keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/18.04.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. TOP. 1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF. nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 160/18.04.2006
privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. TOP. 1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF. nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72006-1444/04.04.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având învedere adresa McDonald`s România SRL nr. D72006-1444/06.03.2006;
În conformitate cu prevederile art. 4 , 5 şi 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi art. 126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modoficată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. TOP. 1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF. nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3,care face parte din domeniul public al municipiului Timişoara, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald , pentru construirea "Casei Ronald McDonald" destinată cazării temporare, gratuite, a familiilor care vin cu copii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască.
Terenul va fi pus la dispoziţia Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald, pe baza unui proces verbal de predare primire , întocmit de două comisii una pentru fiecare parte, numite pentru a executa lucrări de specialitate în vederea materializării în teren a acestei parcele. Devierea eventualelor reţele de utilităţi situate pe teren cad în sarcina Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald.

Art. 2: Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald este obligată ca în maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să înceapă construirea clădirii. În caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă , fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată .
După terminarea lucrărilor , construcţia va deveni proprietatea Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald, terenul rămânând în domeniul public al municipiului Timişoara.
Toate cheltuielile legate de construirea , întreţinerea şi funcţionarea "Casei Ronald McDonald" , precum şi de implementare şi derulare a programului de cazare gratuită vor fi suportate de către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald.

Art. 3 : În cazul dizolvării Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald, încetarea activităţii acesteia sau a schimbării destinaţiei construcţiei , fără acordul prealabil al Consiliului Local al municipiului Timişoara , construcţia va trece în domeniul public al municipiului Timişoara .

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere penru Cetăţeni;
- McDonald`s România SRL ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_McDonald`s.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII ŞI TERENURI NR.D72006-1444/04.04.2006 APROBAT PRIMAR, Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. TOP. 1166 în suprafaţă

totală de 3360 mp. înscrisă în CF. nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald

Prin adresa nr. D72006-1444/06.03.2006, a McDonald ‘s România SRL, fondator unic al Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald şi-a exprimat intenţia de demarare a unui proiect social în valoare de peste 600000 € , având ca obiect construirea ,,Casei Roland McDonald”, destinată cazării temporare gratuite, a familiilor care vin cu copii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască . Un astfel de proiect a mai fost materializat şi în Bucureşti în curtea Spitalului de Urgenţe pentru copii Grigore Alexandrescu şi funcţionează din anul 2003. Pentru a putea demara un astfel de proiect şi în oraşul Timişoara McDonald ‘s România SRL solicită sprijinul Primăriei municipiului Timişoara şi Consiliului Local al municipiului Timişoara de a pune la dispoziţie o suprafaţă de teren pe care să se construiască această casă, cu menţiunea că toate costurile legate de construirea, întreţinerea şi funcţionarea ,,Casei Ronald McDonald" , precum şi de implementare şi de rulare a programului de cazare gratuită vor fi suportate de către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald. Din proiectul prezentat de McDonald‘s România SRL rezultă că suprafaţa necesară pentru construirea acestui obiectiv este de circa 450 mp. Pentru materializarea unui astfel de proiect şi în oraşul Timişoara există posibilitatea atribuirii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 450 mp. din suprafaţa totală de 3360 mp. a parcelei cu nr. TOP. 1166 înscrisă în CF. nr. 560 situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, parcelă pe care sunt amplasate

Policlinica de copii şi farmacia Spitalului de copii Louis Ţurcanu şi care face parte din Domeniul Public al municipiului Timişoara. Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe:

1.Atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. TOP. 1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF. nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3,care face parte din Domeniul Public al municipiului Timişoara, către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald , pentru construirea ,, Casei Ronald McDonald" destinată cazării temporare , gratuite, a familiilor care vin cu copii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască. Terenul va fi pus la dispoziţia Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald, pe baza unui proces verbal de predare primire, întocmit de două comisii una pentru fiecare parte, numite pentru a executa lucrări de specialitate în vederea materializării în teren a acestei parcele. Devierea eventualelor reţele de utilităţi situate pe teren cad în sarcina Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald .

2. Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald este obligată ca în maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să înceapă construirea clădirii. În caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată . După terminarea lucrărilor , construcţia va deveni proprietatea Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald, terenul rămânând în Domeniul Public al municipiului Timişoara . Toate cheltuielile legate de construirea , întreţinerea şi funcţionarea ,, Casei Ronald McDonald" , precum şi de implementare şi derulare a programului de cazare gratuită vor fi suportate de către Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald.

3. În cazul dizolvării Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald, încetarea activităţii acesteia sau a schimbării destinaţiei construcţiei , fără acordul prealabil al Consiliului Local al municipiului Timişoara, construcţia va trece în Domeniul Public al municipiului Timişoara. DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, Ec. Nicuşor Constantin Miuţ Ing. Monica Rudneanu AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,