keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

25.01.2017

Hotararea Consiliului Local 26/25.01.2017
pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 -866 /12.01.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991;
Având în vedere art. 1011-1016 din Codul Civil;
Având în vedere procesul - verbal înregistrat cu nr. SC2017-000210/06.01.2017;
În conformitate cu prevederile art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149" cu condiţia racordării la drumul public şi utilităţile prevăzute în proiect. Prin proiect se prevede a se realiza carosabil, trotuare, pista ciclisti, spaţii verzi, staţie de transformare medie/joasă tensiune cu capacitate corespunzătoare necesităţilor zonei, iluminat stradal, reţea alimentare cu apă, canalizare pluvială, canalizare menajeră.
(2) Cheltuielile impuse de perfectarea contractului de donaţie vor fi suportate de către Municipiul Timişoara, inclusiv a cheltuielilor necesare întocmirii documentaţiilor topo - cadastrale (inclusiv înscrierea în Cartea Funciară).

Art. 2: Se împuterniceşte domnul Nicolae Robu - Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării documentelor de acceptare a donaţiei în forma autentică şi a documentelor necesare obţinerii cerificatului de urbanism.

Art. 3: Terenurile care fac obiectul donaţiei prevăzute la art.1 vor fi evidenţiate în contabilitatea Municipiului Timişoara, după semnarea contractului de donaţie.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Juridic, Direcţia Tehnică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Divese şi Direcţia Economică din cadrul Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REFERAT_DONATIE_DRUMUL_BOILOR.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind acceptarea donaţiei terenurilor aferente realizării obiectivului de investiţii

"Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149" Prin HCLMT nr. 290/25.06.2015 s-a aprobat traseul drumului - Varianta A, prezentat în documentaţia aferentă obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", cu finanţare din bugetul local. Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin HCLMT nr. 388/22.09.2015.

În urma dezvoltării imobiliare din zonele periurbane ale municipiului Timişoara, traficul de intrare/ieşire din oraş în zonele de penetraţie a devenit foarte aglomerat în anumite periode ale zilei. Acest fenomen este întâlnit şi în zona sud-estică a municipiului, unde în localitatea Moşniţa au fost dezvoltate numeroase ansambluri rezidenţiale. Ansamblurile rezidenţiale cele mai intens dezvoltate sunt în zona de nord a localităţii Moşniţa, între satul Moşniţa Veche, Moşniţa Nouă şi limita administrativ-teritorială (UAT) a Municipiului Timişoara ceea ce conduce la aglomerări ale drumurilor existente.

Aglomerările produse conduc la numeroase inconveniente asupra participanţilor la trafic. În acest caz este necesară asigurarea unei legături alternative între municipiul Timişoara şi localitatea Moşniţa, în special spre zona de nord a localităţii Moşniţa unde sunt cel mai intens dezvoltate zonele rezidenţiale. Acest lucru este posibil prin amenajarea unei legaturi între Calea Mosnitei din municipiul Timişoara şi drumul Comunal DC149 (Timisoara – Mosnita Veche - Bucovăţ), denumit şi Drumul Boilor.

Traseul aprobat are ca origine Calea Moşniţei din Municipiul Timişoara, la intersecţie cu strada Albăstrelelor, ulterior traseul este condus spre est spre limita adminstrativă a Municpiului Timişoara, punctul final al traseului fiind începutul drumului comunal DC149.

În acest sens se va putea asigura o legătură viabilă între zonele rezidenţiale noi apărute în comuna Moşniţa Nouă şi reţeaua de străzi din municipiu. Traseul propus pentru amenajare are o lungime de aproximativ 1500 m şi începe pe Calea Moşniţei la sfârşitul carosabilului amenajat al drumului. Tronsonul proiectat se va corela cu traseul de perspectivă a Centurii de ocolire Sud a municipiului Timişoara.

Lucrările vor cuprinde amenajare carosabil cu 2 benzi de circulaţie, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare spaţii verzi. Pentru realizarea lucrărilor de construire a tramei stradale este necesară ocuparea unor suprafete de teren care în momentul de faţă sunt private. Proprietarii din zona afectată de traseul drumului sunt dispuşi să doneze instituţiei noastre terenul necesar realizării investiţiei cu condiţia realizării accesului la drumul public şi racorduri la toate utilităţile, precum şi cu condiţia suportării din bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielile impuse de perfectarea contractului de donaţie şi a întocmirii documentaţiilor topo – cadastrale necesare (inclusiv înscrierea în Cartea Funciară). În acest sens, prin procesul - verbal înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-000210/06.01.2017, proprietarii de terenuri din zona afectată de obiectivul de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149” şi-au exprimat acordul cu privire la donarea terenului cu anumite condiţii.

Potrivit art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Întrucât donaţia trebuie încheiată prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute (conform art.1011 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009) este necesară împuternicirea unor funcţionari din cadrul Seriviului Juridic al Primăriei Municipiului Timişoara, desemnaţi prin dispoziţie a Primarului. Având în vedere cele mai sus prezentate propunem: - acceptarea cu titlu de donaţie a suprafeţelor de teren necesare realizării obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149” cu condiţia racordării la drumul public şi utilităţile prevăzute în proiect. Prin proiect se prevede a se realiza carosabil, trotuare, pista ciclisti, spaţii verzi, staţie de transformare medie/joasă tensiune cu capacitate corespunzătoare necesităţilor zonei, iluminat stradal, reţea alimentare cu apă, canalizare pluvială, canalizare menajeră; - încheierea contractului de donaţie şi a documentelor necesare obţinerii certificatului de urbanism se efectuează prin împuterniciţi ai Primarului din cadrul Serviciului Juridic, desemnaţi prin Dispoziţie a Primarului şi donator; - cheltuielile impuse de perfectarea contractului de donaţie vor fi suportate de către Municipiul Timişoara, inclusiv a cheltuielilor necesare întocmirii documentaţiilor topo – cadastrale (inclusiv înscrierea în Cartea Funciară).

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

SERVICIUL JURIDIC CRISTINA BOZAN