keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 63/25.02.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al Municipiului Timisoara nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale, precum si modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 18/18.01.2019

25.02.2019

Hotararea Consiliului Local 63/25.02.2019
pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al Municipiului Timisoara nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale, precum si modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 18/18.01.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

PROIECT: "Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice"
Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile;
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare;
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila;
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca lider de parteneriat;
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 4452 / 25.02.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 4452/25.02.2019, intocmit de catre Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-4452/25.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 4452/25.02.2019;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice nr. SC2019- 4452/25.02.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. 22413/12.02.2019 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 18/18.01.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat si a Protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale in vederea pregatirii si implementarii in comun a proiectului "Achizitie de mijloace de transport public -autobuze electrice";
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor masuri de urgentare a absorbtiei fondurilor europene;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. e) si alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea si completarea prevederilor art. 4, art. 6, art. 7 si a art. 8 din Hotararea Consiliului local al Municipiului Timisoara nr. 410/27.07.2018, dupa cum urmeaza:
,,Art. 4: Se aproba inlocuirea Anexei 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 410/27.07.2018 - indicatorii tehnico - economici ai proiectului, cu Anexa la prezenta, care face parte integranta din hotarare.

Art. 6: Se aproba valoarea eligibila aferenta mijloacelor de transport public si statiilor de reincarcare, solicitate la finantare, si a altor activitati eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Timisoara, in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice", in cuantum de 147.909.163,65 lei.

Art. 7: Se aproba contributia proprie in proiect a UAT Municipiul Timisoara, reprezentand contributia de minimum 2 % din valoarea eligibila aferenta tuturor activitatilor proprii din proiect, in cuantum de 2.958.183,27 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice".

Art. 8: (1) "Se aproba valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile in cuantum de 25.080.000 lei si achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzatoare investitiilor aferente UAT Municipiul Timisoara in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public- autobuze electrice. "
(2) Se aproba valoarea cheltuielilor aferente activitatilor neeligibile, reprezentand contravaloarea lucrarilor de racordare a statiilor de incarcare la reteaua de distributie a energiei electrice, in valoare de 5.418.500 lei (cu TVA), precum si a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzatoare investitiilor aferente UAT Municipiul Timisoara in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice". "

Art. 2: (1) Se aproba modificarea si completarea Art. 3 ROLURI SI RESPONSABILITATI IN PREGATIREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, pct (4) Contributia la finantarea cheltuielilor totale ale Proiectului, alin 4 din Acordul de Parteneriat nr. SC2018-18163/31.07.2018, 95376/MDRAP/22.08.2018 (aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 410/27.07.2018 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 18/18.01.2019), astfel:
Lider de parteneriat:
- Valoarea totala a activitatilor proprii incluse in proiect: 720.000,00 lei;
- Valoarea corespunzatoare activitatilor neeligibile proprii din proiect (in lei si %): 0;
- Valoarea eligibila aferenta activitatilor proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei;
- Valoarea contributiei liderului de parteneriat la valoarea eligibila aferenta activitatilor proprii incluse in proiect (in lei si %) : 108.000,00 lei reprezentand 15% din valoarea eligibila a proiectului.

Partener:
- Valoarea totala a activitatilor proprii incluse in proiect: 178.407.663,65 lei;
- Valoare TVA: 28.442.467,31 lei;
- Valoarea corespunzatoare activitatilor neeligibile proprii din proiect, cu TVA inclus (in lei si %): 5.418.500,00 lei;
- Valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile: 25.080.000,00 lei;
- Valoarea TVA eligibila aferenta cheltuielilor eligibile: 2.497.328,65 lei;
- Valoarea eligibila totala a activitatilor proprii incluse in proiect: 147.909.163,65 lei;
- Valoarea contributiei partenerului la valoarea eligibila aferenta activitatilor proprii incluse in proiect (in lei si %): 2.958.183,27 lei reprezentand 2% din valoarea eligibila a proiectului. "

(2). Se aproba introducerea anexei "Detalierea cheltuielilor proiectului" ca anexa la Acordul de parteneriat nr. SC2018-18163/31.07.2018, 95376/MDRAP/22.08.2018.
(3). Modificarile si completarile Acordului de parteneriat nr. SC2018-18163/31.07.2018, 95376/MDRAP/22.08.2018 se vor efectua prin Act aditional.

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investitiei, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale, si Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 18/18.01.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat si a Protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale in vederea pregatirii si implementarii in comun a proiectului "Achizitie de mijloace de transport public -autobuze electrice" raman neschimbate.

Art. 4: Se imputerniceste domnul Primar Nicolae Robu, in calitate de reprezentant legal al UAT Timisoara, sa semneze Actul Aditional la Acordul de parteneriat.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si publicare pe site-ul propriu al Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Politiei Locala;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea şi completarea HCLMT nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a

investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, precum

şi modificarea şi completarea HCLMT nr. 18/18.01.2019

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- / pentru modificarea şi completarea HCLMT nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, precum şi modificarea şi completarea HCLMT nr. 18/18.01.2019, facem următoarele precizări:

Prin HCLMT nr. 410/2018, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat participarea UAT Municipiul Timişoara, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, iar prin HCLMT nr. 478/08.10.2018 a aprobat modificarea şi completarea Acordului de parteneriat şi Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.

În vederea finalizării procesului de stabilire a parteneriatului dintre MDRAP şi Primăria Municipiului Timişoara, prin adresa nr. 6075/16.01.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminitraţiei Publice, ne transmite că au fost analizate documentele specifice depunerii cererii de finanţare şi că au constatat că este necesară emiterea unei noi hotărâri de consiliu local, care să modifice Anexa 2 şi Anexa 3 din HCL nr. 410/17.07.2018 astfel încât să fie aprobată forma finală a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere, şi pentru a nu se crea confuzii în ceea ce priveşte documentaţia prin care s-a stabilit parteneriatul, a fost necesară abrogarea HCL nr. 478/08.10.2018. Drept urmare prin HCLMT nr. 18/18.01.2019 s-a aprobat Acordul de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice”.

Prin adresa nr. 22413/12.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ne transmite că, prin Ordinul nr. 6113/01.11.2018, a fost aprobat Ghidul solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1., care prevede că taxa pe valoare adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile pentru achiziţionarea mijloacelor de transport, este neeligibilă, iar taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile altele decât cele pentru achiziţionarea mijloacelor de transport, este eligibilă. Drept urmare este necesară emiterea unei noi hotărâri de consiliu local, care să modifice şi să completeze HCL nr. 410/17.07.2018, precum şi HCL nr. 18/18.01.2019.

— ES a romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
Capitală Europeană a Culturii

Cod FO53-01, ver. 2

Dintre activităţile eligibile susţinute în cadrul Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din Programul Operaţional Regional 2014-2020 se numără şi achiziţionarea mijloacelor de transport public (tramvaie, troleibuze, autobuze) și a mijloacelor de transport destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat. În perioada de programare anterioară (2007-2013) a existat un număr redus de linii de finanţare pentru achiziţia de mijloace de transport.

Ca urmare a solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, Municipiul Timişoara a identificat un număr de 44 autobuze existente în prezent în parcul auto, necesar a fi înlocuite cu autobuze electrice.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara următoarele:

- modificarea şi completarea prevederilor art. 4, art. 6, art. 7 şi a art. 8 din HCLMT nr. 410/27.07.2018, după cum urmează:

,,Art. 4: Se aprobă înlocuirea Anexei 3 din HCLMT nr. 410/27.07.2018 - indicatorii tehnico – economici ai proiectului, cu Anexa la prezenta, care face parte integrantă din hotărâre. Art. 6: Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public şi staţiilor de reîncărcare, solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Timişoara, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, în cuantum de 147.909.163,65 lei. Art. 7: Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Timişoara, reprezentând contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect, în cuantum de 2.958.183,27 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”. Art. 8: (1) „Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 25.080.000 lei și achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiilor aferente UAT Municipiul Timişoara în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice. ”

(2) Se aprobă valoarea cheltuielilor neeligibile, reprezentând contravaloarea lucrărilor de racordare a staţiilor de încărcare la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, în valoare de 5.418.500 lei (cu TVA), precum şi a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor aferente UAT Municipiul Timişoara în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”.”

- modificarea și completarea Art. 3 ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN PREGĂTIREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, pct (4) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului, alin 4 din Acordul de Parteneriat nr. SC2018-18163/31.07.2018, 95376/MDRAP/28.08.2018 (aprobat prin HCLMT nr. 410/27.07.2018 şi HCLMT nr. 18/18.01.2019), astfel: ,,Se aprobă modificarea și completarea Art. 3 ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN

PREGĂTIREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, pct (4) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului, alin 4 din Acordul de Parteneriat nr. SC2018-18163/31.07.2018, 95376/MDRAP/22.08.2018 (aprobat prin HCLMT nr. 410/27.07.2018 şi HCLMT nr. 18/18.01.2019) , astfel:

Lider de parteneriat: - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 720.000,00 lei; - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0; - Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei; - Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei și %) : 108.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Partener: - Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 178.407.663,65 lei; - Valoare TVA: 28.442.467,31 lei; - Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect, cu TVA inclus (în lei şi %): 5.418.500,00 lei;

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO53-01, ver. 2

- Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 25.080.000,00 lei; - Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 2.497.328,65 lei; - Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 147.909.163,65 lei; - Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 2.958.183,27 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

(2). Se aprobă introducerea anexei ”Detalierea cheltuielilor proiectului” ca anexa la Acordul de parteneriat nr. SC2018-18163/31.07.2018, 95376/MDRAP/22.08.2018. (3). Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. SC2018-18163/31.07.2018, 95376/MDRAP/22.08.2018 se vor efectua prin Act adițional.”

- celelalte prevederi ale HCLMT nr. 410/2018 şi HCLMT nr. 18/2019 rămân nemodificate; - împuternicirea domnului Primar Nicolae Robu, în calitate de reprezentant legal al UAT

Timişoara, pentru semnarea Actului Adiţional la Acordul de parteneriat.

DIRECTOR, CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU P.E., ŞEF BIROU M.I.P.E., LOREDANA SIBIAN NASTASIA POP

CONSILIER G.M.P.E., SIMONA MOLDOVAN

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea HCLMT nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a

investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, precum şi

modificarea şi completarea HCLMT nr. 18/18.01.2019

1. Descrierea situatiei actuale Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 410/27.07.2018, a aprobat participarea UAT Municipiul Timişoara, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1., iar prin HCLMT nr. 478/08.10.2018 a aprobat modificarea şi completarea Acordului de parteneriat şi Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, cu sprijinul JASPERS, a identificat posibilitatea să pregătească cereri de finanţare şi documentaţii de achiziţii publice, precum şi să deruleze procedurile pentru achiziţia de tramvaie/troleibuze/autobuze electrice pentru municipii reşedinţă de judeţ în cadrul obiectivului specific 4.1. 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă, gradul redus de contractare la nivelul axelor prioritare privind mobilitatea urbană din cadrul Programului operaţional regional 2014- 2020, este necesară întreprinderea unor măsuri în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de urgentare a încheierii de contracte de finanţare şi de contracte de achiziţii publice, în vederea decontării unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană.

Prin adresa nr. 22413/12.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ne transmite că, prin Ordinul nr. 6113/01.11.2018, a fost aprobat Ghidul solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1., care prevede că taxa pe valoare adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile pentru achiziţionarea mijloacelor de transport, este neeligibilă, iar taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile altele decât cele pentru achiziţionarea mijloacelor de transport, este eligibilă. Drept urmare este necesară emiterea unei noi hotărâri de consiliu local, care să modifice şi să completeze HCL nr. 410/17.07.2018, precum şi HCL nr. 18/18.01.2019. 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, precum şi modificarea şi completarea HCLMT nr. 18/18.01.2019.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

=
— E a romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Detalierea_cheltuielilor.pdf

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI, CONFORM PREVEDERILOR ANEXEI 4.1.4 LA GHIDUL SOLICITANTULUI UAT Municipiul Timişoara , tip vehicul: autobuz electric 18 m şes FĂRĂ TVA (LEI) [ TVA (LEI) Vehicul (autobuz electric / troleibuz / tramvai) Categoria Subcategoria UM SIR (se SiL (se SIR (se SiL (se (conform Anexei | (conform Anexei Vehicul (autobuz completează | completează | Vehicul (autobuz | completează | completează | 4.1.4 la Ghidul 4.1.4 la Ghidul electri / troleibuz / doar pentru doar pentru |electri / troleibuz | doar pentru | doar pentru Solicitantului Solicitantului) tramvai) autobuze autobuze / tramvai) autobuze autobuze electrice) electrice) electrice) electrice) Total nr. mijloace de transport/nr. buc. x x x x x total sta Preţ estimativ/buc. Vehicul (lei) / x x x x Preţ estimativ/buc. Staţie (lei) A Subcategoria 14 - ăraatii i si Categoria 6 - pentru , Preţ estimativ total vehicyle lei 132.000.000,00 7.500.000,00 | 5.500.000,00 vehicule; Categoria| Pentru vehicule; Preţ estimativ total staţie (lei) 15 - pentru SIR și SIL Subcategoria 54 - nentru SIR si Sil Cheltuieli cu salariile lei 268.000,00 x Categoria 9 x - cheltuieli cu salariile pentru persoanele angajate în afara x Categoria 9 Subcategoria 21 - cheltuieli cu salariile pentru personalul angajat în organigrama x Categoria 9 Subcategoria 22 partenerului | Total cheltuieli de informare şi lei 125.545,00 23.853,55 Categoria 8 x ublicitate, din cart - anunţ/comunicat de presă privind lei Categoria 8 Subcategoria 17 începerea proiectului - obligatoriu - anunţ/comunicat de presă la : Categoria 8 Subcategoria 17 finalizarea proiectului — obligatoriu - panou de informare temporar pe lei Categoria 8 Subcategori durata investiţiei — obligatoriu - placă permanentă la finalizarea Categoria 8 Subcategoria 17 investiţiei — obligatorie - autocolante și plăcuţe pentru mijloacele de transport și lei Subcategoria 17 echipamentele achiziționate — - afişe lei Categoria 8 Subcategoria 18 i - bannere lei Categoria 8 Subcategoria 18

Observație: În tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului” se va completa numai în câmpurile haşurate cu verde. Anexa la tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului” se va completa integral conform cazului concret de la nivelul UAT. Nota nr. 1: SiR înseamnă „staţie de încărcare rapidă”; SiL înseamnă „staţie de încărcare lentă” Nota nr. 2: Tabelul trebuie completat, astfel încât să fie respectate prevederile Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului, în special în ceea ce priveşte încadrarea corectă a cheltuielilor în „categoriile” și „subcategoriile” stipulate, precum și încadrarea acestora în plafoanele maxime prevăzute. Nota nr. 3: Trebuie avut în vedere faptul că nu sunt purtătoare de TVA urmatoarele categorii de cheltuiel salariile, taxele, avizele, acordurile. Purtătoare de TVA sunt doar eventualele studii care stau la baza acordării avizelor şi/sau acordurilor. Nota nr. 4: Valorile vor fi trecute în LEI, cu două zecimele, fără aproximări - spoturi audio Categoria 8 Subcategoria 18 - spoturi video Categoria 8 Subcategoria 18 -broșuri Categoria 8 Subcategoria 18 - pliante Categoria 8 Subcategoria 18 Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea staţiilor lei 18.290,00 3.475,10 x x de încărcare. din care: - cheltuieli pentru obţinerea avizelor și acordurilor pentru racorduri/branțamente le rețeaua lei Subcategoria 43 publică de energie electrică pentru instalarea punctelor/staţiilor de reîncărcarte a autobuzelor electrice - alte avize, acorduri și autorizați lei Categoria 14 het sata cheltuie ab acorduri, ba Categoria 17 Subcategoria 59 autorizaţia de construire TOTAL lei 145.411.835,00 27.577.328,65 TVA neeligibil, aferent activitatilor lei 25.080.000,00 eligibile TVA eligibil, aferent activitatilor 2.497.328,65 eligibile valoare totala eligibila lei 147.909.163,65 contributie proprie, 2% lei 2.958.183,27 valoare activitati neeligibile (cu 5.418.500,00 TVA inclus) valoare TVA, aferent acti 865.138,66 neeligibile __ Valoare totala partener, cu TVA lei 178.407.663,65 Total TVA (activ eligibile si 28.442.467,51 neeligibile)

ANEXĂ Preţ estimativ (lei) Denumire n Număr bucăţi Valoare totală / bucată 0 1 2 3=1x2 autocolant 15,00 103 1.545,00 plăcuţă 1.500,00 44 66.000,00 afiş A3 2,50 1000 2.500,00 banner 450,00 4 1.800,00 spot audio la începutul proiectului 4.950,00 (productie+difuzare) 1.650,00 3 spot audio la sfârşitul proiectului 4.950,0 (oroductie+difuzare) 1.650,00 3 spot video la începutul proiectului 10.500,00 (productie+difuzare) 3.500,00 3 spot video la sfârşitul proiectului 10.500,00 (productie+difuzare) 3.500,00 3 broșură AS, 20 pagi 4,30 1000 4.300,00 nt A4, 1/3 2,50 1000 2.500,00 109.545,00 Cheltuieli cu avize şi acorduri necesare pentru instalarea staţiilor de încărcare (Categoria 14 - Subcategoria 43) Denumire Tarif (lei) aviz de amplasament Enel 5.605,00 aviz tehnic de racordare Enel 12.685,00 TOTAL 18.290,00 Cheltuieli cu avize şi acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare (Categoria 17 - Subcategoria 59) Denumire Tarif (lei) aviz 1 (denumire) aviz 2 (denumire) acord 1 (denumire) acord 2 (denumire) autorizaţie 1 (denumire) autorizaţie 2 (denumire) TOTAL 0,00 PPRU, Sef Serviciul Prd Loredana Sibia!

Cheltuieli proprii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru proiectul „Achiziţie de mijloace de transport public- autobuze electrice” Valoarea | Valoarea totală | totala Valoarea eligibilă Valoarea cofinanțării eligibile | V2!92rea Categoria Subcategoria = contribuţie x. nerambursabilă din bugetul bilă totala eligibilă nerambursabilă din FEDR (conform Anexei | (conform Anexei publică naţional inclusiv TVA 4.1.4 la Ghidul 4.1.4 la Ghidul (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) Solicitantului) Solicitantului) 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 salariale pentru aer 720.000,00 720.000,00 720.000,00 612.000,00 85,00 0,00 0,00 108.000,00 15,00 0,00 9 22 „Management și coordonare proiect” - pentru beneficiari instituţii publice: Valoarea totală a contribuției publice este egală cu valoarea totală eligibilă şi sursele se calculeaza prin aplicarea procentelor la valoarea contribuţiei publice. Notă La fundamentarea acestor cheltuieli a fost avută în vedere acordarea majorării salariale maxime de 50% pentru cei 5 membri ai echipei de proiect pentru 48 luni (perioada de implementare a proiectului). Acordarea acestei majorări salariale se realizează în baza prevederilor art. 16 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind stabilirea condiţiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

Atasament: Act_aditional_1.pdf

1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. __________/______________

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Nr. ____________/______________

ACT ADIȚIONAL nr. 1

LA

ACORDUL DE PARTENERIAT

Nr. 95376/MDRAP/22.08.2018

Nr. SC2018-18163/31.07.2018 UAT Timişoara

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

şi

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Ss ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

2

TEMEIUL LEGAL

Prezentul act adițional la acordul de parteneriat, denumit în continuare “ACT ADIȚIONAL”, are în vedere următoarea legislaţie naţională:

 Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

 Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Ss ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

3

 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

PĂRŢILE

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin echipa de implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de parteneriat, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul Vasile-Daniel Suciu viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare1 (FEN):

- RO14TREZ70020A480101XXXX – Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent;

- RO58TREZ70020A480102XXXX – Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii precedenţi.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Bucureşti

Și

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Timişoara, în calitate de Partener, cu sediul în Bv. C. D. Loga, nr. 1, localitatea Timişoara, județul Timiş, România, cod poștal 300034, telefon: 0256 408480, fax: 0265 408469, poștă electronică: [email protected], cod fiscal: 1476536, reprezentat legal - Nicolae Robu – Primar, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Ss ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

4

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent: RO94TREZ62121A480101XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Timişoara

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii precedenţi: RO41TREZ62121A480102XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Timişoara

Părțile de comun acord, în conformitate cu prevederile HCL nr. .................., au convenit modificarea Acordului de Parteneriat nr. 95376/22.08.2018 după cum urmează:

Art. 1 Se modifică art. 3 alin.(4) din Acordul de parteneriat 95376/22.08.2018 şi va avea următorul cuprins:

”(4) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activităţile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 alin. (1) şi art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activităţile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) şi art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat. În ceea ce priveşte cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităţilor proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Partener Contribuţia (valoarea estimată a fiecărei activități,

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Ss ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

5

defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat, conform art.34 alin.(4) din H.G. 93/2016)

Lider de parteriat Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 720.000,00 LEI Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0 Valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse din proiect: 720.000,00 LEI Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei și %): 108.000,00 LEI reprezentând 15% din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect

Partener Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 178.407.663,65 lei

Valoare TVA: 28.442.467,31 lei

Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect, cu TVA inclus (în lei şi %): 5.418.500,00 lei

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 25.080.000,00 lei

Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 2.497.328,65 lei

Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii incluse în proiect: 147.909.163,65 lei

Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect (în lei şi %): 2.958.183,27 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Art.2 Se introduce ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 95376/22.08.2018:

- Anexa ”Detalierea cheltuielilor proiectului”

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Ss ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

6

Prezentul Act adițional este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

La prezentul Act adițional este anexat următoarul document:

Hotărârea de aprobare a modifcărilor aduse Acordului de parteneriat nr. 95376/22.08.2018 încheiat între MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE şi UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Semnături

Lider de parteneriat Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituției

Semnătura Data şi locul semnării

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Vasile-Daniel SUCIU VICEPRIMINISTRU

Partener Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituției

Semnătura Data şi locul semnării

Unitatea administrativ- teritorială Municipiul Timişoara

NICOLAE ROBU PRIMAR

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Ss ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Anexa_indicatori.pdf

Anexa

Indicatori tehnico-economici

Cheltuieli eligibile

Oraș Rută/UM AbE18S

AbE18S SiR SiL Timișoara 13/buc 2

15

2 Timișoara E4/buc 2 2 Timișoara M35/buc 2 2 Timișoara 40/buc 4 4 Timișoara E7/buc 7 7 Timișoara 33/buc 6 6 Timișoara E1/buc 5 5 Timișoara E8/buc 3 3 Timișoara 21/buc 2 2 Timișoara M44/buc 1 1 Timișoara E2/buc 5 5 Timișoara M22/buc 2 2 Timișoara E3/3 3 3 Total nr.mijloace de transport/nr.total stații buc 44 15 44 Preț estimativ (fără TVA)/buc. vehicul (mil. lei)/Preț estimativ (fără TVA)/buc. stație (lei)

lei 3.000.000,00 500.000,00 125.000,00

Preț estimativ (fără TVA) total vehicul (mil. lei)/Preț estimativ (fără TVA) total stație (lei)

lei 132.000.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00

Cheltuieli de informare si publicitate (fără TVA) lei 125.545,00 Cheltuieli cu salariile lei 268.000,00 Cheltuieli cu avize si acorduri necesare pentru instalarea statiilor de incarcare (fără TVA)

lei 18.290,00

Total (fără TVA) lei 145.411.835,00

Notă: AbE18 - autobuze electrice cu lungimea de 18,0 m. SiR – Stație încărcare rapidă SiL – Stație încărcare normală

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile = 25.080.000,00 lei

Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile = 2.497.328,65 lei

Valoarea eligibilă totală a activităţilor proprii incluse în proiect= 147.909.163,65 lei

Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în

proiect (în lei şi %) = 2.958.183,27 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect, cu TVA inclus (în lei şi %):

5.418.500,00 lei

Valoarea TVA aferentă activităţilor eligibile şi neeligibile ale partenerului = 28.442.467,31 lei

Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în proiect = 178.407.663,65 lei (cu TVA)

Director Direcţia Edilitară, Şef Serviciul Proiecte Edilitare,

Culiţă Chiş Loredana Sibian