keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 478/08.10.2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale

08.10.2018

Hotararea Consiliului Local 478/08.10.2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

PROIECT: "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice";
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat;
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 23307/08.10.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 23307/08.10.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 23307/08.10.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 23307/08.10.2018.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. 75204/13.07.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT Municipiul Timişoara, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea şi completarea Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi UAT Municipiul Timişoara, în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport public - autobuze electrice, şi staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice în cadrul proiectului "Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se împuterniceşte domnul Primar Nicolae Robu, în calitate de reprezentant legal al UAT Timişoara, să semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de proiect şi Nicolae Robu, în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI