keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 67/27.03.2001 privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Palanca nr.1, către Biroul Notarial "Safta Criste"

27.03.2001

Hotararea Consiliului Local 67/27.03.2001
privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Palanca nr.1, către Biroul Notarial "Safta Criste"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001- 319/06.02.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-verbal din data de 18.01.2001 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr.34/1998;
În baza Declaraţiei notariale nr.33/10.01.2001;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.110 din Legea nr.36/1995 - a notarilor publici şi a activităţii notariale;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) şi art.84 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în suprafaţă de 69,35 mp. situat în Timişoara, la parterul imobilului din strada Palanca nr. 1, pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, către Biroul Notarial "Safta Criste".

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Notarial "Safta Criste";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI