keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 157/24.04.2017 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2017 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

24.04.2017

Hotararea Consiliului Local 157/24.04.2017
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2017 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-009777/ 20.04.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2017-009758 / 20.04.2017 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006,actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată;
În conformitate cu art. 36, alin.6, lit. (a), pct.4 si 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2017 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FO53-01 VER2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2017 – 009777 / 20.04.2017

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2017

a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie publică de cultură fără personalitate juridică, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Prin adresa nr. SC2017 – 009758 / 20.04.2017 Casa de Cultură a Municipiului Timişoara transmite spre inaintare Consiliului Local a Municipiului Timisoara, Agenda manifestărilor culturale din anul 2017, prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea manifestărilor culturale din anul 2017. Tinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, lit. (a) şi lit. (b) din Ordonanţa nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, potrivit căreia: “ (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel: a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse;”; având în vedere Legea nr. 273/ din 29.06.2006 privind finanţele publice locale; având în vedere art. 36, alin.6, lit. (a), pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală; conform OUG nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; având in vedere OUG 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*), privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale având în vedere OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale**) şi potrivit Ordonanţei nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, propunem aprobarea realizării acestui program, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie".

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2017 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Târgul de Paşti, Festivalul JazzTm, 9 mai Ziua Europei, Zilele Cartierelor, Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Artelor Timisorene, Timisoara International Music Festival, Festivalul Rock, Festivalul Timfloralis, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2018, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi. De asemenea, se vor organiza acţiuni pentru încurajarea turismului cultural prin promovarea zonelor istorice şi prin organizarea de evenimente şi acţiuni cultural-artistice de mare amploare cu artişti şi instituţii din ţară şi străinătate. Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

FO53-01 VER2

Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate. La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara. Având în vedere cele enumerate mai-sus, Agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara trebuie să susţină şi să ţină cont de aceste strategii, în cadrul evenimentelor pe care le organizează. Detalii referitoare la Agenda Casei de Cultură a municipiului şi la manifestările care se vor derula pe parcursul anului 2017 se află în materialul anexat. Prin urmare,

P R O P U N E M :

Aprobarea acţiunilor care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2017 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa, care va fi parte integranta din HCL;

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat. Viceprimar Dan Diaconu Director Directia Economica Steliana Stanciu Birou Organizare Evenimente Nyari Ciprian Director Casa de Cultură a Municipiului Timişoara Pavel Dehelean Serviciul Juridic Alin Stoica

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA -cu amendament MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI Str. Miron Costin nr.2, Tel: 0256-498214, 306479, Fax: 0256-491526 e-mail: office Etimisul.ro TIMIŞOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA Timișoara - Novi Sad - Eleusina - cooperare culturală a i ianuarie - decembrie înyre cele trei capitale culturale europeene TIMIŞOARA TRADIŢIONALĂ Târgul de Paști - manifestare traditională 25.03 - 18.04.2017 200.000 Festivalul Inimilor - ediţia a XXVIII-a - Sărbătoarea folclorului mondial — manifestare din calendarul UNESCO. Formaţii din Europa, America Latină, Asia Ziua Timişoarei - Marcarea intrării trupelor româneşti şi instaurarea administraţiei româneşti la 3 august 1919. Concerte, 03.aug 450.000 expoziţii, şedinţă festivă, focuri de artificii etc. 5 -9iulie 500.000 “Ruga Timişoarei” ediţia a XVIII-a; 16-17 sept. 70.000 Festivalul Naţi I“R Bega”, ediția a IV-a, es va ţional “Roze pe Bega”, ediția a IV-a 4 100.000 festival de romanţe Seminar naţional și internațional Ansamblul Timișul martie-decembrie 60.000 Spectacol anual Ansamblul Timișul decembrie 50.000 Expoziția de pictură “Spiritualitate craștină în lumină aprilie-mai 5.000 şi culoare(expoziție de icoane și vernisaj) 8 Martie - spectacol dedicat zilei femeii 08 -10 martie 50.000 Țara mea... Banatul meu” — spectacol de cântece și mai 60.000 dansuri Zilele Cartierelor, cu co-organizarea Consiliilor 400.000 Consultative de Cartier Festivalul concurs de interpretare vocală şi instrumentală losif-Sivu şi Cosmin Golban”, editia a — 15.08-15.09 50.000 XI-a Manifestari dedicate Revolutiei din Decembrie 1989 "m decembrie 100.000 la 28 de ani

Cultivarea trecutului militar al poporului roman, manifestari dedicate: Zilei Eroilor Neamului, Zilei Imnului, Ziua Drapelului, Zilei Marinei, Zilei Armatei martie-decembrie 30.000 Romane, Zilei de 1 Decembrie, Manifestari dedicate zilei de 10 Mai Festivalul Vinului ed. a XVII-a 27-29 octombrie 70.000 MANIFESTARI DECEMBRIE Ziua Naţională a României Târgul de Crăciun şi Serbările Crăciunului decembrie 800.000 Revelionul Seniorilor Revelionul 2017 TINERI ÎN TIMIŞOARA "Tinerii decid" (proiect aprobat prin HCL 463/20.12.2010 - actiuni de implicare in viata aprilie - decembrie 30.000 comunitatii a tinerilor din liceele timisorene. Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni). Activități privind implicarea tinerilor în viaţa culturală 30.000 timişoreană Timișoara Capitală Naţională de Tineret 300.000 Ziua Majoratilor 6 mai 50.000 Ziua Tinerilor 22 aprilie 50.000 Ziua Studentilor 27 mai 50.000 TIMIŞOARA TURISTICĂ martie - decembrie 50.000 Promovarea atracţiilor turistice locale şi regionale - Tiparire materiale informative privind Timişoara mai-decembrie 50.000 TIMIŞOARA ACADEMICĂ Sprijihirea vieţii academice, culturale şi stințitice a martie - noiembrie 600.000 municipiului Timişoara (congrese, simpozioane, dezbateri) TIMIŞOARA MUZICALĂ - Festivalul de Operă şi Operetă Timişoara 2017, editia a XIII -a — ministagiune în aer liber, în Parcul 25-27.08 si 01-03.09 400.000 Rozelor de operă şi operetă. Ultimul weekend din luna august şi primul weekend din luna septembrie Festival Rock ed a Ill-a 16-17.06 sau 23- 24.06 450.000 Timikogra International Music Festival - Revolution 1-5 iunie 900.000 Festival - ed a lIll- a Vox Mundi - festival internaţional de muzică corală modernă și contemporană pentru copii și tineret mai 156.500

Phoenix and Friends - eveniment ce va reuni pe scenă alături de legendara trupă Phoenix, nume marcante iunie 90.000 din muzica românească și internaţională Festivalul Plai, un eveniment pentru toate vârstele, plin de activităţi menite să nască pasiuni şi presărat cu muzică bună din toate colţurile lumii. Diversitatea, 8 - 10 septembrie 400.000 în toate formele ei, este la ea acasă. TIMIŞOARA ÎN CĂRŢI - Proiecte tipărire de publicaţii şi cărti despre martie - decembrie 100.000 Timişoara şi /sau scrise de scriitori timişoreni 7 - Tipărire revista trimestrială „Anotimpuri literare”- , , trimestrial ianuarie -decembrie 35.000 Concurs “Timisoara peste 100 de ani” — sesiunea Helion — concurs de proza martie - decembrie 45.000 TIMIŞOARA JAZZ BLUES 8 - Festival International Jazz TM 30.06-02.07.2017 800.000 - Festival Blues pentru Timişoara 03.aug 40.000 Lira Festival mai - noiembrie 30.000 TIMIŞOARA CITEŞTE 9 - Concurs de literatură dialectală banateana Marius noiembrie - 15.000 Munteanu decembrie TIMIŞOARA EUROPEANĂ -9 Mai Ziua Europei (spectacole, expoziţii, 9 mai 200.000 simpozion) - Marcarea principalelor teme europene: Ora pământului, Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua Transportului Public, Blu voltntariatului, Ziua martie-decembrie 100.000 10 Minoritatilor, Ziua Serviciilor Publice, implicare civică a tinerilor, acţiuni de informare, educatie, voluntariat şi prevenţie etc. 1lunie in orasul copiilor - Evenimente dedicate Zilei de 1 iunie, în Parcul Copiilor şi în Parcul Rozelor: teatru pentru copii, ateliere artistice, expoziţii, 1iunie 156.000 concursuri etc.,manifestări dedicate zilei internaţionale a copilului.

MUZICĂ DE FANFARĂ n Muzică de fanfară - Timișoara Big Band mai - octombrie 50.000 12 TIMIŞOARA INOVATOARE Festivalul Artelor Timișorene ed a IV-a 5 -11 iunie 500.000 Pașaport Cultural - proiect de educație culturală noiembrie 40.000 TIMIȘOARA ÎN ȚARĂ ȘI PESTE HOTARE Deplasări în ţară și în străinătate, turnee, participări la festivaluri Internaţionale: Ansamblul Timișul ( 13 Canada, Serbia, Turela) Tirnigoara Big 300.000 Band (Austria), Corala Carmina Dacica ( Grecia ), Orchestra de tineret a municipiului Timișoara ( Germania ) TIMIŞOARA ARTELOR Cooperare culturala internationala + in baza Strategiei culturale 2014-2024, tinand cont de prevederile axei tematice Timisoara conectata, , IRITARE î aprilie - decembrie 30.000 intenţionăm să racordam orasul nostru la miscarile artistice contemporane internationale prin prezenta artistilor şi organizatiilor si institutiilor culturale locale la evenimente culturale importante, schimburi de experienta, parteneriate 14 - Realizarea de expoziţii de artă plastică, tabere de sculptură, cataloage de artă, promovarea artelor plastice, susţinerea artiştilor plastici timşoreni şi ai aprilie-noiembrie 50.000 şcolii de artă timişorene- Arta ambasor al Timisoarei) - Revolutionary (catalog de promovare al mai 50.000 municipiului Timisoara) - Salonul anual de artă plastică Romul Ladea ianuarie -decembrie 20.000 - bară anuală de creație a artiștilor plastici și mai-iulie 40.000 expoziţia taberei Romul Ladea Timişoara Art rs - expozitii de artă, ! 50 septembrie 5 dezbateri, ateliere, performance-uri și artă în spațiul , , 446.000 noiembrie public 35 TIMIŞOARA TEATRALĂ -Spectacole de teatru non-instituţionalizat aprilie -decembrie 30.000 Gala Premiilor UNITER editia 26 5-9 mai 500.000 Festivalul European al spectacolului Timisoara - mai 750.000 Festivalul Dramaturgiei 16 FILM PENTRU TIMIŞOARA Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale martie-septembrie 50.000 17 TIMIŞOARA STREET ART - Festivalul Baroc 18-22 octombrie 300.000 TIMIŞOARA MULTICULTURALĂ

18 - Festivalul Etniilor si Festivalul Gastronomic ed a lll-a 23-24 septembrie 100.000 Mehala multiculturala, ediția Il-a. Punerea in evidenta a unuia dintre cele mai vechi cartiere ale Timisoarei, in care convietuiesc armonios romani, maghiari, germani, sirbi, fiecare in parte avind bogate traditii culturale. 5-6 august 60.000 Ziua Pensionarilor 20 mai 50.000 TIMIŞOARA EXPERIMENTEAZĂ Ziua Muzicii de Orgă, conform HCL 479 din data: 10.10.2014 octombrie 10.000 Festivalul Timfloralis ed a lll-a 21 -23 sau 28-30 aprilie 450.000 19 Bega Bulevard — ediţia a X-a, concerte, expozitii, spectacole pe malul canalului Bega. Un proiect de responsabilizare ecologică prin scoaterea în evidenţă a potenţialului turistic şi cultural al Canalului Bega 2-3 septembrie 400.000 Concurs „Top cele mai frumoase 100 de fotografii din Timișoara” și „Top cele mai frumoase 10 clipuri video cu Timișoara” martie -aprilie 30.000 Asylum - Julian Rosefeldt, creează o atmosferă de teatru vizual opulent și este destinat publicului de toate vârstele, iar noutatea lui stă în primul rând în faptul de a prezenta la Timișoara creaţiile lui Julian Rosenfeldt, autorul deja renumitului proiect Manifesto. iunie 115.000 TIMIŞOARA EXCELENŢEI Gala Excelenţei Timişorene (premierea superlativelor 20 pe anul 2017 în cultură, artă, educaţie etc) decembrie 180.000 21 |Festivalul Filmului Central European mai -decembrie 180.000 Pavel Deh ră Director, așa Cultura a a Municipiului Timisoara