keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiţiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 410/27.07.2018
privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiţiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

PROIECT: "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice";
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat;
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 17561/24.07.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 17561/24.07.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 17561/24.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 17561/24.07.2018;
Având în vedere adresa nr. SC2018 - 17561/24.07.2018, a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. 75204/13.07.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea UAT Municipiul Timişoara, ca partener în cadrul proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", în vederea depunerii şi obţinerii finanţării acestuia din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1.

Art. 2: Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT Municipiul Timişoara, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi UAT Municipiul Timişoara, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice, şi staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice în cadrul proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului, Conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă achiziţionarea de către MDRAP în numele UAT Municipiul Timişoara, a unui număr de 44 autobuze electrice, cu lungimea de aproximativ 18 m, a unui număr de 15 staţii de încărcare rapidă şi unui număr de 44 staţii de încărcare lentă a autobuzelor electrice.

Art. 6: Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public şi staţiilor de reîncărcare, solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Timişoara, în cadrul proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", în cuantum de 172.998.683,65 lei (inclusiv TVA).

Art. 7: Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Municipiul Timişoara, reprezentând contribuţia de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 3.459.973,67 lei cu TVA, reprezentând cofinanţarea proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice".

Art. 8: Se aprobă cheltuielilor neeligibile, reprezentând contravaloarea lucrărilor de racordare a staţiilor de încărcare la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, în valoare de 5.418.500 lei (cu TVA), precum şi a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice".

Art. 9: Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", pentru implementarea în condiţii optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora.

Art. 10: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor aferente UAT Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi structurale de investiţii.

Art. 11: Se împuterniceşte domnul Primar Nicolae Robu, în calitate de reprezentant legal al UAT Timişoara, să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi Nicolae Robu, în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Timişoara.

Art. 12: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 13: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 14: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA EDILITARĂ SC2018 - TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de

asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale

Măsurile privind mobilitatea urbană sunt finanțate în cadrul POR 2014-2020 prin Axa

prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și prin Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Solicitanții eligibili ai Obiectivului specific 4.1 sunt 39 de municipii reședință de județ, iar pentru Obiectivul specific 3.2, solicitanții eligibili sunt toate celelalte orașe și municipii din România, inclusiv Municipiul București și municipiul reședință de județ Tulcea. Ghidurile solicitantului pentru primele apeluri de proiecte aferente Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 au fost lansate în luna iulie 2017, dar, până în prezent, gradul de depunere a cererilor de finanţare din alocarea financiară a apelurilor Obiectivului specific 3.2 este de 79.64%, iar pentru Obiectivul specific 4.1, gradul de depunere a cererilor de finanţare este mai redus, de 16.21% din alocarea financiară.

Dintre activităţile eligibile susţinute în cadrul Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din Programul Operaţional Regional 2014-2020 se numără şi achiziţionarea mijloacelor de transport public (tramvaie, troleibuze, autobuze) și a mijloacelor de transport destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat. În perioada de programare anterioară (2007-2013) a existat un număr redus de linii de finanţare pentru achiziţia de mijloace de transport.

Pe lângă necesitatea urgentării absorbției fondurilor europene destinate îmbunătăţirii mobilităţii urbane, se adaugă necesitatea urgentării investiţiilor în sistemele de transport de călători pentru îmbunătățirea accesibilității și reducerea poluării generate de transporturi în mediul urban. Astfel, potrivit raportului Competitive cities (Banca Mondială), orașele românești se confruntă cu probleme serioase în ceea ce privește traficul auto, dat fiind faptul că, în perioada comunistă, orașele au fost planificate ținând cont de infrastructura de transport public pe de-o parte, iar pe de altă parte, pentru că în majoritatea orașelor românești, numărul de autovehicule a crescut exponențial, aspect care a condus la depășirea capacității infrastructurii existente și la crearea blocajelor în trafic.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a accesat consultanţa JASPERS în vederea pregătirii cererilor de finanţare şi a documentaţiilor pentru lansarea procedurilor de achiziţii publice în vederea dotării unităților administrativ-teritoriale cu tramvaie/troleibuze/autobuze electrice (inclusiv puncte de reîncărcare) și echipamente aferente sistemelor de transport inteligente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local.

Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, cu sprijinul JASPERS, a identificat posibilitatea să pregătească cereri de finanţare şi documentaţii de achiziţii publice, precum şi să deruleze procedurile pentru achiziţia de tramvaie/troleibuze/autobuze electrice pentru municipii reşedinţă de judeţ în cadrul obiectivului specific 4.1.

Ca urmare a solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, Municipiul Timişoara a identificat un număr de 44 autobuze existente în prezent în parcul auto, necesar a fi înlocuite cu autobuze electrice.

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Cod FO53-01, ver. 2

În vederea dezvoltării parteneriatului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a solicitat, prin adresa cu nr. 75204/13.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2018- 676/17.07.2018, mai multe documente printre care şi aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a următoarelor: - participarea UAT Municipiul Timişoara, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace

de transport public – autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.;

- Acordul de parteneriat, semnat de reprezentantul legal al partenerului, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat şi UAT Municipiul Timişoara;

- Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, semnat de reprezentantul legal al partenerului;

- Indicatorii de proiect; - Asigurarea co-finanţării de 2% şi valoarea eligibilă a activităţilor proprii din proiect.

Având în vedere contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă, gradul redus de contractare la nivelul axelor prioritare privind mobilitatea urbană din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, faptul că în perioada de programare anterioară a existat un număr redus de linii de finanţare pentru achiziţia de mijloace de transport, riscul de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operaţional regional, este necesară întreprinderea unor măsuri în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de urgentare a încheierii de contracte de finanţare şi de contracte de achiziţii publice, în vederea decontării unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem spre aprobarea Coniliului Local al Municipiului Timişoara următoarele: - participarea UAT Municipiul Timişoara, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace

de transport public – autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.;

- aprobarea Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat, şi UAT Municipiul Timişoara, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice” conform Anexei 1;

- aprobarea Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi UAT Municipiul Timişoara, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice și staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” conform Anexei 2;

- aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului, conform Anexei 3; - achiziţionarea de către MDRAP în numele UAT Municipiul Timişoara, a unui număr de 44

autobuze electrice, cu lungimea de aproximativ 18 m, a unui număr de 15 staţii de reîncărcare rapidă și a unui număr de 44 de stații de reîncărcare normală a autobuzelor electrice;

- valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public și a staţiilor de reîncărcare, solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Timişoara, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, în cuantum de 185.939.933,65 lei, inclusiv TVA.

- aprobarea contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Timişoara, reprezentând contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 3.718.798,67 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”.

- achitarea cheltuielilor neeligibile, reprezentând contravaloarea lucrărilor de racordare a staţiilor de încărcare la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, în valoare de 5.418.500 lei (cu TVA), precum şi a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT Timişoara în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”.

Cod FO53-01, ver. 2

- asigurarea sumelor reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a activităţilor complementare acestora.

- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării investiţiilor aferente UAT Municipiul Timişoara în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi structurale de investiţii;

- împuternicirea domnului Primar Nicolae Robu, în calitate de reprezentant legal al UAT Timişoara, să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale ce va fi încheiat între între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi UAT Municipiul Timişoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU T., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C., ŞEF BIROU G.M.P.E., CRISTINA GAVRA LOREDANA SIBIAN

ŞEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-

economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale

1. Descrierea situatiei actuale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a accesat consultanţa JASPERS în vederea pregătirii cererilor de finanţare şi a documentaţiilor pentru lansarea procedurilor de achiziţii publice în vederea dotării unităților administrativ-teritoriale cu tramvaie/ troleibuze/ autobuze electrice (inclusiv puncte de reîncărcare) și echipamente aferente sistemelor de transport inteligente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local.

Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, cu sprijinul JASPERS, a identificat posibilitatea să pregătească cereri de finanţare şi documentaţii de achiziţii publice, precum şi să deruleze procedurile pentru achiziţia de tramvaie/troleibuze/autobuze electrice pentru municipii reşedinţă de judeţ în cadrul obiectivului specific 4.1.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Având în vedere contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă, gradul redus de

contractare la nivelul axelor prioritare privind mobilitatea urbană din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, faptul că în perioada de programare anterioară a existat un număr redus de linii de finanţare pentru achiziţia de mijloace de transport, riscul de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operaţional regional, este necesară întreprinderea unor măsuri în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de urgentare a încheierii de contracte de finanţare şi de contracte de achiziţii publice, în vederea decontării unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană.

Prin realizarea acestui proiect se va urgenta absorbția fondurilor europene destinate îmbunătăţirii mobilităţii urbane, necesitatea urgentării investiţiilor în sistemele de transport de călători pentru îmbunătățirea accesibilității și reducerea poluării generate de transporturi în mediul urban.

Ca urmare a solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, Municipiul Timişoara a identificat un număr de 44 autobuze electrice necesare a fi înlocuite cu cele existente în prezent în parcul auto.

3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: hcl_410_anexa_2.pdf

ÎL 2 Cu ARO LA Hol Nr, 410 / 23.07.2018 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNIA 1915-2018 | SĂRBĂTORI ÎMPREUNĂ PROTOCOL DE ASOCIERE Privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale Nr. Nr. dintre MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE şi UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TIMIȘOARA pentru realizarea în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice şi de echipamente, în cadrul proiectului “Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice”

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE tie gat ss ROMÂNIA 1915-2018 1 SĂRBĂTORIN ÎMPREUNĂ. PREAMBUL În temeiul: Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţei de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/protocolului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Acordului de parteneriat nr. ..../........... încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timişoara, pentru realizarea proiectului “Achiziţie de mijloace. de transport public - tramvaie electrice” Și având în vedere: - Volumul, complexitatea activităţilor și capacitatea profesională presupuse de realizarea achiziției de mijloace de transport - 44 de autobuze electrice cu o lungime de aproximativ 18 m, 15 staţii de încărcare rapidă şi 44 de stații de încărcare lentă pentru a căror atribuire se încheie prezentul protocol de asociere, depășește resursele existente la nivelul UAT Municipiul Timişoara pentru asigurarea derulării în condiții optime a procesului de achiziție publică necesare în vederea atribuirii respectivului contract și obținerea beneficiilor anticipate; - Aplicarea în mod unitar va avea ca efect asigurarea premiselor necesare pentru realizarea respectivelor achiziții în condiții de eficienţă, eficacitate și econamicitate, în sensul că: pe de o parte, se va reduce efortul presupus de realizarea activităţilor procedurale specifice, ceea ce va conduce la eficientizarea resurselor umane și materiale alocate derulării proceselor de achiziție publică vizate; iar pe de altă parte, se va spori capacitatea autorităților contractante asociate de a maximiza rezultatele obținute în urma aplicării procedurilor de atribuire care fac obiectul prezentului protocol de asociere printr-o poziționare competitivă a acestora prin posibilitatea de a obține preţuri mai avantajoase prin volume mai mari, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax, 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul Paul STĂNESCU, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice în calitate de Autoritate contractantă care derulează achiziția în numele altei autorități și Unitatea administrativ teritorială Municipiul Timişoara, cu sediul în Bv. C.D. Loga, nr. 1, localitatea Timişoara, județul Timiş, România, cod poștal 300034, telefon: 0256 408480, fax: 0256 408469, poștă electronică: loredana. sibianeprimariatm.ro, cod fiscal: 14756536, reprezentat legal Nicolae Robu - Primar, în calitate de autoritate contractantă în numele căreia acționează MDRAP, au convenit să încheie prezentul Protacol de asociere care reprezintă voința expresă a părţilor.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1912-3618 | SARBATORIM ÎMPREUNĂ, PRECIZĂRI PREALABILE 1, În prezentul Protocol, cu excepția situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: (a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul; (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; 2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente. 3. Prezentul Protocol se bazează pe buna-credință în executarea obligațiilor ce decurg din prezentul Protocol, precum și pe necesitatea asigurării exploatării și durabilității investițiilor finanţate prin POR 2014-2020, Termeni și Abrevieri Jaspers - JASPERS (Asistenţă Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene) este un parteneriat între Comista Europeană şi Banca Europeană de Investiții (BEI), Unul din obiectivele JASPERS este reprezentat de îmbunătăţirea pregătirii proiectelor care urmează să fie cofinanțate din Fondul de Coeziune (FC) şi Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în noile State Membre. Proiect - O serie de activități economice indivizibile, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată şi având obiective clar stabilite, pentru a cărui realizare Beneficiarul primeşte fonduri nerambursabile, în cazul de faţă, în cadrul Programului Operaţional Regional. Art, 1 SCOPUL PROTOCOLULUI DE ASOCIERE Prezentul protocol de asociere este încheiat în scopul efectuării în comun, de către părți, a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice şi echipamente, după caz, în cadrul proiectului Achiziţie de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice. Art. 2 OBIECTUL PROTOCOLULUI (1) Obiectul protocolului îl reprezintă stabilirea de către părți a modalității de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de mijloace de transport public - autobuze electrice și echipamente, după caz, în numele și pe seama UAT, de către MPRAP, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 98/2016. (2) În sensul prevederilor alin. (1), UAT Municipiul Timişoara deleagă MDRAP în vederea realizării tuturor formalităţilor necesare pentru inițierea, aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire aferente respectivului contract. (3) În aplicarea prevederilor prezentului articol UAT Municipiul Timişoara sprijină activitățile derulate de MDRAP, prin îndeplinirea obligaţiei de punere la dispoziția acestuia a oricăror date/informații/documente necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor care derivă din aplicarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. (4) Prezentul Protocol se referă la achiziționarea a: - 44 autobuze electrice, cu lungimea de aproximativ 18 m, cu o valoare totală estimată de 132.000.0080 lei, fără TVA; - 15 stații de încărcare rapida, cu o valoare totală estimată de 7.500.000 lei, fără TVA; 44 stații de încărcare lentă, cu o valoare totală estimată de 5.500.000 lei, fără TVA. | | | | J i i

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1918-2630 ] SARBATORIM ÎMPREUNĂ. Art, 3 DURATA PROTOCOLULUI Prezentul protocol întră în vigoare la data semnării de către ambele părți și încetează să producă efecte la data la care, s-au îndeplinit toate obligaţiile aferente contractului economic rezultat în urma derulării procedurii de achiziție publică. Art. 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR (1)Drepturile și obligațiile MDRAP a) Are dreptul de organiza achiziția de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice şi echipamente, după caz, în numele și pe seama UAT Municipiul Timișoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. b) Organizează și derulează procedura de atribuire în numele și pe seama UAT Municipiul Timişoara conform prevederilor legale incidente și documentației de atribuire însușite de UAT, contractul de achiziţie publică a mijloacelor de transport public - autobuze electrice şi echipamente, urmând a fi semnat de către UAT cu operatorul economic desemnat câștigător; c) Întreprinde, în numele şi pe seama UAT Municipiul Timişoara, orice demers necesar derulării şi finalizării procedurii de atribuire. d) Întocmește și păstrează dosarul achiziţiei publice. e) Transmite UAT Municipiul Timişoara, o copie a dosarului achiziţiei şi modelul de contract pentru încheierea și derularea acestuia, după comunicarea rezultatului procedurii si expirarea termenului prevazut la art. 8 din Legea 101/2016 actualizată, 2) Drepturile și obligațiile UAT Municipiul Timişoara a) Stabileşte și aprobă conform legislaţiei naționale în vigoare, necesarul de mijloace de transport public, inclusiv clasa de vehicule și capacitatea acestora, pentru care solicită participarea în cadrul Proiectului derulat în parteneriat cu M.D.R.A.P, cu precizarea fermă a numărului de vehicule solicitate și a caracteristicilor acestora, conform hotărârilor emise de organele deliberative ale UAT și a Chestionarelor nr. 2 și 3, completate. b) Stabileşte necesarul de staţii/puncte de reîncărcare și de alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători, dacă este cazul. Partenerul are obligaţia să transmită înainte de demararea procedurilor de achiziție informații cu privire la locul și condițiile de livrare a mijloacelor de transport public/echipamentelor ce urmează a fi achiziționate. c) Asigură infrastructura necesară pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport și a echipamentelor pentru alimentarea autobuzelor electrice, până la data recepționării acestora, conform prevederii art. 1 alin. (4) lit.a) din OUG 47/2018. d) Obține toate avizele şi acordurilor necesare și execută lucrările aferente pentru deservirea autobuzelor electrice achiziționate corespunzător municipiului, în cazul opțiunii de achiziţie prin Proiect a echipamentelor pentru alimentarea autobuzelor electrice. e) Răspunde, MDRAP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitarilor de clarificări ale pontenţialilor ofertanţi, depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică și comunicate de către MDRAP.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1916:2018 | BĂRBĂTORIN ÎMPREUNĂ. f) Încheie contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, recepționează mijloacele de transport public și achită contravaloarea acestora. g) Derulează contractul de achiziție publică conform prevederilor documentației de atribuire și a clauzelor acestuia. h) Transmite în cel mai scurt timp, MDRAP, dar nu mai târziu de 15 zile, copia contractului semnat în vederea transmiterii/publicării anunţului de atribuire. 1) informează MDRAP cu privire la finalizarea livrării produselor, în termen de 10 zile de la acest eveniment, respectiv cu privire la data expirării perioadei de garanție tehnică produselor, în termen de 10 zile de la data expirării acestei perioadei, în vederea respectării obligaţiei privind întocmirea și publicarea documentului constatatar. Art, 5 MODIFICAREA PROTOCOLULUI (1) Părţile pot decide modificarea prezentului Protocol, oricând pe durata de valabilitate a acestuia, prin act adițional consemnat în scris. Art. 6 NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI (1) Orice solicitare, notificare sau informare, ce va fi trimisă de către o Parte celeilalte Părţi, va avea formă scrisă și va fi considerată ca primită de către cealaltă parte dacă: a) a fost înmânată persoanei destinatare și aceasta a semnat de primire, în cazul expedierii prin utilizarea unui serviciu poștal cu confirmare de primire; b) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți (în sensul că toate paginile constituind comunicarea au fost transmise către destinatar), în cazul în care comunicarea a fost trimisă prin fax; c) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți a mesajului electronic trimis prin poșta electronică persoanelor desemnate. 2) În cazul în care solicitarea/notificarea/informarea implică luarea unor decizii a căror fundamentare trebuie să aibă la bază și documente semnate în original de către cealaltă parte, acestea vor fi formalizate prin înscrisuri în acest sens, în situaţia în care respectivele decizii au avut la bază comunicarea prin mijloace electronice. Art, 7 CONFIDENȚIALITATE (1) Partea care transmite informațiile va preciza documentele sau părțile din documente care au caracter confidențial. (2) Partea care: primește informațiile are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor primite. (3) Părţile semnatare se angajează să păstreze același nivel de confidențialitate a informațiilor ca și partea care a transmis respectivele informații. Art. 8 LEGEA APLICABILĂ (1) Prezentului Protocol i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română, 2) Pe durata prezentului Protocol, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului Protocol va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNIA 1814-2018 | SĂRBĂTORII ÎMPREUNĂ, Art. 9 DISPOZIŢII FINALE (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanţele competente. (2) Protocolul este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanțare. Art. 10 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI (1) Prezentul protocol încetează prin ajungerea le termen, 2) În situații justificate, MDRAP poate denunța unilateral prezentul protacal fiind ținut însă de îndeplinirea obligațiilor scadente. (3) Neîndeplinirea de către una din părțile protocolului a obligațiilor menționate la art. 4, poate conduce la rezilierea prezentului protocal, partea responsabilă de neîndeplinirea obiectului acestuia fiind obligată să își asume sancțiunile prevăzute de legislaţia incidentă în materia achizițiilor publice, Art. 11 DOCUMENTELE PROTOCOLULUI (1) Chestionare 2-3, sunt anexate prezentului Protocol și fac parte integrantă din acesta, Semnături MDRAP Numele, prenumele şi funcția Semnătura Data și locul reprezentantului legal al semnării instituției UAT: Muncipiul Numele, prenumele și funcţia Seranătura Data și locul Timişoara reprezentantului legal al semnării organizaţiei/instituției NICOLAE ROBU PRIMAR

Atasament: hcl_410_anexa_3.pdf

Anexa 3 cu amendamente 4 10 Nr fo IESE VI „20f8 Direct Indicatori tehnico-economici Cheltuieli eligibile x AbE18S Oraș Rută/UM SIR SIL [Fimişoara 13/buc 2 2 [Fimişoara E4/buc 2 2 [Timişoara M35/buc 2 2 [Timişoara 40/buc 4 4 [[imişoara E7/buc 7 7 [Timișoara 33/buc 6 6 [Timişoara El/buc 5 15 5 [Timişoara ES8/buc 3 3 [Timişoara 2l/buc 2 2 [Timişoara M44/buc 1 1 EZ2/buc 5 5 [Timişoara M22/buc 2 2 [Timişoara E3/3 3 3 [Total nr.mijloace de transport/ar total staţii buc 44 15 44 Preţ estimativ (fără TVA)buc, vehicul (mil. lei)/Preţ estimativ (fără TVA)/buc. stație mil, lei 3 0,5 0,125 (mil. lei) Preţ estimativ (fără TVA) total vehicul (mil. lei)/Preţ estimativ (fără TVA) total staţie mil. lei 132 1,5 5,5 mil.lei) Cheltuieli de informare si publicitate (fără TVA) lei 133.545 (Cheltuieli cu salariile lei 268.000 Cheltuieli cu avize si acorduri necesare pentru lei instalarea statiilor de incarcare (fără TVA) 18.290 (fără TVA) mil. lei 145,420 Notă: AbElS - autobuze electrice cu lungimea de 18,0 m. SIR — Staţie încărcare rapidă SiL — Staţie încărcare normală Total cheltuieli eligibile (cu TVA) = 172.998.683,65 lei Contribuţie proprie Municipiul Timişoara - 2% din cheltuielile eligibile = 3.459.973,67 lei Cheltuieli neeligibile: 5.418.500 lei (cu TVA) Totabcheltuieli proiect = 178.417.183,65 lei (cu TVA)

Atasament: hcl_410_anexa_1.pdf

Ash | UI MON LA HOL NP, 410/2307. 208 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1913-2618 | ÎMPRESINĂ, ACORD DE PARTENERIAT Nr. ________. /NDRAP/ Nr... /UAT/ dintre MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE şi UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL | TIMIȘOARA ; pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice” PREAMBUL | În contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă, una din principalele provocări la care trebuie să răspundă orașele din România este mobilitatea urbană, concept care contribuie la îmbunătățirea factorilor de mediu (traficul reprezintă una din cele mai importante surse de | poluare în mediul urban - circulaţia urbană produce 40% din emisiile de CO,), a elementelor de : cadru social (Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile subliniază rolul transportului public în depășirea problemelor de segregare socială din mediul urban și a elementelor de cadru economic (economia europeană pierde anual aproape 100 miliarde de euro ca urmare a întârzierilor provocate în trafic; o bună mobilitate urbană reprezintă un element cheie atât | pentru creșterea eficienței forței de muncă cât și pentru atragerea investitorilor și a turiștilor). Având în vederea necesitatea înnoirii parcului de transport public din România ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, după caz, întocmește proiectul „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, denumit în continuare Proiectul, depus în cadrul Programului Operaţional 1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORI ÎMPREUNĂ, Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și partenerii din proiect beneficiază de asistența tehnică acordată de către JASPERS în vederea pregătirii cererilor de finanţare şi a documentaţiilor pentru lansarea procedurilor de achiziţii publice. JASPERS (Asistenţă Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene) este un parteneriat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI). Unul din obiectivele JASPERS este reprezentat de îmbunătăţirea pregătirii proiectelor care urmează să fie cofinanţate din Fondul de Coeziune (FC) şi Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în noile State Membre. Acordul de parteneriat este încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, în scopul reglementării aspectelor tehnice, financiare şi de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a Proiectului. Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se semnează de toate părţile până cel târziu la data depunerii cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta. TEMEIUL LEGAL Prezentul acord de parteneriat, denumit în continuare “Acord”, are în vedere următoarea legislaţie naţională: " Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene; = Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice; " Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; " Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; = Hotărârea nr, 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; " Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; " Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; = Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea nereşulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; = Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 2

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1918-2615 | SĂRBĂTORI ÎNPRIEUNĂ, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului. PRECIZĂRI PREALABILE 1, În prezentul Acord, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul; (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; (c) termenul „zi” reprezintă zi catendaristică, dacă nu se specifică altfel; 2, Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente. Încheierea prezentului Acord se bazează pe buna-credință a părţilor în executarea obligațiilor ce decurg din prezentul Acord, precum și pe necesitatea asigurării exploatării și durabilității investiţiilor finanțate prin POR 2014-2020. Art. 1 PĂRŢILE Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin echipa de implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de parteneriat, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul Paul STĂNESCU, Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului: Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare! (FEN): RO14TREZ70020A480101XXXX - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent; RO58TREZ70020A480102XXXX - Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii precedenţi. ' Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 3

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE UNA ROMANIA Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Bucureşti Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Timişoara, în calitate de Partener, cu sediul în Bv. C. D. Loga, nr. 1, localitatea Timişoara, județul Timiş, România, cod poștal 300034, telefon: 0256 408480, fax: 0265 408469, poștă electronică: loredana.sibianEeprimariatm.ro, cod fiscal: 1476536, reprezentat legal - Nicolae Robu - Primar, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului: Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statul Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Art. 2 SCOPUL ȘI OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT (1) (2) Scopul prezentului Acord este de a reglementa aspectele tehnice, financiare, juridice şi de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a Proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice”. Obiectul acestui Acord este de a stabili rolurile şi responsabilitățile ce le revin părţilor în pregătirea şi implementarea activităților specifice ale Proiectului, drepturile şi obligaţiile părţilor ce derivă din participarea în cadrul acestui parteneriat, conform legislaţiei aplicabile şi prevederilor ordinului de finanţare, precum și contribuţia financiară la bugetul Proiectului finanțabil în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă., precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a ordinului de finanțare. Fiecare parte va depune toate eforturile şi va uza de toate cunoștințele de care dispune în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a prezentului Acord. Prezentul Acord constituie anexă la cererea de finanţare. Prezentul Acord se referă la achiziționarea a: 44 autobuze electrice, cu lungimea de aproximativ 18 m, cu o valoare totală estimată de 132.000.000 lei, fără TVA; 13 stații de încărcare rapida, cu o valoare totală estimată de 7.500.000 lei, fără TVA; 44 stații de încărcare lentă, cu o valoare totală estimată de 5.500.000 lei, fără TVA. | | | |

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE NIA 1918-2013 | SĂRBĂTORII ÎMPREUNĂ Art. 3 ROLURI Și RESPONSABILITĂȚI ÎN PREGĂTIREA ŞI IMPLEMENTAREA (1) În PROIECTULUI În raporturile dintre părţi, fiecare parte răspunde doar pentru realizarea activităţilor ce îi revin şi nici una dintre părţi nu este în nici un fel răspunzătoare pentru activitățile realizate de cealaltă parte. Astfel, obligaţiile asumate prin prezentul acord au fost supuse analizei, în cadrul procedurilor interne ale fiecărui partener și se materializează în următoarele documente anexate la prezentul: a) Hotărârea de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiţiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, emisă de fiecare partener; b) Ordinul viceprim-ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind stabilirea echipei de implementare a Proiectului; c) Decizia/hotărârea primarului/președintelui privind constituirea echipei de implementare a proiectului la nivelul UAT; acest articol sunt descrise activităţile şi subactivitățile specifice pe care fiecare partener_trebuie să le realizeze în pregătirea şi implementarea Proiectului, în strânsă corelare cu informaţiile furnizate în formularul Cererii de finanţare. (2) a) (3) a) Rolurile şi responsabilităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin echipa de implementare a Proiectului, corespunzătoare activităților și subactivităților din Cererea de finanțare: Realizează, cu sprijinul JASPERS, analizele necesare pentru fundamentarea necesarului de mijloace de transport public pe traseele incluse în proiect și justificarea încadrării Proiectului în cerințele Obiectivului specific 4.1, pe baza informațiilor furnizate de parteneri în cele 3 Chestionare completate, anexate la prezentul Acord; Elaborează, semnează și depune în MySMIS cererea de finanțare și anexele solicitate de Ghidul specific, inclusiv semnează și depune în MySMIS anexele elaborate de partener, atașate la prezentul Acord; Organizează și derulează procedura de atribuire în numele și pentru UAT Timişoara a contractului de achiziţie publică de mijloace de transport public, inclusiv de staţii/puncte de reîncărcare rapidă/lentă și alte echipamente specifice sistemelor de transport inteligente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători în conformitate cu solicitările Municipiului Timişoara; Va întreprinde, în numele și pentru UAT Timişoara demersurile necesare derulării și finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție a mijloacelor de transport public și a echipamentelor care fac obiectul proiectului. Rolurile şi responsabilităţile unităţii administrativ-teritoriale partenere, corespunzătoare activităților şi subactivităților din Cererea de finanțare: Colectează date cu privire la traseele de transport public existente ce fac obiectul Proiectului și le pune la dispoziția liderului de parteneriat (M.D.R.A.P.), conform Chestionarului nr. 2, anexat la prezentul Acord;

b) f) b a EA Fa a > apa “a to ROMÂNIA 1918-2083 | SÂRBĂTORIN ÎMPREUNĂ. Stabilește necesarul de mijloace de transport public pentru fiecare traseu, inclusiv clasa de vehicule și capacitatea acestora, pentru care solicită participarea în cadrul Proiectului derulat în parteneriat cu M.D.R.A.P, cu precizarea fermă a numărului de vehicule solicitate și a caracteristicilor acestora, conform hotărârilor emise de organele deliberative ale UAT şi Chestionarelor nr. 2 şi 3, completate, anexate la prezentul Acord; Stabileşte necesarul de stații/puncte de reîncărcare și de alte echipamente specifice, sistemelor de transport inteligente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători, dacă este cazul. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Organizează și derulează în cadrul proiectului, ca autoritate contractantă, procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de informare și publicitate; Transmite liderului de parteneriat toate documentele necesare pentru pregătirea și depunerea cererii de finanțare, conform prevederilor prezentului Acord (art. 11 alin. 3) și ale Ghidului specific, precum şi orice alte documente şi informaţii solicitate de liderul de parteneriat, necesare pe parcursul procesului evaluare, selecție și contractare a Proiectului; Transmite liderului de parteneriat minimum Anunţul de intenţie publicat în Suplimentul la JOUE, conform art. 7 alin, 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 sau declarația privind încadrarea în excepția de la acest articol și se angajează sa realizeze demersurile necesare pentru a încheia şi prezenta un contract de servicii publice de transport local de călători aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, inclusiv avizele solicitate aplicabile sau Acordul Comisiei Europene, după caz, în termenul de maximum un an de la data intrării în vigoare a ordinului de finanţare, în cazul atribuirii directe și de maximum 1 an și jumătate (18 luni) de la data intrării în vigoare a ordinului de finanţare, în cazul atribuirii prin procedură competitivă și pentru situația în care se solicită acordul Comisiei Europene pentru contractele atribuite înainte de data de 03.12.2009, dar înainte de recepţia finală a bunurilor ce fac obiectul Proiectului. Dacă este cazul, partenerul realizează demersurile necesare pentru prezentarea Autorizaţiei de construire corespunzătoare lucrărilor de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice și are obligația să asigure infrastructura necesară pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport, până la data recepționării autobuzelor electrice, conform alin. 4 lit. a) din QUG 47/2018. Dacă este cazul, obţine toate avizele şi acordurilor necesare și execută lucrările de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice. Se obligă să realizeze demersurile necesare pentru definitivarea activităţilor minime necesare cu privire la infrastructura de transport public pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport public achiziţionate, până la data recepționării acestora; Se obligă să realizeze demersurile necesare pentru definitivarea până la finalul implementării POR 2014-2020 a tuturor activităților complementare cu activitățile proprii din proiect, conform celor declarate în cererea de finanțare cu privire la sistemul de transport public; Încheie contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare; Derulează contractul de achiziție publică conform prevederilor documentației de atribuire și a clauzelor acestuia;

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE MÂNIA 1918-2615 | SĂRBĂTORI ÎMPREUNĂ m) Desemnează, prin dispoziţie a reprezentantului legal al UAT, un membru şi un membru supleant în echipa de implementare a proiectului, în persoana d-nei/d-lui TITI TITI TITI TEI II TITI TITI TIE funcţia... telefon...... Verne adresa electronică (datele vor fi completate pentru fiecare persoană desemnată); n) Desemnează, prin dispoziţie a reprezentantului legal al UAT, o comisie de recepție a mijloacelor de transport public și a echipamentelor, care va realiza recepţia mijloacelor de transport și a echipamentelor achiziționate și va semna Procesul Verbal de Recepție cantitativă și calitativă a bunurilor; o) Se obligă să efectueze demersurile privind înscrierea în proprietate a bunurilor achiziţionate prin Proiect, precum şi să realizeze demersurile necesare pentru includerea în contabilitatea proprie a mijloacelor de transport/echipamentelor/bunurilor achiziţionate în baza prezentului Acord și să transmită un exemplar al acestor documente către Liderul de parteneriat; p) Se obligă ca în termen de maximum 60 de zile de la recepţia mijloacelor de transport/echipamentelor achiziţionate în baza prezentului Acord, să le pună la dispoziţia operatorilor de transport/transportatorilor autorizaţi cu care au încheiat contractul de servicii publice conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; q) Se obligă să asigure toate condiţiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public achiziționate în baza prezentului Acord; r) Se obligă să asigure utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor conform destinaţiei stabilite și pe toată perioada de valabilitate a ordinului de finanțare. (4) Contribuţia la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activităţile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 alin. (1) şi art. 8 alin. (1), din 0UG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare. Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin, (1) şi art. 8 alin. (1), din 0UG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata cofinanțării publice suportate către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat. În ceea ce priveşte cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităţilor proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1218-2013 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ. Contribuţia (valoarea estimată a fiecărei activităţi, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat, conform art,34 alin. (4) din H.G. 93/2016) Lider de parteriat Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei și %) Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din proiect Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei și Partener Valoarea totală a activităţilor propri 178.417. 183,65 lei Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 5.418.500 lei = 3,04% Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din proiect: 172.998.683,65 lei incluse în proiect: Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei și %): 3.459.973,67 lei - 2% Observație: Întrucât procedura de atribuire a mijloacelor de transport și a echipamentelor se organizează și se derulează de către liderul de parteneriat în numele și pentru partener, valoarea corespunzătoare bunurilor achiziționate se va include la valoarea activităţilor proprii ale partenerului. (5) Plăţile Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel: a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform Acordului de parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice derulate de aceştia (de ex.: achiziţia de informare şi publicitate); b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată către Ol/autoritatea de management”, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității proprii din proiect; c) liderul de parteneriat şi partenerii îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii *Ase vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 8

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE +, ss” ROMÂNIA 1918:2018 | SĂRBĂTORIN ÎMPREUNĂ. corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la Ordinul de finanţare”. Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI DE PARTENERIAT (1) Perioada de valabilitate începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care ordinul de finanțare a Proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a ordinului de finanțare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a prezentului Acord. (2) Pe perioada de valabilitate a Acordului, partenerul are obligația să asigure toate condițiile pentru utilizarea/întreținerea/mentenanța investiţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar, AM POR va decide revocarea ordinului pentru finanțarea Proiectului și recuperarea sumelor plătite, iar partenerul își asumă obligația de a restitui AM, din bugetul propriu, finanțarea acordată. Art. 5 DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE LIDERULUI DE PARTENERIAT A. Drepturile liderului de parteneriat (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de Proiect, pentru a putea răspunde la solicitările primite din partea instituțiilor abilitate, naţionale şi europene, în vederea elaborării rapoartelor de progres, a rapoartelor de monitorizare etc. B. Obligaţiile liderului de parteneriat (1) Liderul de parteneriat are obligația de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii; (2) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea Proiectului și îi va informa cu privire la stadiul derulării procedurilor de achiziție publică; (3) Propunerile pentru modificări importante ale Proiectului (de ex.: activităţi), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR; (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către autoritatea de management a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale (partenerul/partenerii fiind obligat/obligați sa transmită liderului de parteneriat toate documentele necesare îndeplinirii obligaţiei asumate); (5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor Proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și naţională. Toate * A se vedea art. 8 alin (1) din 0UG nr. 40/2015).

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNIA 1918-2018 1 SĂRBĂTORII ÎMPREUNĂ documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a Proiectului, oricare întervine ultima; (6) În cazul constatării unor nereguli apărute în obținerea și utilizarea fondurilor în cadrul Proiectului, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat plăţilor afectate de nereguli. Art. 6 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERILOR A. Drepturile Partenerului (1) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea Proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat, la cerere, copii ale rapoartelor de progres. (2) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale Proiectului (ex.: activităţi), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR. B. Obligaţiile Partenerului (1) Partenerul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în Vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de șanse, dezvoltării durabile, informării şi publicităţii în implementarea activităților proprii, inclusiv a celor care rezultă din Protocolul de asociere încheiat în vederea derulării achiziţiei publice; (2) Partenerul va consulta liderul de parteneriat cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea Proiectului și îi va furniza, la cerere, informaţiile necesare elaborării rapoartelor de progres și informațiile necesare monitorizării modului de asigurare a infrastructurii necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport achiziţionate până la recepţia acestora și, ulterior, de realizare a celorlalte activităţi complementare la care s-a facut referire în art. 3, alin, 3 lit. i) şi de utilizare a bunurilor achiziționate prin Proiect; Partenerul are obligația să asigure până la recepționarea mijloacelor de transport, condițiile pentru operarea acestora și să utilizeze miijloace de transport public solicitate la finanțare doar pentru prestarea serviciului de transport public local, organizat conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători; SG = Partenerul are obligația de a respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, pe toată perioada de după încheierea contractului de servicii publice şi până la finalizarea perioadei de durabilitate a ordinului de finanţare, în caz contrar AM POR poate dispune recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare; (5) Pe perioada durabilităţii proiectului, partenerul are obligaţia de a publica anual pe website-ul oficial al instituției, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin, (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, un raport cumulativ care să cuprindă: obligaţiile de serviciu public de transport de călători pentru fiecare tip de transport public prestat, operatorii selectați de serviciu public de transport de călători, procedura de atribuire utilizată, natura și întinderea eventualelor drepturi exclusive acordate operatorilor de serviciu public, plăţile compensatorii acordate operatorilor, îndeplinirea de către operator a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contract etc.; (6) În cazul gestiunii directe, partenerul are obligaţia ca pe toată perioada de durabilitate a proiectului să nu ofere o compensație financiară care să depășeasca efectul financiar 10

(10) (11) (12) (13) (14) MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNIA 1938-2018 | SĂRBĂTORI ÎMPREUNĂ, net, conform art. 2 din Anexa la Regulamentul (CE) nr, 1370/2007. În situaţia înregistrării unei supracompensări anuale acordate operatorului de transport public, partenerul are obligaţia să recupereze de la operator/transportator autorizat diferenţa până la valoarea corespunzătoare compensaţiei datorate; Dacă este cazul, după prezentarea contractului de servicii publice conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, oricând se solicită de către AMPOR sau de către alte instituții abilitate, partenerul are obligaţia de a transmite un raport de audit, elaborat de un auditor financiar independent, asupra situaţiilor financiare aprobate ale solicitantului și ale operatorului de transport public/transportatorului autorizat, cu privire la conformitatea calculării compensaţiei acordate operatorului cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; Partenerul este obligat să întreţină măsurile obligatorii pentru asigurarea vizibitității mijloacelor de transport/echipamentelor achiziționate prin POR 2014-2020, în conformitate cu Manualul de identitate vizuală a POR 2014-2020; Partenerul are obligația ca după recepţia finală a mijloacelor de transport și a echipamentelor, să își înscrie bunurile achiziționate îi în cadrul proiectului, în evidențele contabile conform prevederilor legale în vigoare; În situația în care unitatea administrativ teritorială, partener în proiect, nu îşi îndeplineşte obligațiile asumate prin acordul de parteneriat până la recepționarea bunurilor din proiect, aceasta este responsabilă pentru toate sancţiunile prevăzute de contractul economic în baza căruia a fost efectuată achiziția mijloacelor de transport sau a echipamentelor; Partenerul este obligat să pună la dispoziţia liderului de parteneriat, AM/Ol POR sau oricărui alt organism naţional sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea activităților și rezultatelor Proiectului, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului; În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. 11, partenerul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea tor; Partenerul este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea şi operarea Proiectului, în scopul elabarării rapoartelor de progres, de monitorizare și pentru elaborarea/depunerea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare; Partenerul este obligat să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile efectuate în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a ordinului de finanțare; în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/ realizare/obiectivelor Proiectului, sunt aplicabile, după caz, prevederile 0UG nr. 66/2011. În cazul constatării unor nereguli apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor în cadrul Proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat plățile afectate de nereguli. 11

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE RO MÂNIA 1918-2015 | SĂRBĂTORI ÎMPREUNĂ, Art. 7 ACHIZIŢII PUBLICE (1) Liderul de parteneriat va organiza și va derula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare de mijloace de transport public inclusiv stații/puncte de reîncărcare și alte echipamente specifice, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare. (2) Între MDRAP şi UAT se va încheia un Protocol de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, anexă la prezentul Acord de parteneriat. | Art. 8 PROPRIETATEA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PUBLIC ŞI A ECHIPAMENTELOR (1) Partenerul are obligaţia să menţină proprietatea mijloacelor de transport public/echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului, pe o perioadă de cel puţin 5 i ani de la data efectuării plății finale şi să asigure exploatarea şi întreţinerea bunurilor și | serviciului de transport public în această perioadă. (2) Partenerul are obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor și mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a Proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. (3) Partenerul are obligația ca pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului să asigure prestarea serviciului de transport public de călători, pentru care s-au realizat investițiile prin Obiectivul Specific 4.1 al POR 2014-2020, în caz contrar, AM POR va decide revocarea ordinului privind finanțarea Proiectului și recuperarea sumelor plătite, iar partenerul își asumă obligația de a restitui AM POR, din bugetul propriu, finanțarea acordată. (4) Partenerul are obligaţia să folosească conform scopului destinat și să nu vândă, să nu | înstrăineze sau să nu scoată din uz, sub orice formă obiectele/bunurile finanțate prin | POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plăţii finale. Art. 9 CONFIDENȚIALITATE (1) Părţile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării Proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze înformațiile confidenţiale doar în scopul de a-și îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. (2) Pe durata parteneriatului, atunci când prelucrează date cu caracter personal, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. (3) Fiecare Parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Încălcarea de către o Parte a prevederilor prezentului și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a normelor general obligatorii adoptate î în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, nu poate poate fi apreciată ca o încălcare comună și nu poate genera răspunderea solidară față de persoana sau autoritatea care constată această încălcare. 12

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE NIA 1018:2013 | SĂRBĂTORII ÎMPREUNĂ, Art. 10 LEGEA APLICABILĂ (1) (2) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului Acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. Art. 11 DISPOZIŢII FINALE (1) (2) (3) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. Acordul este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare. La prezentul Acord sunt anexate următoarele documente: a) Documente necesare pentru lansarea procedurilor de achiziții publice, care vor fi transmise de partener odată cu acordul de parteneriat semnat: Documente privind identificarea reprezentantului legal al partenerului; Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, semnat de reprezentantul legal al partenerului; Chestionarele 1-3, actualizate după solicitările de clarificări ale JASPERS, inclusiv în ceea ce priveşte necesarul de mijloace de transport şi echipamente, contrasemnate de către reprezentantul legal al partenerului; Hotărârea de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiţiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale; b) Documente care vor fi transmise de partener ulterior, la solicitarea liderului de parteneriat, în vederea pregătirii cererii de finanţare. Aceste documente vor fi prezentate şi detaliate în ghidul solicitantului. Declaraţiile de eligibilitate, de angajament ale reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale partenere; Declaraţia privind eligibilitatea TVA; Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat; Certificatul de cazier fiscal al partenerului; Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea- cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016; Formularul nr. 1 - „Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanțat din fonduri europene” în conformitate cu H.G.93/2016; 13

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNIA 1816-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ, = Lista specifică de proiecte prioritare în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru Obiectivul specific 4.1, din Documentul Justificativ pentru finanțarea intervențiilor din fonduri ESI, selectată de Autoritatea Urbană constituită la nivelul municipiului reşedinţă de judeţ; = Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.)/Extras din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, după caz“; = Minimum Anunţul de intenţie publicat în Suplimentul la JOUE (Art. 7 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007); = Documentele statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători, dacă partenerul este membru al « Programul de transport; " Dacă este cazul, alte documente necesare pentru definitivarea cererii de finanţare, conform Ghidului solicitantului; Semnături umele, prenumele și funcţia Lider de ȘI parteneriat reprezentantului legal al semnării organizaţiei / instituției Ministerul Dezvoltării PAUL STANESCU Regionale și Administraţiei Publice VICEPRIMINISTRU Partener Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al semnării organizației /instituției Unitatea administrativ- NICOLAE ROBU teritorială Municipiul Timişoara PRIMAR 1 se depune PMUD în situaţia în care acest document nu a fost depus până la momentul depunerii cererii de finantare la care se va anexa acest acord de parteneriat, în cadrul celorlalte apeluri pentru 0.5. 4.1 și, implicit, nu a fost verificată conformitatea şi admisibilitatea acestui document strategic de către ADR. Se depune Extras din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă în situația în care acest document a fost depus până la momentul depunerii cererii de finantare la care se va anexa acest acord de parteneriat în cadrul 0.5. 4.1. și a fost declarat conform și admisibil de către ADR; T4 4 mA