keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 429/16.10.2015 privind aprobarea cofinanţării costurilor aferente proiectului - „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 429/16.10.2015
privind aprobarea cofinanţării costurilor aferente proiectului - „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 26688/08.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere solicitarea operatorului regional Aquatim S.A.cu nr. 31538/DD-UIP/01.10.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-025976 din data de 01.10.2015;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritara 1 - Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 pentru realizarea proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş";
În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi alin. 4, lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, pe perioada de implementare a investiţiei.

Art.2: Se aprobă contribuţia proprie ce revine Municipiului Timişoara, prin Primăria Municipiului Timişoara, la proiectul "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, din valoarea investiţiei de 9.493.327 EURO (fără TVA) - cheltuieli eligibile pentru Municipiul Timişoara, pentru asigurarea părţii de cofinanţare în cuantum de 0,89%, reprezentând 84.846 EURO (fără TVA) - calculat pe baza cursului Infoeuro, valabil la data emiterii de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare a proiectului.

Art.3: Municipiul Timişoara se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile, pe durata derulării proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara.
Sumele necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul local aferent perioadei de implementare a proiectului.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Audit;
- SC AQUATIM SA. Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Pag. 1 / 3

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE Nr. SC2015 -

R E F E R A T privind aprobarea cofinanţării costurilor aferente proiectului -

„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II” – Municipiul Timişoara,

prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

Aquatim S.A. pregăteşte aplicaţia de finanţare „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II”, din economiile înregistrate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, ca urmare a implementării proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, aprobat de către Autoritatea de Management în anul 2011 şi care este in curs de finalizare a lucrărilor. Aplicaţia din economii a fost depusă la Autoritatea de Management POS Mediu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în vederea aprobării.

Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş- etapa II”, se referă în principal la lucrări de reabilitare reţele apă/canal sau lucrări de interconectare/extindere reţele din Timişoara şi la achiziţii de echipamente de detectare a pierderilor de apa şi de întreţinere a sistemelor de canalizare. Toate lucrările de reabilitare reţele apă/canal sunt executate în intravilanul domeniul public al municipiului Timişoara.

Investitiile propuse pentru Timişoara cuprind: • Reabilitarea Statiei de tratare a apei Bega, strada Rudolf Walter nr.1 Timişoara; • Reabilitare aducţiuni – 0,070 km; • Extindere reţele de distribuţie apă – 3,177 km • Reabilitare reţele de distribuţie apă – 28,110 km; • Extindere reţele de canalizare – 2,454 km; • Reabilitare reţele de canalizare – 0,230 km; • Reabilitare sistem de monitorizare parametri de exploatare reţea apă – 1 buc.; • Echipamente pentru reţeaua de canalizare – 5 buc.; • Contoare de apă rece cu citire la distanţă – 15.023 buc.

Din cele 28 de lucrări/achiziţii echipamente, un număr de 23 au fost executate în perioada 2007-2013 şi au fost cuprinse în aplicaţia de finanţare respectând instrucţiunile Ministerului Fondurilor Europene nr.1/03.04.2014, cu privire la utilizarea alocării disponibile din Fondul de Coeziune Axa 1 POS Mediu 2007-2013 şi instrucţiunea nr. 312/23.04.2015, cu privire la aprobarea proiectelor retrospective/alternative aferente Axei prioritare 1 POS Mediu 2007-2013.

Investiţia „Întregiri reţele apa-canal Municipiul Timişoara Lot 1, Lot 2 şi Lot 3”, pentru care au fost semnate 3 contracte de lucrări pentru fiecare lot în parte, este în curs de execuţie, lucrările urmand a se finaliza în luna octombrie 2015.Programul de investiţii avizează investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Schema de finanţare

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 - POS Mediu, precum şi în urma întocmirii Analizei Cost-Beneficiu şi a Devizului General din Studiul de Fezabilitate, elaborate în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, rezultă faptul că, pentru finanţarea costurilor eligibile aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II”, în valoare de 9.493.327 Euro (fără TVA) – cheltuieli eligibile. Ţinând cont de aspectele de mai sus, pentru investiţiile din Fondul de Coeziune aferente judeţului Timiş se obţine următoarea schemă de finanţare care să asigure viabilitatea proiectului:

Pag. 2 / 3

• Grant nerambursabil UE din Fondul de Coeziune: 78,79% - reprezentând 7.479.993 Euro • Alocare de la Bugetul de Stat: 9,69% - reprezentând 919.727 Euro • Contribuţie Bugete Locale: 0,89% - reprezentând 84.846 Euro • Împrumut bancar contractat de SC Aquatim SA: 10,63% - reprezentând 1.008.761 Euro. Contribuţia proprie ce revine Municipiului Timişoara la proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II” în cuantum de 0,89% din valoarea investiţiei de 9.493.327 EURO (fără TVA) – cheltuieli eligibile aferente Municipiului Timişoara – reprezentînd 88.846 EURO (fără TVA), pentru asigurarea părţii de cofinaţare.(echivalent 377.548 lei, la curs BNR 1 euro =4.4498 lei la data de 20.02.2015)

Finanţarea obiectivelor de investiţii se asigură astfel:

Grant UE: – 33.284.472 lei Buget de stat: – 4.092.601 lei Buget local Timişoara: – 377.548 lei

Credit Aquatim SA: – 4.488.785 lei Total investiţii: – 42.243.406 lei Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal pentru municipiul Timişoara, propunem

spre aprobare cofinanţarea obiectivelor de investiţii cu suma de 377.548 lei(fără TVA), aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II” – Municipiul Timişoara în valoare totală de 42.243.406 Lei(fără TVA). VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA AVIZAT JURIDIC,

FP 53 – 01, Ver. 1 Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1