keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 422/13.09.2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 422/13.09.2018
privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 052613 din data de 24.08.2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Nota de Fundamentare a Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara - Anexa la Raportul de specialitate nr. IF2018 - 052613/24.08.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. IF2018 - 052613/24.08.2018;
Avand in vedere avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 34863/2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr.SC2018 - 20751/05.09.2018 - privind sustinerea proiectului de hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 107 alin. (1) si art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Organigrama si Statul de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, conform Anexelor I si II, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Raport_de_specialitate_pdf.pdf

Atasament: Nota_de_fundamentare_pdf.pdf

Atasament: Anexa_I_-_Organigrama_pdf.pdf

Atasament: Anexa_II_-_Statul_de_functii_pdf.pdf

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexa Il la HCL nr.......... APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU DE FUNCŢII î ai Nivel Nr.crt Denumirea funcţiei studii | Nr. posturi| Clasa Grad 4. Funcţii publice de conducere 1 __|Director executiv $ 1 IL 2 _|Sef serviciu s 5 Il 3 |Şef birou Ss 4 UI Total functii publice de conducere 10 B. Funcţii publice de execuţie 4 |Consilier s 60 I superior 5 |Consilier s 46 I principal 6 _|Consilier Ss 4 I asistent 7 _|Consilier Ss 9 I debutant 8 |Consilier juridic Ss 2 I superior 9 |Consilier juridic Ss 4 I principal 10 _|Consilier juridic Ss 0 I asistent 1] [Consilier juridic s 1 I debutant 12 |Referent M 11 III superior 13 |Referent M 0 N principal 14 |Referent M 0 H1 asistent 15 [Referent M 0 UI debutant Total funcţii publice de exci 137 Total functii publice 147 Cl. Funcţii personal contractual conducere Grad 14 _|$efbirou Ss 1 II Total personal contractual de conducere 1 C2 Funcţii personal contractual execuţie Treapta 15 _|Inspector de specialitate s 2 I 16 |Inspector de specialitate Ss 1 "l 17 _|Referent M 2 I 18 [Referent M 2 II Total personal contractual de execuţie 7 Total personal contractual 8 TOTAL GENERAL 155 Număr total posturi 155 din care_: 1. Funcţii publice 147 - de conducere 10 - de execuţie 137 2. Personal contractual 8 - de conducere 1 - de execuţie 7 DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO COT COMPARTIMENT RESURSE UMANE PAUN FLOARE _ 15

Atasament: Expunere_de_motive_pdf.pdf