keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 278/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "MANSARDARE" la Grădiniţa PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr. 53, Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 278/31.07.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "MANSARDARE" la Grădiniţa PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr. 53, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-15071/29.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) şi alin.4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "MANSARDARE" la Grădiniţa PP nr. 20, str.Martir Silviu Motohon nr.53, Timişoara, în valoare de 2.134.954 lei, conform Proiectului nr. P4/2007, întocmit de SC "PRONIROX CONSTRUCT" SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2007- __________________ REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „MANSARDARE " la Grădiniţa PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr.53 Timişoara.

Grădiniţa PP nr.20 este situată în Timişoara, str. Martir Silviu Motohon nr.53 aici desfăşurându-şi activitatea un număr mare de copii preşcolari cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani şi creşa care cuprinde copii cu vârste între 2 şi 3 ani.

Având în vedere faptul că grădiniţa este amplasată într-o zonă de blocuri unde sunt mulţi copii preşcolari iar capacitatea grădiniţei este insuficientă, s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru mansardarea construcţiei vechi .

Conform studiului de fezabilitate întocmit, rezultă o construcţie in regim P+1E+M cu o suprafaţă construită de 734,11mp .

Construcţia veche este formată din 4 tronsoane fiecare cu parter si etaj care au săli de clasă, grupuri sanitare, vestiare, precum si holuri.

La mansardă se propune construirea altor săli de clasă, grupuri sanitare si vestiare. Accesul copiilor in grădiniţă se face din exterior, iar accesul la mansardă se va face din interiorul grădiniţei rezultând astfel o compartimentare a spatiilor mult mai judicioasa, oferind posibilitatea creşterii numărului de locuri pentru copii. Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”PRONIROX CONSTRUCT”SRL in baza contractului de prestări servicii nr.140/18.12.2006 încheiat între această societate şi Primăria Municipiului Timişoara pentru preţul de 13.090 lei; Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local cap. 65.02.03.01 –Lucrări noi .

Eşalonarea investiţiei : 2007-2008 Durata de realizare a investiţiei: 12 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „MANSARDARE " la Grădiniţa PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr.53 Timişoara în valoare de 2.134.954 lei conform proiectului nr.P4/2007 întocmit de SC”PRONIROX CONSTRUCT”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul referat.

2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării

acestui studiu de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma CONSILIER, Ing.Gabriela Danciu

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ

LA HOTĂRÎREA NR. _____________________ Indicatorii tehnico- economici pentru realizarea investiţiei " MANSARDARE "la Grădiniţa PP nr. 20 ,

str. Martir Silviu Motohon nr.53 Timişoara. DEVIZUL GENERAL 4.2 STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE 131.493,00 LEI 4.3 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1.858.499,00 LEI 4.7 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE 144.962,00 LEI TOTAL FĂRĂ TVA 2.134.954.00 LEI TVA 405.641,26 LEI TOTAL CU TVA 2.540.595,26 LEI

5. PRINCIPALII INDICATORI Valoare de investiţie este de 2.540.595,26 LEI Eşalonarea investiţiei : Proiectare –2007 Execuţie –2007- 2008 durata de realizare a investiţiei :12 luni

6. AVIZE SI ACORDURI

- Aviz privind oportunitatea obiectivului emis de organele în drept - Aviz de mediu - aviz CNCAN

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma CONSILIER ing. Gabriela Danciu