keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 401/10.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare str. Ion Raţiu"

10.12.2002

Hotararea Consiliului Local 401/10.12.2002
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare str. Ion Raţiu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 10346/29.11.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere prevederile art.16 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d), (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Amenajare str. Ion Raţiu" , ]n valoare de 1.363.066 mii lei , 40.796 euro, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea Studiului de fezabilitate prevăzut la art.1 se face din Fondul Special al Drumurilor constituit la nivelul Municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI