keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 75/28.02.2020 Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

28.02.2020

Hotararea Consiliului Local 75/28.02.2020
Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 4194/19.02.2020 al Biroului Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 -4194/19.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8, alin. (3), lit. d^1) şi i);
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 99/04.07. 2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/25.04.2006;
Având în vedere Ordinul nr. 111/09.07.2007 a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, punctul 2.2., 2.3.;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: "Consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor de interes local";
Avand in vedere prevederile art. 129, alin. (7), lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2), lit. d), Consiliul Local asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte Studiul de Fundamentare privind alegerea soluţiei pentru " delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, conform Anexei 1 şi se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare ca gestiune delegată prin achiziţie publică de servicii.

Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, conform Anexei 2.

Art. 3: Se aprobă Contractul Cadru pentru serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, conform Anexei 3.

Art. 4: Se împuterniceşte Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie să efectueze modificări la Caietul de Sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prevăzut la Art. 2, pe perioada derulării achiziţiei.
Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre,după cum urmează:
- Anexa 1 "Studiul de Fundamentare" privind alegerea soluţiei pentru " delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
- Anexa 2 "Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare şi anexele 1-6";
- Anexa 3 "Contractul Cadru pentru serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare".

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 2 Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- A.N.R.S.C.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: anexe_1-6_la_caietul_de_sarcini.pdf

Anexa nr. 1

FIŞĂ DE IDENTIFICARE RIDICARE CADAVRU ANIMAL nr.

1. Informaţii despre cadavrul de animal identificat:

a) Specia:_________________________ b) Semne particulare: [ ] moarte naturala [ ] accident auto [ ] moarte provocată [ ] resturi parţiale de cadavre c) Talie: [ ] mică [ ] mijlocie [ ] mare d) Greutatea:___________ kg.

2. Informaţii privind ridicarea cadavrul de animal identificat:

a) Ziua ......... luna ....... anul ...................... b) Locul ridicare: Zona/cartierul ............................ Strada ............................... c) Ora ridicării:

3. Informaţii privind echipa de ridicare:

Indicativ mijloc de transport ......................................... Numele ........................ Prenumele ...................... Semnătura ..................

Anexa nr. 2 Antet operator

Proces Verbal predare primire a cadavrelor de animale din gospodăriile individuale

de la persoane fizice sau juridice Încheiat azi ................, ora.......... str........................... între subsemanţii ...........................din partea SC............... (operator) şi ...............................din partea (proprietar gospodăriei individuale/PF/PJ) identificat cu CNP/CUI...................................., CI/BI/ seria.......... nr.......... eliberat la data de ................, / Nr. Reg. Comerţ. ............ cu domiciliul/ sediul în ......................, str. ...........................,nr................, tel................ Pentru prestaţia serviciului de salubrizare pentru activitate de colectare a cadavrelor animalelor din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (persoane fizice sau juridice) şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare sunt necesare următoarele date de indentificare: 1. Solicitare a fost efectuată la data de....... de către........................... pentru cadavrul de animal

din specia........................ 2. Semne particulare: [ ] moarte naturala / [ ] accident auto / [ ] moarte provocată / [ ] resturi

parţiale de cadavre 3. Talie: [ ] mică / [ ] mijlocie/ [ ] mare 4. Greutatea:___________kg 5. Transportul se efectuează cu mijlocul de transport nr..............., 6. Lucrarea a fost efectuată de operatorii (numele şi prenumele) ..................................... 7. Cheltuielile aferente acestor lucrări se achită de solicitant conform tarifelor de mai jos:

Nr. crt.

OPERAŢIE U.M. Cantitatea Tarif unitar lei fără TVA conform ofertei câştigătoare

TVA Valoare cu TVA lei

1

Colectarea şi transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public (identificare, colectare, incarcare, transportul)

2

Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare

3

Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

Total valoare cu TVA de achitat de către proprietar/solicitant

8. Contravaloarea servicilor se achită cu factura seria ......... nr.......... data .......... şi cu bon fiscal/chitanţă seria ........ nr........... data .............

Prezentul proces verbal se încheie în 2 exemplare unul pentru ficareparte Operator Client: Numele şi prenumele Numele şi prenumele semnatura şi stampila semnătura

Anexa nr.3

Model Oferta Tarife

Nr. ctr. OPERAŢIE U.M.

Tarif ofertat

Lei fară TVA

Cantitati pe 1 an

Valoare ofertată pe

operaţie pe 1 an Lei fără

TVA 1. Colectarea şi transportul cadavrelor de animale găsite pe

domeniul public (identificare, colectare, incarcare, transportul)

Lei/cap 423 (capete)

2 Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare Lei/cap 423 (capete) 3 Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de

origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

Lei/kg 21.603,6864 (kg)

Valoare totală pe contract (esprimată în lei fără TVA) (rândul 1+ rândul 2+ rândul 2 )

Notă: Cantităţile sunt estimate, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a modifica aceste cantităţi în funcţie de situaţia existentă pe teren şi a modificărilor legislative apărute ulterior, dar fără a depăşi valoarea contractului.

Anexa nr. 4

PROCESELE - VERBALE DE RECEPŢIE ZILNICĂ

cu privire la prestarea efectuată de operatorul activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de

pe domeniul public al Municipiului Timişoara predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

Data ziua Nr. ctr. OPERAŢIE U.M. Cantitatea

1. Colectarea şi transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public (identificare, colectare, incarcare, transportul)

cap

2. Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare cap 3. Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de

origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg)..

kg

Menţiuni ale prestatorului cu privire la activităţiile prestate

1. Autovehiculele utilizate ( numărul de înmatriculare, copie foaie de parcurs conform legii) 2. Numele şi prenumele echipei de colectare 3. Sesizări şi solicitări de la persoanele fizice şi juridice, etc., înregistrate la dispeceratul

prestatorului 4. Neutralizarea cadavrelor de animale s-a efectuat în unitatea .............................. cu

numărul de aprobare sanitar veterinar...................................

Operator, Beneficiar, Numele şi prenumele Responsabil Contract Numele şi prenumele Semnatura Semnatura Data. L.S.

Anexa nr. 5

SITUAŢIE DE SERVICII LUNARĂ cu privire la prestarea efectuată de operatorul activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de

pe domeniul public al Municipiului Timişoara predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

Luna:………

Nr. ctr.

OPERAŢIE

UM

Tarif unitar lei fără TVA

Cantitatea realizată

UM

Total valoare

lei

1. Colectarea şi transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public (identificare, colectare, incarcare, transportul)

Lei/cap Capete

Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare Lei/cap capete

Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

Lei/kg kg

Valoare totală fără TVA Valoare totala cu TVA

Neutralizarea cadavrelor de animale s-a efectuat în unitatea .............................. cu numărul de aprobare sanitar veterinar...................................

Operator, Numele şi prenumele Beneficiar, Numele şi prenumele Director Semnatura Sef Birou Data. L.S. Responsabil contract

Anexa nr. 6

RAPORT DE ACTIVITATE

privind colectarea cadavrelor de animale din gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

Luna:………

Nr. ctr.

OPERAŢIE

UM

Tarif unitar lei fără TVA

Cantitatea realizată

UM

Total valoare

lei

1. Colectarea şi transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public (identificare, colectare, incarcare, transportul)

Lei/cap Capete

Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare Lei/cap capete

Neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de origine animală, prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg).

Lei/kg kg

Valoare totală fără TVA Valoare totala cu TVA

Neutralizarea cadavrelor de animale s-a efectuat în unitatea .............................. cu numărul de aprobare sanitar veterinar...................................

Operator, Numele şi prenumele Semnatura Data. L.S.

Atasament: caiet_de_sarcini.pdf

ANEXA 2 la H.C.L. ................../..................

CAIET DE SARCINI

a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali

de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

Preambul În conformitate cu prevederile: 1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 2. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

3. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 actualizată; 4. Legea serviciului de salubrizare nr. 101/2006 actualizată; 5. Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciului de salubrizare a localităţilor; 6. Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru

al serviciului de salubrizare a localităţilor; 7. Ordonaţa nr. 47/2005 actualizată, privind reglementările de neutralizare a deşeurilor de

origine animală; 8. Ordinul ANSVSA nr. 80/2005 actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi

pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidentelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

9. Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de salubritate in municipiul Timisoara aprobat prin H.C.L. nr.454/21.11.2017.

10. O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art.1 (1) Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiul Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. (2) Pentru simplificarea denumiri activităţii prezentului caiet de sarcini privind serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiul Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de

neutralizare, în continuare se va folosi denumirea generică serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor. Art.2 (1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor indiferent de modul de gestiune adoptat. (1) Autoritatea concedentă a serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în B-dul C.D. Loga nr. 1, Judeţ Timiş. (2) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor. Caietul de sarcini împreună cu anexele nr. 1 – 6 şi Regulamentul Serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara, constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. Art.3 Serviciul care face obiectul achizitiei publice de servicii este „Serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare”. Art.4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante sau alte asemenea. (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului. (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului. Art.5 Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul Serviciului De Salubrizare a Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL II

LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII

Art.6 Activităţile aferente prestării serviciului de salubrizare pentru colectare a cadavrelor animalelor, se desfăşoară atât la punctul de lucru al prestatorului cât si pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, cât şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara, iar ridicarea cadavrelor de animale se face în următoarea ordine:

a) din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, instituţiilor publice;

b) din alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a); c) din zonele periferice ale Municipiului Timişoara. d) din gospodăriile crescătorilor individuali la solicitarea telefonică sau scrisă a acestora

(persoane fizice care cresc sau deţin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu);

CAPITOLUL III DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Art.7 Prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare cuprinde următoarele operaţii:

− Colectarea cadavrelor de animalelor de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (identificare, colectare, încărcare, transport );

− Depozitarea cadavrelor de animale în cameră frigorifică până la incinerare; − Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat

(greutatea totală a cadavrelor colectate în kg). Art. 8 Colectarea cadavrelor de animalelor de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (identificare, colectare, încărcare, transport), după identificarea cadavrelor de animale, persoana carea efectuază această lucrare completează Fişa de identificare a cadavrelor modelul conform Anexei nr.1 pentru cele identificate pe domeniul public al municipiului sau Procesul verbal de predare primire modelul conform Anexei nr.2 pentru cele ridicate din gospodăriile individuale din prezentul caiet de sarcini.

Art. 9 (1) Operatorul are permisiunea de a colecta cadavrele animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare în condiţiile legii. (2) Operatorul colecteaza de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale atât cadavrele animalelor de talie mică (ex.păsări, pisici, câini, etc.), cât şi animalelor de talie mare (ex. cabaline, ovine, bovine, etc.).

Art. 10 Cadavrele de animale colectate de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale vor fi colectate şi transportate în mijloace auto autorizate special amenajate în acest scop înscripţionate, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare şi vor fi predate unităţii de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în aria administrativ- teritorială a Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar înregistratea datelor se face conform legislaţiei sanitare veterinară în vigoare. Art. 11 Depozitarea cadavrele de animale colectate până la neutralizarea acestora prin incinerare se face în cameră sau depozit frigorific la incinerare. Evidenţele şi înregistrările în acest sens, se fac conform legislaţiei sanitare veterinară în viguoare. Art.12 Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat este activitatea de ecarisare a deşeurilor de origine animală urmată de incinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om. Evidenţele şi înregistrările în acest sens, se fac conform legislaţiei sanitare veterinară în viguoare. Art. 13 Documentele de înregistrare şi evidenţele necesare sunt cele specifice activităţii de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populaţiei, fiind aplicabile prevederile din Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara.

Art.14 Tarifele practicate pentru activităţile prevăzute la art. 7 – 14 la prezentul caiet de sarcini sunt cele prezentate în Oferta de Tarife conform Anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL IV

PROGRAMUL PRESTAŢIEI

Art.15 (1) Activităţile vor fi executate în conformitate cu Programul de prestaţie stabilit de operator şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, pe baza informărilor operatorului şi a sesizărilor înregistate la Primăria Municipiului Timişoara, prin personalul împuternicit sau responsabilul de contract. (2) Prestaţia se va efectua de preferinţă pe timp de zi, iar în funcţie de necesităţi, după-amiaza şi pe timp de noapte, cu acordul sau la cererea expresă a autorităţii contractante, pe locaţiile precizate la art.6 din prezentul caiet de sarcini. Art. 16 (1) Cadavrele animalelor de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai agenţilor economici sau ai instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. (2) Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 4 de ore operatorul asupra morţii animalelor la care se referă, în vederea ridicării cadavrelor de animale din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

CAPITOLUL V CONDIŢII DE CALITATE

Art.17 Prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor, se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea

prevederilor contractuale; b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de

ecarisaj în termen de două ore de la anunţare; c) ridicarea cadavrelor de animale din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi

predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare; d) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; e) controlul calităţii serviciului prestat; f) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; g) respectarea Regulamentului Srviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara h) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea

costurilor de prestare a serviciului; i) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de

transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr

suficient; k) respectarea prevederilor legislaţiei de mediu, protecţiei muncii, prevenirii şi stingerii

incendiilor, în vigoare. l) neutralizarea cadavrelor în urma activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe

domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara, se face fie prin încheierea unui

contract cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens, sau prin incineratorul propriu autorizat conform legilaţiei în vigoare;

m) asigurarea conditiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea în spaţii dotate cu instalaţii frigorifice sau depozitul frigorific, precum şi manipularea de la depozitul frigorific la incinerator;

CAPITOLUL VI

DOTĂRI SPECIFICE, DOTĂRI CU PERSONAL ŞI ALTE DOTĂRI

Art.18 Dotări specifice. Operatorul va deţine următoarele dotări minime necesare: a) Operatorul va dispune de un parc de mijloace de transport - minim 2 (două) autovehicule,

din care: − 1 (un) autovehicul pentru manipularea cadavrelor şi deşeurilor de origine animalieră

ce nu sunt destinate consumului uman, autorizat sanitar-veterinar în acest sens. − 1 (un) autovehicul destinat activităţii de control recepţii, verificări.

b) Se va face dovada deţinerii mijloacelor de transport menţionate (proprietate, leasing sau închiriere).

c) spaţii frigorifice pentru depozitarea cadavrelor de animale până la incinerare sau predarea acestora către societatea cu care a încheiat un contract în vederea neutralizării acestora;

d) instalaţii de incinerare a cadavrelor de animale, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului şi sanitar veterinar, sau deţinerea unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens.

e) Cântar cu masa minimă 100 kg pentru cântărirea cadavrelor de animale, omologat şi verificat metrologic.

Art.19 (1) Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul auto şi echipamentele pentru prestarea activităţii în funcţie de volumul de lucrări. (2) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei, garantează material şi financiar şi răspunde pecuniar de calitatea şi cantităţile stabilite prin programul de prestaţie conform sesizărilor înregistrate. (2) Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, un autovehicul pentru controlul prestaţiilor.

CAPITOLUL VII CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art.20 Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă tehnică concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi functionare a activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara: colectare (identificare, colectare, încărcare, transport); depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare; neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat, cu referire la autovehiculele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite, etc.

Art.21 Operatorul activităţii serviciului de salubrizare pentru colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, va asigura: a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii,

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara; c) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor

solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a activităţii; e) prestarea serviciului pe raza unităţii administrativ - teritoriale pentru care are contract privind

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale;

f) dotarea cu mijloace de realizare a colectării cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, etanşe şi adecvate în conformitate cu legislaţia în vigoare,

g) mijloacelor de transport pe care le au în dotare să fie autorizate conform legislaţiei în vigoare. h) personalizarea autovehiculelor care transportă cadavre de animale; i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a

acestora; j) întocmirea şi păstrarea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei

autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare; k) personalul necesar pentru prestarea activităţii asumate prin contract; l) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de

intervenţie; m) o dotare proprie cu maşini şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţii în

condiţiile stabilite prin contract; n) dispunerea de o cameră frigorifică sau spaţii de depozitare frigorifice, destinate depozitării

temporare a cadavrelor până la momentul predării/neutralizării acestora; o) dispunera de un incinerator, autorizat în condiţiile legii, pentru neutralizarea cadavrelor

animalelor colectate de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara sau să deţină contract având ca obiect neutralizarea cadavrelor animalelor colectate de pe domeniul public cu un operator autorizat;

p) executarea serviciului prevăzute în contract cu profesionalism şi promptitudine conform normativelor din caietul de sarcini;

q) supravegherea prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalaţii, echipamentele necesare şi produsele aferente serviciului contractat

r) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

Art.22 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie, iar inregistratea datelor se face conform legislaţiei sanitare veterinară în vigoare. Art.23 (1) Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încat să nu vină în contact direct cu cadavrele animalelor colectate. (2) Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi. Art. 24 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.

Art. 25 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al prestatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, anexă la prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL VIII

VERIFICĂRI şi RECEPŢII

Art.26 (1) Beneficiarul prin personalul împuternicit va verifica periodic şi prin sondaj modul de efectuare a prestaţiei de către operator. (2) Operatorul va întocmi procesele - verbale de recepţie zilnice privind calitatea prestaţiei şi cantitatea de cadavre de animale colectate de pe domeniul public, conform Anexei nr. 4 la prezentul caiet de sarcinii. Procesele - verbale de recepţie zilnice se vor transmite în format electronic până cel târziu la ora 10 a zilei urmăroare. (3) În procesele - verbale de recepţie zilnice se va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite din partea cetăţenilor. (3) Operatorul va întocmi lunar, pe baza proceselor verbale de recepţie zilnică, situaţia de servicii lunară conform Anexei nr. 5 la caietul de sarcinii (care va însoţi facturile lunare), cantitativă şi valorică, semnată de ambele părţi, în vederea efectuării plăţii. (4) Beneficiarul, prin persoana împuternicită, va verifica întocmai ca situaţia de servicii lunară să cuprindă toate rapoartele de activitate zilnice, în format tipărit şi semnate de către operator, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în conformitate cu Anexa nr. 3 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. Art.27 Operatorul va întocmi lunar, un Raport de Activitate conform Anexei nr. 6 privind colectarea cadavrelor de animale din gospodăriile individuale care va cuprinde suma tuturor Proceselor Verbalale predare primire a cadavrelor de animale din gospodăriile individuale de la persoane fizice sau juridice Anexei nr. 2 semnată de ambele părţi. Art.28 Beneficiarul, în urma verificărilor efectuate va întocmi Procese-Verbale de Constarea FO44-03, ver.1, în care se consemneaza aspectele constatate şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la cetăţeni şi eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate. Art.29 Contravaloarea serviciilor prestate conform art. 7 din prezentul caiet de sarcini, privind colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, va fi facturată lunar şi încasată în baza situaţiei lunare de servicii, care cuprinde suma tuturor procesele - verbale de recepţie zilnice. Art.30 Contravaloarea serviciilor prestate conform art. 7 din prezentul caiet de sarcini, privind colectarea cadavrelor de animale rezultate din gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timişoara, vor fi facturate direct generatorilor pe baza Proces Verbal predare primire a cadavrelor de animale din gospodăriile individuale de la persoane fizice sau juridice Anexei nr. 2 parte integrată din prezentul caiet de sarcini, procesului verbal se întocmeşte de operator, semnata de acesta şi de solicitant.

CAPITOLUL IX CONDIŢII DE EXPLOATARE

I. CONDIŢII TEHNICE Art.31 Serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de acoperire, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi. II. OBIECTIVE DE EXPLOATARE Art.32 Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor, care face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) promovarea calităţii şi eficienţa serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a

cadavrelor animalelor; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; e) gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală; f) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii bazei serviciului de salubrizare pentru

activitatea de colectare a cadavrelor animalelor; g) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. h) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale; i) continuitatea serviciului.

III. OBIECTIVE DE ORDIN ECONOMIC Art.33 (1) Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, se va organiza şi va funcţiona având în vedere să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. (2) Tarifele sunt cele prezentate în Oferta de Tarife conform Anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. (3) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. (4) Tarifele sunt ferme, în lei, pentru o perioadă de 12 luni. (8) Tarifele pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităţilor conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri). IV OBIECTIVE DE MEDIU Art.34 (1) Pe perioada derulării contractului operatorul va respecta şi va lua măsurile necesare protejări mediului conform legislaţiei specifice în vigoare. (2) Operatorul răspunde de activităţile prestate în faţa organelor abilitate pe toată durata derulării contractului.

Art.35 Conform O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a legislaţiei sanitar veterinare specifice, operatorul:

a) deţine autorizaţie de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului desfăşurate;

b) deţine personal specializat cu protecţia mediului; c) deţine autorizaţie sanitar veterinară pentru activitatea pe care o prestează conform

contractului; d) gestionează deşeurile colectate şi rezultate din activitatea proprie, cu respectarea

legislaţiei specifice în vigoare în domeniul managementului deşeurilor; e) pune în exploatare instalaţii ale căror emisii nu depăşesc valorile limită stabilite prin

actele de reglementare.

CAPITOLUL X DURATA CONTRACTULUI

Art.36 Durata contractului privind prestarea activităţiilor serviciului de salubrizare pentru colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, este de 1 an. Art.37 Operatorul îi este interzis să subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori.

CAPITOLUL XIII DISPOZIŢII FINALE

Art.39 Operatorul este obligat să respecte Regulamentul Serviciului de salubrizare a Municipiului Timşoara; Art.40 (1) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. (2) Ofertanţii pot oferi şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu. Art.41 Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara.

SEF BIROU GPCDDD, PANITI EUGENIA

CONSILIER, PINTEA ALEXANDRA

Atasament: contract_cadru_cadavre_FINAL_-_ANEXA_3.pdf

CONTRACT-cadru

de delegarea a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile

crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

CAPITOLUL I

PĂRŢI CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul in Timişoara, Bv. C.D. Loga nr.1, judeţul Timiş cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar, în calitate de achizitor şi ............................................S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, sectorul/judeţul ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ......, cont nr. ......, deschis la ......., titulară a Licenţei nr. ....... din ......., emisă de ......., reprezentată de ......., având funcţia de ........ şi de ......, având funcţia de ......., în calitate de prestator, Au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotărârii de aprobare a Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare şi Contractul Cadru nr................ din data de .............................., adoptată de catre Consiliul Local al Municipiului Timişoara în baza procedurii de achiziţie publică de servicii organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL II DISPOZIŢII GENERALE

1. Anexele contractului Art.1 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe: a) Caietul de sarcini al serviciului cu nr. SC2020- / 2020, Anexele cu nr. 1- 6; b) Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 454/21.11.2017; c) Tarifele pentru activitatea delegată conform ofertei declarată câştigătoare; (2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeaşi valoare contractuală între părţi ca şi dispoziţiile cuprinse în contract. Împreună constituie documentele delegării gestiunii. (3) Categorii de bunuri utilizate de prestator în derularea contractului: a) bunuri proprii- acele bunuri care la încetarea contractului ramân în proprietatea prestatorului; b) bunuri de retur- sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea prestatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept şi gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii achizitorului. În cazul încetarii contractului

Anexa nr. 3

1

înainte de termen, achizitorul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

CAPITOLUL III DISPOZIŢII SPECIALE

1. Aria delegării Art.2 Aria delegării cuprinde aria teritorială a Municipiului Timişoara. 2.Obiectul contractului Art.3 Obiectul contractului îl constituie: 1. Prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, vor cuprinde următoarele acţiunii:

− Colectarea cadavrelor de animalelor (identificare, colectare, ncărcare, transport );

− Depozitarea în cameră frigorifică până la incinerare ; − Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator

autorizat (greutatea totală a cadavrelor colectate în kg). 2. Delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor cu privire la prestarea propriu-zisă a activităţii de colectarea cadvrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura aferentă activităţii. 3. Durata contractului Art. 4 Durata contractului de delegare a gestiunii este de 1 an (12 luni) începând de la data atribuirii acestuia. Ordinul de începere a serviciilor prevăzute în contractul numărul.......... semnat la data de................., se face după prezentarea dovezii privind constituirea garanţiei de bună execuţie. 4. Drepturile prestatorului Art.5 Prestatorul are următoarele drepturi: a) de a exploata, în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa, activitatea ce face obiectul prezentului contract; b) de a încasa contravaloarea pentru activitatea prestată; c) de a aplica tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare; 5. Drepturile achizitorului Art.6 Achizitor are următoarele drepturi: a) de a solicita prestatorului informaţii periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat; b) de a convoca la audieri prestatorul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului, precum şi în vederea concilierii diferendelor aparute în relaţia cu utilizatorii; c) de a verifica şi controla modul de realizare de către prestator a activităţii delegate; d) de a sancţiona prestatorul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului sau nu prestează activitatea la indicatorii de performanţă şi nivelurile de calitate la care s-a obligat prin prezentul contract si caietul de sarcini; e) de a solicita daune-interese în cazul în care prestatorul renunţă la prestarea activităţii; f) de a rezilia contractul, în condiţiile legii şi al prezentului contract;

2

g) de a extinde sau restrânge obiectivele prevăzute la art. 6 din caietul de sarcini. 6. Obligaţiile prestatorului Art.7 Prestatorul are următoarele obligaţii: a) să obţină de la autorităţile competente avizele, atestatele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestarii activităţii delegate; b) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile activităţii delegate, precum şi indicatorii de performanţă ; c) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; d) să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; e) să fundamenteze necesarul de fonduri pentru realizarea lucrărilor de revizii şi reparaţii din surse proprii; f) să furnizeze achizitorului informaţiile solicitate şi să asigure accesul organelor de control la toate datele şi documentele, inclusiv contabile, necesare verificării şi evaluării modului de organizare şi de funcţionare a serviciului delegat, în conformitate prevederile legale în vigoare; g) să nu subdelege/subcontracteze prestarea activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în tot sau în parte, altor operatori; h) să informeze şi să notifice, de îndată, achizitorul despre cauzele sau evenimentele de natură să conducă la reducerea activităţii sau la imposibilitatea realizării serviciului şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului; i) să platească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa; j) să asigure continuitatea prestării serviciului în condiţiile stipulate în contract, inclusiv în cazul retragerii licenţei sau încetării contractului de delegare din alte cauze decât termenul ori forţa majoră, până la preluarea acesteia de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile; k) să restituie bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii; l) să înfiinţeze un dispecerat cu program de funcţionare permanent; m) să înfiinţeze un registru în care va înregistra toate reclamaţiile/sesizările formulate verbal de petenţi şi va lua măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora. În registru se vor consemna: numele şi prenumele petentului, precum şi a persoanei care a înregistrat reclamaţia/sesizarea, adresa, data şi ora reclamaţiei/sesizării, data şi ora soluţionării reclamaţiei/sesizării, numărul de ordine al reclamaţiei/sesizării care va fi comunicat petentului. La sesizările formulate , în scris, va răspunde în termen de 30 zile de la înregistrarea acestora; n) să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract precum şi conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; o) să respecte condiţiile impuse de natura activităţilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului, etc.). 7. Obligaţiile achizitorului Art.8 Achizitorul are următoarele obligaţii: a) să menţină echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate faţă de prestator prin prezentul contract; b) să notifice prestatorul apariţia oricaror împrejurari de natura să aduca atingere drepturilor acestuia.

3

c) Achizitorul prin reprezentantul desemnat din cadrul Biroului G.P.C.D.D.D. va avea obligaţia urmăririi clauzelor contractuale, emiterea ordinului de începere a serviciilor, avizarea plăţilor parţiale şi finale, eliberarea garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 8. Preţ.Tarife. Încasarea contravalorii serviciilor prestate Art.9 Valoarea contractului este de ________________ lei fără TVA, respectiv ___________ lei cu TVA. Art.10 (1) Prestatorul este obligat să presteze utilizatorilor activitatea delegată numai pe bază de tarifele prezentate în oferta. (2) Tarifele, conform ofertei, pentru serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, delegate la data intrării în vigoare a contractului de delegare sunt cele din Ofertă Tarife Anexa nr. 3 – din caietul de sarcini. (3) Serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare va fi decontat în baza tarifelor ofertate conform Ofertei Tarife - Anexei nr. 3 la caietul de sarcini, până la epuizarea valoarii de ________________ lei fără TVA, respectiv ___________ lei cu TVA (4) Cantităţile din oferta finaciară sunt estimate, achizitorul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste cantităţi în funcţie de situaţia existentă pe teren sau de modificările legislative, dar fără a depăşi valoarea totală ofertată. Art.11 (1) Plata serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, se va face conform prevederilor art. 29 din Caietul de sarcini, fără a depăşi valoarea ofertată conform Anexei nr. 3 din caietul de sarcinii. (2) Plata serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare se va face conform prevederilor art. 30 din caietul de sarcini, adică vor fi facturate direct generatorilor (solicitatului/proprietarului animalului) la aceleaşi tarife ofertate conform Anexei nr. 3 din caietul de sarcini. 9. Garanţii Art.12 (1) În termen de 5 zile lucratoare de la data semnării prezentului contract, prestatorul constituie, cu titlu de garanţie de bună execuţie, o sumă fixă în procent de 5 % din valoarea contractului. (2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de ……….. lei şi reprezintă 5 % din valoarea fără TVA a contractului. (3)Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a obligaţiilor contractuale. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin (operatorul va alega una din variante): - virament bancar - instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanţiei se va executa condiţionat sau neconditionat . sau - reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziţia achizitorului, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puţin 0,5% din preţul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi

4

cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Achizitor va înştiinţa achizitorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. (4)Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. (5) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea contractului. Art.13 – Achizitorul are dreptul să execute garanţia de buna execuţie dacă prestatorul renunţă la prestarea activităţii, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese faţă de achizitor. 10. Răspunderea contractuală Art.14 Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. Art.15 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din preţul contractului pe fiecare zi de intarziere pana la stingerea obligaţiilor. Art.16 În cazul în care din penalităţi nu se acoperă paguba, partea în culpa este obligată suplimentar la daune – interese. 11. Forţa majoră Art.17 Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. Art.18 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Art.19 Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Art.20 Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. 12. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale Art.21 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Art.22 (1) Achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă, cu 30 de zile, a prestatorului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, prestatorul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

5

(3) În caz de dezacord între achizitor şi prestator cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecatorească competentă, perioadă în care prestatorul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale. Art.23 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a facut obiectul delegării gestiunii. Art.24 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu menţinerea echilibrului contractual. 13. Clauze privind menţinerea echilibrului contractual Art.25 (1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului. (2) Raporturile contractuale dintre achizitor şi prestator se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate prestatorului şi obligaţiile care îi sunt impuse. 14. Încetarea contractului de delegare a gestiunii Art.26 (1) Prezentul contract de delegare a gestiunii înceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea duratei contractului; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina achizitorului; c) la dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a prestatorului de a-l exploata, prin renunţare, fară plata unei despăgubiri; d) în cazul falimentului prestatorului; e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă; Art.27 (1)Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată şi dovedeşte nerespectarea de către prestator a obligaţiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumaţi prin prezentul contract, în termen de 3 zile. (2) În cazul unor abateri grave ale prestatorului de la reglementările în vigoare privind serviciile de utilităţi publice, achizitorul are dreptul să rezilieze contractul şi să solicite autorităţii competente retragerea licenţei. 15.Condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii Art.28 (1) Bunurile de retur transmise cu titlu gratuit în administrarea prestatorului care la încetarea contractului revin de drept achizitorului, gratuit şi libere de orice sarcini şi sunt integrate domeniului public al acestuia. (2)La încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, bunurile menţionate la alin. (1) revin achizitorului Art. 29 Bunurile proprii ale prestatorului rămân în proprietatea acestuia. 18. Litigii Art.30 (1)Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. (2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea şi încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluţionează de instanţa de contencios administrativ de pe raza în care are sediul achizitorului.

6

CAPITOLUL IV DISPOZIŢII FINALE

Art.31 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Art.32 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. Art.33 Comunicările dintre părţi se pot face şi prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părţi, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Art.34 Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de................................. şi a fost încheiat azi ........................................ în ..............exemplare originale. Art.35 Limba care guvernează contractul este limba română.

ACHIZITOR MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR, Nicolae ROBU

PRESTATOR,

VICEPRIMAR, Imre Farkas

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, Slaviţa DUBLEŞ

BIROU GESTIUNE POPULAŢIE CANINA D.D.D.,

Eugenia PANITI

SERVICIUL JURIDIC , Cristina BOZAN

7

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Biroul G.P.C.D.D.D.

Nr._SC2020-4194/19.02.2020____________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de Sarcini si Contractului Cadru privind gestiunea delegată a serviciului de ”salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de

pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare”

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotarare nr. SC2020-4191/19.02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre, prin care se propune aprobarea Studiului de Fundamentare şi Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a serviciului de ” salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare”

Facem următoarele precizări: Potrivit art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca

reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora

Potrivit art.11 alin. (3) al Legii nr. 101/2006, Legea servicului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare:„Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul se sarcini-cadru elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia. Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 şi art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Conform prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Adminiatrativ şi ale O.G. nr.71/2002, organizarea si

reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege şi de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilităţi publice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ- teritoriale.

Neexistând baza tehnico- materială necesară, varianta gestiunii directe implică cheltuieli considerabile , implicit alegerea acestei variante este mai puţin fezabilă altor alternative. Varianta prin care serviciul este prevăzut a fi realizat prin gestiune delegată este mai avantajoasă în raport cu prima variantă, deoarece nu necesită investiţii majore în baza tehnico- materială, operatorul vine cu personal calificat, experienţă în efectuarea unui astfel de activităţi preluând astfel şi majoritatea riscurilor.

CsbirsIa s o 5051

Deţinerea de către operator a: - Autorizaţiei de Mediu eliberată de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, valabilă la data limită

de depunere a ofertelor, conform prevederilor Anexei 1 (Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu) la Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 actualizată, pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu cu modificările şi completările ulterioare . Se va face dovada existenţei Autorizaţiei de Mediu conform art. 2, pc. 9 din OUG195/2005 actualizată, privind protecţia mediului; art.2 alin1. Lit. a) şi art.3 din Ordonanţa 47/2005 actualizată, privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.

- Autorizaţie Sanitar Veterinară pentru activitatea de colectarea deseurilor nepericuloase tratarea si eliminarea acestora în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privin organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

- Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atestă respectarea de către ofertant a standardelor de asigurare a calităţii pentru execuţia de lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului, conform: sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001 sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001

sau echivalent, sau să facă dovada că asigură un nivel corespunzător al calităţii, constituie o garanţie privind calitatea şi eficienţa serviciilor prestate fiind o activitate cu impact asupra mediului.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare şi a Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a serviciului de ”salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare” îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

Notă: În cazul în care se consideră că proiectul de hotărâre nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, se vor preciza prevederile legale nerespectate, argumentân se consideră a fi încălca

SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD PANITI EUGENIA

CONSILIER PINTEA ALEXANDRA

Cod FO53-01,Ver.1

CsbirsIa s o 5051

CsbirsIa s o 5051

Atasament: referat_de_aprobare_a_proiectului_de_hotarare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Biroul Gestiune Populaţie Canină PRIMAR Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie

SC2020-_____________________________________________________________________

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de Sarcini şi Contractul Cadru privind gestiunea delegată a serviciului

„de Salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare”

1. Descrierea situaţiei actuale

In prezent se află în derulare contractul cu nr.26/12.03.2019 “de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare” contract incheiat prin achizitie publica pe perioada de 1 an. Primăria Municipiului Timişoara, prin activităţile derulate, s-a implicat în ultimii ani într-un amplu program de identificare, colectare, transportul şi neutralizare a cadavrelor de animale din toate cartierele oraşului. Acţiunea de colectare a cadavrelor se desfăşoară pe domeniul public de pe raza Municipiului Timişoara, considerată mare aglomerare urbană şi pol de creştere, ce reprezintă o importanţă deosebită sub aspect epidemiologic, dar şi un risc crescut, dacă nu sunt respectate anumite măsuri de protecţie a cetăţenilor, animalelor şi a mediului. O parte din măsurile ce trebuie respectate sunt prevăzute în actele normative specifice, iar altele ţin de competenţa profesională şi de conştiinciozitatea operatorilor. Din analiza modului în care au fost efectuate acţiunile de identificare şi colectare a cadavrelor în ultimii ani s-a constatat că pe raza Municipiului Timişoara, rezultă adesea cadavre de animale de diferite specii, dar mai ales de câini, pisici, cabaline, bovine şi păsări ca urmare a accidentelor de circulaţie, sau de altă natură sau din moartea naturală a animalelor fără stăpân şi a celor rătăcite, ca urmare a nesupravegherii acestora. Colectarea şi neutralizarea tuturor cadavrelor şi a resturilor organice prezintă o importanţă deosebită sub aspect igienico-sanitar, activitate ce trebuie să se facă operativ şi în condiţii de siguranţă deplină. Cadavrele, pot proveni în urma evoluţiei unor boli infecţioase sau parazitare, ce conţin agenţii etiologici ai acestor boli. În toate cazurile, chiar şi atunci când cauza morţii a fost de altă natură, neinfecţioasă, cadavrele şi resturile organice constituie un suport nutritiv pentru înmulţirea microorganismelor saprofite şi epifite şi a vectorilor de boli (insecte şi rozătoare). În plus, cadavrele şi resturile de origine animală, prin descompunere, emană produşi volatili cu miros dezagreabil şi afectează mediul înconjurător şi confortul olfactiv al cetăţenilor. În vederea demarării procedurii pentru încheierea unui nou contract de delegare de gestiune a Serviciului de Salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, este necesar a se aproba Studiul de Fundamentare, Caietul de Sarcini şi Contractul Cadru aferente serviciului mai sus menţionat.

Cod FO53-03,Ver.1

CsbirsIa s o 5051

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Prin acest proiect de hotărâre se urmăreste obtinerea unui serviciu de salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare de o calitate optimă, eficientă din punct de vedere economic, realizând un raport calitate/preţ cât mai bun şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară aprobarea Studiul de Fundamentare, Caietul de Sarcini şi Contractul Cadru în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare în timp util pentru a asigura continuitatea serviciilor.

VICEPRIMAR IMRE FARKAS

SEF BIROU GPCDDD PANITI EUGENIA

AICI AR TREBUI SA SEMNEZE DOAR PRIMAR SI DIRECTOR

Consilier c

Cod FO53-03,Ver.1

CsbirsIa s o 5051

CsbirsIa s o 5051
  • JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT,

Atasament: STIDIU_DE_FUNDAMENTARE.pdf

ANEXA 1 la H.C.L. ................../........................

STUDIU DE FUNDAMENTARE

Privind alegerea soluţiei pentru ” delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din

gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare”

Cap.I. Introducere

I.1 Scopul Studiului de Fundamentare

Scopul Studiului de Fundamentare îl reprezintă alegerea celui mai bun mod de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.

I.2 Procesul de luare a deciziilor

Acest studiu întocmit de Biroul Gestiune Populaţie Canină Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Activităţi Administrative se supune spre dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

I.3 Structură şi conţinut

Aspecte generale

Obiective şi cerinţe

Descriere

Analiza părţilor interesate

Relaţia proiectului cu politicile publice relevante

Fezabilitatea tehnică

Informaţii tehnice generale

Evoluţia activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare din anul 2016 până în prezent

Standarde de performanţă tehnică şi specificaţii tehnice de calitate

Stabilirea necesarului de utilaje, echipamente şi forţă umană

Starea tehnică a facilitaţilor existente

Utilităţi disponibile şi necesare

Fezabilitatea economică

Fezabilitatea financiară

Accesibilitatea achiziţiei

Durata contractului

Aspecte referitoare la mediu

Aspecte sociale

Aspecte instituţionale

Concluzii

Cap.II. Aspecte generale ale studiului

2.1 Obiectivele şi cerinţele studiului

Prin prezentul studiu, autoritatea publică locală urmăreşte să se realizeze următoarele obiective şi cerinţe:

- Furnizarea unor servicii publice eficiente şi de calitate; - Securitatea serviciilor furnizate; - Protecţia sănătăţii populaţiei - Reponsabilitatea faţă de cetăţeni - Conservarea şi protecţia mediului înconjurător - Utilizarea eficientă a fondurilor publice în ativitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe

domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.

2.2 Descrierea studiului

2.2.1.Prezentare generală

Primăria Municipiului Timişoara, prin activităţile derulate, s-a implicat în ultimii ani într-un amplu program de identificare, colectare, transportul şi neutralizare a cadavrelor de animale din toate cartierele oraşului. Acţiunea de colectare a cadavrelor se desfăşoară pe domeniul public de pe raza Municipiului Timişoara, considerată mare aglomerare urbană şi pol de creştere, ce reprezintă o importanţă deosebită sub aspect epidemiologic, dar şi un risc crescut, dacă nu sunt respectate anumite măsuri de protecţie a cetăţenilor, animalelor şi a mediului. O parte din măsurile ce trebuie respectate sunt prevăzute

în actele normative specifice, iar altele ţin de competenţa profesională şi de conştiinciozitatea operatorilor.

Din analiza modului în care au fost efectuate acţiunile de identificare şi colectare a cadavrelor în ultimii ani s-a constatat că pe raza Municipiului Timişoara, rezultă adesea cadavre de animale de diferite specii, dar mai ales de câini, pisici, cabaline, bovine şi păsări ca urmare a accidentelor de circulaţie, sau de altă natură sau din moartea naturală a animalelor fără stăpân şi a celor rătăcite, ca urmare a nesupravegherii acestora.

Colectarea şi neutralizarea tuturor cadavrelor şi a resturilor organice prezintă o importanţă deosebită sub aspect igienico-sanitar, activitate ce trebuie să se facă operativ şi în condiţii de siguranţă deplină.

Cadavrele, pot proveni în urma evoluţiei unor boli infecţioase sau parazitare, ce conţin agenţii etiologici ai acestor boli. În toate cazurile, chiar şi atunci când cauza morţii a fost de altă natură, neinfecţioasă, cadavrele şi resturile organice constituie un suport nutritiv pentru înmulţirea microorganismelor saprofite şi epifite şi a vectorilor de boli (insecte şi rozătoare). În plus, cadavrele şi resturile de origine animală, prin descompunere, emană produşi volatili cu miros dezagreabil şi afectează mediul înconjurător şi confortul olfactiv al cetăţenilor.

2.2.2.Cadrul legal

Acest studiu este realizat în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; - Hotărârea de Guvern nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; - Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată şi actualizată; - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată; - O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului; - Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate

publică privind mediul de viaţă al populaţiei; - Ordinul ANSVSA nr.80/2005, actualizată; - OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

2.2.3.Descrierea activităţilor

Consiliul Local al Municipiului Timişoara este responsabil de colectarea cadavrelor de animale de

pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi predarea acestora către

unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. Studiul privind delegarea gestiunii serviciilor

specificate mai sus, urmareste sa se realizeze în condiţii de calitate, la standarde europene. Pentru aceasta

activitate se va organiza o procedura distincta fata de activitatea de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie şi

cea de salubrizare prin atribuirea unui contract de delegarea a gestiunii activităţii de colectare a cadavrelor

animalelor de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi predarea

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.

Prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare cuprinde următoarele operaţii:

- Colectarea cadavrelor de animalelor de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (identificare, colectare, încărcare, transport );

- Depozitarea cadavrelor de animale în cameră frigorifică până la incinerare; - Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat (greutatea totală

a cadavrelor colectate în kg).

Colectarea cadavrelor de animalelor de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale (identificare, colectare, încărcare, transport) se face astfel: după identificarea cadavrelor de animale, persoana carea efectuază această lucrare completează Fişa de identificare a cadavrelor modelul conform Anexei nr.1 la Caietul de Sarcini pentru cele identificate pe domeniul public al municipiului sau Procesul verbal de predare primire modelul conform Anexei nr.2 la Caietul de Sarcini pentru cele ridicate din gospodăriile individuale din prezentul caiet de sarcini. Operatorul are permisiunea de a colecta cadavrele animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare în condiţiile legii. Operatorul v-a colecta de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale atât cadavrele animalelor de talie mică (ex.păsări, pisici, câini, etc.), cât şi animalelor de talie mare (ex. cabaline, ovine, bovine, etc.).Cadavrele de animale colectate de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale vor fi colectate şi transportate în mijloace auto autorizate special amenajate în acest scop înscripţionate, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare şi vor fi predate unităţii de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îar înregistratea datelor se v-a face conform legislaţiei sanitare veterinară în vigoare. Cadavrele animalelor de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai agenţilor economici sau ai instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 4 de ore operatoul asupra morţii animalelor la care se referă, în vederea ridicării cadavrelor de animale din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

Depozitarea cadavrele de animale colectate până la neutralizarea acestora prin incinerare se face în cameră sau depozit frigorific la incinerare. Evidenţele şi înregistrările în acest sens, se fac conform legislaţiei sanitare veterinară în viguoare.

Neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat este activitatea de ecarisare a deşeurilor de origine animală urmată de incinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om. Evidenţele şi înregistrările în acest sens, se fac conform legislaţiei sanitare veterinară în viguoare.

Documentele de înregistrare şi evidenţele necesare sunt cele specifice activităţii de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populaţiei, fiind aplicabile prevederile din Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara.

Tarifele practicate pentru aceste activităţi sunt cele prezentate în Oferta de Tarife conform Anexei nr. 3 parte integrantă din Caietul de sarcini.

2.3 Analiza părţilor interesate

Autoritatea publică locală în calitate de autoritate contractantă, urmăreşte ca utilizatorii (persoane

fizice, asociatii de proprietari, agenti economici, institutii publice, etc.) să beneficieze de un serviciu care

să corespundă condiţiilor minime prevazute în Regulamentul de salubrizare al municipiului Timişoara, în

legislaţia în domeniu şi în normele europene privind creşterea standardului de calitate în executarea

activităţilor descrise mai sus.

Alte parti interesate sunt autoritatile de reglementare, dupa cum urmeaza: Autoritatea Nationala

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agentia Nationala pentru Achizitii

Publice, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judeţean Timiş, Agentia pentru Protectia Mediului

Timiş, Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice,

Directia de Sanatate Publica Timiş, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timiş.

2.4.Relatia proiectului cu politicile publice relevante

Modul de organizare si functionare a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe

domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale si predarea acestora catre unitatile

de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare trebuie sa se realizeze pe baza urmatoarelor principii:

a) protejarea sănătăţii populaţiei;

b) conservarea si protecţia mediului înconjurător;

c) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

d) responsabilitatea faţă de cetăţeni;

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

f) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;

g) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;

h) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a municipiului;

i) securitatea serviciului;

j) dezvoltarea durabilă.

Cap. III. Fezabilitatea tehnică a proiectului

3.1.Informatii tehnice generale

Serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de acoperire, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă tehnică concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi functionare a activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara: colectare (identificare, colectare, încărcare, transport); depozitarea/zi în cameră frigorifică până la incinerare; neutralizarea cadavrelor de animale prin incinerare într-un incinerator autorizat, cu referire la autovehiculele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite, etc.

Operatorul activităţii serviciului de salubrizare pentru colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, va asigura: a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii,

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara;

c) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

d) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a activităţii; e) prestarea serviciului pe raza unităţii administrativ - teritoriale pentru care are hotărâre de dare

în administrare sau contract de delegare a gestiunii privind colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale;

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g) dotarea cu mijloace de realizare a colectării cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, etanşe şi adecvate în conformitate cu legislaţia în vigoare,

h) mijloacelor de transport pe care le au în dotare să fie autorizate conform legislaţiei în vigoare. i) personalizarea autovehiculelor care transportă cadavre de animale; j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a

acestora; k) întocmirea şi păstrarea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei

autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare; l) personalul necesar pentru prestarea activităţii asumate prin contract; m) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de

intervenţie; n) o dotare proprie cu maşini şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţii în

condiţiile stabilite prin contract;

o) dispunerea de o cameră frigorifică sau spaţii de depozitare frigorifice, destinate depozitării temporare a cadavrelor până la momentul predării/neutralizării acestora;

p) dispunera de un incinerator, autorizat în condiţiile legii, pentru neutralizarea cadavrelor animalelor colectate de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara sau să deţină contract având ca obiect neutralizarea cadavrelor animalelor colectate de pe domeniul public cu un operator autorizat;

q) executarea serviciului prevăzute în contract cu profesionalism şi promptitudine conform normativelor din caietul de sarcini;

r) supravegherea prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalaţii, echipamentele necesare şi produsele aferente serviciului contractate

s) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor animalelor de pe domeniul

public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie, îar inregistratea datelor se v-a face conform legislaţiei sanitare veterinară în vigoare.

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încat să nu vină în contact direct cu cadavrele animalelor colectate. (2) Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi.

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, anexă la caietul de sarcini.

Fiind o activitate cu impact asupra mediului este necesar ca aceasta să se organizeze şi desfăşoare în condiţii de protecţie a mediului ,ofertantul trebuie să deţină :

- Autorizaţiei de Mediu eliberată de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, valabilă la data limită de depunere a ofertelor, conform prevederilor Anexei 1 (Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu) la Ordinului nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 actualizată, pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu cu modificările şi completările ulterioare . Se va face dovada existenţei Autorizaţiei de Mediu conform art. 2, pc. 9 din OUG195/2005 actualizată, privind protecţia mediului; art.2 alin1. Lit. a) şi art.3 din Ordonanţa 47/2005 actualizată, privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, în termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.

- Autorizaţie Sanitar Veterinară pentru activitatea de colectarea deseurilor nepericuloase tratarea si eliminarea acestora în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privin organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

- Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atestă respectarea de către ofertant a standardelor de asigurare a calităţii pentru execuţia de lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului, conform: sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001 sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001

sau echivalent, sau să facă dovada că asigură un nivel corespunzător al calităţii.

Se acceptă şi declaraţie pe propria răspundere că la data începerii licitaţiei ofertantul este în curs de implementare a unui astfel de sistem echivalent pentru fiecare din cele trei solicitări menţionate mai sus;

3.2. Evolutia activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, din anul 2016 si pana in prezent

In anul 2016, in urma licitatiei publice deschise, Primaria Municipiului Timişoara a delegat gestiunea prin concesiune pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare.

Cantitatea estimata anual raportata la nivelul anilor 2016, 2017, 2018 (până în prezent) a fost in medie de:

- Pe parcursul anului 2016 au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 366 cadavre şi au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de 45.858,82 lei cu TVA;

- Pe parcursul anului 2017 au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 520 cadavre şi au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de 70.042,3 lei cu TVA;

- Pe parcursul anului 2018 (până în prezent) au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 382 cadavre şi au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de 54.815,91 lei cu TVA. În anul 2019, după expirarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune pentru

activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare a fost încheiat contractul nr.26/12.03.2019, în urma achiziţiei publice a ”Serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timisoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare”, pentru o perioadă de 1 an.

Astfel, pe perioada derulării acestui contract ( Martie 2019 – Decembrie 2019) au fost ecarisate un număr de 414 cadavre de animale, însumând 11.647 kg şi au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de 66.544,55 lei cu TVA.

In general se colecteaza si se transporta cadavre de animale mici de pe domeniul (caini, pisici, gaini, rozatoare etc), avand greutatea medie cuprinsa intre 5-25 kg. Numarul lor in medie este de 42 pe luna.

Activitatea de colectare a cadavrelor de animale mari (bovine, ovine, caprine, cabaline) existente pe domeniul public este ocazionala, frecventa acestora fiind de 1, 2 buc. la 3 luni, in special cabaline, greutatea lor medie fiind de ~ 500 kg/buc.

3.3. Standarde de performanta tehnica si specificatii tehnice de calitate

Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare.

Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca activitatea de mai sus, avandu-se in vedere:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; - atingerea obiectivelor si tintelor pentru care autoritatea administratiei publice locale este

responsabila ; - respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii populatiei; - implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securitatii

muncii.

Indicatorii de performanta pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare se refera la:

- masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate; - indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; - solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la acest serviciu.

In vederea urmaririi si respectarii indicatorilor de performanta, operatorul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare trebuie sa asigure:

- gestionarea serviciilor conform prevederilor contractuale; - inregistrarea activitatii privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea contravalorii

serviciilor efectuate; - inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor si modul de solutionare a acestora.

3.4. Stabilirea necesarului de utilaje, echipamente si forta umana

3.4.1. Resurse necesare

Operatorul va deţine următoarele dotări minime necesare: a) Operatorul va dispune de un parc de mijloace de transport - minim 2 (două) autovehicule,

din care: − 1 (un) autovehicul pentru manipularea cadavrelor şi deşeurilor de origine animalieră ce nu

sunt destinate consumului uman, autorizat sanitar-veterinar în acest sens. − 1 (un) autovehicul destinat activităţii de control recepţii, verificări.

b) Se va face dovada deţinerii mijloacelor de transport menţionate (proprietate, leasing sau închiriere).

c) spaţii frigorifice pentru depozitarea cadavrelor de animale până la incinerare sau predarea acestora către societatea cu care a încheiat un contract în vederea neutralizării acestora;

d) instalaţii de incinerare a cadavrelor de animale, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului şi sanitar veterinar, sau deţinerea unui contract pentru neutralizarea cadavrelor cu o societate acreditată şi autorizată în acest sens.

e) Cântar cu masa minimă 100 kg pentru cântărirea cadavrelor de animale, omologat şi verificat metrologic. Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul auto şi echipamentele pentru prestarea

activităţii în funcţie de volumul de lucrări. Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei, garantează material şi financiar şi

răspunde pecuniar de calitatea şi cantităţile stabilite prin programul de prestaţie conform sesizărilor înregistrate. Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, un autovehicul pentru controlul prestaţiilor.

Cap. IV. Fezabilitatea economică

Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, se va organiza şi va funcţiona având în vedere să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. Tarifele sunt cele prezentate în Oferta de Tarife conform Anexei nr. 3 parte integrantă din Caietul de sarcini.

Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Tarifele percepute de operator, vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Tarifele sunt ferme, în lei, pentru o perioadă de 12 luni. Tarifele pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităţilor conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri).

In perioada 2016-2018 (până în prezent) pentru concesionarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizarede au fost inregistrate urmatoarele cheltuieli:

- Pe parcursul anului 2016 au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de 45.858,82 lei cu TVA;

- Pe parcursul anului 2017 au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de 70.042,3 lei cu TVA; - Pe parcursul anului 2018 (până în prezent) au fost recepţionate situaţii de lucrări în valoare de

54.815,91 lei cu TVA.

Cap. V. Fezabilitatea financiară

5.1. Accesibilitatea gestiunii delegate a activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

Activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare face parte din serviciul de salubrizare, conform Legii nr.101/2006 republicată. În conformitate cu Art. 12 alin. (1) „gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalităţi:

a) Gestiune directă; b) Gestiune delegată.”

In tabelul de mai jos sunt prezentate avantajele si dezavantajele privind gestiunea directa şi cea delegata: colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

GESTIUNEA DIRECTA GESTIUNEA INDIRECTA SAU

DELEGATA

AVANTAJE Parametrii serviciului si necesarul de investitii pentru realizarea activitatii vor fi clar definite prin contract, cu mecanisme ce impun ca riscurile de executie si exploatare sa fie la operator.

Municipiul Timişoara transfera sarcina investitiilor in activitate – potential – finantarii catre operatorul pentru partea cei revine.

Municipiul Timişoara are calitatea de reglementant/supervizor conform cerintelor impuse operatorului in contract.

Municipiul Timişoara va avea dreptul la controlul final asupra derularii serviciului, avand posibilitatea de a desfiinta delegarea de gestiune in cazul in

care operatorul are activitatea defectuoasa si care persista – clauze de penalizare si rezilire in contract.

DEZAVANTAJE Ritm lent al investitiilor, bazat exclusiv pe fluxul de numerar din exploatare si sumele puse la dispozitie de ordonatorul de credite.

Cresterea numarului de personal din cadrul institutiei care se afla in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, personal care sa se ocupe de serviciul respectiv.

Achizitionarea de autovehicule, utilaje si dotari specializate, necesare realizarii serviciului.

Imposibilitatea preluarii acestui serviciu, neputand creste numarul de personal calificat.

5.1.1. Analiza de risc

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

a) idenificarea riscului – se realizează prin întocmirea unor liste de control;

b) analiza de risc – utilizează metode ca: determinarea valorii aşteptate, simularea

Monte Carlo şi arborii decizionali;

c) reacţia la risc – cuprinde măsuri şi acţiuni pentru diminuarea, eliminarea sau

repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranţa asociata oricarui rezultat. Nesiguranţa se poate referi la

probabilitatea apariţiei unui eveniment, la efectele unui eveniment in cazul in care acesta se

produce.

Riscul apare atunci cand:

- un eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura, iar efectul acestuia este incert;

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul este nesigur.

A. Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evolutie a riscurilor.

B. Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru

controlul si finantarea riscului. Estimarea riscului presupune conceperea unor metode de

masurare a importantei riscului.

C. Reactia la risc

Tehnici de control

• Estimarea riscului – schimbarea planului de management cu scopul eliminarii

aparitiei riscului;

• Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte

(contracte de asigurare, garantii);

• Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si sau impact negativ al

riscului;

• Planul de contingenta – planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in

momentul aparitiei riscului.

5.1.2. Matricea riscurilor

În conformitate cu Legea nr.51/2006, Art.29,alin.(8):

“contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:

a) Contract de concesiune de servicii;

b) Contract de achiziţie publică de servicii.”

Matricea riscurilor pentru achizitia publica a activitatii colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

1 2 3 4 5

Nr. crt.

Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecinte / managementul

riscului Autoritatea contractanta

Impartita Concesionar

Riscuri de proiectare/autorizare

1 Intarzieri in obtinerea avizelor/ autorizatiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obtinute toate aprobarile necesare sau sunt inregistrate intarzieri in obtinerea acestora pentru serviciile de colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public

x Intarzieri in inceperea prestarii serviciilor.

Riscuri de finantare a serviciilor

2 Indisponibilitatea finantarii

Concesionarul nu este capabil sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevazut.

x Lipsa finantarii pentru continuarea prestarii serviciilor

3 Modificari ale dobanzilor

Ratele dobanzilor sunt supuse schimbarilor, modificand astfel termenii financiari ai ofertei.

x Crestere/scader e a costurilor serviciilor.

4 Finantare suplimentara

Datorita shimbarilor de legislatie, de politica sau de alta natura, sunt necesare finantari suplimentare pentru prestarea serviciilor.

x Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbarii.

5 Modificari in sistemul de taxe si impozite

Pe parcursul implementarii proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba in defavoarea

x Impact negativ asupra veniturilor financiare ale concesionarului.

concesionarului.

Riscuri aferente cererii si veniturilor

6 Inrautatirea conditiilor economice generale

Producerea unor schimbari fundamentale si neasteaptate in conditiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestatiile contractate.

x Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

7 Schimbari majore ale inflatiei

Rata actuala a inflatiei va depasi rata previzionata a inflatiei

x Depasirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice

8 Schimbari legislative/politice specifice

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care aste adresata direct, specific si exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

x O crestere semnificativa in costurile operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

9 Schimbari legislative/politice generale

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului, care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este generala in aplicarea sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

x O crestere semnificativa in costurile operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

Riscuri naturale

10 Forta majora Forta majora asa cum este definita prin lege

x Distrugerea sau deteriorarea

impiedica executarea contractului.

activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

11 Resurse de intrare Resursele necesare pentru operare costa mai mult decat cele estimate initial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente.

x Cresteri ale costurilor si in unele cazuri efecte negative aupra calitatii serviciilor furnizate in cadrul contractului.

12 Risc de disponibilitate general

Lucrarile si serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu indeplinesc specificatiile tehnice de calitate prevazute in contract.

x Intrazieri importante in prestarea serviciului.

13 Capacitate de management

Concesionarul nu isi poate indeplini obligatiile conform contractului.

x Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzator

14 Conditii neprevazute

Conditii neprevazute cauzeaza costuri mai mari pentru prestarea serviciului.

x Cresteri de cost si efecte negative asupra calitatii serviciilor frunizate.

15 Litigii de munca/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciului

x Intarziere in prestarea serviciului si cresterea costurilor

Alte riscuri

16 Cresterea costurilor cu forta de munca

Cresteri neprevazute de costuri cu personalul ca urmare a modificarilor legislative ulterioare aprobarii contractului.

x Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de costuri cu personalul la

momentul incheierii contractului.

17 Cresterea costurilor cu prestarea serviciului

Depasirea costurilor cu realizarea serviciului

x Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul incheirii contractului.

18 Aspecte privind protectia mediului

Nu se respecta cerintele privind protectia mediului si nu se realizeaza monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului.

x Rezilierea concesiunii.

19 Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

x Costuri mai mai de intretinre si exploatare.

20 Accidente de munca

Accidente de munca in timpul prestarii serviciului.

x Neefectuarea in conditii optime a serviciului.

21 Servicii efectuate necorespunzator

Servicii nefinalizate, incomplete, partiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

x Neefectuarea in conditii optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrarile vor fi refacute pe cheltuiala concesionarului.

22 Conditii meteo nefavorabile

Conditiile meteo nefavorabile impiedica prestarea serviciului

x Intarziere in prestarea serviciului.

Autoritatea contractanta 200 : 22 = 9,09 %

Prestator 2000 : 22 = 90,91 %

Matricea riscurilor pentru concesionarea activitatii colectare a cadavrelor animalelor de pe

domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de

animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către

instalaţiile de neutralizare

1 2 3 4 5

Nr. crt.

Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecinte / managementul

riscului Autoritatea contractanta

Impartita Concesionar

Riscuri de proiectare/autorizare

1 Intarzieri in obtinerea avizelor / autorizatiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obtinute toate aprobarile necesare sau sunt inregistrate intarzieri in obtinerea acestora pentru serviciile de colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public

x Intarzieri in inceperea prestarii serviciilor.

Riscuri de finantare a serviciilor

2 Indisponibilitatea finantarii

Concesionarul nu este capabil sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevazut.

x Lipsa finantarii pentru continuarea prestarii serviciilor

3 Modificari ale dobanzilor

Ratele dobanzilor sunt supuse schimbarilor, modificand astfel termenii financiari ai ofertei.

x Crestere/scader e a costurilor serviciilor.

4 Finantare suplimentara

Datorita shimbarilor de legislatie, de politica sau de alta natura, sunt necesare finantari suplimentare pentru prestarea serviciilor.

x Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbarii.

5 Modificari in sistemul de taxe si

Pe parcursul implementarii proiectului, sistemul de impozitare se

x Impact negativ asupra veniturilor

impozite poate schimba in defavoarea concesionarului.

financiare ale concesionarului.

Riscuri aferente cererii si veniturilor

6 Inrautatirea conditiilor economice generale

Producerea unor schimbari fundamentale si neasteaptate in conditiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestatiile contractate.

x Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

7 Schimbari majore ale inflatiei

Rata actuala a inflatiei va depasi rata previzionata a inflatiei

x Depasirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice

8 Schimbari legislative/politice specifice

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care aste adresata direct, specific si exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

x O crestere semnificativa in costurile operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

9 Schimbari legislative/politice generale

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului, care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este generala in aplicarea sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea concesionarului.

x O crestere semnificativa in costurile operationale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.

Riscuri naturale

10 Forta majora Forta majora asa cum este definita prin lege impiedica executarea contractului.

x Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

11 Resurse de intrare Resursele necesare pentru operare costa mai mult decat cele estimate initial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente.

x Cresteri ale costurilor si in unele cazuri efecte negative aupra calitatii serviciilor furnizate in cadrul contractului.

12 Risc de disponibilitate general

Lucrarile si serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu indeplinesc specificatiile tehnice de calitate prevazute in contract.

x Intrazieri importante in prestarea serviciului.

13 Capacitate de management

Concesionarul nu isi poate indeplini obligatiile conform contractului.

x Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzator

14 Conditii neprevazute

Conditii neprevazute cauzeaza costuri mai mari pentru prestarea serviciului.

x Cresteri de cost si efecte negative asupra calitatii serviciilor frunizate.

15 Litigii de munca/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciului

x Intarziere in prestarea serviciului si cresterea costurilor

Alte riscuri

16 Cresterea costurilor cu forta de munca

Cresteri neprevazute de costuri cu personalul ca urmare a modificarilor legislative ulterioare

x Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de

aprobarii contractului. costuri cu personalul la momentul incheierii contractului.

17 Cresterea costurilor cu prestarea serviciului

Depasirea costurilor cu realizarea serviciului

x Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate cresterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul incheirii contractului.

18 Aspecte privind protectia mediului

Nu se respecta cerintele privind protectia mediului si nu se realizeaza monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului.

x Rezilierea concesiunii.

19 Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

x Costuri mai mai de intretinre si exploatare.

20 Accidente de munca

Accidente de munca in timpul prestarii serviciului.

x Neefectuarea in conditii optime a serviciului.

21 Servicii efectuate necorespunzator

Servicii nefinalizate, incomplete, partiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

x Neefectuarea in conditii optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrarile vor fi refacute pe cheltuiala concesionarului.

22 Conditii meteo nefavorabile

Conditiile meteo nefavorabile impiedica prestarea serviciului

x Intarziere in prestarea serviciului.

Autoritatea contractanta 700 : 22 = 31,82%

Prestator 1.500 : 22 = 68,18%

5.2. Durata propusa pentru delegarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a

cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile

crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora

unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

- 3 ani în cazul delegării prin concesiune

- 1 an în cazul delegării prin achiziţie public.

Concluzie

Alocarea riscurilor, asa cum este ea stabilita in studiul de fundamentare, nu este statica, trebuie

sa se bazeze pe scopul si constrangerile autoritatii contractante.

Aşa cum sunt alocate riscurile în conformitate cu matricea riscurilor, atât pentru achiziţie publica, cât şi pentru concesiunea activităţii de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, se apreciaza ca este fezabil ca sa se aplice gestiunea delegată prin achiziţie publică a acestei activitati, avand in vedere ca asumarea acestor riscuri ii revine in cea mai mare parte concesionarului. În alocarea riscurilor în conformitate cu matricea riscurilor am ţinut cont de durata propusă a contractului şi anume 1 an în cazul achiziţiei publice şi 3 ani în cazul concesiunii. Astfel pe durata celor trei ani în cazul delegării prin concesiune posibilitatea apariţiei anumitor categorii de risc şi instalarea efectelor acestora fiind mai probabilă. În cazul achiziţiei publice, preţurile sunt fixe pe toată durata contractului. Cap. VI. Aspecte referitoare la mediu

Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta şi va lua măsurile necesare protejări mediului conform legislaţiei specifice în vigoare. Operatorul răspunde de activităţile prestate în faţa organelor abilitate pe toată durata derulării contractului. Conform O.U.G. nr. 195/30.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare operatorul va:

a) deţine autorizaţie de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului desfăşurate;

b) deţine personal specializat cu protecţia mediului; c) gestiona deşeurile colectate şi rezultate din activitatea proprie, cu respectarea legislaţiei

specifice în vigoare în domeniul managementului deşeurilor; d) pune în exploatare instalaţii ale căror emisii nu depăşesc valorile limită stabilite prin

actele de reglementare.

CAP. VII. Aspectele sociale

Aspectele sociale privind delegarea gestiunii activitatilor descrise mai sus comportă mai multe laturi legate de:

- personalul calificat/atestat ce deserveşte utilizatorul; - asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de calitate. Obiectivele pe care trebuie sa le atingă serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare

a cadavrelor animalelor, sunt următoarele: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) promovarea calităţii şi eficienţa serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a

cadavrelor animalelor; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; d) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; e) gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală; f) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii bazei serviciului de salubrizare pentru

activitatea de colectare a cadavrelor animalelor; g) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. h) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale; i) continuitatea serviciului.

Cap. VIII Aspecte instituţionale

Avand in vedere ca riscurile vor fi preluate de catre prestator consideram oportuna

achiziţia publică de servicii.

Procedurile se vor desfasura in conditiile aplicarii Legii nr. 98/2016 privind privind

achiziţiile publice şi Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Cap. IX. Concluzii privind soluţia optimă de delegare propusă Privind serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe

domeniul public al Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de

animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către

instalaţiile de neutralizare, se apreciază că gestiunea delegata prin achiziţie directă corespunde

nevoilor actuale ale comunităţii prin realizarea de servicii de calitate.

Durata contractului de delegare a serviciilor prin achiziţie publică de servicii propusă este de

1 an.

Se va realiza delegarea de gestiune prin achiziţie publică de servicii, în conformitate cu

Legea nr. 98/2016 privind privind achiziţiile publice, care constituie cea mai avantajoasa forma

aleasa pentru activitaţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al

Municipiului Timişoara şi/sau din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza

Municipiului Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de

neutralizare.

SEF BIROU GEST.POP.CANINĂ DDD

PANITI EUGENIA

CONSILIER

PINTEA ALEXANDRA