keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 290/25.06.2015 privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 290/25.06.2015
privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 16254/22.06.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de prestări servicii de proiectare nr. 328/23.12.2014 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC Drum Proiectconsult SRL;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c), alin.(4) lit.d) şi e) şi alin.(5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba traseul drumului - Varianta A, prezentat în documentaţia aferentă obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", întocmită de S.C. Drum Proiectconsult SRL.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 03_Plan_de_Ansamblu_A3.pdf

scara 1 : 5.000

PLAN DE ANSAMBLU

200m100m 300m0 50m 500m

I

N

T

R

.

N

E

P

T

U

N

(

S

I

D

E

R

U

R

G

I

E

I

)

c

re

s

a

g

ra

d

in

it a

4

S

T

R

.

A

T

O

M

U

L

U

I

c

o

s

4

2

3

I

N

T

R

A

R

E

A

S

A

T

U

R

N

4

c

a

m

in

a

d

m

in

is

tr a

ti e

a

te

li e

r

1

1

1

3

6

A

4

A

2

1

p

u

n

c

t

te

rm

ic

I

N

T

R

.

N

E

P

T

U

N

(

S

I

D

E

R

U

R

G

I

E

I

)

c

a

m

in

4

(

S

T

R

.

M

E

T

A

L

U

R

G

I

E

I

)

2

S

T

R

.

M

A

R

T

I

R

M

A

R

I

U

S

N

E

M

T

O

C

1

5

8

c

a

b

in

a

p

o

a

rt a

6

5

1

5

A

3

2

A

3

4

3

6

3

3

A

1

40

40A

54 5

4

A

44

46

42

42A

48

50

5

2

2

3

8

C

A

L

E

A

B

U

Z

IA

S

U

L

U

I

1

1

te

re

n

d

e

t e

n

is

te

re

n

d

e

h

a

n

d

b

a

l

tr ib

u

n

a

p

a

rc

a

re

p

a

v

il io

n

a

d

m

in

is

tr a

ti v

p

a

v

il io

n

a

d

m

in

is

tr a

ti v

1

9

2

1

62

58A

5

8

56

6

0

C

A

L

E

A

B

U

Z

IA

S

U

L

U

I

68

6

4

6

6

1

5

1

7

S

T

R

. O

L

A

R

I L

O

R

h

a

la

p

re

lu

c

ra

ri o

p

ti c

e

a

n

e

x

a

t e

h

n

ic

a

h

a

la

p

re

lu

c

ra

ri o

p

ti c

e

a

n

e

x

a

t e

h

n

ic

a

h

a

la

a

n

e

x

a

t e

h

n

ic

a

S

T

R

. O

L

A

R

I L

O

R

2

a

te

li e

r

10

12

12B

12A

S

TR

. O

LA

R

ILO

R

1

4

-1

6

1

8

2

0

2

2

22B

4

6

8

S

TR

. O

LA

R

ILO

R

9

7

1 1

6 A

1

3

1 5

6

S T

R

. C

H

E V

E R

E S

U

L U

I

8

te

ra

s

a

1

7

8

A

1 9

2 3

2

1

1

2

2 5

1

4

24

26

24A

2

6

A

2

8

S

T

R

. O

LA

R

ILO

R

30

22A

2 7

2

9

1

6

39

37

3

5

b

a

z

in

I

N

T

R

.

M

E

S

E

R

I

A

S

I

L

O

R

d

e

p

o

z

it

c

a

rb

u

ra

n

ti

1

5

p

a

rc

a

re

2

3

S

T

R

. E

L

E

C

T

R

O

N

IC

II

1

1

6

4

1

2

2

8

C

C

A

L

E

A

B

U

Z

I

A

S

U

L

U

I

c

a

n

ti n

a

b

ir o

u

ri

p

la

tf . b

e

to

n

m

a

g

a

z

in

a

li m

e

n

ta

r

3

0

3

2

1

1

b

a

z

in

1

1

b

ir o

u

ri

h

a

la

p

ro

d

u

c

ti e

h

a

la

d

e

p

ro

d

u

c

ti e

a

te

li e

r

c

a

b

in

a

p

o

rt a

r

s

e

d

iu

a

d

m

in

is

tr a

ti v

a

te

li e

r

p

a

rc

a

re

h

a

la

h

a

la

te

re

n

d

e

t e

n

is

b

a

z

in

ra

m

p

a

a

u

to

v

e

s

ti a

r

b

ir o

u

ri

p

a

rc

a

re

H

a

la

p

ro

d

u

c

ti e

p

la

tf . b

e

to

n

s

t. g

a

z

a

te

li e

r

a

te

li e

r

s

ta

ti e

n

e

u

tr a

li z

a

re

b

a

z

in

h

a

la

p

re

lu

c

ra

re

m

e

c

a

n

ic

a

h

a

la

a

te

lie

r

B

-

D

U

L

I

N

D

U

S

T

R

I

E

I

b

a

z

in

b

a

z

in

c

a

s

a

p

o

m

p

e

b

ir o

u

ri

a

te

lie

r

b

a

z

ina

te

lie

r

B

-

D

U

L

I

N

D

U

S

T

R

I

E

I

re

m

iz

a

P

.S

.I .

A

s

s

ta

ti e

d

e

b

it a

re

c

a

s

a

c

a

n

ta

r

b

a

s

c

u

la

c

a

b

in

a

p

o

rt a

r

4

b

ir o

u

ri

4A

h

a

la

p

ro

d

u

c

ti e

A

s

b

a

z

in

b

a

zi n

fo

is

o

r

P

A

R

C

A

R

E

A

s

A

s

ra

m

p

a

c

a

b

in

a

p

o

a

rt a

ra

m

p

a

b

e

to

n

p

o

s

t

tr a

fo

h

a

la

v

o

p

s

it o

ri e

v

o

p

s

it o

ri e

b

a

zi n

h

a

la

m

o

n

ta

j

p

a

rc

a

re

p

la

tf o

rm

a

m

o

a

ra

s

p

a

n

ra

m

p

a

p

la

tf o

rm

a

d

e

p

o

z

it m

a

te

ri a

le

ra

m

p

a

b

e

to

n

p

o

m

p

e

c

a

s

a

c

a

s

a

p

o

m

p

e

b

ir o

u

ri

c

a

b

in

a

p

o

rt a

r

P

.S

.I .

re

m

iz

a

re

m

iz

a

P

.S

.I .

P

.S

.I .

s

ta

ti e

p

o

m

p

e

s

ta

ti e

e

le

c

tr ic

a

p

a

rc

a

re

p

a

rc

a

re

b

a

z

in

h

a

la

b

ir o

u

ri

h

a

la

c

a

b

in

a

p

o

a

rt a

p

a

rc

a

re v

o

p

s

it o

ri e

a

te

lie

r

s

ta

n

d

i n

c

e

rc

a

ri

n

o

d

e

n

e

rg

e

ti c

t e

rm

ich

a

la

p

re

lu

c

ra

re

m

e

c

a

n

ic

a

s

t. p

o

m

p

e

s

t. p

re

lu

c

ra

ri

a

p

a

h

a

la

p

ro

d

u

c

ti e

P

.S

.I .

re

m

iz

a

a

te

li e

r

a

te

li e

r

ta

m

p

la

ri e

a

te

li e

r

d

e

b

it a

re

p

o

d

r

u

l

a

n

t

c

a

n

ta

r

h

a

la

p

o

d

r

u

l

a

n

t

d

e

p

o

z

it

c

a

b

in

a

p

o

a

rt a

b

a

z

in

c

o

n

d

u

c

t

e

s

e

c

ti a

c

a

b

lu

ri

g

o

s

p

o

d

a

ri e

a

p

a

la

b

o

ra

to

r C

. T

. C

.

c

o

s

a

te

li e

r m

e

c

a

n

ic

b

ir o

u

ri

re

z

e

rv

o

r

b

a

z

in

h

a

la

c

o

m

p

re

s

o

a

re

d

e

p

u

ti la

j

c

a

b

in

a

p

o

a

rt a

b

a

ra

c

a

d

e

p

o

z

it

g

ru

p

s

a

n

ti e

r

u

ti la

j

b

a

ra

c

a

d

e

p

o

z

it

d

e

p

o

z

it

h

a

la

u

ti la

j

b

a

ra

c

a

b

ir o

u

ri

u

ti la

j

u

ti la

j

d

e

p

o

z

it

s

ta

ti e

fi lt ra

re

c

o

s

p

o

s

t

tr a

fo

b

a

z

in b

a

z

in

g

ro

a

p

a

v

a

r

h

a

la

ra

m

p

a

b

ir o

u

ri

c

a

n

ta

r

a

te

li e

r

D

A

T

C

O

M

Pd

e

p

o

z

it

d

e

p

o

z

it

p

o

d

r u

l a

n

t

p o d r u l a n t

a

te

li e

r

a

te

li e

r

c

a

b

. p

o

a

rt a

a

te

lie

r

d

e

p

o

z

it

a

te

li e

r

p

o

d

r u

l a

n

t

d

e

p

o

z

it

s

a

la

c

o

m

p

re

s

o

r

p

o

lie

s

te

r

h

a

la

r e

p

e

re

p

o

li e

s

te

r a

rm

a

t

h

a

la

p

u

n

c

t m

a

s

u

ra

e

n

e

rg

o

-t e

rm

ic

a

c

o

n

d

u

c

t

e

h

a

la

c

o

n

d

u

c

t

e

h

a

la

p

re

s

e

p

o

s

t tr

a

fo

p

u

n

c

t te

rm

ic

c

o

s

c

o

n

d

u

c

t

e

c

o

n

d

u

c

t

e

a

te

li e

r s

p

a

la

re

a

m

b

a

la

je

m

e

c

a

n

o

-

e

n

e

rg

e

ti c

a

te

lie

r

u

ti la

j

a

te

lie

r

d

e

p

o

z

it m

a

te

ri a

le

P

.S

.I .

c

e

n

tr a

la

s

p

u

m

a

a

te

lie

r

c

o

n

d

u

c

t

e

c

o

s

ra

m

p

a

c

a

b

in

a

p

o

a

rt a

3

5

d

is

p

e

n

s

a

r

te

h

n

ic

o

-s

o

c

ia

lg

ru

p

b

ir o

u

ri

la

b

o

ra

to

r

in

s

ta

la

ti e

r a

s

in

i

c

o

s

d

e

p

o

z

it g

u

n

o

i

tu

rn

d

e

r a

c

ir e

in

s

ta

la

ti i

p

a

rc

a

re

B - D

U L I N

D U

S T

R I I L O

R

b

a

z

in

b

a

zi n

c

o

s

h

a

la

b

a

z

in

s

ta

ti e

e

p

u

ra

re

p

a

rc

a

re

p

a

r

c

a

r

e

a

te

lie

r

m

e

c

a

n

ic

d

is

tr ib

u

ti e

g

a

z

m

e

ta

n

b

u

fe

t

re

z

.

c

a

n

ta

r

re

z

.

c

o

n

d

u

c

t

e

c

a

s

a

p

o

m

p

e

c

o

n

d

u

c

t

e

c

o

n

d

u

c

t

e

re

z

e

rv

o

r

c

o

n

d

u

c

t

e

h

a

la

p

ro

d

u

c

ti e

r a

s

in

i

p

o

s

t

tr a

fo

v

u

lc

a

n

iz

a

re

p

la

tf o

rm

a

b

a

z

in

p

o

m

p

e

c

o

n

d

u

c

t

e

c

o

s

c

o

n

d

u

c

t

e

c

o

s

c

o

n

d

u

c

t

e

b

a

z.

b

a

z

in

s

ta

ti e

e

le

c

tr ic

a

b

a

z

in

c

o

n

d

u

c

t

e

d

e

p

o

z

it p

ro

d

u

s

e

f in

it e

ra

m

p

a

c

o

n

d

u

c

t

e

g

ru

p

s

o

c

ia

l

In

s

ta

la

ti e

n

a

tu

ra

re

d

e

p

o

z

it

b

a

z

in

c

o

n

d

u

c

t

e

v

e

s

ti a

r

c

o

n

d

u

c

t

e

c

a

b

in

a

p

o

rt a

r

s

ta

ti e

u

le

iu

ri

p

o

m

p

e

b

e

n

z

in

a

h

a

la

p

ro

d

u

c

ti e

r a

s

in

i

c

o

n

d

u

c

t

e

ra

m

p

a

h

a

la

B

- D

U

L

I N

D

U

S

T

R

I I L

O

R

ra

m

p

a

c

a

b

. p

o

rt a

r

c

a

s

a

p

o

m

p

f

c

o

n

d

u

c

t

e

li c

h

id

e

d

e

p

o

z

it

c

a

s

a

s

p

u

m

e

p

o

s

t

tr a

fo

b

a

z

in

ra

m

p

a

ra

m

p

a

m

a

g

a

z

ie

m

a

te

ri i p

ri m

e

r

a

m

p

a

a

t

e

l

i

e

r

1

5

C

A

L

E

A

M

O

S

N

IT

E

I

7

3

B g a n g

g a n g

1

1

3

A

S T

R . S

A T

U M

A R

E

3

8

1

3

1

2

1

0

9

1

1

3

2

4

5

2 A

2

4

5

1

A

S

T

R

. T

G

. M

U

R

E

S

6

5

3

1

B

7

S T

R . S

A T

U M

A R

E

9

6

8

S T

R . A

V I A

T O

R I L O

R

7

8

9

1 1

2

1

3

4

3

S

T

R

. S

A

L

A

J

5

1

1

7

1

5

2

A

2

7

1

0

1

2

1

3

1

5

1

4

9

7

a

te

li e

r

1

2

S

T

R

. S

O

V

A

T

A

6

8

3

4

5

9

1

0

1

1

7

1

6

1

3

1

7

1

5

1

4

1

6

1

8

2

0

S

T

R

.

E

N

E

R

G

I

E

I

2

1 0

1 1

1 2

1

6

1

9

-

2

1

S

T

R

.

S

A

T

U

M

A

R

E

2

5

2

3

5

6

A

3

7

1 4

1 3

1 5

1 6

1 7

S

T

R

.

E

N

E

R

G

I

E

I

9

A

9

1 1

1

4

6

8

2

7

2

2

9

1

3

5

S

T

R

. B

A

IA

1

0

1

2

7

9

1

1

1

3

1

4

1

0

1

3

1

2re

s

ta

u

ra

n

t

3

1

3

3

3

5

4

1

2

1 3

1

5

3

9

3

7

6

S

T

R

. M

U

N

T

E

L

E

M

IC

8

3

5

7

1

1

2

4

6

3

1 8

S

T

R

.

S

U

B

U

L

E

A

S

A

3

2

-

4

5

7

9

2

1

1

9

6

1

2

1

7

te

ra

s

a

S

T

R

.

E

N

E

R

G

I

E

I

1

4

1

2

1

8

1

6

3

8

7

A

p

o

s

t tr

a

fo

c

o

s

re

z

e

rv

o

r m

a

te

ri a

l

re

c

u

p

e

ra

b

il

P

.E

.C

.O

.

M

a

g

a

z

ie

c

e

n

tr a

la

ra

m

p

a

c

o

n

d

u

c

t

e

A

te

li e

r m

e

c

a

n

ic

P

.E

.C

.O

.

b

ir o

u

ri

d

e

p

o

z

it

ra

m

p

a

c

a

n

ta

r

p

la

c

a

b

e

to

n

B

-

D

U

L

C

O

N

S

T

R

U

C

T

O

R

I

L

O

R

c

e

a

s

a

p

o

m

e

tr u

p

ro

to

ti p

s

e

rv

ic

e

c

o

n

d

.

b

ir o

u

ri

c

e

n

tr a

la

t e

rm

ic

a

v

a

n

e

v

a

n

e

c

o

n

d

.

v

a

n

e

c

a

n

ta

r

ra

m

p

a

re

z

e

rv

o

a

re

b

e

n

z

in

a

in

g

ro

p

a

te

D

e

p

o

z

it P

.E

.C

.O

. N

r. 1

in

c

a

rc

a

re

c

o

m

b

u

s

ti b

il i

p

e

ro

a

n

e

c

o

n

d

u

c

t

e

c

o

n

d

u

c

t

e

s

ta

ti e

p

o

m

p

e

d

e

c

a

n

to

r

ra

m

p

a

u

le

i u

z

a

t

p

la

tf o

rm

a

c

o

n

d

u

c

t

e

c

o

n

d

.

c

o

n

d

.

c

o

n

d

.

v

a

n

e

c

o

n

d

.

c

o

n

d

.

c

o

n

d

.

h

a

la

d

e

p

o

z

it

c

o

s

b

ir o

u

ri

c

a

b

in

a

p

o

a

rt a

b

ir o

u

ri

a

te

li e

r re

p

a

ra

ti i

re

m

iz

a

P

.S

.I .

s

e

c

ti e

c

o

n

d

.

e

ti la

re

ra m

pa

d

e

p

o

zi t

b

a

z

in

e

c

o

n

d

.

p

o

m

p

e

c

a

b

in

a

p

la

tf o

rm

a

p

o

rt a

r

m

a

g

a

z

ie

u

le

iu

ri

d

e

p

o

z

it a

m

b

a

la

je

d

e

p

o

z

it p

ro

d

u

s

e

P

.E

.C

.O

.

ra

m

p

a

r

a

m

p

a

m

a

g

a

z

ie

u

le

iu

ri

r

a

m

p

a

c

a

s

a

p

o

m

p

e

c

o

n

d

.

s

ta

ti e

p

o

m

p

a

re

c

a

s

a

h

a

la

ra

m

p

a

D

e

p

o

z

it P

E

C

O

N

r. 1

conducte

c

o

n

d

u

c

te

baz

s

e

c

ti e

d

e

p

ro

d

u

c

ti e

b

a

ie

v

e

s

ti a

r

1

3

A

8

1

0

1

2

1

4

1

6

5

7 S

T

R

.

P

O

I

A

N

A

M

A

R

U

L

U

I

9

1

3

1

8

3

0

2

9

h

a

la

S

ta

ti e

d

e

t ra

n

s

fo

rm

a

re

e

x

c

e

s

c

o

s

C

V

C

V

C

V

C

V

C

V

C

V

C

V

C

A

TRANSGAZ

conducta subterana 4 ... 40 bar

TRANSGAZ

conducta subterana 4 ... 40 bar

co nd

uc ta

su bte

ra na

20+

420.0

20+

400.0

20+380.0

20+360.0

20+340.0

20+320.0

20+300.0

20+280.0

20+260. 0

20+240.0

20+220. 0

20+200.0

20+180.0

20+160.0

20+140.0

20+120.0

20+100.0

18+420. 0

18+400.0

18+ 440.

0

18+380.0

1

8

+

9

2

0

.0

18

+

96

0. 0

1

8

+

8

8

0

.0

19 +0

40 .0

1

8

+

9

0

0

.0

19+220. 0

19+260.0

19+180. 0

1

8

+

9

4

0

.0

19+200.0

19 +0

20 .0

19 +0

60 .0

18

+

98

0. 0

19

+

00

0. 0

19+300.0

19+280.0

19+440. 0

19+420.0

19+460.0

19+600.0

19+580.0

19+340.0

19+320.0

19+360. 0

19+900.0

19+940.0

19+920. 0

20+080. 0

20+060.0

19+400. 0

19+380.0

19+680.0

19+980.0

19+960. 0

19+500.0

19+480. 0

19+640.0

19+620.0

19+660. 0

19+540.0

19+520. 0

19+560.0

18+ 460

.0

18 +5

00 .0

18+ 480

.0

1

8

+

6

4

0

.0

1

8

+

6

2

0

.0

1

8

+

7

6

0

.0

1

8

+

8

0

0

.0

1

8

+

7

8

0

.0

18

+

54

0. 0

18 +5

20 .0

19+120. 0

19+160.0

19+ 080

.0

19+240.0

19+ 100

.0

18

+

56

0. 0

1

8

+

6

0

0

.0

18

+

58

0. 0

19+140. 0

1

8

+

8

6

0

.0

19+700. 0

19+740. 0

19+720.0

19+880.0

19+860.0

20+000. 0

20+040. 0

20+020.0

19+780. 0

19+760.0

1

8

+

6

6

0

.0

1

8

+

7

0

0

.0

1

8

+

6

8

0

.0

1

8

+

8

4

0

.0

1

8

+

8

2

0

.0

19+800.0

19+840.0

19+820.0

1

8

+

7

4

0

.0

1

8

+

7

2

0

.0

C

c 15

36

/1

/7

/b

n

r . t o

p

. 2

5

9

/ 2

/ 2

, 2

5

9

/ 2

/ 1

/ 2

n

r . t o

p

. 2

5

9

/ 2

/ 2

, 2

5

9

/ 2

/ 1

/ 2

a

r a

b

il

a

r a

b

il

a

r a

b

il

drum pamant

a

r a

b

il

a

r a

b

il

A 1 6 7 6 / 2 / 8

A 1 6 7 6 / 2 / 7

A

1

6

7

6

/ 2

/ 6

/ 1

S

=

1

7

4

2

3

m

p

.

A 1 6 7 6 / 2 / 5 / 1

A

1

6

7

6

/ 2

/ 6

/ 2

S

=

9

8

4

0

m

p

.

1

8

3

9

/ b

- 1

8

4

3

/ 2

/ 2

/ 2

/ 1

/ 1

/ 2

c a n a l

a

r a

b

il

a

r a

b

il

( A

1

6

7

6

/ 2

/ 1

0

)

A 1 6 7 6 / 2 / 9 / 1 - 2 / 2

: / 2

4

: / 2

3

2

4

S =7 10mp

.

6

8

1 0

: / 2

0

S =5 47mp

.

: / 1

9

: / 2

2

S =5 31mp

.

: / 2

1

S =5 47mp

.

1 2

S =5 47mp

.

: / 1

8

S =5 47mp

.

: / 1

7

S =5 47mp

.

1 4

1 6

A 1

6 7

6 / 2

/ 3

- 4

D S

1

6 7

6 / 2

/ 3

- 4

/ 8

3

S =5 47mp

.

: / 1

6

S =5 47mp

.

: / 1

4

S =5 14mp

.

2 0

2 2

Cc1676/2/3-4/15

: / 1

3

S =5 79mp

.

: / 1

2

S =5 26mp

.

2 4

2 6

1 8

:/ 1

1

S =5 53mp

.

2 8

S T

R . R

E Z

I S

T E

N T

A B

A N

A T

E A

N A

: / 1

0

S =5 03mp

.

: / 9

S =5 03mp

.

S =5 03mp

.

: / 7

S =5 03mp

.

3 4

3 8

3 6

A 1

6 7

6 / 2

/ 3

- 4

Cc1676/2/3-4/8

3 0

3 2

S =5 03mp

.

: / 3

S =5 03mp

.

4

4

4

2

4 0

Cc1676/2/3-4/4

: / 2

S =5 03mp

.

4 6

: / 1

S =5 91mp

.

4 8

S T

R . R

E Z

I S

T E

N T

A B

A N

A T

E A

N A

S

=

3

9

6

1

5

m

p

.

S =

9 9 1 3 m

p .

a

r a

b

il

A 1 6 7 6 / 2 / 5 / 2

S =

7 4 3 5 m

p .

S =

4 9 5 8 m

p .

a

r a

b

il

S =

1 2 3 9 2 m

p .

A 1 6 7 6 / 2 / 9 / 1 - 2 / 1

S =

1 2 3 9 2 m

p .

r

e

t

e

a

g

a

z

s

u

b

t

e

r

a

n

a

statie gaz

S =40mp .

: / 2

:/ 3

S =345mp.

STR. MARGHITAS

D E

1

6 7

6 / 2

/ 1

0 / 1

H C

1

6 5

6

: / 2

:/ 1

: / 1

S

=

6

5

m

p

.

: / 2

S=108

:/ 2

: / 2

: / 2

:/ 2

: / 2

S=108

S=43

S=86

S=77 S=160

S=87

:/ 1

: / 1

: / 1

:/ 1

: / 1

: / 1

: / 1

:/ 2

1

6

1

0

9

8 7

9 3 3 5 1 / 0 7

A 1 6 7 6 / 2 / 8

A 1 6 7 6 / 2 / 7

S =

9 9 1 4 m

p .

D e1676/11

S =40mp .

:/ 3

: / 2

: / 1

: / 1

9 3 7 0 5 / 0 7

120 448

/07

A

1

6

8

2

/ 1

/ 1

4

S

=

1

0

0

0

0

m

p

.

1

0

2

0

0

1

0

0

d

r

u

m

b

e

t

o

n

1

8

3

9

/

b

-

1

8

4

3

/

2

/

2

/

3

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

a

/

1

/

a

/

2

S

=

3

6

4

2

m

p

1

8

3

9

/

b

-

1

8

4

3

/

2

/

2

/

3

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

a

/

1

/

a

/

3

C

1

Str.Intrarea Cornel Liuba

De1676/12 S = 1800mp

N

r . t o

p

. A

1

5

9

2

8

0

7

0

/ 0

9

26452/0 9

Hala

Steren=84 04mpNr top.83

78/2,837 9/2/2,83

83/2/2,8 384/2/1/

1

Cc 167 6/2/3-4

/5

7431/09-sc a

Cc 167 6/2/3-4

/6

7432/09-sca

N

r . t o

p

. A

1

5

9

2

5

2

7

8

/ 0

9

- S

C

A

Cc 1676 /2/3-4/6

7

10460/09 SC A

Cc 1676 /2/3-4/6

9

3 3

10462/09 SCA

Cc 1676 /2/3-4/6

8

3 1

10461/09-sca

casa P

1

2

2

0

8

0

/ 0

9

1

5

4

1

5

7

/ 0

9

A 1 6 7 6 / 2 / 6 / 1

4

1

6

4

/2

0

1

1

m

a

g

a

z

ie

2

C

2

9

1

1

1

7

7

/2

0

1

1

1

6

9

6

7

/2

0

1

1

C

c 1

5

3

6

/1

/7

/b

A

9

8

/5

-6

/3

/2

PL AT

FO RM

A B

ET ON

: /12/1 : /12/2 Cc

A S=237m

p s=422mp

casa

PL AT

FO RM

A B

ET ON

: /12/1 : /12/2 Cc

A S=237m

p s=422mp

casa

A 98/5-6/73/2

Cc 98/5-6/73/1

amplasament ptr.

autorizare

A98/10_98/11_98/12_98/13/1_98/13/2

A 98/5-6/22/1

A 98/5-6/72/2

Cc 98/5-6/72/1

Drum

impietruit

P

+

M

Cc 98/5-6/69/1

A 98/5-6/69/2

Curte

C c9

8/ 2/

1- 5/

26 /1

S= 25

2m p

St ra

da

Casa Curte

St ra

da

Cc98/ 2/1-5/

27/1

S=252 mp

Casa

St ra

da

P

+

M

Cc.98/2/1-5/43-53/2-54;

Cc.98/2/1-5/1-4/14/1

Cc98/9

Cc98/10-13/2

A98/13/3

Cc98/5-6/74/1

Cc98/5-6/74/2

A98/15/1-3

C c 9 8 / 5 - 6 / 7 1 / 1

S =

3 2 8 m

p

C a s a

n r . 5 0 7

C 1

C c 9 8 / 5 - 6 / 7 1 / 1

S =

3 2 8 m

p

C a s a

n r . 5 0 7

C 1

Cc98/2/1-5/53/1

CASA

CASA

CASA

Cc 98

/2 /1

-5 /4

3- 53

/2 -5

4,C c9

8/ 2/

1- 5/

1- 4 /

15 /1

S= 38

7m p

LOCUINTA P+M

C

c . 9

8

/ 2

/ 1

- 5

/ 1

- 4

/ 1

4

/ 2

C

c

. 9

8

/ 2

/ 1

- 5

/ 4

3

- 5

3

/ 2

- 5

4

;

Cc.98/2/1-5/1-4/14/1

Cc.98/2/1-5/43-53/2-54;

P

+

M

l i m

p a r c e l a

A 9 8 / 2 / 1 - 5 / 3 2 / 2

C c 9 8 / 2 / 1 - 5 / 3 2 / 1

C c 9 8 / 2 / 1 - 5 / 3 3 / 1

A 9 8 / 2 / 1 - 5 / 3 3 / 2

1 7 5 6 9 3 / 0 7

C C 9 8 / 4 / a / 1 / 1 / 1 / 3 7

S = 8 1 0 m p

Casa P+1E

Terasa

43902/08

Cc 98/ 5-6/82

/1

Cc98/5-6/38/1

S=306mp

A98/5-6/38/2

S=323mp

Cc98/5-6/39/1

A98/5-6/39/2

Cc98/5-6/37/1

A98/5-6/37/2

si SPORT PROIECTATA

ZONA VERDE, AGREMENT

si SPORT PROIECTATA

ZONA VERDE, AGREMENT

si SPORT PROIECTATA

ZONA VERDE, AGREMENT

Cc 98/ 5-6/82

/1

A 98/5 -6/82/

2/1

A 98/5 -6/82/

2/2

C1 C2

P

+

M

N

r.

to

p

.

2

7

3

/3

/2

9

0

0

9

9

/0

8

14918/08

1

7

0

1

3

/0

8

P+M

G A

R A

J

G A

R A

J

132945/08

Cc98/5-6/75/1-2

50079/250079/1

144287/08

50869

50868

C

c

9

8

/5

-6

/7

8

/1

-2

1

5

2

0

9

6

/0

8

C

c

9

8

/5

-6

/6

3

/1

A

9

8

/5

-6

/6

3

/2

A

9

8

/5

-6

/6

3

/2

1

4

7

8

1

8

/0

8

5

1

1

9

7

n

o

u

5

1

4

2

8

C

a

s

a

P

+

M

C

c

9

8

/5

-6

/7

6

/1

n

r c

a

d

n

o

u

5

1

4

4

1

1

6

7

1

6

8

/0

8

13

18

17

12

19 20

1114 1516

P

+

M

8

8

0

/0

9

-s

c

a

33427/09

Casa P+M

DUPLEX

4

0

1

1

5

8

Garaj

S

=

3

2

5

m

p

C

c

9

8

/5

-6

/7

7

/1

C

a

s

a

P

+

M

G

A

R

A

J

3

3

4

2

0

/0

9

49617/09

T

e

r

a

s

a

C

a

s

a

P

+

M

7

5

6

3

5

/0

9

C

c

9

8

/5

-6

/7

9

/1

G

a

ra

j

C

1C

2

16331/ 09-scaA 98

/5-6/6 8/2Cc98/5

-6/68/ 1,

16330/ 09-scaCc98

/5-6/6 7/1,

A 98/5 -6/67/

2

A 98/5 -6/66/

2 Cc98/5

-6/66/ 1,

16329/ 09-sca

1

2

6

1

6

9

/0

9

C1 4

0

4

7

0

7

-c

1

4

0

2

0

7

2

-C

1

-U

1

,U

2

4

0

5

3

6

8

4

0

0

4

6

4

-C

1

A

9

5

/1

0

d

is

c

u

ti e

O

b

re

n

c

a

4

0

7

1

0

4

-C

1

t e r a s a

t e r a s a

t e

r a

s a

P +

M

C

c 9 8 / 4 / a / 1 / 1 / 1 / 2 3

9 4 2 6 6 / 2 0 1 0

C

2

C

1

400593-C1,C2

C

c

9

8

/5

-6

/8

1

/1

C

1

- P

+

M

404968-C1

4

0

2

4

2

3

-C

1

,C

2

A 9 8 / 2 / 1 - 5 / 4 3 - 5 3 / 2 - 5 4

A 9 8 / 2 / 1 - 5 / 4 3 - 5 3 / 2 - 5 4

A 9 8 / 2 / 1 - 5 / 4 3 - 5 3 / 2 - 5 4

S=409mp

A98/3,98/4/b/24/1

S=327mp

Cc98/3,98/4/b/24/2

2460/2010-sca

4 1

2 4

8 5

4 1

2 4

8 6

4

0

9

5

2

9

-C

1

garaj

te ra

sa

Casa P+E1

N

r. To

p. C

c 98

/4 /a

/1 /2

/4

16 47

88 /2

01 0

4 0 4 7 5 9 - C

1

4

0

8

5

6

5

-C

1

D

Intersectie cu traseul de perspectiva al

Centurii de ocolire SUD - Timisoara Km 19+500

propunere amenjare Giratie - R= 20,0m

I n

c

e

p

u

t s

e

c

t o

r p

r o

i e

c

t a

t ,

s

e

r a

c

o

r d

e

a

z

a

l a

C

a

l e

a

M

o

s

n

i t e

i - G

i r a

t i e

R

=

7

. 0

m

Intersectie cu traseul de perspectiva al

Centurii de ocolire SUD - Timisoara Km 19+280

propunere amenjare Giratie - R = 20,0 m

VARIANTA DE PERSPECTIVA LEGATURA CU INELUL IV

LEGATURA CU INELUL IV

V

A

R

I

A

N

T

A

D

E

P

E

R

S

P

E

C

T

I

V

A

L

E

G

A

T

U

R

A

C

U

I

N

E

L

U

L

I

V

L

E

G

A

T

U

R

A

C

U

I

N

E

L

U

L

I

V

CANAL ANIF

PO D O

BLIC Lungim e =25 m

C AN

AL AN IF

PO DET DALAT 5M

, lungim e =25 m

CANAL ANIF

PO D Lungim

e = 20 m

N

U

F

A

C

E

P

A

R

T

E

D

I

N

P

R

E

Z

E

N

T

U

L

S

T

U

D

I

U

NU FACE PARTE DIN P REZENTUL STUDIU

TRASEU STUDIAT

VARIANTA A

TRASEU STUDIAT

VARIANTA B

Sfarsit sector proiectat

Limita administrativa UAT Timisoara

se racordeaza cu DC149

(in curs de modernizare)

(DRUMUL BOILOR - DRUM MODERNIZAT)

NU FACE PARTE DIN PREZENTUL

STUDIU

T R

A S

E U

S

T U

D I A

T

V A

R I A

N T

A C

O M

U N

A

T R

A S

E U

L D

E P

E R

S P

E C

T I V

A A

L

V A

R I A

N T

E I D

E O

C O

L I R

E T

I M

I S

O A

R A

S

U D

s p r e C

a l e a L u g o j u l u i

CANAL ANIF

PODET DALAT 5M , lungim

e = 30 m

CANAL ANIF

PO DET DALAT 5M

, l = 25 m

C AN

AL AN IF

PO DET DALAT 5M

, l = 30 m

L i m

i t a U

A T

T

i m

i s o a r a

L i m

i t a U

A T

T

i m

i s o a r a

Atasament: 02_Ortofotoplan_A3_5000.pdf

DESENAT

SEF PROIECT

PROIECTANT

BENEFICIAR:

ing. Victor Rill

ing. Victor Rill

teh. Adrian Popa

Februarie 2015

Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149

Municipiul Timisoara

format

CerintaSemnaturaNumeVerificator /expert Referat / Expertiza Nr. / Data

DATA NR. PROIECT FAZA

CAPITOL NR. PLANSA REV.

PROIECT:

scara

Proiectant de specialitate lucrari rutiere

Municipiul Timisoara, Jud. Timis

Contract Nr: 328/ 13/ 23.12.2014

P1501 S.F. 0

PLANSA:

A3 297X420

Ortofotoplan

2

01.03

1:5000

0

p

o

d

r u

l a

n

t

a

t

e

l

i

e

r

a

t

e

l

i

e

r

c

a

b

.

p

o

a

r

t

a

d

e

p

o

z

i

t

a

t

e

l

i

e

r

d

e

p

o

z

i

t

4

0

C

5

1

4

0

4

0

B

4

4

4

7

4

9

S

t

a

t

i

e

d

e

t

r

a

n

s

f

o

r

m

a

r

e

e

x

c

e

s

c

o

s

6

8

6

6

S

T

R

.

A

L

B

A

S

T

R

E

L

E

L

O

R

3

5

.

0

0

7

0

.

0

0

5

0

.

0

0

1

0

0

.

0

0

8

5

.

0

0

5

0

.

0

0

3

5

.

0

0

2

0

+

2

6

0

.

0

2

0

+

2

4

0

.

0

2

0

+

2

2

0

.

0

2

0

+

2

0

0

.

0

2

0

+

1

8

0

.

0

2

0

+

1

6

0

.

0

2

0

+

1

4

0

.

0

2

0

+

1

2

0

.

0

2

0

+

1

0

0

.

0

1

8

+

9

2

0

.

0

1

8

+

9

6

0

.

0

1

8

+

8

8

0

.

0

1

9

+

0

4

0

.

0

1

8

+

9

0

0

.

0

1

9

+

2

2

0

.

0

1

9

+

2

6

0

.

0

1

9

+

1

8

0

.

0

1

8

+

9

4

0

.

0

1

9

+

2

0

0

.

0

1

9

+

0

2

0

.

0

1

9

+

0

6

0

.

0

1

8

+

9

8

0

.

0

1

9

+

0

0

0

.

0

1

9

+

3

0

0

.

0

1

9

+

2

8

0

.

0

1

9

+

4

4

0

.

0

1

9

+

4

2

0

.

0

1

9

+

4

6

0

.

0

1

9

+

6

0

0

.

0

1

9

+

5

8

0

.

0

1

9

+

3

4

0

.

0

1

9

+

3

2

0

.

0

1

9

+

3

6

0

.

0

1

9

+

9

0

0

.

0

1

9

+

9

4

0

.

0

1

9

+

9

2

0

.

0

2

0

+

0

8

0

.

0

2

0

+

0

6

0

.

0

1

9

+

4

0

0

.

0

1

9

+

3

8

0

.

0

1

9

+

6

8

0

.

0

1

9

+

9

8

0

.

0

1

9

+

9

6

0

.

0

1

9

+

5

0

0

.

0

1

9

+

4

8

0

.

0

1

9

+

6

4

0

.

0

1

9

+

6

2

0

.

0

1

9

+

6

6

0

.

0

1

9

+

5

4

0

.

0

1

9

+

5

2

0

.

0

1

9

+

5

6

0

.

0

1

9

+

1

2

0

.

0

1

9

+

1

6

0

.

0

1

9

+

0

8

0

.

0

1

9

+

2

4

0

.

0

1

9

+

1

0

0

.

0

1

9

+

1

4

0

.

0

1

8

+

8

6

0

.

0

1

9

+

7

0

0

.

0

1

9

+

7

4

0

.

0

1

9

+

7

2

0

.

0

1

9

+

8

8

0

.

0

1

9

+

8

6

0

.

0

2

0

+

0

0

0

.

0

2

0

+

0

4

0

.

0

2

0

+

0

2

0

.

0

1

9

+

7

8

0

.

0

1

9

+

7

6

0

.

0

1

8

+

8

4

0

.

0

1

8

+

8

2

0

.

0

1

9

+

8

0

0

.

0

1

9

+

8

4

0

.

0

1

9

+

8

2

0

.

0

9

9

1

9

9

0

9

9

2

9

9

4

9

9

3

9

8

6

9

8

5

9

8

7

9

8

9

9

8

8

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

4

1

0

0

3

9

9

6

9

9

5

9

9

7

9

9

9

9

9

8

9

7

1

9

7

0

9

7

2

9

7

4

9

7

3

9

6

6

9

6

5

9

6

7

9

6

9

9

6

8

9

8

1

9

8

0

9

8

2

9

8

4

9

8

3

9

7

6

9

7

5

9

7

7

9

7

9

9

7

8

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

2

1

0

1

4

1

0

1

3

1

0

0

6

1

0

0

5

1

0

0

7

1

0

0

9

1

0

0

8

1

0

1

5

9

6

4

9

5

0

9

4

9

9

5

1

9

5

3

9

5

2

9

4

5

9

4

4

9

4

6

9

4

8

9

4

7

9

6

0

9

5

9

9

6

1

9

6

3

9

6

2

9

5

5

9

5

4

9

5

6

9

5

8

9

5

7

9

4

3

3

5

.

D

e

1

6

8

1

/

3

-

P

r

i m

a

r

i a

T

i m

i s

o

a

r

a

D

e

1

6

7

6

/

1

2

H

c

1

6

7

9

/

1

D

e

1

6

7

6

/

1

1

3

1

. H

c

n

- P

r im

a

r ia

T

im

is

o

a

r a

3

2

.

D

e

-

P

r

i

m

a

r

i

a

T

i

m

i

s

o

a

r

a

3

3

.

H

c

n

1

6

7

9

/

1

-

P

r

i m

a

r

i a

T

i m

i s

o

a

r

a

3

4

.

H

c

n

1

6

7

9

/

1

-

P

r

i m

a

r

i a

T

i m

i s

o

a

r

a

3

6

.

H

c

n

1

6

7

9

/

1

-

P

r

i m

a

r

i a

T

i m

i s

o

a

r

a

D

I n

t e

r s

e

c

t i e

c

u

t r a

s

e

u

l d

e

p

e

r s

p

e

c

t i v

a

a

l

C

e

n

t u

r i i d

e

o

c

o

l i r e

S

U

D

- T

i m

i s

o

a

r a

K

m

1

9

+

5

0

0

p

r o

p

u

n

e

r e

a

m

e

n

j a

r e

G

i r a

t i e

- R

=

2

0

, 0

m

I n

t e

r s

e

c

t i e

c

u

t r a

s

e

u

l d

e

p

e

r s

p

e

c

t i v

a

a

l

C

e

n

t u

r i i d

e

o

c

o

l i r e

S

U

D

- T

i m

i s

o

a

r a

K

m

1

9

+

2

8

0

p

r o

p

u

n

e

r e

a

m

e

n

j a

r e

G

i r a

t i e

- R

=

2

0

, 0

m

T

R

A

S

E

U

S

T

U

D

I A

T

V

A

R

I A

N

T

A

A

T

R

A

S

E

U

S

T

U

D

I A

T

V

A

R

I A

N

T

A

B

S

f a

r s

i t s

e

c

t o

r p

r o

i e

c

t a

t

L

i m

i t a

a

d

m

i n

i s

t r a

t i v

a

U

A

T

T

i m

i s

o

a

r a

s

e

r a

c

o

r d

e

a

z

a

c

u

D

C

1

4

9

( i n

c

u

r s

d

e

m

o

d

e

r n

i z

a

r e

)

T

R

A

S

E

U

S

T

U

D

I A

T

V

A

R

I A

N

T

A

C

O

M

U

N

A

T

R

A

S

E

U

L

D

E

P

E

R

S

P

E

C

T

I V

A

A

L

V

A

R

I A

N

T

E

I D

E

O

C

O

L

I R

E

T

I M

I S

O

A

R

A

S

U

D

s

p

r e

C

a

l e

a

L

u

g

o

j u

l u

i

s

p

r e

M

o

s

n

i t a

V

e

c

h

e

s

p

r

e

T

i

m

i

s

o

a

r

a

K

m

0

+

9

5

2

K

m

0

+

5

1

7

K

m

1

+

6

3

2

K

m

1

+

4

0

5

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2015 –

REFERAT privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiţie

,,Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”

Traseul drumului propus pentru amenajare este situat în partea sud-estică a Municipiului Timișoara și va asigura legătura între trama stradală a Municipiului Timișoara și rețeaua de străzi și drumuri comunale din comuna Moșnița Nouă, satul Moșnița Veche

În urma dezvoltării imobiliare din zonele periurbane ale municipiului Timișoara, traficul de intrare / ieșire din oraș în zonele de penetrație a devenit foarte aglomerat în anumite periode ale zilei. Acest fenomen este întâlnit și în zona sud-estică a municipiului, unde în localitatea Moșnița au fost dezvoltate numeroase ansambluri rezidențiale. Ansamblurile rezidențiale cele mai intens dezvoltate sunt în zona de nord a localității Moșnița, între satul Moșnița Veche, Moșnița Nouă și limita administrativ-teritoarială (UAT) a Municipiului Timișoara.

Principala cale de intrare dinspre Lugoj – Buziaș în municipiul Timișoara este drumul județean DJ591 (Timișoara – Buziaș - Lugoj), care parcurge localitatea Moșnița Nouă dinspre est spre vest și se continuă cu Calea Buziașului până la intersecția rotoare din Piața Gheorghe Domășneanu. De la intrarea în municipiu drumul județean are un carosabil cu 4 benzi de circulație. Din Piața Gheorghe Domoșnean, circulația se continuă pe două artere majore - Calea Stan Vidrighin și Bulevardul Iosif Bulbuca precum și pe strada Mareșal Averescu.

Având o singură cale de intrare majoră în municipiu, aglomerările produse conduc la numeroase inconveniente asupra participanților la trafic. În acest caz este necesară asigurarea unei legături alternative între municipiul Timișoara și localitatea Moșnița, în special spre zona de nord a localității Moșnița unde sunt cel mai intens dezvoltate zonele rezidențiale. Acest lucru este posibil prin amenajarea unei legaturi între Calea Mosnitei din municipiul Timișoara și drumul Comunal DC149 (Timisoara – Mosnita Veche - Bucovăț), denumit și Drumul Boilor.

Traseul studiat în prezentul proiect are ca origine Calea Moșniței din Municipiul Timișoara, la intersecție cu strada Albăstrelelor, ulterior traseul este condus spre est spre limita adminsitrativă a Municpiului Timișoara, punctul final al traseului fiind începutul drumului comunal DC149.

În acest sens se va putea asigura o legătură viabilă între zonele rezidențiale noi apărute în comuna Moșnița Nouă și rețeaua de străzi din municipiu. Traseul propus pentru amenajare are o lungime de aproximativ 1500m și începe pe Calea Moșniței la sfârșitul carosabilului amenajat al drumului. Tronsonul proiectat se va corela cu traseul de perspectivă a Centurii de ocolire Sud a municipiului Timișoara. La întocmirea studiului de fezabilitate s-au propus două variante, dezvoltarea scenariilor s-a bazat pe realizarea a două variante de traseu posibile în zonă cu alegerea aceluiași tip de sistem rutier respectiv acelaș profil transversal tip. Acest lucru s-a realizat pentru a pune în balanță toți factori proiectați (tehnici, economici și de siguranță rutieră), în vederea alegerii scenariului oportun pentru investiție. Astfel din punct de vedere planimetric ambele scenarii tratează prospectul stradal simetric, cu un carosabil cu lăţimea de 7,0m(2 x 3,5m), adiacent părții carosabile pe partea stânga și pe partea dreaptă se vor amenja zone verzi și spații de siguranță cu lațimea de 3,50m, la marginea prospectului se vor amenaja trotuare pietonale cu lațimea de 2,00m și piste pentru cicliști cu lățimea de 1,00m cu câte un sens de circulație pe fiecare parte a străzii. Din punct de vedere a traseului s-au studiat două variante de traseu ( Traseu Varianta A și traseu Varianta B) având ambele același punct de origine( Calea Moșniței) și același punct de destinație (DC149), existând doar abordări diferite ale parcursului traseului.

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”, a fost întocmit de către SC Drum Proiectconsult SRL în conformitate cu contractul de prestări servicii nr. 328/23.12.2014. Având în vedere cele prezentate supunem spre aprobare Consiliului Local una din variantele propuse (Varianta A sau Varianta B) pentru traseul drumului, prezentate în documentația aferentă obiectivului de investiţiei ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”. VICEPRIMAR, p.SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRĂGOI DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH,

CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DP CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

AVIZAT JURIDIC Red. LP Cod FO 53-01,ver.2