keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 442/03.10.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Amenajare Strada Ion Raţiu "

03.10.2006

Hotararea Consiliului Local 442/03.10.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Amenajare Strada Ion Raţiu "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 17 854 din 11.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.401/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Strada Ion Raţiu"
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 , litera (b) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată prin Legea 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Strada Ion Raţiu " de la valoarea 136.306,6 RON (40.796 euro ) la valoarea 379.578 lei reprezentând 107.599 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_str._I._Ratiu.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 – 17 854 DIN 11.09.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Amenajare str. Ion Raţiu”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzii Ion Raţiu. Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin

Hotărârea nr. 401 din 10.12.2002 , având o valoare de 136.306,6 RON reprezentând 40.796 euro.

Soluţia prevăzută pentru realizarea sistemului rutier era aceea de macadam protejat cu tratament bituminos. Acest tip de îmbrăcăminte se foloseşte de regulă pe drumuri cu trafic redus.

Din experienţele anterioare s-a constatat că o astfel de îmbrăcăminte este costisitoare, necesitând o întreţinere permanentă, ce se realizează de regulă prin plombări şi tratamente bituminoase de etanşare.

Totodată având în vedere mărirea intensităţii traficului în municipiul Timişoara s- a cerut proiectantului să înlocuiască structura rutieră iniţială prin introducerea unui strat de uzură mai rezistent , şi astfel implicit să actualizeze devizul general al investiţiei.

De asemenea, consilierii municipali prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 au solicitat ca proiectantul acestui obiectiv să reactualizeze devizul general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 379.578 RON reprezentând 107.599 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare str. Ion Raţiu”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

Atasament: Deviz_str._I._Ratiu.pdf

4. DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

AMENAJARE STRADA ION RAŢIU În mii lei / EURO la cursul lei/EURO al Băncii Naţionale Române al lunii august 2006

curs mediu BNR, august 2006, 1 euro = 3,5277 lei

Valoare (inclusiv TVA)

Total Din care supusă

procedurii de achiziţie publică

Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

(lei) euro (lei ) euro PARTEA I CAPITOLUL 1 , Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0 CAPITOLUL 2, Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului CAPITOLUL 3, Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii de teren 1.000 283 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.380 675 3.3 Proiectare şi engineering 9.586 2.717 9.586 2.717 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 1.301 369 3.5 Consultanţă 595 169 595 169 3.6 Asistenţă tehnică 2.952 837 CAPITOLUL 4, Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente 325.019 92.133 325.019 92.133

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5 Dotări CAPITOLUL 5, Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 14.626 4.146 14.626 4.146 5.1.1 Lucrări de construcţii 14.626 4.146 66.265 1.883 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 4.977 1.411

5.2.1 Comisioane, taxe şi cote legale 4.977 1.411 5.2.2 Costul creditului 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 17.142 4.859 CAPITOLUL 6, Cheltuieli pentru darea în exploatare 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice TOTAL 379.578 107.599 349.826 99.165 din care : C + M 339.645 96.279

Valoare (inclusiv TVA)

Total Din care supusă

procedurii de achiziţie publică

Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

(lei) euro (lei ) euro PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie PARTEA a III-a Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie TOTAL GENERAL 379.578 107.599 din care : C + M 339.645 96.279

Director, Dr.ing. Gheorghe LUCACI