte şi aditivi agroalimentari - zi, 5 ani Pagina In a

HOTARARE 568 28/07/1995 C.T,CE, P, Neamt - LEGIS HOTARIRE Nr, 568 din 28 iulie 1995 cu privire la acordarea autorizatiei de functionare provizorie, in conformitate cu prevederile Le 88/1993, privind acreditarea institutiilor de invatamint superior si recunoasterea diplomelor EMITENT: GUVE PUBLICAT ÎN: MONI NUL OFICIAL NR, 183 din 16 augusi ANEXA 2 INSTITUȚII, FACULTĂȚI, COLEGII ŞI SPECIALIZĂRI în funcțiune înainte de 22 decembrie 1989, considerate acreditate Profilul, forma Facultatea, de învățămînt şi durata Specializările colegiul studiilor o 1 2 1.18. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti Facultatea de Electric - zi, 5 ani - Construcţii electrotehnice Electrotehnica - Acționari electrice - Electrotehnica generală Facultatea de Știința sistemelor -— Calculatoare Automatica şi şi a calculatoarelor - Automatica şi informatica indus- Calculatoare - zi, 5 ani triala Facultatea de Electronic - zi, 5 ani - Electronica aplicată Electronica - Comunicaţii şi Telecomunicații - Microelectr Pagina, 1 *

HOTARARE 568 28/07/1995 CTCE. P. Neamt - LEGIS HOTARIRE Nr. 568 din 28 iulie 1995 cu privire la acordarea autorizatiei de functionare provizorie, in conformitate cu nr. B8/1993, privind acreditarea institutiilor de invatamint superior si recunoas EMITENT: PUBLICAT În: i OFICIAL NR. 185 din 16 august 1995 41. 465. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara a Banatului din Timişoara Facultatea de Agricol - zi, 5 ani - Agricultura Agricultura Facultatea de Zootehnie - zi, 5 ani - Zootehnie Zootehnie şi Biotehnologii Facultatea de Medicina veterinara - Medicina veterinara Medicina Veterinara - zi, 6 ani Colegiul Univer- Medicina veterinara - Igiena şi laborator veterinar sitar Agricol - zi, 3 ani din Timişoara 42. 475. Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematica —- zi, 4 ani - Matematica Matematica -— Informatica - Matematica-Fizica Matematica - fără - Matematica frecventa, 5 ani Facultatea de Fizica - zi, 4 ani - Fizica Fizica — Fizica-Chimie Facultatea de Filologie - zi, 4 ani - Limba şi literatura romana - O Litere, Filozofie limba şi literatura străină (Limba şi Istorie străină B) - O limba şi literatura străină (Limba străină A) - Limba şi lite- ratura romana sau O limba şi lite- ratura străină (Limba străină B) Istorie - zi, 4 ani - Istorie - Istorie - O limba şi literatura străină (Limba străină B) Facultatea de Educație fizica şi - Educaţie fizica şi sport Fizica sport - zi, 4 ani şi Sport Facultatea de Economic - modulul - Managementul firmei Ştiinţe Economice, Management - zi, 4 ani Sociopsihopedago- Economic - modulul - Managementul gie şi Drept Management -— fără frecventa, 5 ani Economic - modulul - Economia şi Economia mediului şi agroalimentată producției agroali- mentare - zi, 4 ani Economic - modulul - Economia şi gest o = Pagina 1 = a

Monitorul Oficial Partea I Numarul 447 Page MONITORUL OFICIAL AL A | ROMÂNIEI ba _ RL _ —_— | PARTE | Anul fai (XV) — Nr. 447 LEGI, DEGRETE, Luni, 22 iutie 2013 i SUMAR Ne Pagina | HOTĂRÂRI ALE GUVERALJLUI ROMÂNIEI 403, — Hotărâre privind aproburea Normanclatorului , Î domeniilor și al spscfalizâ/iidinioragrametor de studii universitare, a structurii 'nstituţiilor de învățământ E j superior, a dormanillar și programelor de sludil i universitare acreditsle sau autorizate să funcționeze fe provizoriu, a locaţiiar geografice de desfăşurare, a i numărului de crsțite de studii lransterablle pentru | program “de studii universitare, formă de 1 învăţărnânt și de predare, precum și a nurnărului A | maxim de, studenți care pot fi scolarizați în anul universitar a arca E

Monitorul Oficial Partea I Numarul 447 http:/www.monitoruloficial.ro/femonitornew/emonviewof. php ?fid=MS42 130% Page of] 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 447/22.VH.2013 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al tpecializărilor/programelor de studii universitare, a-structurii institațiifor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitara acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locaţiilor gaagraficate desfășurare, a numărului de credite de studii trarsferabile pentru fiecare program da studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precura și a numărului de studenţi care pot fi gcolarizați în anul universitar În taralul art, 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 132 alin. (2) și tut. 138 alin, (5) ciin Legea educaţiei naționale nr. 12011, cu modificările și aoraplatările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. A. 1. — Se aprobă Nomenclatorul domenillor şi al specializărilor/programelor de studii universitara, prevăzut în anexa nr. 1. Art. 2. — Se aprobă structura instituţiilor de învaţământ suparior de stat, domenille de studil universitare de licență și specializărie/programela de studii acreditate sau autarlzate să funcționeze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transterabile pentru fieoare program de siudii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul. universitar 2013—2014, prevăzule în anexa nr. 2. AA. 3. — Se aprobă structura instituțiilor de învăţămant , superior particular acreditate, domeniile cle siudii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografică de desfăşurare, numărul de credite de studii transfarablle fiecare program de studii universitare, formă de învățăr limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenți care pot fi şcolarizați în anu! universitar 2013—2014, în anexanr. 3. Art. 4. — Se aprobă specializările/progrimele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze prăvizoriu în aadrul instituțiilor de învăţământ superiar partiouiar autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geagrafite de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile:pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţ; it şi limbă de predare, precum și mumărul maxim de studeriţi care pot fi școlarizați în anut universitar 2013—2014, prevăzute în anaxa nr. 4, Afi 6. — Sa aprobă structura instituțillor de învăţământ superior autorizate să funcționeze provizoriu, care organizează numai progrime de sludii universitare de rnasterat/studii postuniversitire, tacaţiile geografice de desfăşurare, umărul de credite de studil iransferabile pentru ffecare program de studii formă de învăţământ și limbă de predare, precum rul maxima de studenți care pot fl școlarizați în anul arsltar 2013—2014, prevăzute în anexa nr. 5. -Art, 8. — Speciatizările prevăzute în anexa nr, & intră În lichidare începând au anul universitar 2013—2014, în sensul că la acestea ru se mai organizează adrnitere. Art. 7. — La data întrării în vigoare a prezerilei hotărâri, anexale nr. 1—5 la Hotărârea Guvernului nr. 70772012 pentru aprobarea Nomenciatorului domeniilor și al spealalizărilor pragramelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învăţâmânt superlor, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locaţiilar geografie de desfășurare, a numărului de aradite de studii iransferabile pentru fiecare program de stud[i universitare, formă de învăţământ și limbă de predare, pracurn şi a nurnărului maxim de studenți care pot fi șcalarizați în anul universitar 2012— 2013, publicată în Monitarul Dficial al României, Parlea |, nr. 525 din 30 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se abragă. Art. 8. — Anaxale nr, 1—& fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: adunati ntinnati

Monitorul Oficial Partea l Numarul 447 . Page 1 of] | | MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA |, Nr. 447/22.Vlt. 2013 75 46. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BAMATULUI „REGELE MIHAI i | ALE ROMÂNIEI" DIN TIMIȘOARA ţ — . —_ ar —— — | (AI „br Da Le a 1 de sli tnivardtora da | de |. Forma do | de | [ea Fasutalaa Domeniul da fosă (locala geagralla ds dasfășurera i lo d | | da sui „is | provizanla (AP) | atatea b 2 3 4 & 5 7 Facultatea de Agicullură | Agronomie Agricuttură A 100 ŞI "ss a) Proteaţia plantelar 45 Biologie CI Înglnarta mediului Înglneria şi nroteația rnediului în agricultură 160 la mediului în agricultură Maşini şi instalații pentru agricultură și industrie alimentară Z| Facultatea de Horiaulură | Biotsfinalagii 7 genslică și Stitoutură Fioriculiră | Florlicliră inglaerie mecanică Hartidulturi PBefsagis Silvtaultură Silvicultură 3 | Facultatea de Înglnerie și management Agricol în agricultură și dezvaltare rurală Inginerie și manat publică și agroty Îighnaria şi mariagemant in alimentația publică şt agroturism pre taia erat pata Ss menagemant | Şi managernent 4| Facultatea de Medicină | Madicină vaterinară velerinară Veterinară iciră veterinară [în limba sngleză) Agrozli ce | ati = Produselor | alimentare Gontraful și expartiza produselac alimentare Extracie și activi naturali alimentari Inginerla pradusalar sllmentară Inginerlă pradusalae alimentare Protecţia consumatorului și a mediului Biotehnologii agr ret și acvaculiură Zootehnie A IF 240 50 Zootehnie AP de Zootahrile și | Blotehnaiogii => ţ | i | | | S[Faculiatea de Tehnologia | ingineria pradaselar 1 Goniralul și axpartiza produselor alimentara | | | | i | Ţ | ! |

HOTĂRÂRE nr. 493 din 17 iulie 2013 (*actualizată*) priviad aprobarea Nomericlatorului domeniilor şi al specializă ilor/programslor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii nniversitare acreditate u autorizate să funcţioneze provizariu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de cra e de studii transferabile pentru £ te program de studii universitare, formă de învăţământ și limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL ar. 447 din 22 iulie 2013 Data intrarii in vigoare : 22 iulie 2013 *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 septembrie 2013 este realisată de către Departamentul juridic din adr S.C, "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilox şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013. Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor, În temeiul art, 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvarnaai României adoptă prezanta hotărâre. ART. Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1. BRT. 2 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneza provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum și numărul maxim de studenţi care pot fi școlarizati în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 Se aprobă suructura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/porogramele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de stodenţi care pot Fi şoolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 3, ART, i Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 4. ART, 5 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postunivarsitare, locaţiile geografice de desfăşurare, mumărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenți care pot fi şcalarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa sr. 5. ART. $ Specializările prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare ÎIncepănd cu anul universitar 2013- 201, în sansul că la acestea nu se mai organizează admitere. ART. 7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărări, anexele nr. 1-5 la fotă 107/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de stud. universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii ftransferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a număralui maxim de studenţi care pot Si şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, publicată în Monitorul Partea ÎI, nr. 525 din 30 iulie 2012, cu modificările şi completărite ulterioare, ART. 8 ârea Guvernului

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREI PONTA Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministral delegat pentru învăţământ superior, cerostare gtiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Ministrul muncii, familiei, protecției sociale şi persoanalor vârstnice, Mariana Câmpeanu Bucureşti, 17 iulie 2012. Nr. 433.

ANEXA 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universita de licenţă și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credi de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, Formă de învățământ şi limbă de predare, precum şi mumărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014 46, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI “REGELE MIHAI 1 AL ROMÂNIEI" DIN TIMIŞOARA *rant 71 re 7 —, Hr. Spacializarea/Programul de atudii universitara de |Accedi-| Forme Tatu umăr | | Facultatea Bomeniui da lLomnţă (locatia geografică dy și tare de | "le maxim inta de predare”2)) 7 |invără-jorodite] de Autori Îmănt*3) | de stu zare de studii | denţi | | tuna- trang- | cara j fara- |pot provi- bila [ycolă- | zorie rizaţi [ SAP) —— o 1 2 2 4 5 7 Ph —_ m 1. |Pacutvatua de Agronemia Agricultură A we 20 | 10 | Agricultură 3 Agricultură ap ten 260 so | N ] Protecţia plantelor a E 249 45 | BiologLe Blologie A E 109 60 | _ _ _ + | |Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului In agricultură | & IF | 20 | 100 | | | + + | Ingineria şi protecția madiulul în agricultură 1 ap IFR | 0 75 | Ţ i i Inginerie gaodezict Măsurători terestre și cadastru i a | IE | 200 so | + + i Tnginerie mecanică Mașini și lastalacii pentru agricultură şi [ industrie alimentară A | Te | 206 | sa N Ii | | 2. |Pacultatea de Inginurie genetică a [ze] 240 a Horkicultură și Silvicultură [Horticuitură Hortiaul tură a E | 20 5 Î i | 4 + Morticultură AP. | EA 230 50 | Îl Peisagistică [a TE 50 3 |. | Sl Pa = | za , + 3. Facultatea do Inginerie și managament [Ingineria economică in agricuteură [a i e | am Nanagenent Agricol In agricultură şi le + | desvoltare rurală Inginorie aconomică în agricultură a o Tagtnerio și management in alimentaţia Ţ PUbiLCE și agroturism | a ej 240 so + | Inginorie și managenent în alimentația publică și agcoturism A m T | Inginerie și management jinglnorie şi managemeat în industria turismului EA we | i i 4. |Pacultatea de Hodicină vatorinsră Medlaină veterinară IE je |tedicină + rr [veterinară Modioină lin Lina angleză) | a E 1 3 | + rr 3. de inginarta produselor controlul și expertiza produsălor alimenteze a E otimuntare — a _* Fraduzator Controlul și oxpertiza produselor alimentara e | mm + | | Extracte gi aditivi naturali alimentari | & | 1£ 2 | + + e Ingineria produselor alimentare ia 1 e |. 80 —_ ] |inginaria produselor alimentare | a? n XER Î a 50 + + + i Protecția consumatorului si s mediclui ar | m | 2 15 | 1 + | [acuitatea do Biotehnologii iorsinalogii. agricole ja | m | am ] an | |tootehnie și + + + + d l fructe cară si acvacultură Fa Te 3 m | m | i i i — ţ + | |. IE 210 so | + | | i |tootetmia | AP | IFR ze ” | La E Ă — A j

=, 09-03-12;04:42PM; „0213124719 4 | MINISTERUL i EDUCAȚIEI CERCETARII CABINET MINISTRU AI NN TINERETULUI FE i ȘI SPORTULUI Ne. Ba NL ll ORDIN privind confirmarea domnului Prof.univ.dr. Paul PÎRȘAN în funcția de rector al Universității de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara În baza prevederilor art. 209 alin. (1) lit, b), ale art, 211 alin. (1) și ale art, 213 alin. (6) din Legea educației naționale nt. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere Carta universitară a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, Regulamentul de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile şi funcțiile de conducere în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, aprobat în ședința de Senat din data de 19.12.2011, Văzând Procesul — Verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor din data de 28.02.2012 organizate la nivelul Universității de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara pentru alegerea rectorului USAMVB Timișoara, încheiat de către Comisia Electorală a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, numită prin Decizia Senatului universitar nr.11594/20,12.2011, modificată prin Decizia Senatului universitar nr,152/18.01.2012, Urmare a adresei Universității de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara nr.1121/28.02.2012 înregistrată la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului ca nr.31724/29.02.2012, prin care se înaintează documentele privind alegerea rectorului Universității în vederea confirmării, Văzând adresa Universității de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara nr.1253/07.03.2012 înregistrată la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului cu nr.59F/DGJ/08.03.2012, prin care se înaintează un document de completare în vederea confirmării rectorului Universității, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministral educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului ernite prezentul ordin: Arţ.1 Începând cu data prezentului ordin, se confirmă în funcția de rector al Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara domnul Prof.univ.dr. -Paul PÎRȘAN, care are și calitatea de ordonator de credite, Art2 Direcţia Generală Învățământ Superior și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. București Nr. SH a C Data: D303 2812 / î

ROMÂNIA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENŢIA NAȚIONALĂ DEE FISCALĂ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALA Sorin A Ne, 0874358 Denumire/Nume si prenume: UNIVERSITATEA DE STHNTE: AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI " REGELE MIHAI I Al, ROVIANIEI ” DIN TIMISOARA Domiciliul fiscal; JUD. TIMIŞ, MUN, TIMIȘOARA, CAL, ARADULUI, Nr. 119 Codul de înregistrare fiscală (CE): 3487181 Data atribuirii (CHEI 16.03.1993 A Dat eliberării: 22,102013 Cod BP, TA 17.290.992 Se utilizează începând cu 01.01.2007 N n or TE ap

_, MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE TIMISOARA 2 f- BILANT incheiat pentru SFARSITUL ANULUI /2014 - lei noi - Sold la: Nr, crt. Denumirea indicatorilor Cod Inceput an Sfarsit perioada A, B, Cc. 1 2 A ACTIVE 01 4 x I, ACTIVE NECURENTE 02 x x 1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000...2930100*) 03 392425 328354 2. Inst,tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte 04 55426426 57038790 3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000.,.2930200*) 05 3776882930 402486007 4. Alte active nefinanciare (ct,2150000) 06 o 0 5, Active finan,necurente (invest.pe termen lung) peste 1 an 07 1500 8585 Titluri de participare (ct.2600010+2600200.,,.2960103) 08 1500 8385 6, Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>lan 035 o o Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1 10 0 o 7, TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05106+07+09) 15 4335032811 4159861736 ACTIVE CURENTE 18 x x 1, Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300...3980000) 19 11261127 12017380 2. Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per,<l an 20 x x Creante din operat comer., avansuri si alte decon. (ct.2320000 21 3372033 5052193 ăi Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000..-4960100) 22 3372033 5052193 Avansuri acordate 22.1 x x + Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**. ,-4970000 23 2983161 3917140 Cneantele bug.gen.consolid, (ct.4630000+4640000...-4970000) 24 0. o Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug. [ct.4500 25 4027831 1583295 Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100...4500700 26 0 o împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101...4690109) 27 o 0 Total creante curente (21+23+25+27) 30 10383025 10552628 3, Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000) 31 o o 4, Conturi la trezorerie si instituutii de credit: 32 x x Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000...-7700000) 33 6596872 5522155 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trez. (ct.5180701, 33,1 42016 33167 depozite 34 x x Conturi la instit,de credit, in valuta(ct,5110101., 35 3548054 4430560 Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200 35.1 o o depozite T 7 36 x - Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 410 10186942 9985882 5, Conturi de disponib.ale Trez,Centrale si terit. (ct.5120600.. 41 o o Dobanda de incasat (ct.5180701+5180702) 41.1 o o 6, Cheltuieli in avans (ct.4710000) 42 o o 7, TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 31831094 32555850 8. TOTAL ACTIVE (1rd.15+45) 46 4165334375 492417626 B. DATORII 30 x x DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an 51 x x 1, Sume necurente de plata >1 an (ct.25690200+4010200,..5090000) 52 o o n Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200...1+4620201) 53 o o 2. Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200.,.-1690200) 54 o o nt 3, Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 0 o TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54155) 58 0 o DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per,< 1 an 59 x RX 1, Datorii comerciale,avansuri alte decontari (ct.2690100..51208 60 4076150 2136243 Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100...4620101) 6i 4076150 2136243 Avansuri primite 61.1 x X 2. Datorii catre bugete (ct.431010014310200...+4820000) 62 1325987 848019 Datoriile instit.publ.catre bugete 63 x x Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300...4370300) 63.1 1007153 635693 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile 64 o o 3, Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile 65 o o din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200..462010 66 Q o 4. Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an 70 6878402 o

pag. 2 Sold la: Nr. rd. Denumirea indicatorilor Cod Inceput an Sfarsit perioada â. 7 5. 1 2 5, Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex 71 o o 6. Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000...4280101) 72 1830716 1235043 7. Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensil,ind. 73 2312474 o Pensii, indemnizatii de somaj,burse 73. x x 8. Venituri in avans (ct,4720000) 74 2138197 3457622 9, Provizioane (cont 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 o o 10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 19161926 7676927 11. TOTAL DATORII (rd.58+78) 75 19161926 1676927 12, ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII 80 4461724435 4847406939 C. CAPITALURI PROPRII 83 x x 1, Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000...1390100) B4 356901417 3990433353 2. Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 85 91314809 89278906 3, Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor) B5 o o 4, Rezultatul patrim.al exercitiului (ct,1210000-sold creditor) 87 0 o 5, Rezultatul patrim.al exercitiului (ct,1210000-sold debitor) 88 2043777 3581542 6, TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.B4+85-86+87-88) 90 4461724439 4847406939 Conducatorul institutiei, RECTOR, PROF.UNIV.DR. PAUL PÎRȘAN. -

Anexa 02 MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL SFARSITUL ANULUI /2014 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE TIMISOARA - lei noi - Nr. Denumirea indicatorilor Cod An an crt, rand precedent curent A B c 1 2 1, VENITURI OPERATIONALE 01 1, Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte 02 a a 2. Venituri din activ, economice (ct.7210000+7220000. -.+/-7090000 03 40397802 4134423439 3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii buget,cu dest.spec. 04 29556321 23257930 4, Alte venituri operationale tct.7140000+7180000...777000) 05 99621 105273 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (1d.02+03+04+05) 06 70053744 66805552 k II. CHELTUIELI OPERATIONALE 07 1, Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 08 31204105 29180917 2. Subventii si transferuri (ct .6700000+6710000.,.6790000) 09 9388829 3662794 3, Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 10 18521512 16447502 3. Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane (ct.6810100+ 11 12614000 20937617 3. Alte cheltuieli operationale (ct. 12 205962 30173 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE îrd,08+09+10+11+12) 13 71934408 70259003 u/ III, REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 14 o 0 -EXCEDENT (rd,.06-rd,13) , ,„ 15 o o DEFICIT (rd,13-rd,.06) 16 1880664 3453451 IV, VENITURI FINANCIARE (ct,7630000+7640000,, -+7860400) 17 80241 106847 * V. CHELTUIELI FINANCIARE îct.6630000+6640000., 6860800) 18 355057 234938 / VI, REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19 o 0 EXCEDENT (rd.17-rd.18) 20 o o DEFICIT (rd.18-rd,17) 21 274816 128091 VII, REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22 o o EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 o o DEFICIT (rd,16+21-15-20) 24 2155480 3581542 VIII, VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) - 25 111703 2 IX, CHELTUIELI EXTRAORDINARE ct, 6900000+5910000) 26 o o REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 27 EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 111703 o “DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 o 0 REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI 30 EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 31 o o DEFICIT (rd.24+29-23-28) 32 2043777 3581542 Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, ( RECTOR, DIRECTOR ECONOMIC, EC. VICEQRIA PÂRVA o OTE 1 ar “a

"rezorerie Mun. Timisoara EXTRAS DE CONT Editat la dota: 07.04.2015 04:47 PM în datat 07042015 = 20F3308003487181 UNIVERSITATEA STIINTE AGRICOLE RO29TREZ62120F330800XXXX misoara Aradului 119 JOCUMENT DATA DATA CONT IBAN PLATITOR/ COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ DEBIT CREDIT DOC PLATII CORESPONDENT BENEFICIAR, BENEFICIAR BENEFICIAR 07042015 07042015 20F3305003487181 3487181 UNIV DE ST AGRREGELE 00 10.000.099 BITTGRI IN MIHAI I SE LAWEA = A ONIFIZRI ARS ATI e 07042015 07.04.2015 10 3487181 USAMVE Vi, 00 2445.00 AL e E K 06.04.2015 06.04.2015 6l01 RO45INGB0000999901410869 16623439 7 precedent 00 9846658 UI 14.255.00 ITU 80 112.721,58 îînal EUL 112.721,58 tz lsume

m i CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume (Nume, prenume) PÎRŞAN PAUL Adresa (numărui, strada, cod poştal, oraş, ţara) Strada Primăverii, Nr.8, Dumbrăviţa, România (ziua, luna, anul) [Telefon 0256/247126 Fax 0256/200296 m E — mail ppirsan&Qyahoo.com Naţionalitate Român = Data naşterii 28.02.1958 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Data: de la până la Localitatea Numele angajatorului Funcţia şi postul ocupat 2003-prezent - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara, Disciplinele: Fitotehnie,Agricultură| biologică ' Profesor; predare cursuri, îndrumare lucrări practice de laborator, lucrări de| diplomă, desfăşurare activitate de cercetare ştiinţifică. 1998-2003 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.AM.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea |Aradului, nr.119, 300645 Timişoara, Disciplina: Fitotehnie; Conferenţiar, predare cursuri, îndrumare lucrări practice de laborator, lucrări dă diplomă, desfăşurare activitate de cercetare ştiinţifică. 1993-1998 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara, Disciplina: Materii prime vegetale, Fitotehnie; Şef lucrări, predare cursuri, îndrumare lucrări practice del laborator, lucrări de diplomă, desfăşurare activitate de cercetare ştiinţifică. 1990-1993 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a| Banatului (U.S.A.M.V.B.) Timişoara, Facultatea de Agricultură, Calea Aradului, nr.119, 300645 Timişoara, Disciplina: Fitotehnie; Asistent universitar, îndrumare lucrări practice de laborator, desfăşurare activitate dej cercetare ştiinţifică. 1986-1990 — Institutul Agronomic Timişoara, Inginer cercetare, desfăşurare activitate de cercetare ştiinţifică. 1980-1986 — IAS Recaş, Şef fermă producţie vegetală, Organizarea şi conducerea procesului de producţie EDUCAŢIE ŞI IFORMARE Instituţia Data Diploma obţinută Aprilie 1997 - Doctor în agronornie titlul tezei ” Cercetări privind nutriția cu azot fixat biologic la soia în condiţiile solurilor cernoziomice şi brune luvice din partea de vest a ţării" 1976-1980 — Institutul Agronomic Timişoara, Facultatea de Agricultură, Diplomă de studii. Inginer agronom (media generală 9,47), Repartiţie guvernamentală în învăţământul superior la Institutul Agronomic Timişoara APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE Limba maternă | Română,

[Limbi străine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba Engleză, Franceză înţelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă — conversaţie F | avansat | F | avansat F | avansat] F | avansat | F mediu E | avansat] E | avansat E mediu | E mediu E avansat (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Apartenenţa la organizaţii profesionale -Membru al Asociaţiei generale a Inginerilor din România -Membru al Corpului Agronomilor din România -Membru de onoare al Camerei de comerţ pentru industrie şi agricultură| Timiş Poziţia prezentă - Rector -—- Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai al României” din Timisoara -Profesor universitar — disciplinele de Fitotehnie şi biologică, Facultatea de Agricultură - USAMVB Timişoara Agricultură Numărul de ani în instituţie 29 ani - în cadrul USAMVB Timişoara 5 ani — în cadrul DADR Timiş Competenţe de bază -Fitotehnie -Agricultură ecologică IExperienţă în cercetarea ştiinţifică -Începând din anul 1987 am participat la realizarea a 40 contracte de cercetare în calitate de director de proiect (9 contracte) sau membru în colectivul de cercetare (31 contracte) în domeniul tehnologiei de cultivare a plantelor de câmp (cereale, leguminoase pentru boabe, plante medicinale şi aromatice, oleaginoase) Aptitudini şi competenţe sociale -2000-2004 Consilier judeţean — preşedintele Comisiei de Agricultură din cadrul Consiliului Judeţean Timiş -2005- Consilier județean — preşedintele comisiei de cultură din cadrul Consiliului Judeţean Timiş -Organizare de mese rotunde, dezbateri cu agricultorii din judeţul Timiş, participări la emisiuni radio şi tv. pe probleme de agricultură, apariţii în presa scrisă. Aptitudini şi competenţe organizatorice -2004- 1012 — Decan al Facultăţii de Agricultură- USAMVB Timişoara -2000-2004 — Prodecan al Facultăţii de Agricultură- USAMVB [Timişoara 1999-2000 - Director general — Direcţia pentru agricultură şi industrie alimentară Timiş -2005-2009 — Director executiv - Dezvoltare Rurală - Timiş Direcţia pentru Agricultură şi Aptitudini şi competenţe tehnice -Utilizarea aparatelor din cadrul Laboratorului de cercetare „4 Cultura plantelor de cîmp fe -Utilizarea tractorului şi maşinilor agricole în câmp i -Operare pe calculator la nivel de utilizator , Alte competenţe -Evaluator ANEVAR din anul 2000 - Expert în cadrul POSDRU 21/1.5/G/38347, „Programe ostdoctorale în sprijinul cercetării ”

-Lector în cadrul Programului MAKIS — Banca Mondială -Lector în cadrul Agenţiei pentru Formare Profesională - Timiş şi a Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Timiş Calificări cheie Domenii de interes - Conducător de doctorat -Agricultură, tehnologia plantelor de câmp -Agricultură în special Tehnologii pentru culturi de câmp; sisteme alternative de agricultură ; agricultură biologică şi politici agricole Informaţii suplimentare Proiecte de cercetare: 2010-2011 - Consolidarea capacității pentru crearea de parteneriate public-private în, domeniul cercetării şi pentru proiecte de cercetare interdisciplinară la Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara (USAMVB Timișoara), POS CCE, Axa2, 0P. 2.24, valoare 100 000 euro. 2011 - Servicii de formare în domeniul protecţiei mediului (training privind managementul integrat al ariilor protejate)” in cadrul proiectului „Elaborarea măsurilor de management şi proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea sitului NATURA 2000 ROSPA 0047 Hunedoara Timişană”, contract nr. 8575/04.11.2011, valoare proiect 60000 RON. 2008-2010 - PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ ŞI EXTENSIE, A INSPECTORILOR PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR, ŞI A CERCETĂTORILOR DIN DOMENIUL AGRICOL ÎN REGIUNEA DE VEST, PARTE DIN REGIUNEA DE SUD-VEST ŞI PARTE DIN REGIUNEA DE NORD-VEST| (JUDEŢELE ARAD, BIHOR, CARAŞ SEVERIN, GORJ, HUNEDOARA, MEHEDINŢI, SIBIU,TIMIŞ) - CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI INFORMARE (CP|), în cadrul Proiectului „Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură”(MAKIS), contract nr. 2425/29.09.2008, valoare: 1.082.000 euro 2009 - 2011 SERCETFAREA FUNDAMENTAREA SHELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE PENTRU PORUMB SI FLOAREA-SOARELUI CULTIVATE IN SISTEM ECOLOGIC, PN-II-IDEI 1093/2009, Director proiect Prof.dr. Paul PIRSAN - valoare: 241910 RON. 2009 -— 2011 — ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE PENTRU LINTE SI NAUT IN CONDITIILE PEDOCLIMATICE DINTRE RAURILE TIMIS-CARAS-NERA, PN-II-IDEI 1067/2009, Director proiect Prof.dr. Gheorghe DAVID - valoare: 266910 RON, 2006 — 2008 - CEEX 104 Programul Cerectare de Excelenţă - Valorificarea durabilă plantelor medicinale și hameiul cu obţinere de preparate bioactive — Acronim:VaDuPlaMed Valoare: 1.089.7000 RON (142.500 RON - USAMVB) (Director proiect conf. dr. ing. Dud Marcel - USAMV Cluj - Napoca). 2005 - 2008 - Agral 18 - Cercetarea şi elaborarea unor tehnologii inovative pentru recoltarea însilozarea plantelor furajere verzi, în vederea îmbunătăţirii calității nutritive a hranei şi sănătății animalelor — Acronim: TCF, Programul Cercetare de Excelenţă — Valoare: 1280.00 RON (32500 RON - USAMVB) (director proiect Ing. Voicu Emil - INMA Bucuresti), Lucrari ISI publicate: Title: Presowing seed treatment by low-frequency electromagnetic radiation: Effect on lipid, crude protein, crude fibre, carbohydrate and photosynthetic pigments in maize leaves blooming Author(s): Imbrea Florin; Marinkovic Branko; Tabara Valeriu, Pirsan Paul, Da Source: JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: Pages: 772-777 Part Part2 Published: APR 2011 Title: Studies regarding the myrosinase enzymatic activity from black musta dle nigra) seeds |Author(s): Stoin Daniela; Pirsan Paul; Radu Florina; et al.

Source: JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT Volume: 7 lssue: 1 Pages: 44-47 Published: JAN 2009 Researches concerning the activity of Myrosinase in horseradish water extracts Mucete, Danieta; Radu, Florina; Jianu, lonel; Parsan, Paui Source: REVISTA DE CHIMIE Volume: 57 Issue: 12 Pages: 1302-1305 Published: DEC 2006 Role of bio-physics in maize cultivation technology Author(s): Imbrea F.; Jurcoane S.; STEFANA JURCOANE**, BRANKO MARINKOVIC*, VALERIU TABĂRĂ", PAUL PÎRŞAN*, GHEORGHE DAVID”, LUCIAN BOTOŞ* Source: ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS Volume: 16 Issue: 6 Supplement Pages: 107-112 Published: Nov-DEC 2011 Workshops: Mai 2008 - CEEX 5899/18.09.2006 — Biotehnologies for obtaining bioproducts resulting from vegetal indicators of soil metals and valorification Mai 2008 — FP 6 SSA, Ro MOB ( The Romanian Mobility Centres), parte a Programului „ERA — MORE” (European Network of Mobility Centre), finanţat de Comisia Europeană Martie 2008 - CEEX 1466/04.04.2006 — Soil heavy metal contents evaluation using bioindicators plants and they valorisation in therapeutical pourpose Principalele direcţii actuale de cercetare: - Cercetări privind elaborarea tehnologiilor prietenoase cu mediul la |plantele fitotehnice - Cercetări privind influenţa factorilor tehnologici şi ecologici asupra producţiei agricole - Cercetări privind optimizarea funcţionării procesului biologic de fixare a azotului la leguminoasele pentru boabe - Tehnologii de cultivare cu covor vegetal permanent - Tehnologii ecologice pentru culturile de câmp - Tehnologii pentru plantele utilizate pentru producerea de bioenergie Timisoara, la 19.03.2015 Prof.univ.dr. P

ROMANIA Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice Timisoara, B-dul. Mihai Eminescu, nr.2B, C.LF. 21666630, Tel 0256-408100, fax 0256-408191, vrww.dfmt.ro Nr. IF 2015 — PDS TA APR 20% CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE Si ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL”) Ca urmare a cererii D-lui/D-nei SMARANDOIU MIHAELA, cu nr. E22015-010257 / 08.04.2015, legitimat/legitimata prin serie TZ033744, avand calitatea de imputernicit si a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale la nr, de rol nominal unic 480 se atesta urmatoarele: UNIV. DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI REGELE MIHAI i AL ROMANIEI DIN TIMISOARA sediul in TIMIS, TIMISOARA, CALEA ARADULUI NR. 118, codul de identificare fiscala 3487181, si inregistrata la registrul comertului la nr. , 2 figureaza in evidentele fiscale cu bunuri impozabile in baza declaratiilor de impunere depuse; Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold în prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii, Curent Ramasita Majorari/ Penalitati TOTAL Denumirea creantei bugetare 9 dobanzi intarziere 1 2 3 4 CERTIFICAT ELIBERAT IN BAZA DECLARATIILOR DEPUSE SI A PLATILOR EFECTUATE DE CONTRIBUABIL Total o o 9 o o In cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbtie/divizare/privatizare, certificatul se poate elibera cu debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu in sarcina cui raman debitele, iar documentul se comunica, in copie, organului fiscal. Prezentul certificat s-a eliberat pentru PARTICIPARE PROIECT Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate. Termen de valabilitate Prezentul certificat se poate utiliza pana la data de 30.04.2015 Se atesta: iile S-a taxat cu suma 4 lei conform chitantei seria TMXWM, nr. 6983246 din data 07.04.2015 INTOCMIT ASTAZI 09.04.2015 Ciuca Andreea 1) Executori fiscali ai altor organe fiscale, executori judecatoresti/bancari, lichidatori 2) Figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri.....proprietate-folosinta din data ...../alte situatii 3) Pentru insirainarea cladirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, contribuabilul trebuie sa aiba achitate toate obligatiile bugetare datorate pana la data de intai a lunii urmatoare incheierii actului de instrainare 4) Certificatul este valabil in luna emiterii. ") Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si in format electronic. UNIV, DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI REGELE MIHAI | AL ROMANIEI DIN TIMISOARA, C.U.l.: 3487181 09.04.2015 Page 1 of 1

Agenția Națională de Administrare Fiscală a Publice - Tngoart Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice TIMIȘOARA Administrația Județeană a Finanţelor Publice Timiş CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA Nr. 37233 Data eliberarii 08.04.2015 emis ca urmare a cererii nr. 37233 din data de 07.04.2015 Denumire / Nume si prenume UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI " REGELE MIHAT 1 AL ROMANIEI " DIN TIMISOARA Coă de identificare fiscala *): 3487181 Domiciliul fiscal : Jud. Timiş, Mun, Timișoara, Cal, Aradului, Nr.119 *) în cazul persoanelor fizice se va inscrie CNP precum si CIF A, OBLIGATII DE PLATA Susnumitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele obligatii de plata exigibile existente în sold la data de 31.03.2015 "Denumirea obiigatici de plata * Obligatii de plata principale Obligatii de plata accesorii | 3 MOTAL (3=1433 | m 7 *) inclusiv amenzi si alte sume stabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT: Susnumitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de rambursat/restituit : - lei - o] _ m Sume solicitate : II Suma 1 [1 une solicitate a fi restituite TE | o Cr 3 rorar, (33142) III _ C. INFORMATII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITATII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE a) Diferenta dintre obligatiile de plata cuprinse la sectiunea A si sumele mentionate la sectiuna B - Iei - | 0 b) Totalul obligatiilor bugetare de plata în ultimele 12 luni ET TEEN OI PTEI - lei - 11484386 3487181 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A 08.04.2015 12:30:40 BANATULUI " REGELE MIHAI I AL ROMANIEI " DIN TIMISOARA Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 20012 Cod M.F.P. A.N.A.F. 14.13.21.99 Pag 1 /3

am Direcţia Admini CERE Nr.37233 E ATESTARE FISCALA Data eliberarii 08.04.2015 37233 din data de 07.04.2015 D. ALTE MENTIUNI To. OBLIGATII DE PLATA Nr. | TI de plata crt. Denumirea obligatiei de plata Denumirea actului nr. si data | Nr. | Denumire act | l 1 |Nu este cazul. IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE INCASAT DE TE CONTRACTANTE *) Pct. I si II se completeaza, la solicitarea contribuabilului, sumelor inscrise la sectiunile A si B. 3487181 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A 08.04.2015 12:30:40 BANATULUI " REGELE MIHAI ZI Al ROMANIEI " DIN TIMISOARA Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 20012 Cod M.F.P. A.N.A.F. 14.13.21.99

ROMANIA sterul Finanțelor Publice Diecţa Generală ipnală de Administrare Fiscală n Firanțerar Publoa - egională a Finanțelor Publice TIMIŞOARA a Finanțelor Publice Timiş FICAT DE ATESTARE FISCALA : Data eliberarii 08.04.2015 emis ca 11 nr. 37233 din data de 07.04.2015 a publice ....,.. rr eee ee nr e De ne ASR n a e em n n n en n n n ri n i Certifica faptul ca mscrie sate conform cu originalul. *) emumele conducatorului administratiei finantelor publice) stampila unitatii in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru e mmm ar rm e a Certificatul de Atestare fiscala se poate utiliza 30 de zile de la data aliberarii, de catre persoanele juridice sau 90 de zile de catre persoanele fizice, 3487181 UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A 08.04.2015 12:30:40 BANATULUI " REGELE MIHAI I AL ROMANIEI " DIN TINISOARA Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 20012 - i Cod M.F.P. A.N.A.F. 14.13.21.99 alia 3

ROMANIA Judetul Timis Directia Fiscala Primaria Municipiului Timisoara S-a inregistrat cu numarul * E22015-010257 din 08.04.2015 Cod validare: SFDAB2 EC02 Eliberare certificate fiscale persoane juridice E Am preluat de la Firma: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA i VETERINARA CUI3487181 Cu adresa: Total 3 file Termen de rezolvare: 14.04.20 Obs. Se eliberează la Ghişeul nr. 2 -/ | Casierie E Vi Timisoara, la 08.04.20 15 Inspector, Elena Catau Puteţi verifica starea cererii Dvs. la adresa www.dfrat.ro Informații telefonice despre impozite şi taxe prin apelarea robotului ielefonic la numerele: 0256/308.930, 0256/308931, 0256/308.932.... 0256/308.939

Anexa 6 DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectiva şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoană. Subsemnatul, ca persoana fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. Numele şi prenumele: Prof.univ.dr. Pîrșan Paul Funcţia: Rector

BUGETUL NARATIV Organizaţia/Institutia Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihail al Romaniei” din Timişoara Proiectul 70 de ani de Învaţamânt Universitar Agronomic la Timişoara Perioada şi locul desfăşurării 15 mai 2015 - 3 iunie 2015, Timişoara Închirieri Inchiriere sala şedinţa Consiliului Naţional al : în Ri Tipărituri 500 exemplare tipărite alb/negru copertate color "Istoricul U.S.A.M.V.B.T.”, 500 exemplare tipărite şi copertate color album ”Istoria romanţată a US.A.M.VB.T.” şi 500 exemplare tipărite şi copertate color album ”U.S.A.M.V.B.T. în imagini” Alte cheltuieli: 12 12 căsuțe din lemn pentru expoziția de meşteşuguri, căsuțe din lemn pentru în care vor fi expuse obiectele, în conformitate cu expoziția de tematica targului meşteşuguri Director economic Ec Parva Vict Rector Prof.univ.dr. Pîrșan Paul

Anexa 2 DECLARAŢIE Subsemnatul Prof.univ.dr. PÎRŞAN PAUL, domiciliat în localitatea Dumbrăviţa, str. Primăverii, nr.6, judeţul Timiș, codul poştal 307160, posesor al actului de identitate Cl seria TM nr. 806623, codul numeric personal 1560228354780, în calitate de reprezentant al Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/ persoana juridica pe care o reprezint nu se afla, în nici una dintre următoarele situaţii: a) în incapacitate de plată; b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecatoreşti definitive; c) nu am încalcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; e) nu am/are restanţe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale; f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. g) nu am datorii la bugetul local, motiv pentru care anexez certificatul fiscal Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Atasament: Fluturas_USAMVB.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2015-009640 din 14.04.2015 Cod validare: 449606 SC67 Corespondenţă Directia Comunicare la Directia Comunicare Am preluat de la Firma: USAMVB TIMISOARA Cu adresa: Timişoara, Str. CALEA ARADULUI nr.119 Total file Termen de rezolvare: 14.05.2015 Obs. SOL. FINANTARE NERAMBURSABILĂ REF PROIECT "70 DE ANI DE INVĂTĂMÂNT UNIVERSITAR AGRONOMIC LA TIMISOARA" Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite Timişoara, la 22.05.2015 Consilier/Referent, Alina Petrovici Puteţi verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primariatm.ra. Informații telefonice despre acte, probleme, cereri şi sesizări prin serviciul Call Center. Tel, 0256-9609, de luni până vineri, în timpul programului PMT. CodFO-24 - 01, ver.2 Timişoara, la 22.05.2015 ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2015-009640 din 14.04.2015 SC67 Corespondenţă Directia Comunicare la Directia Comunicare Am preluat de la Firma: USAMVB TIMISOARA Cu adresa: Timişoara, Str. CALEA ARADULUI nt.119 Total file Termen de rezolvare: 14.05.2015 Termen direcţie: 29.04.2015 Obs. SOL. FINANTARE NERAMBURSABILĂ REF PROIECT "70 DE ANI DE INVĂTĂMÂNT UNIVERSITAR AGRONOMIC LA TIMISOARA" Consilier/Referent, Alina Petrovici — Cod FO -24 - 01, ver.2

Atasament: MX-M502N_20150224_122118.pdf

VU ANU LA HCL DE Se 02, 2015 ANEXA MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI Str. Miron Costin nr.2, Tel: 0256-498214, 306479, Fax: 0256-491526 e-mail: office Btimisul.ro TIMIŞOARA TRADIŢIONALĂ po] Targul de Pasti Festivalul Inimilor - ediţia a XXVI-a - Sărbătoarea folclorului mondial — manifestare din calendarul UNESCO. Formaţii din Europa, America Latină, Asia august 100.000 350.000 400.000 - Aleea personalităţilor cf HCL 132/2009- dezvelire august 150.000 bust Aurel Dumbraveanu, Pius Branzeu “Ruga Timişoarei” ediţia a XVI-a; 60.000 Festivalul National Mariana Draghicescu 20.000 Festivalul National “R; e Bega” , editia all-a, na 8 aaa septembrie 100.000 festival de romante Aniversare Ansamblul Timisul >0.000 - Marcarea intrării trupelor româneşti şi instaurarea administraţiei româneşti la 3 august 1919. Concerte, expoziţii, şedinţă festivă, focuri de artificii etc. aprilie Expozitia de pictura "Spiritualitate crestina in lumina 5.000 si culoare(expozitie de icoane si vernisaj) 8 Martie - spectacol dedicat zilei femeii martie 10.000 ara mea-i... Banatu eu” — spectaco de cintece si Zilele Cartierelor, cu co organizarea Consiliilor mai - octombrie 250.000 Consultative de Cartier Restituiri - Fundatia Culturala TerrArmonia Filiala Cluj N mai - iulie 8.800 Festivalul concurs de interpretare vocală şi instrumentală losif-Sivu şi Cosmin Golban”, editia a — septembrie 21.200 IX-a Cultivarea trecutului militar al poporului roman, 30.000 martie- decembrie manifestari dedicate Zilei Eroilor Neamului, Zilei Imnului, Ziua Drapelului, Zilei Marinei, Zilei Armatei Romane, Zilei de 1 Decembrie

Revelionui "Tinerii decid" (proiect aprobat prin HCL 463/20.12.2010 - actiuni de implicare in viata comunitatii a tinerilor din liceele timisorene, Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni). 700.000 aprilie - 30.000 E aprilie 10.000 martie- 30.0 Concurs muzical naţional “Lions Europeean Musical Competition" - ediţia a II-a. Descoperirea şi promovarea tinerelor talente atât în ţară cât şi în străinătate, promovarea tinerilor muzicieni pe marile scene naţionale şi internaţionale, creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural precum şi dezvoltarea cooperării culturale internaţionale. Activităţi privind implicarea tinerilor în viaţa culturală timişoreană TIMIŞOARA TURISTICĂ martie - 50.000 n a IRIMIA decembrie Promovarea atracţiilor turistice locale şi regionale - Tiparire materiale informative privind Timişoara mai-decembrie 30.000 350.000 300.000 200.000 TIMIŞOARA ACADEMICĂ Sprijinirea vieţii academice, culturale şi ştiinţifice a municipiului Timişoara (congrese, simpozioane, dezbateri) TIMIŞOARA MUZICALĂ - Festivalul de Operă şi Operetă Timişoara 2015, editia a XI -a — ministagiune în aer liber, în Parcul Rozelor de operă şi operetă. Ultimul weekend din luna august şi primul weekend din luna septembrie martie - noiembrie august- septembrie - Festivalul Plai ediţia a XI-a, singurul festival de muzica lumii din Europa realizat 100% de voluntari. Concerte, happeninguri, ateliere, expoziţii, la Muzeul Satului Bănăţean - LivelnTM Festival Rock Timisoara International Music Festival septembrie 100.000 200.000 TȚ 300500 mai-decembrie

- Proiecte tipărire de publicaţii şi cărti despre Festivalul International „Timişoara Muzicală ed.a-XI-a 300.000 Jubileu TIMIŞOARA ÎN CĂRŢI Timişoara şi /sau scrise de scriitori timişoreni - Aniversare 25 de ani Revista Orizont Uniunea 71.000 Scriitorilor Timis - Tipărire revista trimestrială „Anotimpuri literare”- Concurs “Timisoara peste 100 de ani” — sesiunea martie - Helion — concurs de proza decembrie 40.000 Seminarul national si international de folclor mai - iulie 30.000 66.500 7 Pasaport pentru cultura po TIMIŞOARA JAZZ BLUES - Festival International Jazz TM 500.000. - Festival Kamo Blues- Jazz noiembrie 25.000 - Festival Blues pentru Timişoara 40.000 - Timişoara Jazz Festival 25.000 TIMIŞOARA CITEŞTE Festivalul International de Literatură de la Timişoara octombrie 160.000 „La Vest de Est/La Est de Vest" (FILTM) - Salon de carte BOOKFEST editia a IVa 20.000 - Concurs de literatură dialectală banateana Marius noiernbrie - 10.000 Munteanu decembrie TIMIŞOARA EUROPEANĂ -3 Mai Ziua Europei (spectacole, expoziţii, mai 250.000 simpozion) - Lansare orchestra de tineret a municipiului martie- decembrie Minoritatilor, Ziua Serviciilor Publice, implicare civică a tinerilor, acţiuni de informare, educatie, voluntariat i prevenţie etc. 1 lunie in orasul copiilor - Evenimente dedicate Zilei de 1 iunie, în Parcul Copiilor şi în Parcul Rozelor: teatru pentru copii, ateliere artistice, expoziţii, concursuri etc. “Serbările Copiilor” — manifestări dedicate zilei internaţionale a copilului. MUZICĂ DE FANFARĂ - Marcarea principalelor teme europene: Ora 100.000 pământului, Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua 100.000 Transportului Public, Ziua voluntariatului, Ziua

Deplasare Fanfara Timisoara Big Band — Concurs international Austria - Concerte de muzică de promenadă, cafe-concert, în parcurile din municipul Timişoara Concert international Fanfara Timisoara Big Band i TIMIŞOARA INOVATOARE pr martie- Hub Cultural Ambasada 30.000 decembrie Salon International de inventii si inovații Traian Vuia iunie 10.000 Festivalul Artelor Timisorene | iunie | 400.000 Fashion Days 20.000 - Cooperare culturală internaţională (parteneriat Maastricht pentru Fashion Network, schimburi de 50.000 artişti cu oraşele înfrăţite şi partenere Graz şi Ingolstadt în domeniul artelor, Rueil -Malmaison între Conservatoare - Tabăra de sculptură - Fundaţia Triade - Expozitie Paul Neagu - (Revoluţia formei, Dezvoltare parc de sculptura Timisoara XXI - Realizarea de expoziţii de artă plastică, cataloage de artă, promovarea artelor plastice, susţinerea artiştilor plastici timşoreni şi ai şcolii de artă timişorene- Arta ambasor al Timisoarei Timisoara Art Encounters po - i | Revolutionary (cata og de promovare al 40.000 municipiului Timisoara) Festivalul International de Arte Performative | luni 200.000 Timisoara Bienala Internationala de afis şi ilustraţie de carte 20.000 - INTER FOTO 2015 20.000 - Bienala Internationala de Expozitie 20.000 ianuarie - Salonul anual de artă plastica Romul Ladea , 10.000 decembrie - Tabara anuala de creatie a artistilor plastici si iunie 35.000 expozitia taberei Romul Ladea noiembrie aprilie-noiembrie 75.000 TIMIȘOARA TEATRALĂ Art of ageing festival 115.311 - Festivalul Furopean al Spectacolului Timişoara - mai - iunie 450.000 Festivalul Dramaturgiei Romanesti

aprilie - 30.000 decembrie 100.000 -Spectacole de teatru non-instituţionalizat FILM PENTRU TIMIŞOARA - Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale . martie- septernbrie - Festivalul Filmului Francez de Umor, în aer liber — promovarea cinematografiei franceze 15 |Tiff - Asociatia pt promovarea filmului romanesc Bris de glace - Festivalul Filmului francez - Proiectie de film in aer liber Caravana Metropolis 13.500 iulie 20.000 13.500 noiembrie 18.000 iulie 50.000 - Festival de scurt metraje Timishort octombrie. 150.000 TIMIŞOARA PESTE HOTARE Participare Ansamblul Timisul Festival International de Folclor — Vrsac-Nis - SERBIA 15.000 Partricipare Orchestra de tineret a municipiului la evenimentul cultural „Come together 2015” organizat 25.000 de Primaria Karlsruhe - Germania Participare Ansamblul Timisul la Festivalul Muntilor 16 |de la Sibiu iulie-august 10.000 Participare Festival International din Rozaje - MUNTENEGRU — Ansamblul Timisul august 25.000 Participare la proiectul Folkloriada, organizat in Karlsruhe si Festival International organizat de septembrie ADIFOLK — Barcelona — Ansamblul Timisul Participare Corala CARMINA DACICA - Festival Internaţional 30.000 25.000 TIMIŞOARA STREET ART Street Delivery iunie 30.000 - Acces Art - promovarea zonei istorice a Timişoarei prin acţiuni culturale în stradale. Strada Regimentul 5 Vanatori se transformă pentru un weekend într-un 24.000 atelier cultural eda VIII a -Tabara de Pastel Urban eda VIII -a pi] 14.560 17 |. Festivalul de Street Art FISART 2015 - aflat la a Va ediţie, realizarea de lucrări de street art de mari dimensiuni pe mijloacele de transport în comun si 50.000 lucrari 3D. Vizează schimbarea imaginii oraşului prin artă

18 TIMIŞOARA EXPERIMENTEAZĂ - Festivalul Simultan 2015 (ediţia 11- arta video) iulie - octombrie 50.000 19 200.000 14.500 octombrie aprilie noiembrie - decembrie - Festivalul Baroc - Cafekultour -Timişoara în mişcare 10.000 TIMIŞOARA MULTICULTURALĂ - Zilele Culturii Spaniole ediţia a IVa - Festivalul Etniilor si Festivalul Gastronomic 18.000 150.000 octombrie octombrie martie - decembrie martie - noiembrie - Timişoara in Europa 8.000 -Das Deutschlandprojekt „Anul Leipzig” 23.250 Festivalul Timfloralis iunie 300.000. Ziua Muzicii de Orga octombrie Festivalul Timland ed a Made in TM Bega Bulevard — ediţia a VIII-a, concerte, expozitii, spectacole pe malul canalului Bega. Un proiect de responsabilizare ecologică prin scoaterea în evidenţă a potenţialului turistic şi cultural al Canalului Bega 9.000 50.000 135.000 septembrie 200.000 TIMIŞOARA EXCELENŢEI Gala Excelenţei Timişorene (premierea superlativelor pe anul 2015 în cultură, artă, educaţie etc) decembrie 150.000 februarie- 700.000 decembrie Timişoara Capitala Culturală Europeană Pavel Dehelean

Atasament: Referat.pdf

Red. A.:P.

2.ex. FO53-01, ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2015 – 13598- 22.05.2015

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind modificarea Agendei Manifestarilor Culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin HCL 52 din 13.02.2015

Prin HCL 52 din 13.02.2015 a fost aprobată Agenda manifestărilor culturale din anul 2015 ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr. SC 2015 – 013601 – 22.05.2015, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara solicită aprobarea transferului sumei de 100 000 lei, din Agenda Manifestarilor Culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin HCL 52 din 13.02.2015 – de la cap. Film pentru Timişoara, subcapitolul “Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale şi alocarea acestei sume proiectului “70 de ani de învăţământ universitar agronomic la Timişoara”, proiect realizat de USAMVB Timişoara şi înregistrat cu nr SC2015 – 009640 – 14.04.2015. Menţionăm că, acţiunile care erau prevăzute a se desfăşura la acest subcapitol nu vor mai avea loc.

Proiectul “70 de ani de învăţământ universitar agronomic la Timişoara”, este un eveniment de anvergură care marchează aniversarea a 70 de ani de învăţământ universitar agronomic şi are impact asupra comunităţii ştiinţifice, economice şi sociale atât la nivel local dar şi la nivel regional. Cea mai mare parte a acţiunilor contribuie la promovarea USAMVB din Timişoara. Prin urmare propunem sprijinirea acestui proiect cu suma de 100 000 lei, conform solicitării Casei de Cultură a Municipiului. În acest scop, propunem emiterea unei Hotarari de Consiliu Local care să aprobe modificarea Agendei Manifestarilor Culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin HCL 52 din 13.02.2015, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

Alina Pintilie Director Executiv

Secretar Ioan Cojocari Smaranda Haracicu Director economic

Monica Sava Consilier

Avizat Juridic

Atasament: Adresa_CCM.pdf

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara LT Anexa nr 1 Str Miron Costin nr 2 Cf 2483475 Nr.996/21.05.2015 Referat Solicităm introducerea:pe: :Agenda Manifestarilor Cultiirăle::din:anul 2015, aprobată prin: HCL.52:din 13.02:2015, a:proiectului "70 de ani de îrivăţământ uriiversitar agronomic la Timişoara”, realizat de USAMVB Timişoara. Menţionăm că suma care va:fi.alocată acestui proiect este de 100:000 lei si se va lua de la:cap: 15, din Agenda Manifestarilor_ -: Culțurale - Film. pentru: Timişoara, 'subcapitolul “Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale”. d Menţionăm că, acţiunile care erau prevăzute a se desfăşura la acest subcapitol nu vor mai: avea loc, de aceea propunem transferarea sumei de. 100-000 lei, deja aprobată prin HCL:52 din 13.02.2015, proiectului “70 de ani de învăţământ universitar agronomic la Timişoara”. Nr Eveniment cultural Descriere Suma lei crt 1 | 0 de ani de învăţământ | Aniversarea a 70 de ani de 100 000lei universitar agronomic la | învăţământ universitar agronomic Timişoara” are impact asupra comunităţii ştiinţifice, economice şi sociale atât la nivel local dar şi la nivel regional. Cea mai mare parte a acţiunilor contribuie la promovarea USAMVB. Pavel Dehelean Cultură a Municipiului Timişoara