keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 410/16.11.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo - Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii

16.11.2010

Hotararea Consiliului Local 410/16.11.2010
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo - Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 -26579/05.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo - Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.306/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo - Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1. - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
În baza Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) nr. 1118/2338.30.10.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 306/29.07.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului de 3.320.131,81Lei (inclusiv T.V.A).
(2) Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 73.761,22 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 53.237,22 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 20.524,00 lei."

Art. 2: Se aprobă introducerea unui nou articol, după articolul 3, care va avea următorul conţinut:
"Art. 31. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.376.829,29 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 637.746,69 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.739.082,60 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare".

Art. 3: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.303/28.07.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 306/29.07.2010, rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Nr. SC2010 – 26579/05.11.2010

REFERAT privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo – Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii

Sistemul de asistenţă medicală din România şi, implicit din Timişoara, trece printr-o perioadă de reformă prelungită şi istovitoare accentuată de lipsa fondurilor şi a existenţei echipamentelor uzate moral. Cadrele medicale resimt lipsa medicamentelor şi echipamentelor necesare unui serviciu medical de calitate. Clinica de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială este Secţie a Spitalului Clinic Municipal Timişoara şi funcţionează pe strada Tache Ionescu nr. 3-5, într-un imobil cuprinzând 2 corpuri de clădiri construite în etape diferite. Ambulatoriul actual al clinicii este dotat nesatisfăcător, iar fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii Publice sunt insuficiente pentru amenajarea unor spaţii corespunzătoare în care actul medical să se desfăşoare în condiţii de calitate. Infrastructura ambulatoriului este veche, cabinetele medicale de specialitate sunt inadecvate şi fără dotări minime, circuitele funcţionale sunt necorespunzătoare, iar serviciile medicale paraclinice şi de laborator sunt insuficiente şi slabe calitativ prin lipsa echipamentelor medicale adecvate.

În acest context a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile şi participarea în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” cu proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”.

Conform Ghidului Solicitantului aferent axei şi domeniului de intervenţie mai sus menţionat, este eligibil ca şi solicitant numai autoritatea publică locală, respectiv Municipiul Timişoara. Astfel, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin Hotărârea nr. 303/28.07.2009, proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara”, hotărâre care a fost ulterior modificată prin Hotărârea nr. 306/29.07.2010.

În Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 306/29.07.2010, nu a fost alocată în mod explicit în bugetul local valoarea T.V.A. aferentă proiectului, condiţie pentru recuperarea acesteia, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, nu a fost evidenţiată suma avansului pentru implementarea optimă a proiectului, estimată a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, şi nici faptul că aceasta se va recupera.

Drept urmare, propunem aprobarea unei noi hotărâri de consiliu local care să cuprindă aceste completări. Pentru o mai bună înţelegere a modului în care sunt defalcate cheltuielile în proiect, conform bugetului acestuia - care este parte din cererea de finanţare - propunem modificarea şi completarea hotărârii nr. 303/28.07.2009 (modificată prin Hotărârea 306/29.07.2010) astfel: modificarea articolului 3, precum şi inserarea unui nou articol, respectiv articolul 31. Menţionăm faptul că valoarea totală a proiectului rămâne aceeaşi, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 306/29.07.2010.

FP 53-01, Ver. 1 2

Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele: 1. modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 306/29.07.2010, articol care va avea următorul conţinut:

„Art. 3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului de 3.320.131,81Lei (inclusiv T.V.A). (2) Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 73.761,22 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 53.237,22 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 20.524,00 lei. 2. introducerea unui nou articol, după articolul 3, care va avea următorul conţinut: “Art. 31. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.376.829,29 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 637.746,69 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.739.082,60 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare”. 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.303/28.07.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 306/29.07.2010, rămân nemodificate. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Director executiv Direcţia Patrimoniu

Ec. Nicuşor C-ntin Miuţ

Avizat juridic Şef Serviciul Juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Redactat Cons. Claudia Bălulescu