keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 276/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala" şi a cheltuielilor aferente

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 276/21.05.2019
privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala" şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 11599/13.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11599/13.05.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic cu nr. SC2019 - 11599/13.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11599/13.05.2019;
Având în vedere Adresa nr. SC2019 - 11599/13.05.2019 a Direcţiei Economice a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala", depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, obiectivul specific 8.1, operaţiunea A : Ambulatorii, apel de proiecte POR/266/8/1/operatiunea A: ambulatorii.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala", în cuantum de 23.716.126,88 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.699.298,30 lei şi valoarea totală neeligibilă de 13.016.828,58 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 13.230.814,55 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 13.016.828,58 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.985,97 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala".

Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aprobă asumarea suportarii din bugetul propriu al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala".

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de

specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” şi a

cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”, SMIS 126376, în cadrul apelului POR/266/8/1/operatiunea A: ambulatorii. Prin adresa ADR Vest nr. 9656/03.05.2019, se solicita pentru etapa precontractuala pregatirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea accesibilitaþii serviciilor de sanatate, prin reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, si dotarea cu echipamente medicale specifice. Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

1. Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si

balneologie; 2. Dotarea ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie, cu aparatura medicala de specialitate; 3. Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ordinului nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind

reorganizarea ambulatoriului de 4. specialitate al spitalului, emis de MINISTERUL SANATAÞII PUBLICE; 5. Ameliorarea siguranþei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor funcþionale conform

Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006 6. pentru aprobarea normelor privind condiþiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un spital în

vederea obþinerii autorizaþiei sanitare 7. de funcþionare, emis de Ministerul Sanataþii Publice. 8. Cresterea calitaþii serviciilor medicale oferite in regim ambulator;

3. Rezultate asteptate

Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului:

Cod FO53-03,Ver.1

1. Infrastructura ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie reabilitata, modernizata si extinsa;

2. Ambulatoriu de recuperare fizica si balneologie dotat cu aparatura medicala de specialitate si mobilier specific;

3. Ambulatoriu de recuperare fizica si balneologie reorganizat din punct de vedere functional; 4. Cresterea cu 35% fata de anul 2017, a numarului de pacienti care se prezinta in regim ambulator; 5. Scaderea timpului de diagnostic si tratament a pacientilor care se prezinta in regim ambulator;

4. Alte informaţii

Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea imobilului C4 in care isi desfasoara activitatea ambulatoriul de recuperare fizica si balneologie , dupa cum urmeaza:

 desfacerea partiala a Corpului B (C4) pe zonele B-d, B-e care cuprind sectorul de hidroterapie si cabinete de tratament, pentru a permite extinderea uterioara prin supraetajarea cu un etaj pe zona B-a si B-c si extinderea cu un volum D+P+2E capabil sa cuprinda sectia ambulatoriului cu cabinetele medicilor, cabinete de consultatie, sali de tratament si spatiile de serviciu (vestiare, grupuri sanitare) amenajate corespunzator de-a lungul cailor de circulatie conform normativelor in vigoare, in locul fostei zone B-e;

 reabilitarea zonelor B-a, B-b, B-c (bazin mare, anexa cu vestiare, grupuri sanitare si legatura cu corpul A);

 extinderea pe verticala cu un nivel utilizand o structura de zidarie confinata, pentru zona B-c;  demolarea Zonei B-d;  demolarea în totalitate a zonei de cladire B-e si realizarea unui corp nou în regim de înaltime

D+P+2E;  lucrari de izolare termica:izolarea termica a peretilor de la parter;  interventii asupra instalatiilor;  lucrari pentru persoanele cu dizabilitati;  dotarea ambulatoriului cu echipamente specifice;

5. Concluzii

În data de 03.05.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a a demarat etapa precontractuala pentru proiectul cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”, cod SMIS 126376. Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1   

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” şi a

cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” şi a cheltuielilor aferente, prin care se propun:

 Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”, depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, obiectivul specific 8.1, operațiunea A : Ambulatorii, apel de proiecte POR/266/8/1/operatiunea A: ambulatorii;

 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”, în cuantum 23.716.126,88 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.699.298,30 lei lei şi valoarea totală neeligibilă de 13.016.828,58 lei;

 Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 13.230.814,55 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 13.016.828,58 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.985,97 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”;

 Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;

 Se aprobă asumarea suportarii din bugetul propriu al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”;

2   

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea accesibilitaþii serviciilor de sanatate, prin reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, si dotarea cu echipamente medicale specifice.

Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

1. Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie;

2. Dotarea ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie, cu aparatura medicala de specialitate; 3. Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ordinului nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind

reorganizarea ambulatoriului de 4. specialitate al spitalului, emis de MINISTERUL SANATAÞII PUBLICE; 5. Ameliorarea siguranþei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor funcþionale conform

Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006 6. pentru aprobarea normelor privind condiþiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un spital în

vederea obþinerii autorizaþiei sanitare 7. de funcþionare, emis de Ministerul Sanataþii Publice. 8. Cresterea calitaþii serviciilor medicale oferite in regim ambulator;

Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului:

1. Infrastructura ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie reabilitata, modernizata si

extinsa; 2. Ambulatoriu de recuperare fizica si balneologie dotat cu aparatura medicala de specialitate si

mobilier specific; 3. Ambulatoriu de recuperare fizica si balneologie reorganizat din punct de vedere functional; 4. Cresterea cu 35% fata de anul 2017, a numarului de pacienti care se prezinta in regim ambulator; 5. Scaderea timpului de diagnostic si tratament a pacientilor care se prezinta in regim ambulator;

Prin adresa ADR Vest nr. 9656/03.05.2019 se solicita pentru etapa precontractuala pregatirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „ Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Gabriela Volosciuc

Atasament: CerereClarificare_5_126376.pdf

Program Operaţional Regional Apel: POR/266/8/1/Operaţiunea 8.1.A : Ambulatorii

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Proiect: cod SMIS 126376 - Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala

Solicitarea de clarificare 5

ADR Vest nr. 9656/03.05.2019

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a apl icăr i i mecanismului de contractare d in cadrul ghidulu i speci f ic aferent apelu lu i de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7REGIUNI – cod Apel POR/266/8 pentru proiectul cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatorului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”, solicitant UAT Municipiul Timisoara, cu nr. de inregistrare V/TM/2018/8/8.1/8.1.A/1/873/23.10.2018, cod SMIS 126376 se demarează etapa precontractuală.

Cu toate acestea proiectul mai poate fi respins în etapele ulterioare, iar AMPOR îşi rezervă acest drept pe întreg procesul de evaluare, selecţie şi contractare.

Pentru continuarea procesului anterior menţionat, vă rugăm să dispuneţi transmiterea următoarelor anexe obligatorii la contract, conform Ghidului specific pentru prioritatea de investitii POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7REGIUNI – cod Apel POR/266/8:

Contractare

1. Având în vedere prevederile art. 71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în baza Instrucţiunii AM POR nr. 112 din 08.03.2019, vă solicităm, dacă este cazul, actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achiziţiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, precum şi a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificări. Precizăm că actualizarea nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă şi/sau valoarea totală a proiectelor şi trebuie să ia în considerare exclusiv prevederile articolului mai sus menţionat, legat de modificările aduse costurilor cu manopera. Solicitantul de finanţare se va asigura că actualizarea respectivă se realizează în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secţiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil, proiectul devine neeligibil. În acest sens au fost deblocate secţiunile Plan de achiziţii, Buget - Activităţi şi cheltuieli, Buget – Rezultate, Buget – Amplasament, Buget - Câmp de intervenţie, Buget - Formă de finanţare, Buget - Tip teritoriu, Buget - Activitate economică, Buget - Obiectiv tematic, Buget - Mecanisme aplicare teritorială, Graficul de rambursare. Se vor încărca toate documentele afectate de aceste modificări, precum şi o Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului prin care acesta certifică faptul că toate modificările financiare aduse proiectului se referă strict la actualizările generate de aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018. 2. Modificări la actele constitutive/de înfiinţare ale solicitantului şi de identificare a reprezentantului legal al solicitantului (dacă este cazul). În cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanţare, acestea se vor anexa la documentaţia de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate. 3. Cea mai recentă formă a structurii organizatorice a unităţii sanitare ce face obiectul investiţiei, aprobată/avizată de către Ministerul Sănătăţii, dacă acesta s-a modificat pe parcursul precesului de evaluare şi selecţie. 4. Modificări asupra declaraţiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanţare ( Declaraţia de eligibilitate, Declaraţia de angajament, Declaraţie solicitantului privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE I FC 2014-2020 şi alte declaraţii dacă acestea au fost transmise până în etapa de precontractare). 5. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligaţiile de plată la bugetul local şi bugetul de stat, în termen de valabilitate. 6. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, în termen de valabilitate. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. 7. Actualizări ale documentelor privind dreptul de proprietate. În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind dreptul de proprietate ce pot afecta eligibilitatea şi implementarea proiectului, acestea se vor transmite în etapa precontractuală. De asemenea, se vor încărca extrase de carte funciară actualizate şi emise cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii documentelor la sediul ADR, pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării. Nu se acceptă modificarea

1

ţ i

locului/amplasamentului de implementare a activităţilor proiectelor care implică realizarea de lucrări de construcţie cu autorizaţie de construire, conform Ghidului solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare). Avand in vedere mentiunile proiectantului, asumate si de catre reprezentantul legal cu privire la corelarile cu privire la regimul de inaltime al Corpului C4 (Corp B-ambulatoriu), va avea loc rectificarea extrasului de carte funciara nr. 446700 si a planului de amplasament, avand realizata modificarea de la Subsol partial la Demisol partial. Totodata, se va incarca extrasul CF nr. 446110 refacut. Se va reincarca tabelul centralizator numere cadastrale si obiective de investitie avand mentionat doar extrasul de carte funciara care face obiectul proiectului, alte extrase de carte funciara se vor mentiona doar pe coloana istoric. 8. Hotărârea solicitantului de aprobare a studiului de oportunitate şi/sau a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie si a solicitarilor din cadrul prezentei adrese. Această hotărâre va avea anexat studiul de oportunitate sau descrierea investitiei din Studiul de fezabilitate/DALI, întocmită conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. În cazul în care la cererea de finanţare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), hotărârea anterior menţionată va fi actualizată cu modificările şi completările intervenite la faza PT. Anexa la hotărârea Consiliului Local/Judeţean trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi să fie asumată de proiectant, conform prevederilor secţiunii 7.4.1 , din Ghidul solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare). 9. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma solicitarilor din cadrul prezentei adrese. Hotărârea de aprobare a proiectului va fi în conformitate cu declaraţia de angajament precum şi cu forma bugetului cererii de finanţare. În hotărârea sus-menţionată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Hotărârea consiliului local/consiliului judeţean de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente va conţine următoarele informaţii minime: a) valoarea totală a proiectului (cererii de finanţare) <Titlu proiect>, în cuantum de <suma în cifre> lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă <suma în cifre> lei şi valoare totală neeligibilă de <suma în cifre> lei b) contribuţia proprie în proiect a <.................>, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de ...% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <suma în cifre>, reprezentând cofinanţarea proiectului <Titlu proiect>. Hotărârea de aprobare a proiectului va cuprinde inclusiv asumarea suportării din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 10. Devizul general/devizul general centralizator actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, dacă este cazul; 11. Lista de echipamente şi/sau dotări şi/sau lucrări şi/sau servicii şi/sau echipamente cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile. În cazul în care a fost actualizat în procesul de evaluare şi selecţie, se va ataşa documentul actualizat. 12. Declaraţia reprezentantului legal al solicitantului prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul). 13. Formular bugetar “Fisa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”, aferent proiectului propus, semnat şi ştampilat de către ordonatorul principal de credite , prevăzut de Scrisoare-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020. 14. Formular nr. 1/COD 83 – Fişă de fundamentare proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020. 15. Alte documente actualizate (dacă pe parcusul procesului de evaluare şi selecţie acestea au suferit modificări faţă de variantele depuse initial). 16. Acordul conducerii unităţii sanitare ce face obiectul investiţiei asupra proiectului, tipului de lucrări/echipamente/dotări şi asupra calendarului de implementare al acestuia. 17. Orice alt document care a suferit modificări pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie. 18. Anexa 23- Consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 19. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată la contractul de finanţare având completate atât cererile de plată cât si cererile de rambursare aferente cererilor de plată, astfel „Cerere de plată nr..../cerere de rambursare nr... aferentă cererii de plată nr...”. 20. În secţiunea Graficul cererilor de rambursare se vor corela informaţiile completate cu cele din Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată la contractul de finanţare. În acest sens a fost deblocată secţiunea Graficul cererilor de rambursare. 21. Se va incarca punctul de vedere al emitentului deciziei etapei de evaluare initiala referitor la valabilitatea acesteia pentru investitia identificata a se realiza pe extrasul CF nr. 446700. 22. În secţiunea Plan de achiziţii se vor actualiza informaţiile completate, conform stadiului actual al evaluării proiectului. În acest sens a fost deblocată secţiunea Plan de achiziţii, care preia datele din modulul Achiziţii. 23. În secţiunea Activităţi previzionate se vor actualiza informaţiile completate, conform stadiului actual al evaluării proiectului. În acest sens a fost deblocată secţiunea Activităţi previzionate.

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect

Complementaritate finantări ant.

2

Responsabil de proiect

Persoană de contact

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Rezultate asteptate

Context

Justificare

Grup tintă

Sustenabilitate

Relevantă

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Descrierea produsului

Impact fin. UE asupra proiectului

Maturitatea proiectului

Indicatori prestabiliti

Plan de achizitii

3

Secţiunea a fost deblocată.

Resurse umane implicate

Resurse materiale implicate

Activităti previzionate

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Activităti si cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Rezultate

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Amplasament

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Câmp de interventie

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Formă de finantare

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Tip teritoriu

Secţiunea a fost deblocată.

Buget - Obiectiv tematic

Secţiunea a fost deblocată.

Graficul de rambursare

Secţiunea a fost deblocată.

NOTĂ: Referitor la documentele format standard care necesită actualizări se vor completa pe ultima formă a ghidului specific aprobată prin ordinul nr. 6098/24.10.2018. Precizăm că documentaţia aprobată prin respectivul ordin se regăseşte şi pe site-ul www.adrvest.ro sectiunea Ghiduri de finanţare - Apeluri închise.

Precizăm că răspunsul se va transmite exclusiv prin intermediul aplicaţiei electronice MySMIS, doar după completarea integrală a tuturor secţiunilor din cadrul cererii de finanţare deblocate în vederea răspunsului la clarificări.

În cazul în care sunt modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanţare, vă atragem atenţia asupra faptului că aceste modificări nu pot afecta criteriile de eligibilitate, a solicitantului şi a proiectului, din ghidul specific.

Rugăm transmiterea documentelor solicitate în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentei adrese.

Termenul limita maxim de transmitere a documentelor si a clarificarilor solicitate mai sus este de maxim de 30 de zile calendaristice (de la data transmiterii prezentei adrese). În cazul în care solicitantul nu transmite documentele cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale, cu excepţiile prevăzute de prezentul ghid cu privire la

4

dreptul de proprietate publică, cererea de finanţare va fi respinsă.

Termenul de 30 de zile calendaristice este un termen maxim. ADR Vest nu va putea solicita clarificari cu privire la documentele transmise dupa expirarea acestui termen. In cazul în care veti transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv, vă asumati raspunderea pentru riscul de a nu mai putea beneficia de posibilitatea de a fi solicitate clarificări. În acest caz, dacă documentele vor fi incomplete sau vor necesita clarificari suplimentare, cererea de finantare se va respinge automat.

De asemenea, anexele solicitate prin adresa de clarificări, vor fi ataşate o singura dată, la secţiunea Contractare, iar în câmpurile Introducere şi Concluzie se vor detalia şi justifica toate modificările efectuate în conformitate cu clarificările solicitate şi vor contine suplimentar termenul ”RPREC” în cadrul denumirii acestora (de ex, Documentatia tehnico-economica – DALI reincarcata va fi denumita: ” RPREC – DALI”).

Solicitantul se va asigura că toate anexele încărcate sunt denumite corespunzător, în conformitate cu clarificările solicitate şi uşor de identificat.

Se vor avea în vedere prevederile Ghidului specific: „Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanţare la depunerea în MySMIS, după cum nici declaraţiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului.”

Vă atragem atenţia asupra faptului că cererea de finanţare poate fi exclusă oricând din procesul de evaluare, selecţie şi contractare, în cazul în care se constată că acceptarea ei, în oricare din etape, s-a făcut în baza unor informaţii incomplete şi/sau incorecte din partea solicitantului. De asemenea, vă informăm că Autoritatea de management pentru POR îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea proiectelor care nu îndeplinesc condiţiile de accesare a finanţării aplicabile.

Persoana de contact din partea OIPOR ADR Vest este dna Ramona Farau, e-mail: [email protected], [email protected]

Semnatura:

Farau Ramona

5

  1. 2019-05-03T13:42:44+0300
  2. Bucuresti
  3. Semnatura Server
  1. 2019-05-03T13:43:40+0300
  2. Sorin Maxim
  1. 2019-05-03T13:44:49+0300
  2. Ramona Liuba Farau