keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 13/25.01.2017 privind aprobarea dării în administrare către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a sistemului de supraveghere video realizat în 13 locaţii din Municipiul Timişoara

25.01.2017

Hotararea Consiliului Local 13/25.01.2017
privind aprobarea dării în administrare către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a sistemului de supraveghere video realizat în 13 locaţii din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-912/13.01.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.408/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 358/18.06.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara"
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 269/14.05.2013 privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. b), c) şi d), alin. 4 lit. f), alin. 5) lit. a) pct. 7 si 14, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea în administrarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara a sistemului de supraveghere video realizat în 13 locaţii din Municipiul Timişoara, compus din cele două mijloace fixe înregistrate în evidenţa Municipiului Timişoara cu numerele de inventar 22654 şi 22599, respectiv a 94 camere de supraveghere video dispuse în 13 locaţii din Municipiul Timişoara, branşamentele electrice necesare funcţionării camerelor de supraveghere aferente celor 44 avize tehnice de racordare -Enel Distribuţie Banat, dotările din cadrul dispeceratului de monitorizare a imaginilor situat la sediul Poliţiei Locale Timisoara (mobilier, statii grafice dotate cu monitoare, centrul de date pentru procesarea şi stocarea acestora) şi a reţelei de fibră optică şi a echipamentelor aferente necesară transmiterii informaţiilor de date.

Art.2: Direcţia Poliţia Locală Timişoara va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia, inclusiv mentenanţa acestui sistem.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat3.pdf

FO 53-01, Ver. 2 1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae ROBU DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECŢIA DEZVOLTARE COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI

REFERAT privind aprobarea dării în administrare către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a sistemului de

supraveghere video realizat în 13 locaţii din Municipiul Timişoara Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. Ordinea publică, ca parte componentă a securităţii naţionale, reprezintă starea de legalitate, de echilibru şi de pace, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale şi de comportament civic, care permite exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, precum şi funcţionarea structurilor specifice statului de drept, caracterizându-se prin credibilitatea instituţiilor, sănătatea şi morala publică, starea de normalitate în organizarea şi desfăşurarea vieţii politice, sociale şi economice, în concordanţă cu normele juridice, etice, morale, religioase şi de orice altă natură, general acceptate de societate. Siguranţa publică exprimă sentimentul de linişte şi încredere pe care îl conferă serviciul poliţienesc pentru aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă – poliţie, în scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor. Pentru o bună dezvoltare a mediului de afaceri şi a unei economii echilibrate, durabile, dinamice şi competitive în Polul de Creştere Timişoara este nevoie de asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, ţinând cont de protejarea mediului şi creşterea calităţii vieţii. Astfel, Municipiul Timişoara a luat hotărârea realizării unui sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere. Acesta a vizat instalarea a 94 camere de supraveghere video dispuse în 13 locaţii din Municipiul Timişoara (Piaţa Libertăţii, Piaţa Unirii, Piaţa Sfantu Gheorghe, Piaţa Victoriei, Piaţa 700, Piaţa Badea Cârţan, Piaţa Traian, Liceul C.D. Loga, Liceul Eftimie Murgu, Liceul J.L. Calderon, Liceul N. Lenau, Liceul G. Moisil, Primăria Municipiului Timişoara), dotarea unui dispecerat de monitorizare a imaginilor situat la sediul Poliţiei Locale Timisoara, str. Avram Imbroane nr.54 (mobilier, statii grafice dotate cu monitoare, centrul de date pentru procesarea şi stocarea acestora) precum şi asigurarea alimentării cu energie electrică a camerelor de supraveghere aferente celor 44 avize tehnice de racordare (Enel Distribuţie Banat). Astfel, obiectivul de investiţii “Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Timişoara”, cod SMIS 40138, devine funcţional din data 05.04.2016, dată la care a fost semnat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi care a devinit mijloc fix în evidenţa Municipiului Timişoara cu valoarea de 1.932.122,97 lei, TVA inclus, având numărul de inventar 22654. Transmiterea informaţiilor de date de la toate cele 94 camerele de supraveghere la dispeceratul central este asigurată de o reţea de fibră optică în lungime de 16,8 km (şi a echipamentelor aferente) amplasată în subteran într-o canalizaţie dedicată, realizată din fonduri ale bugetului local al Municipiului Timişoara special pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului finanţat din fonduri nerambursabile, fără de care nu ar fi posibilă funcţionarea sistemului de supraveghere. Această lucrare a făcut obiectul proiectului „Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, finanţat din bugetul local al Municipiului Timişoara, finalizat în 10.07.2015 şi care a devenit mijloc fix în evidenţa Municipiului Timişoara cu valoarea de 2.051.565,82 lei, TVA inclus, având numărul de inventar 22599.

FO 53-01, Ver. 2 2

Securitatea întregului sistem de supraveghere video este asigurată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Timiş în baza Protocolului de Cooperare, înregistrat sub numărul 665/15.11.2011. Din punct de vedere operaţional, entitatea publică responsabilă cu operarea şi utilizarea rezultatelor (înregistrări şi rezolvare evenimente de ordin infracţional) sistemului de supraveghere este Direcţia Poliţia Locală Timişoara, la nivelul acesteia s-a creat dispeceratul central de monitorizare a zonelor supravegheate. Ţinând cont de cele menţionate anterior şi faptul că:

- Cele două obiective de investiţii au fost realizate de executanţi diferiţi, iar în contractele de lucrări aferente nu a fost prevăzut buget aferent cheltuielilor de mentenanţă şi întreţinere

- Sistemul de supraveghere video poate suporta extinderi, existând premisele să apară un nou operator economic la o dezvoltare ulterioară a acestuia

- Remedierea unor defecţiuni apărute la sistemul de supraveghere video trebuie realizată în timp util pentru asigurarea funcţionalitărţii acestuia 24 h din 24h şi de către personal competent cu pregătire specifică

- Legislaţia specifică în domeniu care relevă necesitatea unei mentenanţe corespunzătoare pentru sistemele de supraveghere video

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi necesitatea dării în administrare a întregului sistem de supraveghere, unei entităţii care să asigure funcţionalitatea acestuia din toate punctele de vedere:

PROPUNEM:  aprobarea trecerii în administrarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara a întregului sistem de

supravghere video, compus din cele două mijloace fixe înregistrate în evidenţa Municipiului Timişoara cu numerele de inventar 22654 respectiv 22599.

 Direcţia Poliţia Locală Timişoara va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia, inclusiv mentenanţa acestui sistem.

Viceprimar Dan DIACONU

DIRECTOR D. ECONOMICĂ, Pt. DIRECTOR D. DEZVOLTARE Steliana Stanciu Magdalena Nicoară CONSILIER, ŞEF SERVICIU M.I.P. Simona Pipelca Gabriela Bica Pt. ŞEF SERVICIU G.M.P. Gabriel Popa

Manager Proiect Dana Laţa

Responsabil tehnic Sorin Truţa

AVIZAT JURIDIC