keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 29/05.02.2019 privind aprobarea variantei finale a Caietului de sarcini, a Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timişoara şi a Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru, precum şi atribuirea şi încheierea acestora cu ofertantul câştigator SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

05.02.2019

Hotararea Consiliului Local 29/05.02.2019
privind aprobarea variantei finale a Caietului de sarcini, a Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timişoara şi a Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru, precum şi atribuirea şi încheierea acestora cu ofertantul câştigator SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-2482/01.02.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-2483/01.02.2019 al Biroului Salubrizare din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de: 01.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-2483/01.02.2019;
Având în vedere Adresa nr. SC2019-2482/01.02.2019 , a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8. Alin. (3), lit. d1) şi i);
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) si p), Art. 8 alin. (1), Art. 26 alin. (5) din Legea Serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 418/03.08.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea serviciului public de salubrizare stradala în municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 424/13.09.2018 privind aprobarea oportunităţii deciziei de delegare şi modelul de Acord cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timişoara şi a Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă varianta finală a Caietului de sarcini conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2: Se aprobă varianta finală a Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timişoara conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3: Se aprobă Contractul subsecvent aferent Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timişoara conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4: Se atribuie şi se încheie Acordul cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timişoara precum şi Contractul subsecvent aferent Acordului Cadru cu ofertantul declarat câştigător SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL.


Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată , se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Salubrizare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Acord_cadru.pdf

1

ACORD-CADRU DE SERVICII nr. ________ data ___________

În temeiul L 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se încheie, Între MUNICIPIUL TIMISOARA prin Primar, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1 telefon 0256- 408300, fax 0256-490635,cod fiscal 14756536, reprezentată prin NICOLAE ROBU - Primar şi Steliana Stanciu - Director Direcţia Economică, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, str. Lalelelor, nr.11, jud. Cluj, etaj Supanta, spatiul comercial nr. 2, telefon 0264/412888, fax: 0264/410773, e-mail: [email protected], înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J12/620/1995, CUI RO 7180367, reprezentată prin Zeininger David Alexander - administrator, în calitate de promitent- prestator, pe de altă parte, se încheie prezentul acord-cadru, în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfăşurare.

CLAUZE OBLIGATORII

1. Documente care însoţesc Acordul cadru 1.1. Documentele sunt anexe ale acordului-cadru şi constituie parte componentă a acestuia: a) Caietul de sarcini și anexele; b) Propunerea tehnică şi propunerea financiara înregistrata cu nr. c) Acordul de asociere, dacă este cazul. d) Contractele subsecvente

2. Scopul acordului cadru 2.1 Scopul acordului – 2.1.1. Prezentul Acord cadru stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță. 2.1.2. Caietul de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de salubrizare stradală. 2.2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază:

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice a). Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale; b). Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor; c). Întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele; d). Spălatul manual al carosabilului și trotuarelor; e). Spălatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor; f). Stropitul carosabilului; g). Curățatul rigolelor.

2

2.3. Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului public de salubrizare stradală. 2.4. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare stradală:

- Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice. 2.5. Termenii și noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini.

3. Durata acordului-cadru 3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de maxim 48 luni, începând de la data semnării lui. 3.2. - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului cadru sau la expirarea duratei acestuia, când va înceta să mai producă efecte. 3.3. - Contractele subsecvente se vor încheia anual sau în funcţie de necesităţile autorităţii contractante și de fondurile alocate acestei destinații, pe toată perioada de valabilitate a acordului cadru.

4. Preţul total al serviciilor 4.1. – Valoarea acordului-cadru este de maxim 72.783.988,71 lei fără TVA. 4.2. – Tarifele unitare ale serviciilor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru .

5. Cantitatea previzionată 5.1. Cantităţile previzionate de servicii, ce vor fi prestate în baza acordului-cadru, respectiv a contractelor subsecvente sunt după cum urmează : Cantități minime și maxime aferente acordului cadru și contractelor subsecvente, pe activități:

Nr. Crt

. Activitatea U.M.

Cantitate minimă contract

subsecvent

Cantitate maximă contract

subsecvent

Cantitate minimă acord cadru

Cantitate maximă acord cadru

0 1 2 3 4 5 6 1 Măturatul manual al străzilor,

trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale

mii mp 136.661,04 227.768,40 546.644,16

911.073,60

2 Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor

mii mp 383.591,20 537.027,68

1.534.364,8 0

2.148.110, 72

3 Întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele

mii mp 431.946,62 755.906,59

1.727.786,4 8

3.023.626, 36

4 Spălatul carosabilului și trotuarelor Manual (15% din suprafața totală)

mii mp 1.746,96 2.911,59 6.987,84 11.646,36

5 Spălatul carosabilului și trotuarelor

mii mp 9.317,09 12.422,79 37.268,36 49.691,16

3

6. Obligaţiile promitentului-prestator 6.1.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor, să presteze activități specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță. 6.1.2.Serviciile menționate se încadrează în Cod CPV : 90611000-3 - Servicii de curățenie stradală 6.2. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru şi caietul de sarcini cu anexele sale - parte integrantă a acordului cadru. 6.3. În cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului – Achizitor. 6.4. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru. 6.5. Promitentul - Prestator îşi asuma ca obligaţie principala fata de autoritatea contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv Caietul de sarcini cu anexele acestuia. 6.6. Promitentul - Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru. 6.7. Promitentul-Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitentului- Achizitor de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării, Promitentul- Prestator va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa, respectiv datorează daune-interese egale cu 30% pe zi din valoarea contractului subsecvent în cauză

7. Obligaţiile promitentului-achizitor 7.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului- prestator, să achiziţioneze activități specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a anexelor acestuia.

Serviciile menționate se încadrează în Cod CPV : 90611000-3 – Servicii de curățenie stradală. 7.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

8. Ajustarea preţului

8.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de către promitent-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza preţurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru. 8.2. - Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentată a prestatorului. 8.3. - Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face în baza Ordinului Autorității Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula:

Mecanizat (40% din suprafața totală)

6 Stropitul carosabilului mii mp 93.170,88 130.439,24 372.683,52 521.756,96

7 Curățatul rigolelor (25% din suprafața totală)

mii mp 6.211,40 12.422,79 24.845,60 49.691,16

4

[Delta (ct) + Delta (ct) x r%] Delta (t) = ------------------------------------------ Q Delta (ct) = creșterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri; r% = cota de profit a operatorului Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual. 8.4. - Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru.

9. Amendamente 9.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

9.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

10. Comunicări 10.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie

să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

10.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

11. Soluţionarea litigiilor 11.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru. 11.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile se vor notifica reciproc în scris asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei.

11.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

5

12. Încetarea acordului cadru 12.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea sa la termen. (2) Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor; - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părţii în culpă. 12.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. c) în cazul modificării contractului subsecvent în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

13. Dispoziţii finale 13.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, două pentru promitent-

achizitor şi unul pentru promitent - prestator. PROMITENT -ACHIZITOR PROMITENT- PRESTATOR

MUNICIPIUL TIMISOARA BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. P R I M A R Administrator NICOLAE ROBU ZEININGER DAVID ALEXANDER

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU ȘEF BIROU SALUBRIZARE

DANIEL CORAȘ ŞEF SERVICIU JURIDIC CAIUS ŞULI AVIZAT JURIDIC CRISTINA BOZAN

Atasament: contract_subsecvent.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

1

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII nr…………….data…………..……..

Preambul În temeiul L 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată şi completată şi a HG 395/2016,

modificată şi completată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se încheie prezentul contract, între:

1. Părţi contractante MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în blv.C.D.Loga nr.1, telefon 408300, fax 490635,

cod fiscal 14756536, cont curent nr. RO90TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Primar Nicolae Robu şi Director Economic Steliana Stanciu, în calitate de ACHIZITOR, şi

BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, str. Lalelelor, nr.11, jud. Cluj, etaj Supanta, spatiul comercial nr. 2, telefon 0264/412888, fax: 0264/410773, e-mail: [email protected], înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J12/620/1995, CUI RO 7180367, reprezentată prin Zeininger David Alexander - administrator, în calitate de PRESTATOR, a intervenit prezentul contract:

2. Definiţii 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract; c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. servicii- activitati a caror prestare face obiectul contractului; e. produse- echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse

în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă.

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi –zi calendaristică; an-365 de zile. 3. Interpretare 3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se

specifică în mod diferit.

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

2

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului 4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Salubrizarea stradală în Municipiul Timişoara,

în conformitate cu documentaţia de atribuire, respectiv Caietul de sarcini, anexe la Caietul de sarcini şi obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5. Preţul contractului 5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,

este de maxim 18.195.997,17 lei , la care se adaugă TVA, conform specificațiilor din tabelul de mai jos:

5.2. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza

ofertei declarate câştigătoare în urma licitației publice desfăşurate. 6. Durata contractului 6.1. Prezentul contract subsecvent privind Salubrizarea stradală în Municipiul Timişoara

produce efecte de la data semnării până la data împlinirii unui an calendaristic. 7. Executarea contractului 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie. 8. Documentele contractului

r. crt.

Activitatea U.M. Cantitate

minimă

Cantitate maximă

Măturatul manual al străzilor,

trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale

mii mp 136.661,04 227.768,40

Măturatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor

mii mp 383.591,20 537.027,68

Întreținerea curățeniei străzilor şi trotuarelor; străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate şi pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri şi pasarele

mii mp 431.946,62 755.906,59

Spălatul carosabilului şi trotuarelor Manual (15% din suprafața totală)

mii mp 1.746,96 2.911,59

Spălatul carosabilului şi trotuarelor Mecanizat (40% din suprafața

totală) mii mp 9.317,09 12.422,79

Stropitul carosabilului mii mp 93.170,88 130.439,24

Curățatul rigolelor (25% din suprafața totală)

mii mp 6.211,40 12.422,79

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

3

8.1. Documentele contractului sunt: a) Caietul de sarcini şi anexele la acesta; b) Oferta cu propunerile tehnice şi financiare, postată în SEAP; c) Graficul de prestare a serviciilor; d) Garanţia de bună execuţie constituită conform art. 14 din prezentul contract; 9. Standarde 9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de achizitor în

Caietul de sarcini şi anexele la acesta, cerinţele din contract şi reglementările tehnice în vigoare. 10. Caracterul confidenţial al contractului 10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se

realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

11. Obligaţiile principale ale prestatorului 11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prevăzute în

Caietul de sarcini anexă la contract; 11.2. Prestatorul se obligă să respecte indicatorii de performanţă precizați în Caiet de sarcini şi

anexele la acesta şi să asigure îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate; 11.3. Prestatorul se obligă să furnizeze, în termenul solicitat, autorității contractante şi

A.N.R.S.C., informaţiile solicitate, accesul la documentele/documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare, în condiţiile legii;

11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de achizitor.

11.5. Prestatorul se obligă să presteze activități specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara, cu respectarea prevederilor legislației specifice în vigoare, precum şi a modificărilor şi actualizărilor legislative care apar pe întreaga perioadă de derulare a contractului;

11.6. Prestatorul va face dovada deținerii şi menținerii, pe toată perioada prestării activităţii, a următoarelor documente:

a. Licenţa pentru Serviciul public de salubrizare a localităților, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b. Toate avizele, acordurile, alte permise, convenții, aprobări sau autorizaţii, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică în domeniu.

11.7. Prestatorul are obligația de a respecta legislaţia, normele, prescripţiile şi regulamentele privind protecția sănătății publice, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;

11.8. Prestatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

11.9. Prestatorul va realiza un sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

11.10. Prestatorul va asigura conducerea operativă a activității prin dispecerat, va asigura mijloacele tehnice şi a personalului de intervenţie;

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

4

11.11. Prestatorul trebuie să fie integral pregătit cu utilaje, materiale, forța de muncă, program de lucru, pentru a acoperi întreaga gamă de servicii ce urmează a fi prestate conform programului aprobat;

11.12. Prestatorul are obligația de a interveni prompt la solicitarea compartimentului de specialitate privind soluționarea oricăror probleme apărute în teren pe domeniul de activitate;

11.13. Prestatorul se obligă să respecte întocmai toate cerințele şi obligațiile prevăzute în Caietul de sarcini şi anexele la acesta - parte integrantă a acordului cadru, în condiții de calitate şi eficiență.

11.14. Prestatorul/operatorul serviciilor de utilităţi publice aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 33 alin. 2 şi 3 din L 51/2006 are obligaţia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităţilor din sfera serviciilor de utilităţi publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.

12. Obligaţiile principale ale achizitorului 12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate, conform prevederilor Caietului

de sarcini şi anexelor la acesta, în momentul finalizării lor. 12.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, prin ordin de plată, conform

legislației specifice, în vigoare. 12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului

contract. 12.4. Achizitorul va urmări modul de realizare a lucrărilor şi va admite la plată numai lucrările

corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 13.1. (1) – Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor de salubrizare

stradală prestatorul va fi sancționat după cum urmează: a) neefectuarea sau efectuarea parțială a salubrizării pe o stradă din vina

exclusivă a operatorului va duce la refuzarea la plată a suprafeței străzii respective; b) se vor aplica penalități lunare pentru suprafețele nesalubrizate, calculate

astfel: pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața delegată, se penalizează cu 5% din valoarea decontului lunar al prestației de salubrizare stradală prezentat.

c) neefectuarea succesivă a salubrizării stradale pe o perioadă de 3 (trei) luni de zile a mai mult de 10% din suprafața delegată, dă dreptul autorității contractante de a notifica operatorul că renunță la prestarea acestui serviciu, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile şi în termenul legal va organiza şi desfăşura licitația publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală. În această situație operatorul nu mai are dreptul de a mai participa la licitația organizată de autoritatea contractantă, însă rămâne obligat în aceleaşi condiții să presteze serviciul până la preluarea acestuia de noul operator.

13.2. Aplicarea de 3 penalități pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la pct. (1), excepție facând sancțiunile aplicate conform art. 13.1 alin. (1) lit. a), conduce la rezilierea unilaterală a contractului de servicii.

13.3. În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termen, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului.

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

5

13.4. Neachitarea facturii de către achizitor în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, pentru neplata la termen a obligațiilor bănești datorate, raportat la zilele de întârziere, până la efectuarea plății. Penalitățile se datorează, începând cu prima zi după data scadenței și sunt egale cu rata dobânzii legale penalizatoare, potrivit ratei dobânzii de referință a BNR la data respectivă.

13.5. Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

14. Garanţia de bună execuţie a contractului 14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de

5% din valoarea fără TVA a contractului. 14.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 909.799,86 lei, reprezentând 5% din

valoarea fără TVA a contractului. 14.3. Garanţia de bună execuţie se constituie de către contractant în scopul asigurării

achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie in 5 zile lucratoare prin (operatorul va alega una din variante):

- instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prin care se garantează executarea corespunzătoare şi la termen a obligaţiilor;

14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

14.5. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

15. Alte responsabilităţi ale prestatorului 15.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de, şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

15.3. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către prestator. 16. Alte responsabilităţi ale achizitorului 16.1. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili

conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract, prin reprezentantul său din cadrul Biroului Salubrizare.

16.2. Reprezentantul achizitorului numit din cadrul Biroului Salubrizare are obligaţia de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a recepționa lucrările şi a viza Procesele verbale de recepție zilnice, de a viza facturile emise şi de a restitui garanţia de bună execuţie.

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

6

17. Recepţie şi verificări. Metode de plată 17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator,

pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini şi anexele la acesta. 17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, de

către Biroul Salubrizare. 17.3. Recepţia lucrărilor se va realiza de către consilierii/ persoanelor împuternicite din cadrul

autorităţii contractante, prin semnarea Procesului - verbal de recepţie zilnică (anexa nr. 5) la Caietul de sarcini.

17.4. Decadal, operatorul va întocmi, pe baza Proceselor verbale de recepţie zilnică, situaţia de lucrări (centralizatorul lucrărilor) şi o va prezenta autorităţii contractante, în vederea confirmării ce vor include și documente justificative ale cantității de deșeuri predate spre depozitare la depozitul conform.

17.5. Lunar, în baza situațiilor de lucrări decadale acceptate de achizitor, operatorul va emite factura pentru serviciile furnizate/prestate, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată.

17.6. În cadrul facturilor emise, prestatorul va include, separat față de tariful aplicabil, contribuția pentru economia circulară prevăzută la art. 9 alin. 1 lit. c din OUG 196/2005 aferentă cantităților de deșeuri predate lunar spre depozitare la depozitul conform prevăzut de caietul de sarcini.

17.7. Autoritatea contractantă va achita factura reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și a contribuției pentru economia circulară în termen de 15 de zile de la data primirii facturii; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii.

18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 18.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de

bună execuţie, cu respectarea perioadei de mobilizare prevazută de art. 32 din Caietul de sarcini; 18.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de

părţi, conform graficelor de lucrări; (2) În cazul în care din: i) motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, îndreptăţesc prestatorul

de a solicita decalarea perioadei de prestare a serviciilor din graficele de lucrări dar nu mai mult de 48 de ore (nu presupune modificarea duratei contractului).

18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

18.4. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

19. Ajustarea preţului contractului 19.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de către achizitor prestatorului, se determină pe

baza preţurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestaţie declarată în propunerea financiară, anexă la acordul - cadru.

19.2. Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentată a prestatorului.

19.3. Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face în baza Ordinului Autorităţii Naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula:

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

7

[Delta (ct) + Delta (ct) x r%] Delta (t) = ------------------------------------------ Q Delta (ct) = creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţe reale primite în costuri; r% = cota de profit a operatorului Q = cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în

vedere la determinarea tarifului actual. 19.4. Pentru noile tarife se va încheia un act adiţional la contractul subsecvent, fără modificarea

valorii acordului cadru. 20. Amendamente 20.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează intersele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Subcontractanţi / Asociaţi / Susţinători 21.1. Prestatorul se va achita de obligaţiile asumate, în mod direct şi nu prin subcontractanţi. Sau 21.1. (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are

obligaţia de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia.

(2) În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.

21.2. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 21.3. În situaţiile prevăzute la 21.2, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita

prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi. 21.4. În situaţiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o

declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

21.5. Contractele menţionate la art. 21.3 şi declaraţiile menţionate la art. 21.4 vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.

21.6. În situaţiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

8

21.7. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.

21.8. Situaţia prevăzută la art. 21.2 nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016.

21.9. (1) În situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în contract.

(2) În situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.

21.10. În situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din L 98/2016.

21.11. Situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.

21.12. În situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 21.2 lit. a).

21.13. (1) În cazul în care executantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publica, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor şi contractantul principal/executant vor asigura că achizitorul poate aplica această obligaţie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act aditional, clauze specifice care să permită autorităţii contractante să urmărească orice pretenţie la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanţie.

22. Cesiunea 22.1. – Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract

numai cu acordul scris al achizitorului. 22.2. - Obligaţiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părţilor contractante, astfel

cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 23. Forţa majoră 23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

9

23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Încetarea, denunţarea unilaterală şi rezilierea contractului 24.1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau

dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

24.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 L 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial.

24.3. Neobţinerea de către prestator a tuturor avizelor şi acordurilor favorabile solicitate prin Caietul de sarcini duce la încetarea contractului.

24.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecata şi de a pretinde plata de daune– interese.

25. Soluţionarea litigiilor 25.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi soluţionat de către instanţa competentă.

26. Limba care guvernează contractul 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 27. Comunicări 27.1. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie

să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul

primirii.

MUNICIPIUL TIMISOARA ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

10

27.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părţile au înţeles să încheie astăzi.....................prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două

pentru achizitor şi unul pentru prestator. ACHIZITOR PRESTATOR MUNICIPIUL TIMISOARA BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. P R I M A R Administrator NICOLAE ROBU ZEININGER DAVID ALEXANDER ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU ŞEF BIROU SALUBRIZARE DANIEL CORAȘ ŞEF SERVICIU JURIDIC CAIUS ŞULI AVIZAT JURIDIC CRISTINA BOZAN

Atasament: CS.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE

SC2019__________________________ SE APROBĂ, PRIMAR, NICOLAE ROBU Anexa nr. 1 la H.C.L.M.T. nr. ___________

CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

(1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare stradală având la bază următoarele acte normative: - Ordinul nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 454/2017; Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată; Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată; Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată, aprobată prin Legea nr. 265/2006 modificată și completată cu Ordonanta de Urgență nr. 114/2007 și OUG nr. 164/2008; Ordinul nr. 109 /2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Ordonanța nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Legea nr. 384/2013 privind aprobarea OG nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Ordonanța de Urgență nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Hotărârea de Guvern nr. 1470/09.09.2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, actualizată; Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată; OUG nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, actualizată; Ordin nr. 1281/2005/1121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective; Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; Normativ unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților (1973).

Capitală Europeană a Culturii
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

(2) Caietul de sarcini și anexele la acesta se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

(3) Caietul de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara.

CAPITOLUL 2 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1. Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță. Art. 2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. Art. 3. Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii: 3.1. Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale; 3.2. Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor; 3.3. Întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele; 3.4. Spălatul manual al carosabilului și trotuarelor; 3.5. Spălatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor; 3.6. Stropitul carosabilului; 3.7. Curățatul rigolelor. Art. 4. (1) Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de

recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului public de salubrizare stradală.

(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice și care sunt în vigoare.

Art. 5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 454/21.11.2017 și prezentat în anexa nr. 4 la caietul de sarcini.

CAPITOLUL 3 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE Art. 6. Operatorul serviciului public de salubrizare stradală va asigura: a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind protecția sănătății publice, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor în domeniul salubrizării stradale; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă precizați în prezentul Caiet de sarcini și îmbunătățirea în mod continuu a calității serviciilor prestate; d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate, accesul la documentele/documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare stradală, în condiţiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de salubrizare stradală; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

Capitală Europeană a Culturii

g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; i) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; j) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situaţiei lunar și de fiecare dată când se solicită de către autoritatea contractantă; k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract; l) conducerea operativă a activității prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; m) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract; n) deține capacitatea tehnică minimă necesară în vederea obținerii licenței conform Hotărârii nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. o) dotarea cu coșuri stradale noi pentru realizarea precolectării deșeurilor stradale în toate locațiile unde se impune amplasarea acestora și suplimentarea numărului coșurilor stradale în funcție de necesități; p) alte cerinţe specifice stabilite de către autoritatea contractantă. CAPITOLUL 4 AUTORIZAȚII ȘI LICENȚE Art. 7. Operatorul va obține și va menține valabile pe toată perioada prestării activității:

- licenţele necesare pentru prestarea activităților de salubrizare eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (denumită A.N.R.S.C), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- orice alte permise, avize, aprobări sau autorizaţii, inclusiv autorizaţia de mediu și/sau autorizația de gospodărire a apelor.

Art. 8. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, anexa nr. 4. la prezentul Caiet de sarcini. CAPITOLUL 5 MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPITUL ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE Art. 9. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice, în condiţiile legii, în aria administrativ teritorială a Municipiului Timișoara. Art. 10. Numărul străzilor din municipiul Timișoara pe care urmează să se presteze serviciul de salubrizare stradală este de 1227 străzi, conform nomenclatorului stradal. Art. 11. Activitățile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale, piste de biciclete. Art. 12. (1) Măturatul manual este activitatea de salubrizare a domeniului public, care prin aplicarea unor procedee

manuale, realizează în stare uscată un grad bine determinat de curățire a căilor de circulație. Unitatea de măsură este U.M.=1000 mp.

(2) Căile de circulaţie pe care se prestează activitatea de măturat manual sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini iar Anexa nr. 1b cuprinde lista podurilor și pasarelelor din Municipiul Timișoara. Anexele nr. 1 și 1b stau la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de măturat manual cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum și zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciului prestat.

(3) Activitatea se desfășoară în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioadă care se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice.

Capitală Europeană a Culturii

(4) Măturatul manual se efectuează ziua, într-un singur schimb, dar nu atunci când plouă abundent. Pe timp de ploaie se vor efectua lucrările prevăzute la art. 17;   

(5) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni: - măturatul propriu-zis al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de

transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale, piste de biciclete de către personalul angajat al operatorului prin folosirea de mături de nuiele sau de plastic, perii, aspiratoare stradale purtate etc. În urma acestor activități carosabilul, rigola carosabilului și suprafața trotuarelor trebuie să rămână curate, fără praf, nisip sau alte deșeuri;

- precolectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, obiecte de dimensiuni mici și medii aruncate/abandonate pe stradă/trotuar, resturi vegetale, deseurile rezultate din maturatul propriu-zis, în saci de plastic sau în europubele, eurocontainere;

- golirea coșurilor stradale în saci de plastic sau europubele; - spălarea, igienizarea coșurilor - recipienților stradali și a eurocontainerelor atunci când este necesar,

dar cel puțin o dată pe lună; - încărcarea deșeurilor stradale în mijloacele de transport adecvate eurocontainere și colectarea

sacilor în autogunoiere și autocamionete și transportul acestora la Stația de sortare deșeuri din Timișoara ( tarif = 131,00 lei/tonă + TVA) sau după caz la depozitul de la Ghizela (tarif = 56,00 lei/tonă+TVA). Tarifele enumerate sunt stabilite în cadrul ADID Timiș - Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Timiș.

(6) Operațiunea se execută pe o lățime a străzii de minim 2 m de la rigola și pe mijlocul străzii unde este cazul, pe toată lățimea trotuarului, luându-se măsuri pentru ca gunoiul provenit de la măturat să nu fie introdus în rețeaua de canalizare, deoarece se produce înfundarea acesteia.

(7) Determinarea suprafeței de măturat se realizează astfel: Suprafață carosabil = 2 m x lungime tronson x 2 treceri (stânga, dreapta)/schimb; Suprafață trotuare = suprafața trotuar stânga + suprafața trotuar dreapta; Suprafața totală = suprafața carosabil + suprafața trotuar.

(8) Np (norma de producție) este aproximativ 7000 mp / 8 ore / 1 lucrător (9) Deșeurile rezultate din operația de măturat manual colectate, în saci, se strâng la marginea trotuarului sau carosabilului pentru a fi ridicați de utilaje în aceeași zi. (10) Primele criterii după care va fi apreciată prestația, sunt:

- lipsa de deșeuri pe carosabilul sau trotuarul salubrizat; - golirea coșurilor stradale; - curățenia rigolei;

(11) Recepția serviciilor de la activitatea de măturat manual se stabilește de comun acord între autoritatea contractantă și operator. (12) Dacă la efectuarea recepției se constată existența întâmplătoare a unor hârtii, frunze, etc, dar dacă se vede în mod clar că suprafața în cauză a fost măturată, aceasta nu se refuză la recepție, urmând a se rectifica zona respectivă. (13) În cazul unor prestări incomplete a operațiunilor sau o prestare necorespunzatoare, operațiunea nu se admite la plată, prin neconfirmarea suprafețelor în Procesul-verbal de recepție zilnică, conform anexei nr. 5. (14) Confirmarea prestației se va realiza de către consilierii din cadrul autorității contractante, prin semnarea Procesului - verbal de recepție zilnică. (15) Operatorul va desemna persoana/persoanele precum și înlocuitorii acestuia/acestora care va/vor avea responsabilitatea de a semna recepțiile zilnice. (16) Pe baza proceselor –verbale zilnice, operatorul va întocmi decadal o situaţie de lucrări (centralizatorul lucrărilor) şi o va prezenta autorității contractante, în vederea confirmării. (17) Operatorul are obligația de a pune la dispoziție a unui număr de minim două autoturisme de control în vederea efectuării recepțiilor zilnice, deplasărilor în interes de servici. Toate cheltuielile legate de întreținere, reparații, asigurare autoturism, parcare și asigurare combustibil, vor fi suportate de către operator. (18) Tariful pentru activitatea de măturat manual se stabilește în lei/1000mp. (19) Orice modificare a frecvențelor sau a suprafețelor de lucru (străzi noi introduse în program sau actualizări de suprafețe, etc.) la solicitarea justificată a operatorului sau la propunerea autorității contractante, se va face cu aprobarea autorității contractante în funcție de necesitățile constatate în teren pentru asigurarea unui grad de curățenie corespunzător.

Capitală Europeană a Culturii

(20) Ofertantul va face dovada deținerii (în proprietate, închiriere) pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului, a unui număr minim de 4 (patru) bucăți aspiratoare urbane autopropulsate cu containere standard și transmisie electrică. Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor Art. 13.

(1) Operațiunea de măturat mecanizat este activitatea de salubrizare a localităților prin procedee mecanice, realizată pe căile publice cuprinse în Anexa nr. 1a la prezentul Caiet de sarcini. Anexa nr. 1a stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de măturat mecanic cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum și zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciului prestat. Unitatea de măsură este U.M.=1000 mp.

(2) Activitatea se realizează cu ajutorul unor utilaje specializate pentru măturat carosabil respectiv măturat trotuare, prevăzute cu dispozitive adaptate pe autovehicule - autoperii colectoare echipate cu perii cilindrice și circulare, sistem de umectare și aspirare.

(3) Măturatul mecanizat se desfășoară noaptea. Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii și până la căderea primei ninsori, indiferent de temperatura atmosferică. În cazuri excepționale și la solicitarea scrisă a autorității contractante se va pune la dispoziție un utilaj pentru efectuarea lucrărilor de măturat mecanizat pe timp de zi.

(4) Operațiunea constă în executarea măturării carosabilului pe o lățime de minim 2 m de la rigolă și a trotuarului în totalitate. Lățimea de lucru pentru o automăturătoare este de 2 m.

(5) Viteza de lucru optimă de deplasare a autovehiculelor în timpul activității este de maxim 15 km/h, pe străzile asfaltate, în funcție de trafic și maxim 7 km/oră pe trotuare.

(6) Recepția activității de măturat mecanizat se face în funcție de modalitatea convenită între părți. (7) La recepția activității de măturat mecanizat se iau în calcul și următoarele aspecte: a) La constatarea existenței unei dâre de noroi (constituie o activitate neconformă și se scade din suprafața

propusă) rezultată din motive obiective (înfundarea aspiratorului), șoferul este obligat să oprească automăturatoarea și să colecteze deșeurile - pietre, pet-uri, respectiv alte obiecte care pot înfunda sistemul de aspirare;

b) Dacă există mașini staționate în dreptul caselor sau magazinelor pentru o durată scurtă de timp, iar la recepția lucrării se observă o urmă șerpuită executată de autoperie, se diminuează corespunzător suprafața propusă (acest lucru este vizibil, datorită atât sistemului de preumezire pe care îl deține automăturatoarea, cât și experienței inspectorilor care recepționează lucrarea – dobândită în timpul verificărilor zilnice, făcute de aceștia);

c) Dacă după măturatul mecanizat pe o porțiune a rigolelor sau în jurul gurilor de canalizare rămâne un strat subțire de pământ dar dacă se observă urme de perii, suprafața în cauză se consideră măturată mecanizat și nu se refuză la plată, urmând a se rectifica zona respectivă;

(8) Automăturătorile trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro minim 3 (pot fi și/sau motoare electrice sau hibride, GPL), cu inspecția tehnică în termen.

(9) Automăturătorile vor fi dotate cu sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic de către autoritatea contractantă. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum și istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului.

(10) Tariful pentru activitatea de măturat mecanizat al carosabilului și trotuarului se stabilește în lei/1000mp.

(11) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de măturat stradal, trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

n

vN L u

 

56,

unde: L = lungimea totală a străzilor Nu= numărul necesar de utilaje v = viteza de deplasare a utilajului

Capitală Europeană a Culturii

n = numărul de treceri pe aceeaşi stradă pe schimb

(12) Operatorul va face dovada existenței unui număr minim de mijloace mecanice de măturat, care vor acţiona pe raza municipiului Timișoara.

(13) Deșeurile rezultate din activitatea de măturat mecanizat (praf, nisip, noroi) se transportă la depozitul de la Ghizela (tarif = 56,00 lei/tonă+TVA). Tariful este stabilite în cadrul ADID Timiș - Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Timiș.

(14) Pe baza proceselor –verbale zilnice, operatorul va întocmi decadal o situaţie de lucrări (centralizatorul lucrărilor) şi o va prezenta autorității contractante, în vederea confirmării.

Spălatul carosabilului și a trotuarelor Art. 14. (1) Spălatul este activitatea de salubrizare care se execută manual sau mecanic, noaptea, cu instalații speciale, folosindu-se apa și/sau soluții biodegradabile, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare pentru obținerea unui grad înalt de curățenie. Unitatea de măsură este U.M.= 1000 mp (2) Căile de circulaţie pe care se prestează activitățile de spălare, stropire şi răzuire a rigolei sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. Anexa nr. 2 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de spălat, cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum și zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciului prestat. (3) Activitatea constă în spălatul suprafeței carosabilului și trotuarelor cu furtunul racordat la o cisternă de apă și se execută în funcție de condițiile meteorologice, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie. (4) De regulă, spălatul mecanic cu autocisterna se prestează în urma măturatului mecanic sau manual, cu presiune ridicată, pe o lățime de 2,5 m de la rigolă spre axul median al străzii pe timp de noapte. Pasajele pietonale subterane se vor spăla noaptea după ce în prealabil au fost măturate. (5) Activitatea de spălat a trotuarelor se va realiza cu autocisterne prevăzute cu furtune manevrate de către un lucrător, folosind apa cu presiune și jet. Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredințată. Pentru recepții se va prezenta harta GPS a sectorului pe fiecare traseu. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum și istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (6) Operațiunea, se va presta conform programului stabilit și la solicitarea autorității contractante. În cazuri excepționale și la solicitarea scrisă a autorității contractante se va pune la dispoziție un utilaj pentru efectuarea lucrărilor de măturat mecanizat pe timp de zi. (7) Activităţile de spălat manual şi mecanic nu se efectuează pe timp de ploaie. (8) Apa pentru spălat se va aproviziona de la una din sursele posibile ale municipiului Timișoara (Administrația Bazinală a Apelor Banat, operatorul serviciilor publice de apa și canalizare sau alte surse identificate de operator, avizate, etc) de către operator, iar costurile vor fi suportate de către operator. (9) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de spălat/ stropit, trebuie îndeplinită următoarea relaţie:

n

lvN S u

 

5005. ,

unde: S = suprafaţa stradală deservită Nu= numărul necesar de utilaje v = viteza de deplasare a utilajului l = lăţimea de acţiune a utilajului n = numărul de treceri pe aceeaşi stradă

pe schimb

(10) Autocisterne trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3 (pot fi și/sau motoare electrice sau hibride, GPL), cu inspecția tehnică în termen. (11)Autocisterne vor fi dotate cu sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic de către autoritatea contractantă. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum și istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului.

Capitală Europeană a Culturii

(12) Operatorul va face dovada existenței unui număr minim de mijloace mecanice de spălat/stropit, care vor acţiona pe raza municipiului Timișoara. (13) Tariful pentru activitatea de spălat carosabil se stabilește în lei/1000 mp. (14) Activitatea se prestează la solicitarea autorității contractante, după un program stabilit. (15) Pe baza proceselor –verbale zilnice, operatorul va întocmi decadal o situaţie de lucrări (centralizatorul lucrărilor) şi o va prezenta autorității contractante, în vederea confirmării. Stropitul carosabilului Art. 15.

(1) Stropitul este activitatea de salubrizare care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii gradului de confort citadin și evitării formării prafului.

(2) Căile de circulaţie pe care se prestează activitatea de stropire sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. Anexa nr. 2 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de stropit, cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum și zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciului prestat.

(3) Stropitul carosabilului se efectuează vara, pe timp de zi, începând cu data de 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă care poate fi modificată de autoritatea contractantă, în funcție de condițiile meteorologice și se aplică pe suprafețele în prealabil salubrizate. Unitatea de măsură este U.M.= 1000 mp

(4) Este interzis a se executa stropitul carosabilului în intervalul orar 1300-1700 dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități precum și în perioada în care este posibilă formarea poleiului.

(5) Lățimea fâșiei stropite cuprinsă de jetul de apă este de 5 metri. (6) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- încărcarea cisternei cu apă la punctele de alimentare avizate privind calitatea apei folosite; - deplasare în zonele prevăzute în program și realizarea stropitului efectiv al carosabilului.

(7) Se va evita perturbarea circulației pietonale, stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor, autovehiculelor pe lângă care se trece, etc.

(8) Autocisternele trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3 (pot fi și/sau motoare electrice sau hibride, GPL), cu inspecția tehnică în termen.

(9) Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredințată. Pentru recepții se va prezenta harta GPS a sectorului pentru fiecare traseu. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum și istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului.

(10) Operatorul va face dovada existenței unui număr minim de mijloace mecanice de stropit, care vor acționa pe raza municipiului Timișoara.

(11) Tariful pentru activitatea de stropit carosabil se stabilește în lei/1000mp. (12)Pe baza proceselor –verbale zilnice, operatorul va întocmi decadal o situaţie de lucrări (centralizatorul

lucrărilor) şi o va prezenta autorității contractante, în vederea confirmării. Curățatul rigolelor Art. 16.

(1) Curățatul rigolelor prin răzuire este o lucrare de necesitate, determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torențiale ce favorizează transportul de aluviuni), avarii la rețelele subterane, contrucții, reparații carosabil, după deszăpezire etc.Unitatea de măsură este U.M.= 1000 mp

(2) Curățatul (răzuitul) rigolelor este operațiunea de îndepărtare manuală a noroiului, nisipului, prafului, pământului pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii.

(3) Curățatul rigolelor se face ori de câte ori s-au strâns cantități mari de praf, noroi, nisip, la bordura carosabilului, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață.

(4) Activitatea se realizează de către personalul muncitor al operatorului de salubritate, pe timp de zi, norma de lucru este cuprinsă între 350 - 400 mp/8 ore/lucrător.

(5) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni: - curățatul rigolelor cu razul sau lopata;

Capitală Europeană a Culturii

- strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire; - curățat vegetația crescută spontan din trotuare și la limita lor (inclusiv la bordură trame stradale); - încărcatul grămezilor de deșeuri stradale imediat în europubele și apoi în camionetele care urmează să

transporte deșeurile, în aceiași zi la depozitul de deșeuri autorizat. (6) Tariful se exprimă în lei/1000 mp. (7) Activitatea se prestează la solicitarea autorității contractante. (8) Pe baza proceselor –verbale zilnice, operatorul va întocmi decadal o situaţie de lucrări (centralizatorul

lucrărilor) şi o va prezenta autorității contractante, în vederea confirmării. Întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor, străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele. Art. 17.

(1) Activitatea de întreținere a curățeniei stradale constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele de circulație, trotuare, străzi asfaltate și balastate, parcări asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele. Unitatea de măsură este U.M.=1000 mp

(2) Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei sunt cuprinse în Anexa nr. 3 iar Anexa nr. 3a cuprinde Stațiile mijloacelor de transport în comun, Anexa nr. 3b cuprinde lista piețelor volante din municipiul Timișoara, Anexa nr. 3c cuprinde date tehnice referitoare la malul Canalului Bega. Anexa nr. 3 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de întreținere a curățeniei, cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum și zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciului prestat. Pe baza proceselor –verbale zilnice, operatorul va întocmi decadal o situaţie de lucrări (centralizatorul lucrărilor) şi o va prezenta autorității contractante, în vederea confirmării.

(3) Activitatea de întreținere a curățeniei stradale se efectuează ziua, pe toată durata anului și se execută de regulă în zonele care, în prealabil, au fost măturate.

(4) Pe străzile din Zona Centrală și zona pietonală din centrul istoric, activitatea se va desfăşura atât în zilele lucrătoare cât și în zilele nelucrătoare, sărbători legale, în schimbul I, II și III. Străzile/Piețele cuprinse în proiectul de reabilitare a centrului istoric din municipiul Timișoara sunt: str. Enrico Carusso, str. Gen. Praporgescu, str. Eugeniu de Savoya, str. Radu Negru, str. Fără Nume, str. Francesco Griselini, str. Mercy, str. Lucian Blaga, str. Vasile Alecsandri, str. Constantin Mușat, Piața Țarcului, Piața Sfântu Gheorghe, Piața Libertății, Piața Unirii. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica și de a comunica operatorului numărul străzilor și suprafața acestora, în funcție de lucrările de dezvoltare și reabilitare urbană.

(5) Încărcarea deșeurilor rezultate, se face în mijloace de transport (trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro 3, pot fi și/sau motoare electrice sau hibride, GPL cu inspecția tehnică în termen) pentru colectare (remorci, camionete, sau autocompactor, etc) iar transportul se face în aceeași zi, la Stația de sortare deșeuri Timișoara, strada Mile Cărpenișan nr. 3.

(6) Operatorul se va dota cu minim 4 (patru) aspiratoare cu colector, care vor efectua operațiunea de aspirat deșeuri ușoare (frunze, hârtii, mucuri de țigări, pene etc).

(7) Serviciile vor fi prestate conform programului de salubrizare, excepție făcând timpul când carosabilul/trotuarul sunt acoperite de zăpadă, gheață. La apariția zăpezii sau gheții se golesc coșurile de deșeuri stradale.

(8) Este interzis a se lăsa deșeurile colectate de pe o zi pe alta pe domeniul public, indiferent dacă sunt în saci sau în recipienți.

(9) Noma de lucru este de 12.400 mp/8 ore/lucrător. (10) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- colectarea deșeurilor grosiere normale sau accidentale în europubele; - golirea coșurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele; - încărcarea deșeurilor din saci de plastic sau europubele în autogunoiere sau camionete și transportul

zilnic al acestora la Stația de sortare deșeuri Timișoara, strada Mile Cărpenișan nr. 3.

Capitală Europeană a Culturii

(11) Tariful se stabilește lei/1000 mp (12) Operatorul de salubritate are obligația de a menține în stare curată coșurile de deșeuri stradale, de a le

spăla și dezinfecta periodic, de a le înlocui pe cele degradate de câte ori este necesar, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă și cu anunțarea în prealabil a autorității contractante. Numărul actual de coșuri stradale în municipiul Timișoara este de 2300 bucăți. Tipurile de coșuri existente:

- cu sistem de prindere pe stâlp: material plastic reciclabil, HDPE, înălțime 60 cm, lățime 43 cm, adâncime 32 cm, capacitate 50 litri; rezistență mare la șocuri mecanice și uzură fizică; foarte rezistent la intemperii ( radiația solară UV și diferențe mari de temperaturi -30o +40o C; sistem de închidere cu cheie; golirea se face prin detașarea corpului de capac; în partea inferioară are găuri pentru scurgerea apei de ploaie, în partea frontală există o suprafață metalică pentru stingerea țigărilor; 

- Cos Model CS672 dublu rabatabil, din tablă zincată, vopsita in camp electrostatic prin imersie, aplicat pe exterior un strat de vopsea culoarea forja; înălțimea totală de 1552 mm, Ø 31,5 cm, h cuva = 500 mm, capacitate 39 litri, inchidere cu cheie, prinderea în beton 25 cm;

- Coș gunoi Glasdon Jubilee, sistem de închidere inteligent, înălțime 1.158 mm, lățime 598 mm, diametru bază 553 mm, volumul coșului 130 l, capacitate recipient interior 110 litri;

- Coș de gunoi tip CGPM05, din lemn, înălțime 80 cm, diametru 42 cm, capacitate 52 litri, prevăzut cu recipient metalic, amplasat pe malul Canalului Bega.

(13) Cerințele privind caracteristicile coșurilor de deșeuri stradale sunt următoarele: - materialul din care sunt confecționate coșurile stradale (polietilena de înaltă densitate sau metalice din

tablă de oțel zincat și vopsit în câmp electrostatic) va fi rezistent la acțiunea agenților externi, stabil la raze ultraviolete, rezistent la fluctuații de temperatură, umiditate și neinflamabil;

- coșul stradal va fi alcătuit din corp colector și capac, capacitate între 40 litri și 60 litri, iar corpul colector va fi dotat cu mâner de prindere și cu sistem de închidere;

- capacul va fi dotat cu o porțiune metalică și scrumieră pentru stingerea țigărilor; - culoarea se va alege de către autoritatea contractantă în functie de necesități, oportunități și zona de

amplasare; - coșul va fi inscripționat cu siglă, respectiv cu textul – deșeuri stradale, exprimă colectarea tipul de

deșeu colectat, coșul va fi prevăzut cu sistem de prindere pe stâlp, pe picior sau fix și vor fi asemanătoare pe cât posibil cu cele existente la ora actuală;

- golirea coșurilor se efectuează de către operator conform graficelor de întreținere stradală. (14) Operatorul va transmite până la data de 25 a fiecărei luni un Program de înlocuire a coșurilor stradale degradate din aria de activitate, care va fi aprobat de către autoritatea contractantă prin compartimentul de specialitate. (15) Termenul de implementare a Programului de înlocuire a coșurilor degradate este de 30 de zile de la data aprobării programului.

(16) Recepția finală se va realiza până la data de 15 a lunii următoare. (17) Operațiunea de înlocuire a coșurilor stradale, se va realiza prin grija operatorului, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante.

Art. 18. Prestarea activităţii de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; c) controlul calităţii serviciului prestat; d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, aprobat de Consiliul

Local al Municipiului Timișoara, Anexa nr. 4. g) prestarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea

costurilor de prestare a serviciului și încadrarea în țintele impuse de Uniunea Europeană; h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru măturat, spălat şi stropit,

pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ - teritorială încredințată, cu respectarea

Capitală Europeană a Culturii

frecvenţelor de prestare. i) asigurarea, pe toată perioada de prestare a serviciului de personal, în număr suficient.

Art. 19. Verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor de salubrizare stradală. Metode de plată. a) Autoritatea contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator, pe tipuri de activități, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 3b, 3c la Caietul de sarcini. b) Recepția lucrărilor se va realiza de către consilierii din cadrul autorității contractante, prin semnarea Procesului - verbal de recepție zilnică (anexa nr. 5) la Caietul de sarcini. c) Decadal, operatorul va întocmi, pe baza Proceselor verbale de recepţie zilnică, situaţia de lucrări (centralizatorul lucrărilor) şi o va prezenta autorității contractante, în vederea confirmării. d) Operatorul va numi o persoană/persoane care vor avea în responsabilitate semnarea recepțiilor zilnice. e) Lunar, în baza situațiilor de lucrări decadale acceptate de achizitor, operatorul va emite factura pentru serviciile furnizate/prestate, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. f) Autoritatea contractantă va achita factura reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadenţă de 15 zile lucrătoare de la data primirii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii. g) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei şi răspunde pecuniar de calitatea şi cantităţile stabilite prin programele de prestaţie. h) Lunar, operatorul, împreună cu reprezentanţii compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, va analiza sesizările, reclamaţiile şi solicitările înregistrate, în vederea soluţionării legale şi operative a acestora. i) Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute și de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse, cu înștiințarea prealabilă a operatorului în termen de 30 de zile. CAPITOLUL 6 DURATA CONTRACTULUI Art. 20. Durata contractului de prestare a serviciilor publice de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, este de 4 ani. CAPITOLUL 7 MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OPERATORULUI Art. 21. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare stradală, referiri la organizarea dispeceratului permanent, la utilajele din dotare folosite, asigurarea intervențiilor rapide în cazuri speciale de urgență (deversări accidentale pe trotuar și carosabil, accidente rutiere, vijelii, furtuni, etc.). Operatorul va asigura intervenția rapidă în maxim 3 (trei) ore de la sesizarea cazurilor speciale de urgență. Art. 22. Identitatea firmei şi identificarea personalului - Operatorul va funcţiona sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele, pliantele, broşurile cu acelaşi logo sau slogan. Personalul operaţional va purta îmbrăcămintea inscripţionată cu numele operatorului în timpul orelor de program. Art. 23. Echipament de protecţie şi siguranţă - Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecţie şi siguranţă şi de desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu prevederile legale şi normelor privind sănatatea şi securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecţie vor fi asigurate şi mentinute conform prevederilor legale în vigoare. Art. 24. Sistemul de management integrat (1) Sistemul de management va acoperi în mod obligatoriu toate activităţile desfăşurate de operator astfel încât

să asigure prestarea serviciului de salubrizare stradală conform prevederilor contractuale, cu respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare în domeniu.

Capitală Europeană a Culturii

(2) Operatorul trebuie să pună la dispoziţia autorității contractante, la cerere, toate procedurile, instrucţiunile de lucru, auditurile şi rapoartele de evaluare, certificările şi auditurile de supraveghere şi recertificare aferente sistemelor din domeniul de activitate prestat.

(3) Operatorul își va organiza propria arhivă pentru păstrarea documentelor de bază iar întreaga arhivă pe

care și-a constituit-o, la încheierea activității, o va preda autorității administrației publice locale. (4) Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerinţele autorității contractante

privind raportarea. (5) Operatorul trebuie să se asigure că toate activităţile le desfăşoară în condiţiile respectării standardelor şi să

ia măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor. Art. 25. Comunicarea (1) Operatorul va informa operativ autoritatea contractantă cu privire la orice problemă ce afectează prestarea

serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare/remediere a situaţiei.

(2) Dispoziţiile scrise date de autoritatea contractantă operatorului sunt obligatorii și se va prezenta modul de aducere la îndeplinire în format scris.

(3) Operatorul va înfiinţa activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie postat pe site-ul operatorului, respectiv trebuie adus la cunoştinţa publicului şi prin orice alte surse de informare.

(4) La sfârşitul fiecărei perioade de raportare lunară, operatorul are obligaţia să informeze autoritatea contractantă cu privire la numărul cererilor sau reclamaţiilor privind prestarea serviciului şi asupra modului de rezolvare a acestora.

(5) Operatorul are obligația de a elabora un raport lunar privind activitatea desfășurată (suprafață salubrizată pe categorii de lucrări, cantități colectate pe tipuri de deșeuri după caz, cantități de deșeuri eliminate prin depozitare, etc).

(6) Operatorul este pe deplin răspunzator de toate situaţiile care cad sub incidenţa Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător transpusă prin O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

(7) Operatorul va asigura intervențiile rapide în cazuri speciale de urgență (deversări accidentale pe trotuar și carosabil, accidente rutiere, vijelii, furtuni etc.) cu anunțarea imediată a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 26. Controlul și monitorizarea de mediu (1) Operatorul va respecta cerințele privind protecția mediului impuse prin autorizațiile emise de autoritățile

competente, în domeniul de activitate privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală. (2) Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală, operatorul

împreună cu autoritatea contractantă va implementa măsurile şi sarcinile stabilite prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente.

(3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, pe care operatorul se obligă al respecta.

(4) Analizele fizico-chimice ale compoziţiei deşeurilor se vor determina în laboratoare de încercari acreditate (interne sau ale unor terţe persoane), prin grija și pe cheltuiala operatorului, dacă situația o impune și se raportează rezultatul autorității contractante în cel mult 24 de ore de la obținerea rezultatelor.

Art. 27. Monitorizarea activităţii (1) Autoritatea contractantă va monitoriza activitatea operatorului în baza parametrilor de performanță

menționați în prezentul Caiet de sarcini. (2) Operatorul va coopera pe deplin cu autoritatea contractantă în vederea monitorizării şi efectuării controlului

serviciilor prestate, permiţând autorității contractante să inspecteze toate înregistrările şi documentele păstrate de operator şi să inspecteze facilităţile de pe amplasamente, inclusiv echipamentele şi vehiculele.

(3) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale, Caietul de sarcini, Regulamentul serviciului de salubrizare.

(4) În cazul în care operatorul nu va respecta prevederile acestui Caiet de sarcini sau prevederile contractului, operatorul va plăti penalități/sancțiuni contravenționale astfel cum sunt stabilite prin contractul de delegare.

Capitală Europeană a Culturii

CAPITOLUL 8 SANCȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CORESPUNZĂTOARE A SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACT Art. 28. Se vor aplica prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 454/2017, prevederile HCLMT nr. 371/30.10.2007 modificată și completată, privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

(1) Pentru neîndeplinirea sarcinilor privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală – măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice operatorul va fi sancționat după cum urmează:

a) neefectuarea sau efectuarea parțială a salubrizării pe o stradă din vina exclusivă a operatorului va duce la refuzarea la plată a suprafeței străzii respective;

b) Se vor aplica penalități lunare pentru suprafețele nesalubrizate, calculate astfel: pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața delegată, se penalizează cu 5% din valoarea decontului lunar al prestației de salubrizare stradală prezentat.

(2) neefectuarea succesivă a salubrizării stradale pe o perioadă de 3 (trei) luni de zile a mai mult de 10% din suprafața delegată, dă dreptul autorității contractante de a notifica operatorul că renunță la prestarea acestui serviciu, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile și în termenul legal va organiza și desfășura licitația publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală. În această situație operatorul nu mai are dreptul de a mai participa la licitația organizată de autoritatea contractantă, însă rămâne obligat în aceleași condiții să presteze serviciul până la preluarea acestuia de noul operator.

(3) Aplicarea de 3 penalități pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la pct. (1), (2), conduce la rezilierea unilaterală a contractului de delegare.

(4) În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termen, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului.

(5) Neachitarea facturii de către achizitor în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, pentru neplata la termen a obligațiilor bănești datorate, raportat la zilele de întârziere, până la efectuarea plății. Penalitățile se datorează, începând cu prima zi după data scadenței și sunt egale cu rata dobânzii legale penalizatoare, potrivit ratei dobânzii de referință a BNR la data respectivă. (6) Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea

facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă. CAPITOLUL 9 GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE Art. 29.

(1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. (2) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie.

(3) Garanţia de bună execuţie în procent de 5% din contravaloarea contractului fără TVA, aferente primului an de activitate, pentru serviciile prestate de salubrizare căi publice se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

(4) Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri

Capitală Europeană a Culturii

succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, contractantul având obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. (5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

(6) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie public, fără TVA.

(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

(9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului. (10) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând

pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie public în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

(11) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. CAPITOLUL 10 MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Art. 30. Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele obligații:

a) Să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână/schimb; b) Să asigure echipamentul de protecție și siguranță inscripționat sub numele propriei firme respectiv logo

sau slogan pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare; c) Să asigure materialele igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/angajat în parte pe fiecare schimb; d) Să asigure controlul medical periodic al salariaților, conform legii în vigoare; e) Să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentelor de invaliditate; f) Să asigure curățarea, spălarea și dezinfectarea mașinilor și recipientelor folosite; g) Să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb; h) Alte prevederi ale Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și a H.G. nr. 1425/2006 pentru

aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, după caz.

CAPITOLUL 11 RISCURILE DELEGĂRII DE GESTIUNE Art. 31.

Operatorul are obligația să își asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activităților de salubrizare căi publice, precum și răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce fac obiectul delegării de gestiune. Tabel nr. 2. - Matricea riscurilor pentru prestarea activităților de curățenie căi publice

Capitală Europeană a Culturii

1 2 3 4 5 6 Nr crt

Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecințe / managementul riscului

Măsuri de eliminare / diminuare a

riscului

A ut

or ita

te a

co nt

ra ct

an tă

Îm pă

rț it

ă

Pr es

ta to

r

Riscuri de proiectare/autorizare

1 Intârzieri în obținerea avizelor / autorizațiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri în obținerea acestora pentru serviciile de curățenie căi publice

X Întârzieri în începerea prestării serviciilor.

Operatorul va completa documentația de obținere a avizelor/autorizaț iilor în concordanță cu cerințele autorității de reglementare

Riscuri de finanțare a serviciilor 2 Indisponibilitatea

finanțării Operatorul nu este capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut.

X Lipsa finanțării pentru continuarea prestării serviciilor

Cuprinderea sumelor necesare derulării activității în bugetul autorității contractante/oper atorului

3 Modificări ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei.

X Creștere/scădere a costurilor serviciilor.

Susținerea prin alocarea bugetară

4 Modificări în sistemul de taxe și impozite

Pe parcursul derulării contractului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea operatorului.

X Impact negativ asupra veniturilor financiare ale operatorului.

Înaintarea memoriului tehnico- economic justificativ al operatorului spre aprobare

Riscuri aferente cererii și veniturilor 5 Înrăutățirea

condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale și neașteaptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate.

X Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

Elaborarea unor programe privind prestarea serviciilor în concordanță cu condițiile economice

6 Schimbări majore ale inflației

Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației

X Depășirea costurilor de prestare a serviciilor.

Ajustarea tarifelor conform prevederilor legale

Riscuri legislative/politice

Capitală Europeană a Culturii

7 Schimbări legislative/politice specifice

Schimbare legislativă și/sau a politicii autorității contractante care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea operatorului.

X O creștere semnificativă în costurile operaționale ale operatorului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

Susținerea unor proiecte de hotărâri pentru ajustare de tarife

Riscuri naturale 8 Forța majoră Forța majoră așa cum este definită

prin lege impiedică executarea contractului.

X Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate, pe toată perioada în care aceasta acționează

Riscuri de operare 9 Resurse de intrare Resursele necesare pentru operare

costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente.

X Creșteri ale costurilor și în unele cazuri efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului.

Dimensionarea resurselor, de către operator, astfel încât să poată presta un serviciu de calitate

10 Risc de disponibilitate general

Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract.

X Întârzieri importante în prestarea serviciului.

Dimensionarea echipamentelor și personalului, astfel încât să respecte în specificațiile tehnice de calitate

11 Risc de disponibilitate specific

Operatorul nu cunoaște în detaliu zonele în care va presta serviciul și va suplimenta numărul de utilaje și de echipe în vederea executării cât mai eficient a acestuia

X Costuri suplimentare față de cele prevăzute în contract.

Identificarea în perioada de mobilizare a tuturor străzilor din aria de delegare

12 Capacitate de management

Operatorul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului.

X Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzător

Aplicare de sancțiuni conform prevederilor contractuale

Capitală Europeană a Culturii

13 Condiții neprevăzute

Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari pentru prestarea serviciului.

X Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate.

Alocarea de fonduri necesare acoperirii serviciilor datorate intervenției în condiții neprevăzute, fără modificarea valorii acordului cadru

14 Litigii de muncă/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciului

X Întârziere în prestarea serviciului și creșterea costurilor

Prevederea măsurilor urgente de remediere a situației, de către operator

Alte riscuri 15 Creșterea

costurilor cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului.

X Operator este obligat să ia în calcul toate creșterile de costuri cu personalul la momentul încheierii contractului.

Asigurarea unui management corespunzător din partea operatorului

16 Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depășirea costurilor cu realizarea serviciului

X Operatorul este obligat să ia în calcul toate creșterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul încheierii contractului.

Asigurarea unui management corespunzător din partea operatorului

17 Aspecte privind protecția mediului

Nu se respectă cerințele privind protecția mediului și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului.

X Rezilierea contractului Supunerea spre aprobare a proiectului de reziliere a contractului

18 Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

X Costuri mai mari de întreținere și exploatare.

Reorganizarea, din punct de vedere tehnic/operaționa l pentru acoperirea necesarului de materiale, echipamente, utilaje

19 Accidente de muncă

Accidente de muncă în timpul prestării serviciului.

X Neefectuarea în condiții optime a serviciului.

Aplicarea prevederilor legale privind normele de sănătate și securitate în muncă

Capitală Europeană a Culturii

20 Servicii efectuate necorespunzător

Servicii nefinalizate, incomplete, parțiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

X Neefectuarea în condiții optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala operatorului.

Aplicarea de sancțiuni conform prevederilor contractuale

21 Condiții meteo nefavorabile

Condițiile meteo nefavorabile împiedică prestarea serviciului

X Întârziere în prestarea serviciului

Mobilizarea eficientă pentru recuperarea serviciilor întârziate

Riscuri aferente implementării contractului 22 Neîncheierea

contractului Întârzieri în atribuirea serviciului către un operator

X Neasigurarea salubrizării domeniului public

Mobilizarea urgentă a autorității contractante, în vederea găsirii unor soluții alternative

23 Neachitarea, în termenul legal, a contravalorii prestațiilor efectuate

Refuzul prestării serviciului de către operator

X Neasigurarea salubrizării domeniului public

Asigurarea fondurilor în limitele bugetare

CAPITOLUL 12 PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA PROGRAMATĂ PENTRU ÎNCEPERE Art. 32.

1. Perioada de mobilizare reprezintă perioada dintre data semnării contractului și data de începere a contractului și va fi de maxim 90 de zile de la semnarea contractului. În timpul perioadei de mobilizare, operatorul, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, va identifica toate străzile din aria administrativ teritorială a municipiului Timișoara, va planifica introducerea etapizată a serviciilor și va semna contracte de prestări servicii conform necesităților.

2. Data de începere stabilită este definită în Programul de Operare a Serviciilor care va fi elaborat de către operator și va fi înaintat spre aprobare autorității contractante în termen de 28 de zile de la data semnării contractului.

3. Programul de operare cuprinde următoarele: Programul privind încheierea contractelor de prestări servicii, Graficele de lucru pe activități - măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice; Programul de spălare/dezinfectare recipienți, Sistemul informational implementat, Manuale de funcționare și întreținere, Programul de monitorizare (inclusiv traseele planificate pentru fiecare vehicul și sistemul GPS, etc).

4. În timpul perioadei de mobilizare (maxim 90 zile de la semnarea contractului), operatorul va definitiva pregătirile pentru punerea în aplicare a serviciilor.

În acest sens, operatorul: - va obține toate avizele, acordurile, autorizațiile necesare desfășurarii serviciilor conform legislației în

vigoare, specific domeniului de activitate; - va semna contracte de prestări servicii, după caz; - va prelua echipamentele puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, respectiv: coșuri stradale,

pubelele și containerele destinate colectării, după caz; - va achiziționa orice vehicule, utilaje și echipamente conform prezentului Caiet de sarcini și pe care le

consideră necesare punerii în aplicare a activității de salubrizare căi publice; - va angaja și va instrui personalul necesar; - va obține acces la orice amplasamente, facilități și locații necesare pentru prestarea serviciilor; - cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va furniza autorității contractante traseele

planificate și stabilite pentru fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajați pe fiecare vehicul/utilaj pentru a facilita monitorizarea executării tuturor activităților. Rutele și orarul de parcurs vor respecta normele de sănătate și siguranță, ținând seama de nivelul de zgomot și asigurând confortul lucrătorilor

Capitală Europeană a Culturii

la temperaturi extreme. Traseele și orarul de parcurs vor fi coordonate în funcție de orarul de funcționare al Stației de sortare deșeuri și al depozitului de deșeuri de la Ghizela;

- cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va trimite autorității contractante manualele și documentele specificate mai sus. Aceste manuale vor fi revizuite anual, actualizate și republicate de câte ori va fi necesar. 5. Operatorul își va finaliza în timp util obligațiile prevăzute în prezentul capitol conform cu Programul

de Operare a Serviciilor și va anunța autoritatea contractantă de orice abateri anticipate sau efective de la datele stipulate în Programul de Operare a Serviciilor, imediat ce va fi posibil, explicând toate motivele existente.

6. Operatorul va accepta amendarea Programului de Operare a Serviciilor și a cerințelor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini ori de câte ori va fi necesar, ca urmare a modificării regulamentelor locale privind gestionarea deșeurilor, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementări naționale.

7. În perioada de mobilizare, operatorul va prezenta autorității contractante dovezile care confirmă: a). constituirea garanţiei de bună execuţie, conform clauzelor contractuale; b). încheierea tuturor poliţelor de asigurare solicitate prin contract; c). licenţele eliberate de Autoritatea de Reglementare prin care operatorului i se acordă permisiune

prestării serviciului în aria delegării; d). obţinerea celorlalte autorizaţii necesare conform legii pentru începerea prestării serviciului. 8. Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către operator, părţile pot încheia Procesul-Verbal de

predare-primire a bunurilor delegate de către autoritatea contractantă în vederea prestării serviciului, a cărui semnare marchează data de începere a contractului. Bunurile puse la dispoziția viitorului operator sunt: - Coșurile de deșeuri stradale de toate tipurile, existente pa raza Municipiului Timișoara la momentul

încheierii contractului; - Echipamente de monitorizare GPS Safe Fleet; - Alte bunuri care, la momentul încheierii actualului contract de salubrizare devin bunuri de retur.

CAPITOLUL 13 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANŢĂ

pentru serviciile publice de salubrizare stradală

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Trimestrul Total an I II III IV

0 1 2 3 4 5 6 1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1 MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CALITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE Numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de

calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

1.2 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE a)Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de

servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activităţi

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

b) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. a) care s-au dovedit justificate

% 10

% 10

% 10

% 10

% 10

c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

d) Numărul de sesizări din partea agenţiilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale

% 10

% 25

% 25

% 20

% 20

e) Numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale

% 6

% 4

% 5

% 5

% 5

Capitală Europeană a Culturii

f) Penalităţile contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice locale, raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi

% 4

% 6

% 4

% 6

% 5

g) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri de activităţi

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

h) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. g) care s- au dovedit justificate

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

i) procentul de solicitări de la lit. h) care au fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice

% 90

% 90

% 90

% 90

% 90

1.3 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE CETĂȚENILOR a) Numărul de sesizări scrise din partea cetățenilor,

raportate la numărul total de sesizări înregistrate % 5

% 5

% 5

% 5

% 5

b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într- un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

c) Procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI 2.1 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A SERVICIULUI a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de

către operator a obligaţiilor din licenţă nr. 2

nr. 3

nr. 2

nr. 3

nr. 10

b) Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate

nr. 1

nr. 1

nr. 0

nr. 1

nr. 3

2.2 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

Numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe categorii de activităţi

nr. 1

nr. 1

nr. 1

nr. 2

nr. 5

CAPITOLUL 14 ÎNDREPTAR ORIENTATIV AL TARIFELOR Art. 33. Stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, se determină luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activității, pe baza Fișei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli și a Memoriului tehnico - economic justificativ, prevăzut în Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007. Art. 34. Tariful calculat va fi aplicat numai după aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timișoara și va putea fi ajustat/modificat la propunerea fundamentată a operatorului o dată pe an, în baza fișei de fundamentare și a memoriului tehnico – economic, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007.

CONSILIER, MIHAELA VATAMANU

Capitală Europeană a Culturii

LISTA ANEXE la Caiet de sarcini salubrizare stradală Anexa nr. 1 - Căile de circulație pe care se execută măturatul manual, incluzând și parcările de reședință Anexa nr. 1a - Căile de circulație pe care se execută măturatul mecanic, incluzând și parcările de reședință Anexa nr. 1b – Listă poduri și pasarele Anexa nr. 2 - Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola, incluzând și parcările de reședință Anexa nr. 3 - Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei Anexa nr. 3a – Stațiilor mijloacelor de transport în comun Anexa nr. 3b – Piețe volante în Municipiul Timișoara Anexa nr. 3c - Mal Canal Bega Anexa nr. 4 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timișoara Anexa nr. 5 - Proces - verbal de recepție zilnică

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CABINET PRIMAR

SC2019_-2482/01.02.2019___________________________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Proiect de hotărâre privind aprobarea variantei finale a Caietului de sarcini, a Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara și a

Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru, precum și atribuirea și încheierea acestora cu ofertantul câștigator SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

1. Descrierea situației actuale

Serviciul public de salubrizare în Municipiul Timișoara a fost prestat până în data de 04.08.2018 de către societatea RETIM Ecologic Service S.A., în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006.

În prima etapă, procedura de atribuire a unui nou contract privind serviciul de salubrizare, care a avut loc la data de 09.07.2018, a fost anulată în baza Raportului de anulare nr. SC2018-17371/23.07.2018.

În data de 27.11.2018 a fost reluată procedura de atribuire, iar în baza Raportului procedurii nr.SC2019- 1314/17.01.2019 membrii Comisiei de evaluare au desemnat că oferta prezentată de S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. este oferta câștigătoare pentru atribuirea Acordului cadru și a Contractului de delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice , art.1, alin. (4) lit.d): ,,Serviciile de utilități publice……au caracter permanent și regim de funcționare continuuˮ, precum și de clarificările și notificările derulate în cadrul procedurii de achiziție, Municipiul Timișoara a procedat la întocmirea și modificarea Caietului de sarcini, Acordului cadru, Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, în forma corespunzătoare clarificărilor și notificărilor din timpul procedurii de achiziție.

În vederea atribuirii și pentru încheierea unui contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, conform cerințelor legislației în vigoare, este necesar a se aprobarea Caietul de sarcini, a Acordului cadru și a Contractului de delegare, în forma modificată și actualizată.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Asigurarea unui serviciu de salubrizare performant, care să satisfacă nevoile comunității locale prin desfășurarea de activități de întreținere, curățenie și igienizare a domeniului public pentru prevenirea apariției unor focare epidemice prin nesalubrizarea și igienizarea orașului.

În concluzie, propunem: 1. aprobarea variantei finale a Caietul de sarcini, a Acordului cadru de servicii având ca obiect

delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara și a Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru, și a anexelor la acestea. Această variantă finală corespunde clarificărilor și notificărilor derulate și solicitate în timpul procedurii de achiziție.

2. Atribuirea și încheiarea Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara și a Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, a cărui ofertă a fost declarata câștigătoare.

PRIMAR ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF

Capitală Europeană a Culturii
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE

SC2019-2483/01.02.2019________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

 privind aprobarea variantei finale a Caietului de sarcini, a Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara și a Contractului

subsecvent aferent Acordului Cadru, precum și atribuirea și încheierea acestora cu ofertantul câștigator SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019 -2482 din 01.02.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre prin care propune aprobarea variantei finale a Caietului de sarcini, a acordului cadru și a contractului, în vederea atribuirii și încheierii contractului de delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara către SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, facem următoarele precizări:

Conform prevederilort art.6 alin.1 lit.l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare, republicată şi art.8 alin.1 şi 2 lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, Consiliile Locale ale municipiilor au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în domeniul stabilirii, ajustării ori modificării tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.

Conform Art. 13, alin 1, lit b și alin. 2 din Legea nr. 101/2006, actualizată: (1)Raporturile juridice dintre autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau dintre

asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare, după caz sunt reglementate prin:

- hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, de adunările generale ale asociațiilor, în cazul gestiunii delegate.

(2) Contractele de delgare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai în baza hotărârilor prevăzute la alin (1).

Conform art.17, alin 2 din Legea nr. 101/ 2006 se prevede: (3) Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnați fie prin hotărâre de dare în administrare, în

cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii delegate. Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 418/03.08.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea serviciului public de salubrizare stradala în municipiul Timișoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 424/13.09.2018 privind aprobarea oportunității deciziei de delegare și modelul de Acord cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara și a Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru.

Prezentăm următoarele aspecte: Serviciul public de salubrizare în Municipiul Timișoara a fost prestat până în data de 04.08.2018

de către societatea RETIM Ecologic Service S.A., în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006.

În prima etapă, procedura de atribuire a unui nou contract privind serviciul de salubrizare, care a avut loc la data de 09.07.2018, a fost anulată în baza Raportului de anulare nr. SC2018-17371/23.07.2018.

În data de 27.11.2018 a fost reluată procedura de atribuire, iar în baza Raportului procedurii nr.SC2019- 1314/17.01.2019 membrii Comisiei de evaluare au desemnat că oferta prezentată de S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. este oferta câștigătoare pentru atribuirea Acordului cadru și a Contractului de delegarea

Capitală Europeană a Culturii
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara. Ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice , art.1,

alin. (4) lit.d): ,,Serviciile de utilități publice……au caracter permanent și regim de funcționare continuuˮ, precum și de clarificările și notificările derulate în cadrul procedurii de achiziție, Municipiul Timișoara a procedat la întocmirea și modificarea Caietului de sarcini, Acordului cadru, Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, în forma corespunzătoare clarificărilor și notificărilor din timpul procedurii de achiziție.

Conform prevederilor HCL nr. 418 din 03.08.2018, la art. 2 și 3 , se prevede că se împuternicește Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara să efectueze modificări la Caietul de sarcini aprobat prin prezenta hotărâre iar Acordul cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara și a Contractului subsecvent aferent acestuia, vor fi semnate doar în urma aprobării variantei finale de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Municipiul Timișoara prin Serviciul Achiziții Publice a organizat și derulat procedura de achiziție publică prin procedura de licitație deschisă a Serviciului de delegare a gestiunii serviciuluui public de salubrizare stradală a municipiului Timișoara , iar in cadrul acestei proceduri Caietul de Sarcini , Acordul și Contractul subsecvent au suferit ca urmare a clarificărilor și solicitărilor unele modificări. Astfel procedura a fost finalizată iar în baza Raportului procedurii, a oferta SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, a fost declarată câștigătoare.

Astfel operând toate modificările solicitate, ca urmare a clarificărilor și solicitărilor de modificare, au fost stabilite variantele finale ale Caietului de sarcini, Acordului Cadru și Contractului subsecvent.

În vederea atribuirii și pentru încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, conform cerințelor legislației în vigoare, este necesară aprobarea Caietul de sarcini, a Acordului cadru și a Contractului de delegare, în forma modificată și actualizată.

Supunem aprobării Consiliului Local aceste documente în vedere atribuirii și semnării cu operatorul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, SC BRANTNER SERVICI ECOLOGICE SRL.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind

aprobarea variantei finale a Caietului de sarcini, a Acordului Cadru de servicii având ca obiect delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara și a Contractului subsecvent aferent Acordului Cadru, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU SALUBRZARE, CONSILIER, CORAȘ DANIEL MIHAELA VATAMANU

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: propunere_financiara_centralizator_de_preturi.pdf

brantner pod răţat prafața *)
Anexa la Formularul de oferta CENTRALIZATOR DE PRETURI Acord-cadru de servicii avand ca obiect Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara Cantitate maxima Valoare Maxima Tarif IRENE Cantitate x Valoare a celui mai mare pentru cel mai Nr.crt. Activitatea U.M. unitar (lei maxima Acord - Maxima pt contract mare contract fara TVA) cadru Acordul cadru subsecvent subsecvent o 1 2 3 4 5 6=3x4 7=3x5 Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor blice, stațiile mijl lor det îi ie, Stație mi ce transport În comun, pasaje mimp 13,88 22776840 3.162.004,29 12.648.017,17 subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale 2 Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor MII mp 11,40 537.027,68 2.148.110,72 6.120.082,29 24.480.329,15 reținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și 3 balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor mir mp 7,88 755.906,59 3.023.626,36 5.956.287,85 23.825.151,41 de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, pieţe volante, uri și pasarele Spălatul carosabilului și trotuarelor Manual (15% din suprafaţa 4 totală) mi mp 39,20 2.911,59 11.646,36 114.145,29 456.581,16 Spălatul carosabilului și trotuarelor Mecanizat (40% din suprafața 5 totală) mii mp 25,75 12.422,79 49.691,16 319.833,48 1.279.333,91 6 Stropitul carosabilului mii mp 5,88 130.439,24 521.756,96 766.954,75 3.067.819,01 7 Cu ul rigolelor (25% din su totală) Mir mp 141,41 12.42 79 49.691,16 1.756.689,23 7.026.756,91 VALOARE TOTALA OFERTATA / contract subsecvent/Acord-cadru lei fara TV 18.195.997,18 72.783.988,71 *) Valoare totala ofertata/Acordul cadru, va fi inscrisa in Formularul de oferta Data: 26 /11 /2018 Zeininger in calitate de Administrator, legal sem si in numele SC Brantner Serv

Atasament: propunere_financiara_formular_oferta.pdf

brantner
OFERTANTUL: SC Brantner Servicii Ecologice SRL FORMULAR DE OFERTA Către: MUNICIPIUL TIMISOARA BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA Domnilor, 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, Zeininger David Alexander, reprezentant al ofertantului SC Brantner Servicii Ecologice SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menţionata, să prestăm serviciul public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara, cod CPV 90611000-3 Servicii de curatenie stradala (Rev.2), conform clauzelor contractuale, pentru suma de: 72.783.988,71 lei (şaptezecișidouămilioaneșaptesuteoptzecișitreimiinouăsuteoptzecișioptleişişaptezecișiunubani) la care se adauga TVA în valoare de: 13.828.957,85 lei (treisprezecemilioaneoptsutedouăzecișioptmiinouăsutecincizecișișapteleişioptzecișicincibani) 2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile pe intreaga perioada de derulare a acordului-cadru, in baza contractelor subsecvente, respectiv pe o perioada de 4 ani/48 luni. 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 6 (sase) luni, respectiv până la data de 27/05/2019 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Până la încheierea și semnarea acordului-cadru, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 6. Înțelegem că nu sunteţi obligați să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteti primi. Data: 26 /11 /2018 Zeininger David Alexander in calitate de Administrator, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele SC Brantner Servicii Ecologice SRL