keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 306/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo - Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 306/29.07.2010
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo - Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 17333/20.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului ""Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo - Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 165/28.04.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo - Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1. - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
În baza Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) nr. 1118/2338.30.10.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009, articol care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă valoarea totală a proiectului de 3.320.131,81Lei (inclusiv T.V.A) şi alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara - 53.237,22Lei (fără T.V.A.), reprezentând cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe - 20.524,00Lei (fără T.V.A.) aferente proiectului, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare."

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 303/28.07.2009, în ceea ce priveşte indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, cu Anexa la prezenta hotărâre, privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa la HCL nr. ……………………….

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI CLINICII DE CHIRURGIE CRANIO-FACIALĂ DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA

VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (TVA inclus): 3.320,132 mii lei din care C+M (TVA inclus): 641,915 mii lei DURATA DE REALIZARE a investiţiei : - 8 luni – perioada de la depunerea cererii de finanţare la semnarea contractului de finanţare - 9 luni – perioada de realizare a investiţiei CAPACITĂŢI FIZICE: Suprafaţa totală construită a lucrărilor de intervenţii: 359,40 mp Suprafaţa totală utilă a lucrărilor de intervenţii: 296,14 mp Număr de cabinete în cadrul ambulatoriului - 6 cabinete din care 4 cu câte 2 item-uri (scaune pentru consultaţii şi intervenţii) Capacitate de deservire bolnavi în regim ambulatoriu: 72.800 pacienţi/an:

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Arh. Aurelia JUNIE Red: Ec. Adriana Deaconu 2 ex.

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Nr. SC2010 – 17333/20.07.2010

REFERAT privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo – Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-

beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii

Sistemul de asistenţă medicală din România şi, implicit din Timişoara, trece printr-o perioadă de reformă prelungită şi istovitoare accentuată de lipsa fondurilor şi a existenţei echipamentelor uzate moral. Cadrele medicale resimt lipsa medicamentelor şi echipamentelor necesare unui serviciu medical de calitate. În acest context, Strategia Naţională de Sănătate Publică îşi propune să stabilească şi să contureze mecanisme şi linii directoare ce au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei României şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătăţii publice în cele adecvate noilor concepţii şi abordări de la nivel internaţional. Clinica de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială este Secţie a Spitalului Clinic Municipal Timişoara şi funcţionează pe strada Tache Ionescu nr. 3-5, într-un imobil cuprinzând 2 corpuri de clădiri construite în etape diferite. Intervenţia propusă vizează o modernizare a Ambulatoriului Clinicii de Cranio-Maxilo-Facială atât la nivelul finisajelor adaptate la reglementările în vigoare cât şi la nivelul echipamentelor tehnologice. Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente medicale performante a ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Timişoara în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale şi a gradului de accesibilitate a populaţiei deservite la standardele impuse de normele europene. Obiectivele specifice ale proiectului se constituie în:

- Reabilitarea infrastructurii ambulatoriului; - Dotarea cu aparatură medicală de specialitate superior calitativă; - Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ord. 39/2008; - Ameliorarea siguranţei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor funcţionale conform

normelor MS (Ord. 914/2006); - Creşterea accesibilităţii pacienţilor la serviciile medicale oferite; - Intensificarea adresabilităţii pacienţilor faţă de serviciile oferite;

- Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite. În baza HG nr.866/16.08.2002, începând cu 01.01.2003 Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara trece din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Ambulatoriul actual al clinicii este dotat nesatisfăcător, iar fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii Publice sunt insuficiente pentru amenajarea unor spaţii corespunzătoare în care actul medical să se desfăşoare în condiţii de calitate. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi analiza cost-beneficiu, elaborate de către S.C. I.S.E. Performer Consult S.R.L. în baza contractului de prestare de servicii nr.145/13.10.2008, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.165/28.04.2009 şi înaintate spre avizare Ministerului Sănătăţii. În urma analizei documentaţiei, Ministerul Sănătăţii a recomandat revizuirea acesteia întrucât activitatea de reabilitare a cabinetului de psihologopedie inclus în proiect este o activitate neeligibilă, nefiind autorizat să funcţioneze conform Ordinul nr.533/2008 al Ministrului Sănătăţii. Ca urmare

FP 53-01, Ver. 1 2

a acestui fapt, firma S.C. I.S.E. Performer Consult S.R.L. a revizuit documentaţia în sensul eliminării din proiect a lucrărilor de reabilitare a cabinetului de psihologopedie şi a cheltuielilor legate de acesta. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009 s-a aprobat proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo – Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii, care fusese aprobată iniţial prin HCL nr. 165/28.04.2009.

În Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, prin care TVA a fost majorată la 24% cu începere de la 01 iulie 2010. Având în vedere faptul că valorile aprobate prin HCL nr. 303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - Maxilo – Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost – beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii, au fost calculate cu TVA 19% şi luând în considerare faptul că, înaintea semnării contractului de finanţare, se impune aprobarea, prin hotărâre de consiliu local, a proiectului cu ultimele modificări,

Propunem spre aprobare următoarele: 1. modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 303/28.07.2009, articol care va avea următorul conţinut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului de 3.320.131,81Lei (inclusiv T.V.A) şi alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara – 53.237,22Lei (fără T.V.A.), reprezentând cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe – 20.524,00Lei (fără T.V.A.) aferente proiectului, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.” Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Director executiv Direcţia Patrimoniu

Ec. Nicuşor C-ntin Miuţ Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ec. Adriana Deaconu Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Redactat Cons. Andreea Bălan