keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 306/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu din Timişoara"

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 306/28.07.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu din Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2009 - 15707 / 13.07.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (c), alin. 4 litera (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu" din Timişoara întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii: , Amenajare zona verde de pe strada loan Budai Deleanu Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare (fara TVA) crt. | de cheltuieli E ar uro | CAPITOLUL , | Cheltuieli pentru | ÎL | | | | (1.1 |Obtinerea terenului 2. [Amenajarea terenului 1.3 |Amenajari pentru proteclia mediului si aducerea la | | starea initiala | |TOTAL CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 2 n — aia maia pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare | 0,00, 0,00, 0.00| _lobiectivului | TOTAL CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica na lar Serra catre SA i 1.08 3.1 |Studii teren 0, n 32 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si |autorizatii 11,84 „6 Asistenta tehnica |TOTAL CAPITOLUL 3 “CAPITOLUL 4 4 __ Cheltuieli pent investitia de baza nstructii si instalatii taj utilaj tehnologic IURI SU 7273 A In. mii lei/mii “euro la cursul 4.2942 lei/euro din data de 2112/2009 Conform H.G. nr. 28 din 2008 | 455. CE Pag. 0 TVA |Valoare (inclusiv TVA) | !_Mii euro | 43 |Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu | “IE |Dotari 151 7 Banca pare Cos de gunoi parc ÎTOTAL CAPITOLUL 4 CAPITOLUL 5 | _Alte cheltuieli 54 _lOrganizare de sa 511 |Lucrari de constructii pentru organizarea |santierului 512 2 |Cheltuieli c conexe organ ane, taxe si cote legale diverse si neprevazute Probe tehnologice < 'TOTAL CAPITOLUL 6

Pag. | DEVIZUL GENERAL: Amenajare zona verde de pe strada loan Budai Deleanu Page 2 of2 n E i 11 z 1 | | | 382,80) 89,14) | SA Cos | da a | | feel, "IEroiegt pri SUI VAST | Raportul generat cu programul WinDoc 3.8 SP126. Web-sile: w.deviz.ro; E-mail: windocsofimagazin.ro; Telefon: 0236477007

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC 2009-

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii februarie 2009 Studiul de Fezabilitate pentru Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu din Timişoara, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi, aviz favorabil al Comisiei CTE nr. 39/12.05.2009. Strada Ioan Budai Deleanu este situată în Zona Iosefin - Dâmboviţa, la sud de Canalul Bega. Spaţiile verzi de pe strada Ioan Budai Deleanu se întind de la intersecţia cu Bulevardul Iuliu Maniu până la intersecţia cu strada Crizantemelor.

La ora actuală vegetaţia este îmbătrânită, reţeaua de alimentare cu apă este inexistentă, fiind necesară efectuarea unui foraj şi instalarea unui sistem de irigare, plantarea unui gard viu ce va opri o parte din praful de pe şosea.

Suprafaţa totală de amenajat a zonei verzi este de 1430 mp, din care suprafaţa gazonată este de 1342 mp, se vor planta 1134 bucăţi arbuşti (pentru 667 ml gard viu) şi 1020 bucăţi plante perene.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi, propunem Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate Amenajare zonă verde de pe strada Ioan Budai Deleanu din Timişoara în valoare de 631.040 lei conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER Avizat juridic DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB Cod F P53-01, Ver. 1