keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 440/20.12.2010
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 29749/10.12.2010 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 403/16.11.2010 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010.
În conformitate cu prevederile art.1, art. 4 alin. (1), art. 5, art.19 alin. (1) şi (2) si art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2010, Anexei nr. 2 - Programul de investiţii pe anul 2010 şi Anexei nr.3 - Buget Venituri Proprii şi Subvenţii pe anul 2010, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroul Control Intern si Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010— 3572513 1/C 122010 RS MM V VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2010 Având în vedere: 3 Dispoziţia primarului nr.2 4/3 .12.2010 privind rectificarea bugetului local; adresele nr.14925/30.11.2010 şi 15240/07.12.2010 ale Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind modificări ale sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor precum şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; Ordinul nr.260/02,12.2010 al Ministerului Administrației și Internelor publicat în Monitorul Oficial nr.810/03.12.2010, privind alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat corespunzător anului 2010; Adresa nr.773/29.11.2010 a LADO privind redistribuirea sumelor alocate; Adresa nr.2056 a Casei de Cultură privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.SC2010-26771/08.12.2010 a Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor materiale pentru activitate sportivă; Adresa nr.3794/08.12.2010 a direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară privind redistribuirea de sume; Adresa nr.1183/03.12.2010 a Spitalului de Copii privind redistribuirea de sume pentru activitatea creșe; Adresa nr.1481/10.12.2010 a Federaţiei Caritas privind redistribuirea de sume alocate; Astfel, bugetul local prezintă influențe după cum urmează: Mii lei

Denumire a Buget Nr.crt.| Capitol MIE Buget iniţial 9 influențe indicatori rectificat TOTAL VENITURI, din care; 682.552,63 694.065,63 11.513,00 4 Sume defalcate din 11.02 TVA 137.434,00 144.616,00 7.182,00 Subventii de la 2 bugetul de stat 42.02 50.280,63 54.611,63 4.331,00 TOTAL CHELTUIELI, din care; 682.552,63 694.065,63 11.513,00 3 Alte servicii publice 54.02 |generale 8.993,47 8.493,47 -500,00 4 ]65.02 Învăţământ 178.021,94 171.527,94 494,00 5 66.02 Sănătate 10.849,01 11.049,01 200,00 6 Cultura, recreere si 67.02 religie 63.369,76 64.509,76 1.140,00 7 Asigurări şi asistență 68.02 socială 46.677,23 53.933,23 7.256,00 8 Locuinţe, servicii şi 70.02 dezvoltare publică 87.386,33 86.966,33 -420,00 9 Combustibili şi 81.02 energie 84.001,41 88.332,41 4.331,00 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/26.01.2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea bugetului local pe anul 2010 conform anexelor: = Anexanr. 1 — Bugetul Local pe anul 2010 = Anexa nr.2 — Programul de investiţii pe anul 2010 DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU Cod FP 53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA fl RIMAR/ SC 2010 -297499/20.12.2010 Dr. Ing. Gheorghg PROGRAM INVESTIȚII 2010 Rectificare 5 cu Amendament, HCL 440/20.12.2010 mii lei ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010| SuRsE | RUMENT |LocunTE | “PEPE | LOCAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 126,163.66| 21,444.57| 7,000.00| 1,800.00| 20,000.00) 75,919.09 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 79,752.46| 21,091.63| 1,765.00 0.00| 15,623.73) 41,272.10 LUCRĂRI NOI -B 19,243.27 0.00) 2,956.57| 1,800.00| 4,376.27| 10,110.43 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 27,167.93 352.94| 2,278.43 0.00 0.00| 24,536.56 (TOTAE GENERAL: PR E :126,163.66[:21,444.57) 7,000,00[::1,800.00[; 20,000.00| 75,919.09 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 2,598.53 0.00 0.00 0.00 000| 2,598.53 Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 2,598.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2,598.53 A.Lucrări în continuare 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.00 Amenajare spații PMT (corp ! şi sediu Banc Post), HCL 103/2007, HCL 335/2008 337.00 0.00 337.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 2,261.53 0.00 0.00 0.00 0.00) 2,261,53 Dotări independente 1,335.78 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,335.78 Dotări Primărie 907.94 0.00 907.94 Dotari Direcţia Fiscală 427.84 427.84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604.00 proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601.00 601.00 Stema oficiata a municipiului Timisoara 3.00 3.00 Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuție privind consolidări şi intervenții 321.75 0.00 0.00 9.00 0.00 321.75 PT Reparații capitale corp clădire V. Alecsandri nr.1 163.03 0.00 183.03 PT Reabilitare imobil P-ţa Libertăţii nr.1, HCL 464/2009 158.72 0.00 158.72 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență! 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00) a populației A.Lucrări în continuare 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00 Casa căsătoriilor şi direcția de evidență a persoanelor, HCL 597/2006 945.00 0.00 945.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 1,353.20 0.00 157.00 0.00 0.00, 1,196.20 61.02.03.0Ordine publică 1,353.20 0.00 157.00 0.00 0.00, 1,196.20 61.02.03.04 Poliție comunitară 1,053.20 0.00 157.00 0.00 0.00 896.20 A. Lucrări în continuare 1,053.20 0.00 157.00 0.00 0.00 896.20 Amenajare sediu Poliţia comunitară (Clubul 1 Mai), HCL. 49/2007 1,053.20 157.00 896.20 61.02.05. Protecție Civilă 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 C. Dotări independente şi alte investiții 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 Dotări independente 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 Dotări 300.00 300.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capitolul 65.02 Învățământ 935.84 0.00 556.46 0.00 0.00 379.38 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.00 65.02.0301. Învățământ preşcolar 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.00

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.00 Dotări independente 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 30.00 30.00 Achizitie plita electrica la Gradinita PP 31 55.00 55.00 Studii şi proiecte 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 PT Extindere gradinita PP 32 49.00 49.00 DALI+ PT bransament gaz gradinita PP 6 15.00 15.00 DALI + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 15.00 15.00 65.02.03.02 Învățământ primar 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 A.Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 SF+ PT Constr.sală sport (şi utilități) Gen.15 64.00 64.00 65.02.04 Învățământ secundar 707,84 0.00 556.46| 0.00 0.00 151.38 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 707.84 0.00 556.46 0.00 0.00 151.38 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 539.69 0.00 531.34 0.00 0.90 8.35 PT+ Amenajare campus şcolar la Şcoaia generală 9, pt. Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 539.69 531.34 8.35 C. Dotări independente şi alte investiții 168.15 0.00 25.12 0.00 0.00 143.03 Dotări independente 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 Achizitie si montaj plita gaz si masina de gatit la Liceul Sportiv Banatul 50.00 50.00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 118.15 0.00 25.12 0.00 0.00 93.03 DALI + PT Reabilitare Liceul N Lenau HCL 415/2009 35.12 25.12 10.00 DALI + PT Reabilitare C.D.Loga HCL 414/2009 30.01 30.01 [orar + PT Reabilitare Liceul JL Calderon HCL 413/2009 27.52 27.52 DALI + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 25.50 25.50 Capitolul 66.02 Sănătate 1,359.09 0.00 12.10 0.00 0.00 _1,346.99 66.02.06 Spitale 1,359.09 0.00 12.10 0.00 0.00) 1,346.99 A. Lucrări în continuare 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 Construcţie Centru MRF, HCL 54/2004, 306/2006 15.50 15.50 B. Lucrări noi 560.00, 0.00 12.10 0.00 0.00 547.90 Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr. Victor Babes HCL 11/2009,HCL 23/2010 COFINANTARE 460.00 12.10 447.90 PT+ Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU 100.00 0.00 Timisoara HCL303/2009 COFINANTARE 100.00 C. Dotări independente şi alte investiții 783.59 0.00, 0.00 0.00 0.00 783.59 Dotari independente 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00 Dotări 84.00 84.00 Achiziţie Stație de monitorizare hemodinamică la UMF '"V. Babeş", HG 1168/2010 200.00 200.00 Studii şi proiecte 280.00 0.00 0.00 0.00; 0.00 280.00, SF+PT Extindere corp B sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul LL. Turcanu 280.00 280.00 Cheltuioli de expertiza , proiectare si 219.59) 0.00 0.00 0.00 000) 219.59 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 99.59 Venerice Sir.Marasesti nr.5 99.59

ALTE FOND FOND DE = BUGET] DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de 60.00 Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu", Timişoara Str. L.INemoianu nr 3 60.00 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu 60.00 60.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 8,800,27 125.20j 1,500.00 0.00) 1,700.00, 5,475.07 67.02.05.01 Sport 198.40 0.00 0.00 0.00 0.00 E C. Dotări independente şi alte investitii 198.40 0.00 0.00 0.00 0.00 198.40 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09) 0.00 0.00 Studii şi proiecte 198.40 0.00 0.00 0.00 0.00 198.40 DM + PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere Sala C. Jude 198.40 198.40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 8,601.87 125.20| 1,500.00 0.00| 1,700.00j 5,276.67 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone . : verzi, baze sportive şi de agrement (Gradina : : Zoologica și Botanica) 1,625.20;.: 125.20 0:00 0.00 0.00. 1,500.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,500.00 Cladire educationala multifunciionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 1,500.00 0.00 1,500.00 C. Dotări independente şi alte investiții 125.20 125.20 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dotări independente 125.20 125.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotari 125.20 125.20 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67:02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone E EI i verzi, baze sportive şi de agrement. -6,976.87|: 000| :1,500.00 3,776.67 A. Lucrări în continuare 1,466.48 0.00 0.00 0.00 700.00 766.48 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 488/2006 1,433.48 700.90 733.48 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 33.00 33.00 B. Lucrări noi 3,617.46 0.00) 1,500.00 0.00) 1,000.00| 1,117.46 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 250.23 0.00 250.23 Modernizare Scuar Paun Pincio (Sf. Nicolae) HCL 488/2007 288.95 288.95 Reamenajarea şi modernizarea Grădina Botanică, HCL 181/2007, 430/2007 100.00 100.00 Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 15.08 15.08 Reamenajare Parcul Justiţiei, HCL 485/2007 100.00 0.00 100.00 Modernizarea Parcului Stadion, HCL 32/2008 0.30 0.30 Modernizarea Parcului Studențesc, HCL 33/2008 0.30 0.00 0.30 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 1,002.60 1,000.00 2.60 Modernizarea Parcului A. Mocioni (ILSA), 554/2008 10.00 10.00 Modernizare Parcul Alpinet, HCL 34/2008 10.00 10.00 PT Amenajare Zona verde Strada Eternității, HCL nr. 555/2008 60.00 60.00 PTAmenajare zona verde Zona Dambovita - lon Barac, HCL nr. 552/2008 60.00 60.00 PT Amenajare Zona verde Bulevardul |. Budai Deleanu, HCL nr. 306/2009 20.00 20.00 Reamenajare Parcul Lotusului, HG 1168/2010 209.00 200.00 Reamenajare şi modernizare Parcul Copiilor "lon Creangă”, HCL 305/2009 1,500.00 1,500.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,892.73 0.00 0.00 0.00 000| 1,892.73)

ALTE D DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT | LocuNTE | | LOCAL Dotări independente 195.75 0.00 0.00 0.00 0.00 195.75 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL 7/2009 195.75 195.75 Studii şi proiecte 1,696.98 0.00 0.00 0.00 0.00, 1,696.98 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 100.00 100.00 Reactualizare S.F.+PT+PUZ "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţia de compostare deşeuri vegetale” aprobat prin H.C.L. nr. 12/2009 257.92 257.92 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâitei 150.00 150.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea 50.51 Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 : 60.51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 6a.51 0.00 0.00 50.51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. intrarea 60.51 Sabinei nr 1, 2, 3 si Str, Muzicescu nr. 12 7 60.51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 60.51 0.00 0.00 6051 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul 59.01 Dambovita nr. 80 59.01 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 413.90 0.00 0.00 43.90 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str, 43.90 Orion 43.90 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43.40 0.00 0.00 43.40 [SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 28.92 28.92 SF+ PT Amenajare loc de joacă şi canisită str. Mureş 43.90 43.90 Amenajament silvic 24.99 24.99 DALI + PT Reamenajare Parcul Rozelor 103.00; 0.00 0.00 103.00 DALI + PT Reamenajare Parcul Jusiitiei 103.00 0.00 103.00 Drepturi de autor asupra DTE + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor |. Creanga 350.00 0.00 350.00 DALI+ PT Reamenajare Parcul Aipinet 103.00 0.00 103.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 362.40 0.00 0.00 0.00 0.00 362.40 68.02.06 Asistenta sociala'pentru familie si copii 0.00 000 000 000 0.00 0.00 68.02.06 Centrul pentru voi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.02.15.01 Centru comunitar 287 40| 0.00 0.00 0.00 0.00 287.40 C. Dotări independente şi alte investiții 287.40 0.00 0.00 0.00 0.00 287.40 Dotări independente 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00, Dotări 58.00 58.00 Studii şi proiecte 229.40 9.00 0.00 0.00 0.00 229.40 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanitor nr.2 41.00 41.00 DALI+PT Reabilitare si mansardare Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 80.40 80.40 DALI+PT Reabilitare Camin pentru persoane varstnice 100.00 100.00 Expertiza tehnica pentru reabilitare cladire str.Plavosin nr.21 8.00 8.00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C Dotări independente şi alte investiții 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotari 0.00 0.00

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL Studii şi proiecte 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost 75.00 75.00 | 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare | 55 523.06| 21,319.37| 4,140.13| 1,800.00| 3,577.39| 34,791.17 70.02.03:Locuinţe 24,764.63|: 21,091.63 119.00[:1,800.00 0.00| : 1,754.00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 24,264.63| 21,091.63 119.00| 1,800.00 0.00 1,254.00 A.Lucrări în continuare 21,091.63 21,091.63 0.00 0.00, 0.00 0.00 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 1009.75, _1,009.75 0.00 Reabilitare termică sir. 1 Decembrie 1918, nr.20 53.06 53.06 0.00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A 100.08 100.09 0.00 Reabilitare termică str. Ziatna, nr.8 142.16 142,16 0.00 Reabilitare termică str. Petre Râmneantu, nr. 6 53.72 53.72 0.00 Reabilitare termică Calea Ai. loan Cuza, nr.8 686.52 686.52 0.00 Reabilitare termică Calea Torontalului, nr.13 1,159.85| 1,158.85 0.00 Reabilitare termică Aleea F.C.Ripensia, nr.10-12 1,051.54| 1,05154 0.00 Reabilitare termică Bv. General Dragalina, nr.42 324.66 324.66 0.00 Reabilitare termică Str.Burebista, nr.10 167.64 167.64 0.00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 1,312.90| 1,312.90 0.00 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 433.80 433.80 0.00 Reabilitare termică intrarea Zenit, nr. 8 58.33 58.33 0.00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 820.34 820.34 0.00 Reabilitare termică str. Salciei, nr.2, sScA 78.73 78.73 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 18 383.17 383.17 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 275.67 275.67 0.00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 315.83 315.83 0.00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 331.13 331.13 0.00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl, 94 269.28 269.28 0.00 Reabilitare termică str. Verde, nr. 10, bl 130 285.32 285.32 0.00 Reabilitare termică str. Leandrului, nr. 21, bl. 21 190.25 190.25 0.00 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 253.96 253.96 0.00 Reabilitare termică str. Gh. Ostrogovich, nr.18, bl. 103 183.13 183.13 0.00 Reabilitare termică str. Răsăritului , nr. 10 125.99 125.99 0.00 Reabilitare termică str. Titan nr. 9, sc. B+C 595.86 595.86 0.00 Reabilitare termica str. Titan nr. 6, sc. AB, Tapia nr. 13, sc. C 718.07 716.07 00 Reabilitare termică str. Golescu nr. 8 270.31 270.31 0.00 Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99 236.06 236.06 0.00 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 331.98 331.98 0.00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 320.12 320.12 0.00 Reabilitare termică str, Versului, nr. 6 151.12 151.12 0.00 Reabilitare termică str. Nicolae llieşu, nr.8 262.83 262.83 0.00 Reabilitare termică str. Orion, nr.2 320.80 320.80 0.00 Reabilitare termică str. Balanței, nr.18 726.39 726.39 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 27 398.15 398.15 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 404.42 404.42 0.00 Reabilitare termică Bv, Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 555.10 555.10 0.00 Reabilitare termică str. Diaconu Coressi nr. 119, bl.3 415.77 415.77 0.00 Reabilitare termică str. Dr. fon Mureşan nr. 107 133.18 133.18 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 248.81 248.81 0.00

ALTE FOND j DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010| SURSE RUL MENT LocuINTE CREDITE |. LOCAL Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 41157 411.57 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 314.05 314.05 0.00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 280.74 280.74 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 169.42 169.42 0.00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 218.93 218.93 0.00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 235.52 235.52 0.00 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 1010.10] 1,010.10 0.00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 6 179.99 179.99 0.00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 1 89.43 89.43 0.00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 244.22 244.22 0.00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 605.98 605.98 0.00 Reabilitare termică str. Socrate, nr.15, sc.A+B 298.23 298.23 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 522.03 522.03 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 357.63 357.63 0.00 B. Lucrări noi 2,790.00 0.00 0.00] 1,800.00 990.00 PT+ Execuiie Locuinte sociale str. l.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1,800.00 1,800.00 0.00 |Reabi itare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 0.00 0.00 000| Reabilitare termică Aleea Cristaluiui, nr.1, bl. 74 0.00 0.00 0.00) Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 0.00 0.00 10.00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0.00 0.00 10.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 10.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică sir. Ana lpătescu, nr. 9 10.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+*B 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică P-ţa Bihor, nr.14 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termica la 82 obiective 820.00 0.00 820.00 C. Dotări independente şi alte investiții 383.00 0.00 119.00 0.00 264.00| Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 383.00 0.00 119.00 0.00 264 00| Asistenta tehnica la 72 imobile 383.00 119.00 264.00 70.02.03.30 Alte servicii în domeniul locuintelor 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 C. Dotari independente si alte investitii 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00, Dotari 353.00) 0.00, 0.00 9.00 0.00 353.00) Dotari Sala Olimpia Complex Bega 353.00 353.00 Studii si proiecte 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.00 SF + PT cimitir C. Buziasului racord canalizare si retea canalizare 22.00 2200 SF + PT cimitirul Saracilor nr.7(constructie casa funerara bransament utilitati, camera frigorifica) 9.00 9.00 SF + PT cimitir C.Stuparilor racord canalizare si retea canalizare 16.00 _

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL SF + PT cimitir R.Sirianu racord canalizare si retea canalizare 16.00 16.00 SF + PT cimitir C.Sagului racord canalizare si retea canalizare 28.00 28.00 SF + PT cimitir C.Lipovei racord canalizare si retea canalizare 28.00 28.00 SF + PT cimitirul nr.8 Amurgului 28.00 28.00 79.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări 19,116.35 0.00 0.00 0.00[- 3,577.39| 15,538.96 hidrotehnice. 70.02.05.01 Alimentări cu apă 19,116.35 0.00 0.00 0.00; 3,577.39| 15,538.96 A. Lucrări în continuare 14,412.92 0.00 0.00 0.00 500.00| 13,912.92 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007 340.00 0.00 340.00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007, 50.00 0.00 50.00 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa ll, HCL 281/2007 6.56 0.00 5.66 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a Il-a, HCL 178/2007 465.00 465.00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 134.88 0.00 134.88 Viabilizare terenuri cu utilitati, Zona Armoniei nr.4- & TMS, HCL 488/2007 89.48 89.48 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 104.80 0.00 104.80 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 21.34 21.34 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 256.05 0.00 256.05 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 1,222.59 1,222.59 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 189.67 188.67 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 5.36 5.36 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal), HCL245/2008 5.09 0.00 5.09 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 440.00 0.00 440.00 Alimentări cu apă industrială fântâni ornamentale şi zone verzi, HCL 280/2008 915.00 0.00 500.00 415.00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 3,232.00 0.00 3,232.00 Extindere retele apa-canai zona Blascovici 513/2008 1,225.00 1,225.00 Extindere retele apa-canai Plopi-zona Repin 514/2008 1,530.00 1,530.00 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 1,675.00 1,675.00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 1,205.00 1,205.00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 1,300.00 1,300.00 B. Lucrări noi 4,122.43 0.00 0.00 0.00; 3,077.39) 1,045.04 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009 101.44 101,44 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 2,203.00 0.00 2,200.00 3.00 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 860.00 860.00 Extindere rețele apă-cartier Ghiroda, 558/2008 878.49 877.39 1.10 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 15.00 15.00

| ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009 24.00 0.00 24.00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 24.00 0.00 24.00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2008 15.50 0.00 15.50 Extinderi retele apa cana! Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009 1.00 0.00 1.00 C. Dotări independente şi alte investiții 581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.00 SF Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll 98.00 0.00 98.00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et! 75.00 0.00 75.00 SF Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric 122.00 0.00 122.00 SF Reabilitare conducta apa strada Uzinei 75.00 0.00 75.00 SF Alimentari cu apa potabila. Fantani publice forate. 6.00 6.00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 25.00 25.00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et Il 75.00 75.00 SFReabilitare retele apa canal str. C. Brancoveanu 10.00 10.00 SF Reabilitare retele apa canal str.V. Hugo - str. Alunis 10.00 10.00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 85.00 85.00 10.02.06:luminat public şi electrificări rurale 7,496.00 0:00|..1,555.00 000 0.00| 5,9410 A. Lucrări în continuare 7,496.00 0.00| 1,555.00 0.00 0.00, 5,941.00 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 3,850.00 805.00 3,045.00 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3,646.00 750.00 2,896.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) per Alimentare cu gaze naturale localități 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 (C. Dotări independente şi alte investiții 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii si proiecte 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 SF extindere si intregire retele gaze naturale 20.00 20.00 70.02.50; Alte: servicii: în: domeniile: lacuințelor; 14,231.08 227.74|.2,466.13 0.00 0.00| 11,537.21 serviciilor şi dezvoltării comunăle: A. Lucrări în continuare 5,800.00 0.00 53.00 0.00 0.00| 5,747.00| Reabilitare P-ţa losefin, HCL 414/2002, HCL | 350/2009 3,000.00 0.00 3,000.00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 158/2007 2,800.00 53.00 2,747.00 B. Lucrări noi 1,533.13 0.00 913.13 0.00 0.00 620.00| PT Reabilitarea ansamblului urban Interbelic Corso HCL 302/2009 913.13 913.13 0.00 Cofinantare Amenajarea malurilor Canalului Bega 300.00 300.00

ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL Finalizare "Centrul Cultural Sârbesc” în cadrul noului sediu al USR, HG 1168/2010 20.00 20.00 Cofinanţare Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbrăviţa 300.00 300.00 C. Dotări independente şi alte investiții 6,897.95 227.74| 1,500.00 0.00 0.00) 5,170.21 Dotări independente 249.68 158.42 0.00 0.00 0.00 91.26 website pentru Proiect - Transferul de actiuni(activitati) in cadrul mobilitatii durabile pentru regiunile europene-PIMMS Transfer 9.00 9.00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni 10.86 10.86 Dotari URBANISM 158.42 158.42 0.00 Dotari directia MEDIU 71.40 71.40 Studii şi proiecte 6,648.27 69.32j 1,500.00 0.00 0.00| _5,078.95 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 377.20 0.00 377.20 Studiu de oportunitate şi Cerere finanțare pt."Sistem de informare şi comunicare faci! pentru cetățeni" 117.80 117.80 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 77.10 77.10 Studiu de oportunitate , PUZ, SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC 5627.00 627.00 SF Centru Regional Intermodal de Transport 90.00 0.00 90.00 SF+PT trafic management si supraveghere video 500.00 500.00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal ta nivelul Polului de 135.00 135.00 DALI + PT Sistem agro-logistic integrat 330.00 330.00 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega 510.00 0.00 510.00 Documentatie topo cadastrala pentru PUZ zona malurilor Canalului Bega 176.00 176.00 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 917.60 0.00 917.60 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 315.00 315.00 SF Modernizare retele edilitare zona Soarelui 10.00 10.00 SF Modernizare retele edilitare zona Traian 10.00 10.00 SF Modernizare retele edilitare zona Stadion 10.00 10.00 SF Modernizare retele edilitare zona Calea Sagului Vest 10.00 10.00 Studiu de impact privind amenajarea unei piete volante in Freidorf 14.80 14.80 Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara 34.16 34.16 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 50.77 59.77 Cartarea radioactivitatii in zona Timisoara 73.00 73.00 Cartarea privind metale grele din Municipiul Timisoara 73.00 73.00 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 22.02 22.02 SF+PT Reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat str. Negoiu 8.50 8.50 PUG Digital + studii necesare 1,500.00 1,500.00 0.00 Consultanta intocmire PUG 65.00 65.00 PUZ Piata 700 150.00 0.00 150.00

ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL Studiu Modelare 3D cladire Primaria Municipiului Timisoara 69.32 69.32 0.00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol i Nr.23 100.00 100.00 SF+ PT Spațiu depozitare arhivă şi utilități la Parc| Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 225.00 225.00 PUZ Viabilizare teren pentru c-ții ANL Calea Moşniței 50.00 50.00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 127.70 0.00 0.00 0.00 0.00 127.70 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 127.70 0.00 0.00 0.00 0.00! 127.70 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.09 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 127.70 0.00 0.00 0.00 0.00 127.70 Dotări independente 117.70 0.00 0.00 0.00 0.00 117.70 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara 117.70 117.70 Studii şi proiecte 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00, SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciclare a deseurilor rezultate din constructii si dernolari 10.00 10.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 7,028.69 0.00 0.00 0.00 298.88| _6,729.81 81.02.06 Energie termică 7,028.69 0.00 0.00 0.00 298.8B8| 6,729.81 A. Lucrări în continuare 5,797.25 0.00 0.00 0.00 0.00| 5,797.25 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 5,797.25 0.00 0.00 0.00 5,797.25 Reiehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2008 979.26 979.26 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT| Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 963.28 963.28 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCl. 288/2008 54.75 54.75 Reabilitare RTS cartierul Calea Sagului , HCL 292/2008 102.22 102.22 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHClL 289/2008 121.40 121.40 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 154.01 154.01 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 111.28 111.29 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 92.41 9241 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 251.27 251.27 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 88.93 88.93 Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL. 167/2004 36.15 36.15 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1,811.50 1,811.50 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 480.43 480.43 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 185.87 185.87 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL 30/2007 290.93 290.93 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 73.55 7355 B. Lucrări noi 308.88 0.00 0.00 0.00 298.88 10.00 10

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind 308.88 298.88 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2008 C. Dotări independente şi alte investiții 922.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotări independente | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 922.58| 0.00 0.00 0.00 0.00 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor 10.00 SF Modernizare RTS zona Ii. Brad 10.00 SF Modernizare RTS zona Calea Aradului Vest 10.00 SF Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 10.00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est 10.00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor 10.00 SF Modernizare RTS zona Soarelui - Buziasului 10.00 SF Modernizare RTP zona izlaz 10.00 SF Modernizare RTP str. Letea 10.00 SF Modernizare RTP str. Eternitatii 10.00 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 822.56 Capitolul 84.02 Transporturi 37,024.88 0.00 834.31 0.00| 14,423.73 84.02.03. Transport rutier. 37,024.88 0.00 634.31 0.00[. 14,423.73 84.02.03.02 Transportul în comun 4,368.79 0.00 0.00 0.00 0.00, 4,368.79 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 B. Lucrări noi 1,535.57 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,535.57 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 1, Dir. Stefan cel Mare HCL 473/2009 543.63 543.63 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin HCL 474/2009 21.00 21.00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, Calea Buziasului HCL 475/2009 30.00 30.00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 476/2008 21.00 21.00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul TȚimişoara, traseul 5 Calea Bogdanesiilor HCL 472/2009 21.00 21.00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor! stradale în municipiul Timişoara, traseul 6 Str. Avram imboane , Str. Spitalul Nou HCL 471/2009 HCL 18.00 18.00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str.Ana Ipatescu, V.Hugo, Str.Aiunis,Str.Drubeta, HCL 470/2009 HCL 473/2009 28.00 28.00 Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealui, HCL 469/2009 HCL 473/2009 26.00 26.00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, str. Polona, HCL 468/2009 411.94 411.94 Linie de troleibuz pe sfr. Lidia, HCL nr. 252/27.10.1998 215.00 215.00 Amenajare parcare Str. Labirint 200.00 200.00 C. Dotări independente şi alte investiții 2,833.22 0.09 0.00 9.00 0.00, 2,833.22 Dotări independente 1,375.00 9.00 0.00 0.00 0.00, 1,375.00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 11

ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL Tramvaie folosite 850.00 850.00 Achizitii tramvaie noi 50.00 50.00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 475.00 0.00 0.00 0.00 475.00 Achizitii refugii calatori 475.00 475.00 Studii şi proiecte 1,458.22 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,458.22 Studii si proiecte Primarie 215,10 9.00 0.00 0.00 0.00 215.10) Studiu de exiindere a retelei de transport public local si metropolitan 119.00 119.00 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şi organizării parcării publice în mun. Timişoara 96.10 96.10 Studii si proiecte RATT 1,243.12 0.00 0.00 0.00 0.00] 1,243.12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285.60 285.60 SF Amenajare alveole 50.00 50.00 SF + PT Statie intermodala Dambovita 104.21 104.21| SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița 298.00 298.00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda 279.00 279.00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 70.00 70.00 SF+PT Extindere linie cale Moşnița 156.31 0.00 156,31 [84.02.03.01 Drumuri şi poduri 10,914.65 0.00 0.00 0.00, 6,649.13) 4,265.52 |A. Lucrări în continuare 9,249.35 0.00 0.00 0.00, 6,649.13) 2,600.22| Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 9,249.35 0.00 6,649.13| 2,600.22 B. Lucrări noi 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 Consolidare Pod Uzina de Apă, HCL 22/2005;HCL 396/2009 510.00 510.00 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 10.00 10.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,145.30 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,145.30| Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 Studii şi proiecte 1,145.30 0.00 0.00 0.00 0.00| _1,145.30 Expertiza Podul Stefan cel Mare 65.00 65.00 Expertiza Podul Muncii 112.00 112.00 Expertiza Podul Tinereţii 81.30 61.30 Expertiza Podul Michelangelo 12.00 12.00 SF.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello 760.00 760.00 Expertiza Podul Eroilor 135.00 0.00 135.00 RER Străzi 15,620.44 0.00 160.31 0.00| 7,774.60) 7,685.53 A. Lucrări în continuare 12,088.13 0.00 0.00 0.00 7,774.60| 4,313.53 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 335.20 0.00 335.20 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 815.78 815.78 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 20.47 0.00 20.47 [Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 295.22 0.00 295.22 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 511.81 0.00 511.81 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 1,229.75 0.00 1,229.75 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 474.60 0.00 474.60 0.00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 389.02 0.00 389.02 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 229.10 229.10 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCl. 160/2008 3,077.94 2,601.00 476.94 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCl. 467/2009 4,899.00 4,699.00 0.00 Modernizare B-dul L.Rebreanu 10.24 10.24 B. Lucrări noi 2,216.11 0.00) 0.00 0.00 0.00) 2216.11) Modernizare str.Closca si extindere HCL 159/2008 2.70 2.70 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 332.20 332.20 PT+ Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 32.87 32.87 12

ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL Cofinantare Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 353/2009 350,00 0,00 350,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 250,23 250,23 Amenajare zana Polona HCL 466/2009 510,50 510,50 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 737,61 737,61 C. Dotări independente şi alte investiții 1.316,20 0,00 160,31 0,00 0,00| 1.155,89 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte | 1.316,20 0,00 160,31 0,00 0,00) 1.155,89 SF Modernizare şi extindere blv. Sudului HCL 26/20 342,19 342,19 SF+PT Amenajare str. Brazilor 20,00 20,00 SF+PT Amenajare zona Polonă 24,25 24,25 ISF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 40,00 40,00 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 18,00 18,00 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,85 72,85 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 149,10 149,10 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară 71,00 71,00 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 48,10 48,10 S" ?T Reamenajare geometrie intersecție P-ta Băicescu 36,90 36,90 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30,80 30,90 Alte studii şi proiecte drumuri 0,10 0,00 0,10 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare strada Cloşca şi extindere 223,00 223,00 Actualizare SF Reabilitare str. Vacarescu intre b-dul Regele Carol si Splaiul T. Vladimirescu 60,15 0,00 860,15 Studiu de oportunitate ,SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 179,66 160,31 19,35 84.02.50. Alte cheltuieli in domeniul 6.121,00 0,00 474,00 0,00 0,00| 5.647,00 transporturilor : 1 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 C.Dotari independente si alte investitii 8.121,00 0,00 474,00 0,00 000| 5.647,00 Dotari independente 6.121,00 0,00 474,00 0,00 0,00) 5.847,00 mijloace de transport HCL 47/2004 6.121,00 474,00 5.647,00 DIRECTOR ECONOMIC SMARANDA FHARACICU / 13

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL 2010 Anexa nr.1 cu amendamente DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand TOTAL VENITURI 1 00.01 582.552,63 11513,00 654.065,63 VENITURI PROPRII 2 [4802 494.492,00 0,00 494.492,00 [1. VENITURI CURENTE 3 612.023,00 7.182,00 619.205,00 A. VENITURI FISCALE 4 [00.03 575.043,00 7.182,00 582.225,00 A. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 306.185,00 0,00 306.185,00 AT1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA s& |00.05 3.034,00 0,00 3.034,00 PERSOANE JURIDICE impozit pe profit 7 01.02 1.594,00 0,00 Impozit pe profit de la ageniii economici B 01.02.01 15924.00 0,00 1.594,00 Impozit pe venit s [03.02 "1.440,00 0,00 a Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 10 03.02.18 1.440,00 0,00 1.440,00 personal A12. ÎMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 11 [00.06 300.700,00 0,00 300.700,00 PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 04.02 300.700,00 0,00 300.700,00 Cole defalcate din impozitul pe venit 13 [040201 299.951,00 0,00 299.951,00) Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale T4 [04.02.04 749.00 0.00 749,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 [00.07 2.451,00 0,00 2451 E Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 (05.02 2.451,00 0,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 2 STEI 0,00 2.451 A A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 35.181,00 0,00 99.181,00 Impozite si taxe pe proprietate 19 07.02 99.181,00 0,00 99.181,00: Impozit pe cla 20 [07.02.01 84.947,00 0,00 84.547,00 Pagina 1 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program i influenta Program rectificat rand [Impozit pe cladiri - PF 21 [07.02.0101 84.947,00 000 84.947,00 impozit pe terenuri 22 07.02.02 7 10.260,00 0,00 10.260,00 impozit pe terenuri - PF 23 07.02.02.01 10.260,00 0,00 10.260,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte 24 07.02.03 3.837,00 0,00 3.837,00 taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate TU 25 07.02.50 137,00 0,00 137,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 00.10 167.801,00 7.182,00 174.983,00 Sume defalcate din TVA 27 11.02 137.434,00 7.182,00 144.616,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 28 11.02.02 137.254,00 6.762,00 144.016,00 comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 180,00 420,00 600,00) Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 30 |1202 659,00 0,00 659,00) Taxe hoteliere ST [12.02.07 658,00 0,00 659,00 Taxe pe servicii specifice 32 15.02 378,00 0,00 378,00 Impozit pe spectacole 33 15.02.01 215,00 0,00 215,00 Alte taxe pe servicii specifice 34 15.02.50 183,00 0,00 163,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 35 16.02 29.330,00 0,06 29-330,00 desfasurarea de activita Taxa asupra mijloacelor de transport 36 |16.02.02 21.361,00 0,00 "21.361,00 37 16.02.02.01 17.381,00 0,00 17.361,00 38 16.02.02.02 4.000,00 0.00 4.000,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 39 16.02.03 81,00 0,00 81,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 40 18.02.50 7.888,00 0,00 7.888,00 desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 1.876,00 0,00 1.876,00 Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 1.876,00 0,00 7 1.876,00 | Alte impozite si taxe 43 [18.02.50 m 1.876,00 0,00 1.876,00 C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 36.980,00 0,00 36.980,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE “ 45 [00.13 22.868,00 0,00 22.868,00 Venituri din proprietate 30.02 21.728,00 0,00 21.728,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 18855.00 0,00 18.855,00 Venituri din dividende 48 30.02.08 2.873,00 0,00 2.873,00 Pagina 2/ 10

mm] DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand Venituri din dividende de la alti platitori 49 2873.00 0,00 Venituri din dobanzi T 50 31.02 1.140,00 0,00 1.140,00 Alte venituri din dobanzi 7 51 31.02.03 1.140,00 0,00 1.140,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 52 00.14 14.112,00 0,00 14,112,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 53 33.02 519,00 0,00 519,00 54 33.02.08 1,00 0,00 1,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 55 33.02.10 280,00 0,00 280,00 crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 33.02.12 m 218,00 0,00 216,00 Venituri din recuperarea cheltuiel or de judecata, imputatii si despagubiri 57 33.02.28 22,00 0,00 22,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de pe "58 3402 2.448,00 0,00 2.448,00 Taxe exrajudiciare de timbru 59 |34.02.02 2.448,00 0.00 2.4480 Amenzi, penalitati si confiscari 60 35.02 8.994,00 0,00 8.994,08 [Venituri amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispoziiiilor legale 51 35.02.01 8.854,00 0,00 8.954,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de 82 35.02.02 17,00 0,00 17,00 impozite si taxa Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 83 35.02.03 1,00 0,00 1,09 constatate odata cu confiscarea potrivitlegii Alte amenzi, penalitati si confiscari TU 64 35.02.50 22,00 0,00 22,00 Diverse venituri 65 36.02 1.805,00 0,00 1.805,00 Alte venituri E TI "| 86 |36.02.50 1.805,00 0,00 1.805.00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 346,00 m 0,00 346,00 Donaiii si sponsorizari 68 |37.02.01 "346,00 0,09 346,00 H. VENITURI DIN CAPITAL 69 00.15 20.249,00 0,00 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 70 39-02 20.249,00 0,00 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice TI 39.02.01 19,00 0,00 19,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 2 39.02.03 8.800,00 3.00 FI 8.800,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 73 39.02.07 11.430,00 0,00 11.430,00 TV. SUBVENTII 74 00.17 50.280,63 4.331,00 54.611,63 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 0018 50.280,63 4.331,00 54.611,63 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 m 47.133,63 4.331,00 51. 464,63 Pagina 3 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat A. De capital 7.500,00 0,00 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 78 42.02.12 7.500,00 0,00 7.500,00 B.Curente [79 39.633,63 4.331,00 43.364,63 Subve 80 42.02.32 21.769,00 4.331,00 26.1 00,00 combustibili Sprijin financiar pentru constituirea familiei 81 42.02.33 1.312,00 0,00 1.312,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combusiibil petrolier "82420234 161,00 0,00 161,00 Trusouri pentru nou nascuti TU 83 42.02.36 330,00 0,00 330,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanata 84 42.02.41 4.561,83 0,00 4.561,63 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale catre achitarea | 85 42.02.46 115%000| _ 0,00 11.500,00 obligatiilor restante ale centralelor de termoficare Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 45.02 3.147,00 0,00| 3.147,00 Fondul European de Dezvoltare regionala m 87 45.02.01 969,00 0,00 369,00 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 88 45.02.0101 910,00 0,00 510,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriari 89 45.02.01.02 "59,00 0,00 59,00 Fondul Social European 90 [45.02.02 2.178,00 0,00 2.178,00 Sume primite in contul plaiilor efectuate in anul curent 91 45.02.02.01 1.782,00 0,00 1.782,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 92 45.02.02.02 396,00 “ 0,00 396,00 TOTAL CHELTUIELI 93 50.02 682.552,63 11.513,00 694.055,83 CHELTUIELI CURENTE 94 [01 584.129,92 11.046,00 595.175,92 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85110 - 193253,24| 1.507,30 194760,54 | 98 |20 "228.710,89 1,30 228.709,59 TITLUL Il DOBANZI 97 30 19.800,00 -47,00 19.753,00 TITLUL IV SUBVENTII TI 98 40 98.455,00 4.331,00 102.786,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 51 1.792,47 0,00 1.792,47 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100 [55 15.002,60| 0,00 15.002.680 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 101 56 3.152,43 0,00 3.152,43 TITLUL IXASISTENTA SOCIALA 102 [57 22.559,29 5.256,00 27.815,29 TITLUL XALTE CHELTUIELI 103 1.404,00 0,00 1.404,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 (70 75.192,71 467.00 75.659,71 Pagina 4/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR rand Cod indicator Program initial influenta Program rectificat TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 105 [71 75192,71 75659,71 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE | 106 1 2323000 0.00 23.230,00 LI —- _ | Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 107 |50.02 70.683,97 -547,00 70.136,97 Autoritati publice si actiuni externe TU 108 |51.02 41.890,50 0.00 41.890,50 [CHELTUIELI CURENTE 109 |01 35251,97| 0.00 39.291,97 [TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 110 "10 22.695,18 0,08 22.695,18 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 117 |20 15.996,79 0,00 15.996,79 TITLULXALTE CHELTUIELI 11238 pr 600,00 6.00 600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL E 13 70 2.588,53 0,00 2.598,53 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE OT 7 259853 0,00 2.568,53 Din total capitol 115 [510201 11.890,50 0.00 11.850,50 î16 |51.02.01.03 <1.890,50 0.00 71550 va — vo Alte servicii publice generale 117 54.02 8.993,47 -500,00 EESERTI CHELTUIELI CURENTE 18 [01 278847 -500,00 2.298,47| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII _ 119 [20 "1.006,00 -500,00 506,00, TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 120 |51 179247 5,00 179247 CHELTUIELI DE CAPITAL T 121170 945,00 0.00 945.00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE PT [n 945,00 3.00 945,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 123 [81 m 5.250,00 0,00 5.250,00 Din total capiiol SE CCI ÎN STI GITS 124 [5702.07 5.250.00 0,00 5.250,00 F125 |540210 273737 0.00 "273747 ublice gene 126 [54.02.50 1.006.06 500,00 506.00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 127 55.02 19.800,00 -47,00 19.753,00 CHELTUIELI CURENTE 128 [01 19.800.006 47,00 19.753,00 TITLUL îi DOBANZI 129 [30 18.800,00 "47,00 15.753,00 Pagina 5 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand CHELTUIELI DE CAPITAL 130 [70 0,00 0,00 000 Din total capitol Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 131 [59.02 12.463,40 0,00 12.463,40 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 132 [61.02 12.463,40 0,00 12.463,40 CHELTUIELI CURENTE 133 [01 1267 26| 0,00 11.267,20 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 134 10 7.520,00 0,06 7.520,00 TITLUL BUNURI SI SERVICII : 135 |20 3747.20 0,00 3747,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 138 [8 1.196,20 0,00 118620 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 137 [71 "1.196,20 0,06 1.196,20 Din toial capitol m 18 publica 61.02.03 0,00 12.088,4 51.02.03.04 0.00 12.089,40 61.02.05 0,00 374,00 Pariea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-GULTURALE | 141 [63.02 "208.917,94| 8.102,00 307.015,94 Invatamant 7 142 [65.02 _178.021,94| -494,00 177.527,54 CHELTUIELICURENTE 143 01 177.642,56 -494.00 177.148,56 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144 [10 127.342,00 -494,00 126.848,00 (TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 145 |26 45.937,28| 0,00 45.837,26 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 148 56 _ 2.489,30 0,00 2.489,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - 147 [57 1070,00 "0,00 1.070,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 48 [59 B04,00 0.00 B04,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 [70 379,38 0,00 375.38 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE _ 150 [71 "37938 000| 379,38 [Bine i 157 [650203 77.820,45 0.00 77.82045 152" 3224258 0.00 32342.58 153 65.02.0302 15.577,87 CI 4 154 [65.02.04 35501,71 -494,00 9 Pagina 6/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial influenta Program rectificat Invaiamant secundar inferior 65.02.04.01 3.747,58 0,00 3.747,58 Invatamant securidar superior 156 65.02.04.02 85.974,15 -494,00 85.480,15| Învatarmant profesional 157 |65.02.04.03 5.779,98 0,00 5.779,98 Invatamant postliceal 158 65.02.05 699,78 0,00 698,78 Sanatate 159 [66.02 10.849,01 200,00 11.049,01 CHELTUIELI CURENTE 160 [01 9.765,65 000 9.765,85 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 161 10 4.561,63 0.00 4.561,63 TITLUL BUNURI SI SERVICII 182 20 5.140,39 0,00 5.140,39 | Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 163 58 83,83 0,00| 53,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 16470 1083.36 200,00 1.283,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 185 [71 1.083,38 200,00 128336 Din toial capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 166 66.02.06 5.146,99 20000 5.376,99 Spitale generale 767 |66.02.06.01 5.146,99 200,00 5.318,5 Servicii de sariatale publica EEE 168 56.02.08 5.702,02 0.00 5.702,02 a, recreere si religie 169 |67.02 83.369,76 1.140,00 64.509,76 CHELTUIELI CURENTE 170 [01 58.280,44 540,00 59.230,44 TITLUL 1 CHELTUIELI BE PERSONAL 17110 11782.12 0,00 11.782,12 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 172 [20 7 15.508.852] 840,00 46.848,82 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 173 56 599,50 0,00 599,50 CHELTUIELIDE CAPITAL 174 70 "5.079,32 200,00] 5.278,32 175 |71 5.075,32 200,00 5275=| 175 [67.02.03 17.595,35 400.00 17.956,39 177 [67.02.0304 13783.06 0,06 13783.06 778 |67020306 3873.33 400.00 121333 creative si sportive 178 67.02.05 1541337 740,00 46 153,37) 7 7 180 |67.0205.01 17.778,40 540.00 1231840 187 500 0,90 0.00 Pagina 7 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Program rectificat Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 33.634,87 200,00 33.834,97| Servicii religioase "183 [67.02.06 0,00 0,00 5,00 Affe servicii în domeniile culturii, recresrii si religiei m 184 67.02.50 360,00 0,00 360,00 Asigurari si asistenta sociala m 185 68.02 46.677,23 7.256,00 53.933,23 CHELTUIELI CURENTE 186 [01 46.314,83| 7.256,00 53570,83 TITLUL ICHELTUIELIDE PERSONAL 187 |10 17.803,20 2.001,30 15.804,50 TITLUL BUNURI Sf SERVICII 188 |20 6.822,34 -1,30 6.921,04 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 189 [57 3148528 _ 5.256,00 26.745,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 [70 262,40 0,00 362,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 191 71 362,40) 0,00 362,40 Din toial capitol enia sociala în caz de boli si invali 192 68.02.05 1.189,08 0,00 1.188,08 Asistente sociala în caz de invaliditate 153 [68.02.0502 1.189,08 0,00 T18902| Asistenia 194 |68.02.06 1.838,18 114.00 1.952,18 195 6802171 1.592,85 0.00 1.592,95 196 |68.0215 32.883,02 5.086,50 37.969,52 "| 197 [68.02.1501 30.603,77 5.035,60 35.639, 198 |68.02.15.02 227525 50,90 2.330,15 199 [68.02.50 6.174,00| 2.055,50 8.229,50) Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 200 [69.02 107.891,03 -420,00 107.471,03 MEDIU SI APE | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 201 [70.02 "87.386,33 -420,00| 86.566,33 CHELTUIELI CURENTE TE = 202 foi 34.635,16 -440,00 34195,16 TITLUL T CHELTUIELI DE PERSONAL 20310 125931 0,00 1.259,31 TITLUL II BUNURI SF SERVICII T 204 [20 33375,85 440.00 32535.85 CHELTUIELI DE CAPITAL 7 205 [70 20,00 34791,17 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 206 |71 3477117 20.00 34781,17 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 207 BT 17.880,00 0.00 17588 53| Din totai capitol Pagina 8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand Locuinte 208" |7002.03 4.058,31 0,00 4.058,31 Dezvoltarea sistemului de locuinte 209 70.02.0301 1.254,00 a 0,00 1.254,00 Alte cheltuieli în domeniul locui 210 |70.02.03.30 2.804,31 0.00 2:804,3 Alimeniare cu apa si amenajari hidrotehnice 211 700205 27.867,76 0.00 27.867,76 Alimentare cu apa 212 70.02.05.01 27.867,76 0.00 27.867,76 Huminat public si electrificari rurale 213 70.02.0£ 14.954,00 5,00 14.954,00 Alimentare cu gaze na 214 |70.02.07 20,00 0,00 20.00) Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dez voitarii comunale 215 70.02.50 40.486,26 -420,00 10565 56| Protectia mediului 216 74.02 20.504,70 0,00 20.504,70 CHELTUIELI CURENTE 217 |01 20.377,00 0,00 2037700 TITLUL BUNURI SI SERVCII 218 (20 20.377,00 0,00 20.377,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 219 170 127,70 0,00 127,76 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE _ 220 [71 127,70 0,00 127,70 Joi total capiloi | Sei /britate si gestiunea deseu. 221 74.02.05 20.504,70 0,00 20.504,70| Salubritate 222 [74.02.05.07 10.777,70 5,00 10.777,70 Coleciarea, fratarea si distrugerea deseurilor 223 [74.02.0502 972700, 0.00 9.727,00) Canalizaroa si tratarea apeiorrezidusale 224 740206 0,00 0,08 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 225 75.02 182.596,28 4.378,00 196.974,29 Combustibili si energie 226 81.02 84.001,41 4.331,00 88.332,41 CHELTUIELI CURENTE 227 fot 7727180) 433700 8160260 TITLUL WSUBVENTII OT 228 40 62.269,00 4.331,00 66.600,00 TITLUL TRANSFERURI "229 55 "15.002,60 0,00 15.002,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 230 [70 "672981 0.00 672581 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 231 În 6.725,81 0.00 6.729,81 Energie termica 7 232 [81.02.06 64.007 41 4.331,00 8833241 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.02 Pagina 9/ 10

rr DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand CHELTUIELI CURENTE 234 |0f 288,80 0,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 235 10 189,80 0,00 189,80 TITLUL IFBUNURI SE SERVICII 238 (20 99,00 0,00 99,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 237 70 0,00 0,00 0,00 Din îotal capitol Agriei ultra 238 83.02.03 288,80 0,00 288,50 elor si carantina fitosani 239 83.02.03.03 288,80 0,00 288,80, Transporturi 240 |84.02 108.306,08 47,00 108.353,08 CHELTUIELI CURENTE EZ SIT: 86.386,24 0,00 86.386,24 TITLUL Îl BUNURI SI SERVICII 242 [20 50.200,24 0,08 50.200,24 TITLUL IV SUBVENTII 243 [40 7 36.186,00 0.00| 36 186,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 7 244 "[70 21819,84 47.00 21.566,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 245 [71 TF 21918.84 47,00 21.956,84 Din fotat capitol m : Transport rutiei 246 84.02.03 102.706,08 102.705,08 m [84.02.0307 4.265,52 4.265,52 i 84070302 40.754,75| 20.754,79 249 |84.02.03.03 m 57.685,77 57.685,77| iransporturi, 7 250 [84.02.50 | 5.600,00 5.647,00) Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 251 [96.02 0,00 5,00 m 0,00] REZERVE 252 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 7 253 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 254 99.02 0,00 0,00 0,00 rroma A PRIMAR WI DIRECTOR ECONOMIC DR.ING. a EC, SMARANDA HARACICU Ă Pagina 10/ 10

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET 2010 BUGET VENITURI PROPRII Si SUBVENTII Anexa nr.3 cu amendamente lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial influenta Program rectificat TOTAL VENITURI 1 00.01 27.748,33 28.091,06 Î. VENITURI CURENTE TU 2” [00.02 23.842,33 342,73 24.185,06 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 23.842,33 342,73 24.1 85,06| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.512,00 0,00 1.512,00 Venituri din proprietate 5 30.10 1.512,00 0,00 , 1.512,00 Venituri din concesiuni si închirieri 6 30.10.05 1493.80 0,00 1.493,80. 7 [30.10.50 18,20 0,00 18.20 8 00.08 22.330,33 342,73 22.673,06 s" 133.10 17.924,27 102,47 18.026,74 Taxe si alte venituri in invatamant 10 33.10.05 2.250,00 102,47 2.352,47 Venituri din prestari de servi 7 11 33.10.08 500,00 0,00 500,00 12 33.10.14 12.835,00 0,00 12.835,00 13 33.10.16 40,00 0,00 40,00 14 [33.10.17 27,06 0,00 27,00 specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si 15 33.10.18 251,00 0,00 251,00 sportive Alte venituri din prestari de servcii si alte activitati 16 |33.10.50 2.021,27 0,00 2.021,27 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 17 |34.10 1.885,00 0,00 1.889,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 18 34.10.50 1.889,00 0,00 1.889,00 Amenzi, penalitati si confiscari 19 135.10 m 52,00 5,00 61,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 20 [3510.50 52,00 5.00 61,00 Diverse venituri 21 [36.10 603,80 231,26 835,06 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Pragram initial influenta Program rectificat rand (EET 36.10.50 503,80 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 23 37.10 1.861,26 1.861,26 Donatii si sponsorizari 24 37.10.01 1.825,26 1.825,26 Alte transferuri voluntare 25 37.10.50 36,00 36,00 IL VENITURI DIN GAPITAL 26 [0010 2,00 2,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 27 |38.10 2,00 2,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 28 38.10.01 2,00 2,00 IV. SUBVENTII 29 [00.12 3.904,00 3.904,00 Subventii de la alte administra 30 [43.10 3.504,00 "3.804,00 Subventii pentru institutii publice 31 43.10.09 3.804,00 3.804,00) TOTAL CHELTUIELI 32 498.10 27.748,33 342,73 28.091,06 CHELTUIELI CURENTE 33 "01 26.666,28 287,04 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 34 [10 4.993,08 30,08 4.862.99 TITLUL BUNURI SI SERVICII 35 [20 20.155,59 182,13 20.337,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 368 [51 _ 0,00 135,00 135,00 TITLUL i ASISTENTA SOCIALA 3737 m 1.517,05 1.517,05 TITLUL XALTE CHELTUIELI 38 |59 0,56| 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL ECE T082,05| 55,69 1.137,74 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 1.082,05 "55,69 1.137,74 Pariea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 41 [50.10 3.773,00 0,00 3.773,00 Alte servicii publice generale 42 5410 3.773,00 3.773,00 CHELTUIELI CURENTE 43 [01 3.456,50 3.456,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 2148,43| 214843 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 45 |20 1.308,07 1.308,07 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 |70 316,50 316,50 TI 47| 318,50 316,50 a a persoaneior 48 54.10.10 3.773,00 3.773,00 Pagina2/ 4

mr DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program reciificat rand Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 493 64.10 23.975,33 342,73 24.318,06 Invatamant 50 65.10 20.133,06 197,05 20.330,11 CHELTUIELI CURENTE 51 of 19.664,35 152,04 19.816,39 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 52 10 2.536,65 -30,08 2.506,56 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 53 20 17.122,09 182,13 17.304,22 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 54 57 5,05 0,00 5,05 TITLUL XALTE CHELTUIELI 55 59 0,56 0,00 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 488,71 45,01 513,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 5771 468,71 45,01 513,72 total capitol hr vata:mani prescolar si primar 58 65.10.03 9.788,33 9.788,33 Invatament prescolar m 59 [65.10.03.01 7.515,86 7.515,85 invatamant primar 60 65.10.03.02 2.272,47 2.272,47 invatamani secundar 61 65.10.04 7.104,56 7.117,57| iamant secundar inferior 52 65.10.0401 58,44| 52,08 vatamant securidar superior 63 65.10.04.02 = 5.885,64 Invatamant profesional 64 165.10.04.03 1.178,84 Invatamant postliceal 55 6510.05 1.085,57 Servicii auxiliare pentru educatie 65 [65.10.11 2.338,64 fernafe si can pentru slevi 67 651011.03 2.338,64 uxiliare 68 65.10.11.30 0,00 Sanatate 69 [66.10 "9,00 135,00 135,00 CHELTUIELI CURENTE 70 01 0,00 135,00 135,00 TITLUL VĂ TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 71 51 0.00| 135,00 135,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 72770 5.50] 0.06 0.00 ioiel ce; pn | Servicii me 73 66.10.06 0.0a 135,00 135,0 Spiiale generale 74 66.10.06.01 0,00 135,00 135,0 Cultura, recreere sire 75 67.10 1.862,00 10,68 Pagina 3/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat CHELTUIELI CURENTE 01 1.565,16 1.565,16 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 77 [10 308,00 0,00 308.00 TITLUL Ir BUNURI SI SERVICII 7 78 |20 1257.16 0,00 1.257,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 79170 296,84 10,68 307,52 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Bom 296,84 10,68 307,52 Bin total capitol Servicii cu 87 67.10.03 1.862,00 10,68 1.873.686 Institutii publice de spectacole si concerte 82 67.10.03.04 1.252,00 10,68 1.262,68 Case de cultura 83 |67.10.03.06 610,00 0.00 610,00 Alie servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 84 [671050 0,00 0,00 0.00 Asigurari si asistenta sociala 85 68.10 1.980,27 0,00 1.980,27 CHELTUIELI CURENTE 86 [ot 1.880,27 000 1.880,27 TITLUL SI SERVCII m 87 20 468,27 0,00 468,27 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 88 |57 151200 0,00 1.512,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 |70 0,00 0,05 0,00 Din tolal capitol TI m în caz de bo ali 90 [68.10.05 465,27 „00 168,27| Asistenta sociale în caz de invaliditate 97 |68.10.05.02 468,27 0.00 468,27 Asi i si asistenta sociala 92 68.10.06 1.572,00| 0,00 1512.00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 93 9610 0,00 0,06 0,00 REZERVE TITI TIE 94 |97.10 0,00| 0,00 - 0,00 EXCEDENT 35 [98.10 0,00 0,00 0,06 DEFICIT DIRECTOR [ECONOMIC EC.SMARANDA HARACICU A Pagina 4/4