keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 277/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente"şi a cheltuielilor aferente

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 277/21.05.2019
privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente"şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 11766/14.05.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 11766/14.05.2019, al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 11766/14.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11766/14.05.2019;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2019 - 11766/14.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente", depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apel de proiecte POR/266/8/1/Operatiunea A: Ambulatorii.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente", în cuantum de 10.592.285,49 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.591.749,99 lei şi valoarea totală neeligibilă de 535,50 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 212.370,50 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 535,50 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 211.835,00 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente".

Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aprobă suportarea din bugetul local al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului "Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente".

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii

ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente ” şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”, SMIS 126783, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1,Operatiunea A, apel de proiecte POR/266/8/1/Operatiunea A: ambulatorii;. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului contribuie consolidarea bazei piramidei sistemului de sănătate pentru a putea prelua o proporţie din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) și/sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va crește calitatea serviciilor medicale specifice din cadrul ambulatoriului, capabilă să furnizeze îngrijire primară continuă. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului. Astfel, se urmărește reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient şi tratarea cu succes a unor afecţiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Rezultate așteptate: - Infrastructura ambulatoriului O.R.L. reabilitata si extinsa. - Ambulatoriu O.R..L dotat cu aparatură medicală de specialitate si mobilier specific - Scaderea timpului de diagnostic si tratament a pacientilor care se prezinta in regim ambulator - Creșterea numarului de pacienți care se prezinta in regim ambulator.

3. Alte informații Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții pentru această investiție a fost aprobată prin HCL nr. 482/19.10.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe"

Cod FO53-03,Ver.1

4. Concluzii În data de 25.04.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a a demarat etapa precontractuala pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente ”, SMIS 126783 Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1   

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanțare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”și a cheltuielilor

aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente” și a cheltuielilor aferente, prin care se propun:

 Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1,Operatiunea A, apel de proiecte POR/266/8/1/Operatiunea A: ambulatorii; 

 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”, în cuantum 10.592.285,49 lei(inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.591.749,99 lei şi valoarea totală neeligibilă de 535,50 lei; 

 Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 212.370,50 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 535,50 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 211.835,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”; 

 Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale; 

 Se aprobă suportarea din bugetul local al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”; 

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare, al prioritatii de investitii si al operatiunii dedicate ambulatoriilor, întrucat acest proiect propune creșterea accesibilității serviciilor de sănătate și a calității actului medical prin reabilitarea, extinderea și dotarea cu echipamente medicale specifice a ambulatoriului de O.R.L. Obiectivul general al proiectului contribuie consolidarea bazei piramidei sistemului de sănătate pentru a putea prelua o proporţie din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) și/sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a

2   

persoanelor. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va crește calitatea serviciilor medicale specifice din cadrul ambulatoriului, capabilă să furnizeze îngrijire primară continuă. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului. Astfel, se urmărește reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient şi tratarea cu succes a unor afecţiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 2. Dotarea ambulatoriului O.R.L. cu aparatură medicală de specialitate; 3. Reorganizarea și imbunatatirea structurii functionale a ambulatoriului O.R.L. 4. Creșterea calitatii serviciilor medicale oferite în regim ambulatoriu

Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului: 1. Infrastructura ambulatoriului O.R.L. reabilitata si extinsa. 2. Ambulatoriu O.R..L dotat cu aparatură medicală de specialitate si mobilier specific 3. Scaderea timpului de diagnostic si tratament a pacientilor care se prezinta in regim ambulator 4. Creșterea numarului de pacienți care se prezinta in regim ambulator. Prin adresa ADR Vest nr. 9473/25.04.2019  se solicita pentru etapa precontractuala pregatirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente” şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Marcel Malac