keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 52/13.02.2015 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 52/13.02.2015
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015 - 3206/ 06.02.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2015 - 003209/06.02.2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/ 1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Având în vedere Ordonanţa nr.21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere OUG nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public;
Având în vedere Ordonanţa nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale;
În conformitate cu art. 36, alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă, în funcţie de disponibilităţile şi prevederile bugetare pe anul 2015 şi cu condiţia aprobării acestei finanţări în bugetul local pe 2015. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
Toate festivalurile finanţate prin Casa de Cultură vor fi evaluate post-eveniment.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO53-01 VER2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2015 – 3206/ 06.02.2015

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015

a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Având în vedere adresa nr. SC2015 – 003209/06.02.2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea manifestărilor culturale din anul 2015 şi ţinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, lit. (a) din Ordonanţa nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, potrivit căreia “finanţarea instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, prin bugetul autorităţilor publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile respective, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe”. Având în vedere Legea nr. 273/ din 29.06.2006 privind finanţele publice locale; având în vedere art. 36, alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 23.04.2001 privind administraţia publică locală; conform OUG nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public; conform Ordonanţei nr. 51/ 11.08.1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale aprobată prin Legea nr. 245/ 16.05.2001 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale; şi potrivit Ordonanţei nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, propunem alocarea sumei necesare realizării acestui program, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", cu condiţia aprobării acesteia în bugetul local pe 2015.

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2015 cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru: Târgul de Paşti, Festivalul JazzTm, Timişoara în cărţi, Festivalul Dramaturgiei Romanesti, Timişoara Jazz&Blues, Timişoara europeană, Zilele Cartierelor, Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Artelor Timisorene, Timisoara International Music Festival, Festivalul Rock, Festivalul Florilor, Festivalul Minoritatilor si Gastronomiei, Timişoara Artelor, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor , Film pentru Timişoara, Timişoara Street Art, Ruga Timişoarei, Festivalul Plai, Festivalul Baroc, Timishort, proiectul Timişoara citeşte, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2015, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi.

Astfel, şi anul acesta vom avea diverse proiecte care vizează promovarea candidaturii municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. De asemenea, vom organiza mai multe acţiuni pentru încurajarea turismului cultural prin promovarea zonelor istorice şi prin organizarea de evenimente şi acţiuni cultural-artistice de mare amploare cu artişti şi instituţii din ţară şi străinătate. Pentru a promova identitatea oraşului este necesară organizarea de actiuni, evenimente culturale şi festivaluri care sunt instrumente de comunicare foarte puternice şi părţi esenţiale ale strategiei de marketing urban.

Municipalitatea timisoreana, prin directiile de specialitate trebuie sa implementeze Strategia culturala a municipiului Timisoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

FO53-01 VER2

Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru construcţia unei candidaturi competitive la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 şi pentru a beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate. Detalii referitoare la Agenda Casei de Cultură a municipiului şi la manifestările care se vor derula pe parcursul anului 2015 se află în materialul anexat. Prin urmare,

P R O P U N E M :

aprobarea acţiunilor care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultura a Municipiului Timişoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă, în funcţie de disponibilităţile şi prevederile bugetare pe anul 2015 şi cu condiţia aprobării acestei finanţări în bugetul local pe 2015;

justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. Viceprimar Secretar Dan Diaconu Ioan Cojocari

Director Directia Economica Director Directia Comunicare Smaranda Haracicu Alina Pintile

Intocmit, Monica Sava Avizat juridic,

Atasament: MX-M502N_20150224_122118.pdf

VU ANU LA HCL DE Se 02, 2015 ANEXA MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI Str. Miron Costin nr.2, Tel: 0256-498214, 306479, Fax: 0256-491526 e-mail: office Btimisul.ro TIMIŞOARA TRADIŢIONALĂ po] Targul de Pasti Festivalul Inimilor - ediţia a XXVI-a - Sărbătoarea folclorului mondial — manifestare din calendarul UNESCO. Formaţii din Europa, America Latină, Asia august 100.000 350.000 400.000 - Aleea personalităţilor cf HCL 132/2009- dezvelire august 150.000 bust Aurel Dumbraveanu, Pius Branzeu “Ruga Timişoarei” ediţia a XVI-a; 60.000 Festivalul National Mariana Draghicescu 20.000 Festivalul National “R; e Bega” , editia all-a, na 8 aaa septembrie 100.000 festival de romante Aniversare Ansamblul Timisul >0.000 - Marcarea intrării trupelor româneşti şi instaurarea administraţiei româneşti la 3 august 1919. Concerte, expoziţii, şedinţă festivă, focuri de artificii etc. aprilie Expozitia de pictura "Spiritualitate crestina in lumina 5.000 si culoare(expozitie de icoane si vernisaj) 8 Martie - spectacol dedicat zilei femeii martie 10.000 ara mea-i... Banatu eu” — spectaco de cintece si Zilele Cartierelor, cu co organizarea Consiliilor mai - octombrie 250.000 Consultative de Cartier Restituiri - Fundatia Culturala TerrArmonia Filiala Cluj N mai - iulie 8.800 Festivalul concurs de interpretare vocală şi instrumentală losif-Sivu şi Cosmin Golban”, editia a — septembrie 21.200 IX-a Cultivarea trecutului militar al poporului roman, 30.000 martie- decembrie manifestari dedicate Zilei Eroilor Neamului, Zilei Imnului, Ziua Drapelului, Zilei Marinei, Zilei Armatei Romane, Zilei de 1 Decembrie

Revelionui "Tinerii decid" (proiect aprobat prin HCL 463/20.12.2010 - actiuni de implicare in viata comunitatii a tinerilor din liceele timisorene, Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni). 700.000 aprilie - 30.000 E aprilie 10.000 martie- 30.0 Concurs muzical naţional “Lions Europeean Musical Competition" - ediţia a II-a. Descoperirea şi promovarea tinerelor talente atât în ţară cât şi în străinătate, promovarea tinerilor muzicieni pe marile scene naţionale şi internaţionale, creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural precum şi dezvoltarea cooperării culturale internaţionale. Activităţi privind implicarea tinerilor în viaţa culturală timişoreană TIMIŞOARA TURISTICĂ martie - 50.000 n a IRIMIA decembrie Promovarea atracţiilor turistice locale şi regionale - Tiparire materiale informative privind Timişoara mai-decembrie 30.000 350.000 300.000 200.000 TIMIŞOARA ACADEMICĂ Sprijinirea vieţii academice, culturale şi ştiinţifice a municipiului Timişoara (congrese, simpozioane, dezbateri) TIMIŞOARA MUZICALĂ - Festivalul de Operă şi Operetă Timişoara 2015, editia a XI -a — ministagiune în aer liber, în Parcul Rozelor de operă şi operetă. Ultimul weekend din luna august şi primul weekend din luna septembrie martie - noiembrie august- septembrie - Festivalul Plai ediţia a XI-a, singurul festival de muzica lumii din Europa realizat 100% de voluntari. Concerte, happeninguri, ateliere, expoziţii, la Muzeul Satului Bănăţean - LivelnTM Festival Rock Timisoara International Music Festival septembrie 100.000 200.000 TȚ 300500 mai-decembrie

- Proiecte tipărire de publicaţii şi cărti despre Festivalul International „Timişoara Muzicală ed.a-XI-a 300.000 Jubileu TIMIŞOARA ÎN CĂRŢI Timişoara şi /sau scrise de scriitori timişoreni - Aniversare 25 de ani Revista Orizont Uniunea 71.000 Scriitorilor Timis - Tipărire revista trimestrială „Anotimpuri literare”- Concurs “Timisoara peste 100 de ani” — sesiunea martie - Helion — concurs de proza decembrie 40.000 Seminarul national si international de folclor mai - iulie 30.000 66.500 7 Pasaport pentru cultura po TIMIŞOARA JAZZ BLUES - Festival International Jazz TM 500.000. - Festival Kamo Blues- Jazz noiembrie 25.000 - Festival Blues pentru Timişoara 40.000 - Timişoara Jazz Festival 25.000 TIMIŞOARA CITEŞTE Festivalul International de Literatură de la Timişoara octombrie 160.000 „La Vest de Est/La Est de Vest" (FILTM) - Salon de carte BOOKFEST editia a IVa 20.000 - Concurs de literatură dialectală banateana Marius noiernbrie - 10.000 Munteanu decembrie TIMIŞOARA EUROPEANĂ -3 Mai Ziua Europei (spectacole, expoziţii, mai 250.000 simpozion) - Lansare orchestra de tineret a municipiului martie- decembrie Minoritatilor, Ziua Serviciilor Publice, implicare civică a tinerilor, acţiuni de informare, educatie, voluntariat i prevenţie etc. 1 lunie in orasul copiilor - Evenimente dedicate Zilei de 1 iunie, în Parcul Copiilor şi în Parcul Rozelor: teatru pentru copii, ateliere artistice, expoziţii, concursuri etc. “Serbările Copiilor” — manifestări dedicate zilei internaţionale a copilului. MUZICĂ DE FANFARĂ - Marcarea principalelor teme europene: Ora 100.000 pământului, Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua 100.000 Transportului Public, Ziua voluntariatului, Ziua

Deplasare Fanfara Timisoara Big Band — Concurs international Austria - Concerte de muzică de promenadă, cafe-concert, în parcurile din municipul Timişoara Concert international Fanfara Timisoara Big Band i TIMIŞOARA INOVATOARE pr martie- Hub Cultural Ambasada 30.000 decembrie Salon International de inventii si inovații Traian Vuia iunie 10.000 Festivalul Artelor Timisorene | iunie | 400.000 Fashion Days 20.000 - Cooperare culturală internaţională (parteneriat Maastricht pentru Fashion Network, schimburi de 50.000 artişti cu oraşele înfrăţite şi partenere Graz şi Ingolstadt în domeniul artelor, Rueil -Malmaison între Conservatoare - Tabăra de sculptură - Fundaţia Triade - Expozitie Paul Neagu - (Revoluţia formei, Dezvoltare parc de sculptura Timisoara XXI - Realizarea de expoziţii de artă plastică, cataloage de artă, promovarea artelor plastice, susţinerea artiştilor plastici timşoreni şi ai şcolii de artă timişorene- Arta ambasor al Timisoarei Timisoara Art Encounters po - i | Revolutionary (cata og de promovare al 40.000 municipiului Timisoara) Festivalul International de Arte Performative | luni 200.000 Timisoara Bienala Internationala de afis şi ilustraţie de carte 20.000 - INTER FOTO 2015 20.000 - Bienala Internationala de Expozitie 20.000 ianuarie - Salonul anual de artă plastica Romul Ladea , 10.000 decembrie - Tabara anuala de creatie a artistilor plastici si iunie 35.000 expozitia taberei Romul Ladea noiembrie aprilie-noiembrie 75.000 TIMIȘOARA TEATRALĂ Art of ageing festival 115.311 - Festivalul Furopean al Spectacolului Timişoara - mai - iunie 450.000 Festivalul Dramaturgiei Romanesti

aprilie - 30.000 decembrie 100.000 -Spectacole de teatru non-instituţionalizat FILM PENTRU TIMIŞOARA - Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale . martie- septernbrie - Festivalul Filmului Francez de Umor, în aer liber — promovarea cinematografiei franceze 15 |Tiff - Asociatia pt promovarea filmului romanesc Bris de glace - Festivalul Filmului francez - Proiectie de film in aer liber Caravana Metropolis 13.500 iulie 20.000 13.500 noiembrie 18.000 iulie 50.000 - Festival de scurt metraje Timishort octombrie. 150.000 TIMIŞOARA PESTE HOTARE Participare Ansamblul Timisul Festival International de Folclor — Vrsac-Nis - SERBIA 15.000 Partricipare Orchestra de tineret a municipiului la evenimentul cultural „Come together 2015” organizat 25.000 de Primaria Karlsruhe - Germania Participare Ansamblul Timisul la Festivalul Muntilor 16 |de la Sibiu iulie-august 10.000 Participare Festival International din Rozaje - MUNTENEGRU — Ansamblul Timisul august 25.000 Participare la proiectul Folkloriada, organizat in Karlsruhe si Festival International organizat de septembrie ADIFOLK — Barcelona — Ansamblul Timisul Participare Corala CARMINA DACICA - Festival Internaţional 30.000 25.000 TIMIŞOARA STREET ART Street Delivery iunie 30.000 - Acces Art - promovarea zonei istorice a Timişoarei prin acţiuni culturale în stradale. Strada Regimentul 5 Vanatori se transformă pentru un weekend într-un 24.000 atelier cultural eda VIII a -Tabara de Pastel Urban eda VIII -a pi] 14.560 17 |. Festivalul de Street Art FISART 2015 - aflat la a Va ediţie, realizarea de lucrări de street art de mari dimensiuni pe mijloacele de transport în comun si 50.000 lucrari 3D. Vizează schimbarea imaginii oraşului prin artă

18 TIMIŞOARA EXPERIMENTEAZĂ - Festivalul Simultan 2015 (ediţia 11- arta video) iulie - octombrie 50.000 19 200.000 14.500 octombrie aprilie noiembrie - decembrie - Festivalul Baroc - Cafekultour -Timişoara în mişcare 10.000 TIMIŞOARA MULTICULTURALĂ - Zilele Culturii Spaniole ediţia a IVa - Festivalul Etniilor si Festivalul Gastronomic 18.000 150.000 octombrie octombrie martie - decembrie martie - noiembrie - Timişoara in Europa 8.000 -Das Deutschlandprojekt „Anul Leipzig” 23.250 Festivalul Timfloralis iunie 300.000. Ziua Muzicii de Orga octombrie Festivalul Timland ed a Made in TM Bega Bulevard — ediţia a VIII-a, concerte, expozitii, spectacole pe malul canalului Bega. Un proiect de responsabilizare ecologică prin scoaterea în evidenţă a potenţialului turistic şi cultural al Canalului Bega 9.000 50.000 135.000 septembrie 200.000 TIMIŞOARA EXCELENŢEI Gala Excelenţei Timişorene (premierea superlativelor pe anul 2015 în cultură, artă, educaţie etc) decembrie 150.000 februarie- 700.000 decembrie Timişoara Capitala Culturală Europeană Pavel Dehelean