keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 454/09.09.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor"

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 454/09.09.2019
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 18964/26.07.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 18964/26.07.2019 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.07.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 18964/26.07.2019;24385/18.10.2018
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2019 - 18964/26.07.2019; 24385/18.10.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 16/01.07.2019 a Comisiei tehnico-economice;
Având în vedere Contractul de prestare de servicii nr.17/12.02.2018 în baza căruia Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor", a fost întocmit de către SC Beta Tehnic SRL ;
Având în vedere prevederile art. 129 alin.2 lit.c) şi lit.d), alin.4 lit.d) şi lit.e), alin.7 lit.m) precum şi alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019- privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) şi 196 alin.1 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1:(1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor", întocmit de către SC Beta Tehnic SRL cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Muncipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”, întocmit de către SC Beta Tehnic SRL – Timişoara în baza contractului de prestare de servicii nr. 17/12.02.2018 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de execuție a lucrărilor: 8 luni Valoare de investitie (INV) 6.526.056,82 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 5.607.289,11 lei ((inclusiv TVA) Cantitate UM - Lungime străzi proiectate 827,963 m - Suprafaţă carosabil 5.489,41 mp - Lungime rigolă prefabricată 1.631 m - Locuri de parcare 91 buc - Accese la proprietăţi 81 buc - Lungime trotuare 1.598 m - Lungime piste biciclete 1.459 m - Canalizaţie subterană 1.648 m - Marcaje rutiere longitudinale 828 m - Marcaje rutiere transversale 242,3 mp - Indicatoare de circulaţie 45 buc - Zonă verde 1.391 mp DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR DANIELA TRUŢA

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. ________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”

1. Descrierea situaţiei actuale Zona studiată este situată în partea de nord-est a municipiului Timişoara în cartierul Modern şi se referă la străzile Orăştie şi Alpiniştilor-Glinka. Aceste străzi nu au fost modernizate până acum şi nu mai corespund actualmente condiţiilor de trafic, producând disconfort şi aglomeraţie în circulaţia rutieră. În prezent, traficul care se desfăşoară pe străzile Orăştie şi Alpiniştilor este unul rutier şi pietonal fiind destinat circulaţiei autovehiculelor ce tranzitează locatia, nevoii de acces a riveranilor la proprietăţi dar asigură şi legătura cu artera de penetraţie dinspre Lugoj, în oraşul Timişoara.

În această zonă nu sunt amenajate locuri de parcare şi nici piste pentru biciclete. Trotuarele sunt degradate şi prezintă fisuri multiple pe unele sectoare sau lipsa acestora pe alocuri, circulaţia pietonilor fiind îngreunată. Starea strazii este precară din punct de vedere al practicabilităţii, prezentând denivelări în lung si transversal, degradări sub formă de gropi si spatii verzi neamenajate, cu autovehiculele parcate haotic pe o parte şi alta a carosabilului sau pe spaţiul verde, obstrucţionând circulaţia rutieră. Zona este intens folosită de cei care intră în oraş pentru a evita aglomeraţia de pe Calea Dorobanţilor plus locuitorii din zonă plus cei care vin din Ghiroda. Din toate cele descrise, derivă necesitatea şi oportunitatea modernizării străzilor menţionate din această zonă. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Scopul investiţiei îl reprezintă modernizarea infrastructurii acestor străzi, în vederea creşterii calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, a condiţiilor de siguranţă şi confort al traficului rutier. Totodată proiectarea unor piste de ciclişti va contribui la descurajarea traficului auto şi asigurarea unui transport fluent al persoanelor în puncte diferite ale oraşului.

Realizarea proiectului va contribui la diminuarea surselor de poluare prin asigurarea unui sistem rutier corespunzător şi a unui sistem de colectare şi scurgere a apelor de pe platforma străzilor, cât şi ameliorarea calităţii mediului înconjurător.

Concluzii

Prin urmare, în conformitate cu art. 139 şi art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ şi Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

cod FO53-03,Ver.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE şi REŢELE DE UTILITĂŢI SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM.CU APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii

,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”

Facem următoarele precizări: Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi prin Biroul Drumuri, Poduri şi Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2019 obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”. Zona studiată este situată în partea de nord-est a municipiului Timişoara în cartierul Modern şi se referă la străzile Orăştie şi Alpiniştilor-Glinka. Aceste străzi nu au fost modernizate până acum şi nu mai corespund actualmente condiţiilor de traffic, producând disconfort şi aglomeraţie în circulaţia rutieră. În prezent, traficul care se desfăşoară pe străzile Orăştie şi Alpiniştilor este unul rutier şi pietonal fiind destinat circulaţiei autovehiculelor ce tranzitează locatia, nevoii de acces a riveranilor la proprietăţi dar asigură şi legătura cu artera de penetraţie dinspre Lugoj, în oraşul Timişoara.

În această zonă nu sunt amenajate locuri de parcare şi nici piste pentru biciclete. Trotuarele sunt degradate şi prezintă fisuri multiple pe unele sectoare sau lipsa acestora pe alocuri, circulaţia pietonilor fiind îngreunată. Starea strazii este precară din punct de vedere al practicabilităţii, prezentând denivelări în lung si transversal, degradări sub formă de gropi si spatii verzi neamenajate, cu autovehiculele parcate haotic pe o parte şi alta a carosabilului sau pe spaţiul verde, obstrucţionând circulaţia rutieră. Zona este intens folosită de cei care intră în oraş pentru a evita aglomeraţia de pe Calea Dorobanţilor plus locuitorii din zonă plus cei care vin din Ghiroda.

Modernizarea acestor străzi va asigura accesul rutier şi pietonal în zonă cât şi asigurarea unor condiţii optime pentru circulaţia rutieră, fapt care va conduce şi la dezvoltarea economică şi socială a zonei. Realizarea proiectului va contribui la ameliorarea calitaţii mediului şi diminuarea surselor de poluare prin asigurarea unui sistem rutier corespunzător şi a unui sistem de colectare şi scurgere a apelor de pe platforma străzilor. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei derivă din cele menţionate mai sus.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor” a fost întocmit de către SC Beta Tehnic SRL - Timişoara în baza contractului de prestare de servicii nr. 17/12.02.2018. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor” Valoarea totală a investiţiei ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 6.526.056,82 lei (inclusiv TVA), din care construcţii montaj C+M - 5.607.289,11 lei (inclusiv TVA). Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03 Străzi

Cod FO 53-01, ver.1

Ţinând cont de prevederile: - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat şi Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Natională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.” şi - având în vedere cele expuse în prezentul raport propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”. DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., Culiţă CHIŞ Ioan GANCIOV ŞEF BIROU B.D.P.P., CONSILIER, Vasile OLAR Daniela TRUŢA

Atasament: Deviz_general_Orastie_Alpinistilor_.pdf

SC BETA TEHNIC SRL “Modernizare străzi zona Oraştie -Alpiniştilor” Proiect nr.1909/2019 faza SF Proiectant, S.C. BETA TEHNIC S.R.L. DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 - RECOMANDAT al obiectivului de "MODERNIZARE STRĂZI ZONA ORĂȘTIE - ALPINIȘTILOR" Cursul BNR din 14.06.2019 1 euro= 4,7228 Nr. - Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli cl Valoare (fără TVA) Valoare (cu TVA) 1 2 3 5 CAPITOLUL 1 Cheltuisli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 [Obținerea terenului 0,00 000 0,00 1.2 |Amenajarea terenului 320,583,82 60.910,93| 381.494, 74| 1.3 |Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 48.509,45 9.216,80 57.726,25| 1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităţilor 0,00) 0,00 0,00 Total capitol 1 369.093,27, 70.127,72| 439.220,99| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investi 2.1 [Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de Înves! 0,00 Total capitol 2 0,00 0,00[ 0,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studi 10.800,00| 2.052,00 12.852,00| 3.1.1, Studii de teren 10.800,00| 2.052,00 12.852,00| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00| 0,00 0,09 3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri şi autorizații 11.000,00| 2.090,00 13.090,00| Expertizare tehnică 2.000,00 380,00 2.380,00| Certificarea performanței energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00| Proiectare. 68.200,00| 12.958,00| 81.158,00| 3.5.1, Ternă de proiectare. 0,00| 0,00| 0,00] 3.5.2. Studiu de prefezabilitate. 0,00| 0,00| 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate și deviz general 22.000.001 4.180,00 26.180,00| 3.5.4, Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avzelor/acordurilor/autorizațiilor 11.000,00 2.090,00 13.090,00) 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 2.400,00, 456,00 2.856,00) 3.5.6, Proiect tehnic şi detalii de execuţie 32.800,00| 6.232,00) 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 7.000,00 1.330,00 3.7, [Consultanţă 42.787,33 8.129,59| 3.7.1. Managernentul de proiect pentru obieciivul de Înssi 42.787,33 8.129,59| 3.7.2. Auditul financiar 0,00, 0,00| 3, ol [Asistență tehnică 68.902,27| 13.091,43 81.993,70| 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 9.000,00| 1.710,00 10.710,00| 3.8.1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor 6.000,00 1.140,00) 7.140,00) 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 3.000,00 570,00| 3.570,00) 3.8.2, Dirigenţie de şantier 59,902,27| 11.381,43, 71.283,70| Total capitol 3 210.689,60 40.031,02 250.720,63 (CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază instalaț 4.278.733,39| 812.959.34] _5.091.692,73| yamente tehnologice şi funcţionale. 000 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00) Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0,00| Dotări 0,00 [Active necorporale 0,00| Total caj ol 4 4.278.733,39 812.959,34| 5,091.692,73| |CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 85.574,67| 16.259,19 101.833,85| 5.1.1. Lucrări de construcții şi instalaţii aferente organizării de şantier (1,5% din cap.4) 64.181,00 12.194,39 76.375, 39| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului (0,5% din cap.4) 21,393,67| 4.064,80 25.458, 46| 5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 55,332,08 0,00 55.332,08| 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare. 0,00| 0,00 0,00| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii (0,5% din C+M) 23.560,04 0,00 23.560,04| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statult autorizarea lucrărilor de construcţii (0,1% din C+M). în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 4.712,01 0,00 4.712,01 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din C+M) 23.560,04 0,00| 23.560,04| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizația de construire/desființare 3.500,00 0,00| 3.500,00 53 iverse și neprevăzute (10% 1,2+1,311,41213.5+3.8+4) 478.492,89 90.913,65 569.406,54| 5.4 pentru informare şi publicitate 0,00| 0,00| 0,00) Țotal capitol 5 619.399,64| 107,172,84| 726.572,48| (CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste [6.1 [Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00| 0,00| [6.2 [Probe tehnologice şi teste 15.000,00, 2.850,00) 17.850,00| Total capitol 6 15.000,00| 2.850,00 17.850,00| [TOTAL GENERAL. 5.492.915,90 1.033.140,92| 6.526.056,82| din care: C+ M(1.2+ 1.3 +1.4+2+ 41 + 42 + 5.1.1) 4.712.007,65 895.281,45 5.607.289,11