keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 276/18.11.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente

18.11.2003

Hotararea Consiliului Local 276/18.11.2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2003 - 18158/22.10.2003 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere propunerea domnului PETRU BUJOR - consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru sănătate,muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 - privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003, aprobate prin Ordinul nr. 275/2003;
În baza prevederilor Legii nr. 507/2002 - privind organizarea si desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;
Având în vedere Legea nr. 105/2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 - privind transporturile rutiere şi respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1998 - privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 - privind transporturile rutiere;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală.HOTARASTE

rt. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii publice de transport în regim de taxi conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2001 pentru aprobarea Normelor privind transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 236/2001 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2001.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Serviciul Reţele Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Camerei Taximetriştilor;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referate_Organizare_Taxi.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA BV. C.D. LOGA NR.1 DIRECTIA EDILITARA SERVICIUL RETELE PUBLICE TEL. 408.335

NR. ………..……… / ……..………...

REFERAT

Având în vederea aparitia Legii nr. 38 / 2003 si a normelor de aplicare a acesteia nr. 257 / 2003 Consiliul Local, în conformitate cu Art. 27, lit. e:

„În aplicarea prevederilor prezentelor norme se vor realiza urmatoarele: [………] e) stabilirea prin hotarâre a consiliului local, cu consultarea Camerei

taximetristilor si a asociatiei profesionale reprezentative existente, a unor reglementari privind:

[………] - Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de transport

în regim de taxi; - Regulamentul privind desfasurarea procedurii de atribuire a

autorizatiilor taxi permanente si sezoniere. [………]“ propunem spre aprobare Regulamentul de organizare si functionare a

serviciului de transport în regim de taxi, prezentat în anexa 1 si Regulamentul de atribuire a autorizatiilor taxi, prezentat în anexa 2

VICEPRIMAR SEF SERVICIU DOREL BORZA ROMULUS KOMOZ

SEF BIROU JURIDIC-CONTENCIOS MIRELA GANEA

RED.CC DACT.OR EX.2BT

Se aproba, PRIMAR

Gheorghe Ciuhandu

ROMÂNIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA BV. C.D. LOGA NR.1 DIRECTIA EDILITARA SERVICIUL RETELE PUBLICE TEL. 408.335

NR. ………..……… / ……..………...

REFERAT

Având în vederea aparitia Legii nr. 38 / 2003 si a normelor de aplicare a acesteia nr. 257 / 2003 Consiliul Local, în conformitate cu Art. 27, lit. e:

„În aplicarea prevederilor prezentelor norme se vor realiza urmatoarele: [………] e) stabilirea prin hotarâre a consiliului local, cu consultarea Camerei

taximetristilor si a asociatiei profesionale reprezentative existente, a unor reglementari privind:

[………] - Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de transport

în regim de taxi; - Regulamentul privind desfasurarea procedurii de atribuire a

autorizatiilor taxi permanente si sezoniere. [………]“ propunem spre aprobare Regulamentul de organizare si functionare a

serviciului de transport în regim de taxi, prezentat în anexa 1 si Regulamentul de atribuire a autorizatiilor taxi, prezentat în anexa 2

CONSILIER SUPERIOR CONSILIER PRINCIPAL CULITA CHIS OVIDIU RADULESCU

RED.OR DACT.OR EX.2BT

Se aproba, PRIMAR

Gheorghe Ciuhandu

Atasament: ANEXA_NR1_HOTARARE_ORGANIZARE_TAXI.pdf

1

ANEXA NR. 1

la H.C.L. nr. …………… / ……………

REGULAMENT

de organizarea si desfasurare a activitatii de transport în regim de taxi

Art. 1. Prezentul regulament se aplica serviciului de transport persoane si bunuri în regim de taxi

efectuat de catre operatorii de transport si taximetristii independenti, în conformitate cu prevederile

Legii nr. 38 / 20.01.2003 si a Legii nr. 507 / 2002.

Art. 2. (1) Toate autovehiculele, autorizate de Primaria Municipiului Timisoara sa execute serviciul

de transport persoane si bunuri în regim de taxi, vor avea obligatoriu culoarea galbena cel putin pe

stâlpii si plafonul caroseriei începând cu data 01.01.2004 urmând ca în decurs de un an adica pâna la

data de 01.01.2005 sa fie vopsite integral în culoarea galben „taxi”.

(2) Pe toata durata autorizarii, detinatorul legal al autoturismului, are obligatia de a mentine

integritatea culorii galbene.

Art. 3. (1) Desfasurarea activitatii de transport bunuri sau persoane în regim de taxi este permisa

numai pe baza autorizatiei taxi.

(2) Autorizatia taxi se va elibera, la solicitarea taximetristului independent sau a operatorului de

transport, în limita numarului maxim de autorizatii aprobat, pentru fiecare grupa în parte, prin hotarâre

a consiliului local.

Art. 4. Modelul numarului de ordine eliberat de catre Primaria Municipiului Timisoara în baza

autorizatiei de taxi si dimensiunile acestuia sunt prevazute în Anexa 1, care face parte integranta din

prezentul regulament.

Art. 5. Se interzice utilizarea autovehiculelor în activitatea de taxi fara numere pe portiere, cu

numere lipite necorespunzator sau deteriorate.

Art. 6. Operatorii de transport vor comunica Primariei Municipiului Timisoara în termen de 5 zile

orice modificare survenita în legatura cu parcul auto sau personalul angajat.

Art. 7. (1) Operatorii de transport au obligatia, prin persoana desemnata pentru conducerea si

organizarea activitatii de transport persoane în regim de taxi, de a instrui soferii la angajare iar apoi

cel putin o data pe an, cu privire la obligatiile acestora conform reglementarilor în vigoare cu privire la

activitatea de transport persoane în regim de taxi. Acestia vor întocmi o fisa personala a fiecarui

angajat care va fi tinuta la sediul firmei.

(2) Filiala camerei taximetristilor sau filialele Asociatiilor profesionale, astfel cum sunt definite prin

lege, au obligatia de a instruii taximetristii independenti.

(3) Instruirea va fi consemnata în scris.

2

Art. 8. Dotarea autoturismului trebuie sa fie în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 si a

normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice

nr. 257/2003.

Art. 9. (1) Oprirea taxiurilor este permisa în locurile prevazute conform OG 195/2002 privind

circulatia pe drumurile publice.

(2) Stationarea taxiurilor în vederea preluarii clientilor (în pozitia liber) este prmisa numei în locurile

special amenajate si semnalizate.

(3) Stationarea taxiurilor în pozitia ocupat este permisa în conformitate cu OG 159/2002 privind

circulatia pe drumurile publice.

Art. 10. Se interzice stationarea taxiurilor sub orice motiv în refugiul din fata Garii de Nord. Oprirea în

refugiul respectiv se permite doar pentru coborârea clientilor si a bagajelor acestora. Preluarea unui

alt client se va efectua doar din locurile de asteptare special amenajate.

Art. 11. Lista locurilor de stationarea sunt specificate în Anexa 2 care face parte integranta din

prezentul regulament.

Art. 12. Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara poate stabilii noi locuri de

asteptare pentru taxiuri precum si schimbarea amplasamentelor celor existente cu înstiintarea a

Camerei Nationale a Taximetristilor din România filiala Timis si comunicarea prealabila în scris a

noilor locuri de asteptare catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art. 13. În statiile de asteptare vor stationa doar taxiurile disponibile, soferii având obligatia de a

ramâne în apropierea autovehiculului.

Art. 14. Taximetristii sunt obligati sa întretina aspectul curat si îngrijit al autovehiculelor, atât în

interiorul cât si în exteriorul acestora.

Art. 15. Orice modificare privind elementele supuse autorizarii din partea Primariei Municipiului

Timisoara se va putea efectua numai cu avizul Serviciului de Transport si Retele Publice si validarea

acestora de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara în prima sedinta în plen.

Art. 16. Este interzisa executarea lucrarilor de întretinere si reparatii, spalarea si salubrizarea

autovehiculelor în statiile de asteptare.

Art. 17. Este interzis refuzul nejustificat al efectuarii unei curse.

Art. 18. Pe durata efectuarii cursei fumatul în taximetru este interzis.

Art. 19. Tarifele practicate în vederea efectuarii serviciului de transport persoane sau bunuri în regim

de taxi se vor încadra între limitele stabilite prin hotarâre a Consiliului Local cu consultarea Camerei

Nationale a Taximetristilor din România filiala Timis.

Art. 20. Clientii pot opta pentru un anume taximetru, indiferent de pozitia acestuia în coloana formata

în statia respectiva.

Art. 21. Radioul sau casetofonul poate fi pornit numai cu permisiunea clientului.

Art. 22. Nu pot fi pastrate ca si garantie documente de identitate sau alt tip de documente sau

obiecte personale apartinând clientului.

Art. 23. Soferul va avea la îndemâna si va oferi clientilor, atunci când acestia solicita, harta

municipiului si indexul strazilor actualizat pentru consultare.

3

Art. 24. La solicitare, clientii vor fi ajutati la urcarea si coborârea din autovehicul, în special în cazul

persoanelor cu handicap, în vârsta sau a femeilor gravide. În cazul transportului de persoane în regim

dee taxi bagajele clientului vor fi încarcate si descarcate de catre sofer.

Art. 25. În cazul în care clientul nu îsi exprima alta preferinta el va fi transportat la destinatie pe ruta

cea mai scurta.

Art. 26. Tinuta soferului va fi îngrijita, fiind interzisa îmbracamintea necorespunzatoare : sort, maieu,

slapi.

Art. 27. Conducatorul de taxi trebuie sa aiba o atitudine civilizata fata de clienti, partenerii de trafic,

organele de control.

Art. 28. (1) Operatorii de transport au obligatia de a asigura în zilele de sâmbata/duminica si în

sarbatorile legale un procent minim de 30% din totalul taxiurilor detinute. Analog se va asigura si pe

timp de noapte între orele 2200-600, un procent de 30%.

(2) Prin filiala Camerei Taximetristilor sau filialele Asociatiilor Profesionale, astfel cum sunt definite

prin lege, se va realiza coordonarea programului de lucru a taximetristilor independenti afiliati similar

cu programul de lucru al operatorilor de transport prevazut la aliniatul (1).

Art. 29. Operatorii de transport si taximetristi independenti au obligatia de a afisa valoarea tarifelor pe

kilometru si pe ora si tariful de pornire pe portierele din fata ale taxiurilor. Afisarea se va face pe colant

autoadeziv si va avea dimensiunea de unui format A4 cu înaltimea de 210 mm si vor fi inscriptionate

cu negru pe fond alb.

Art. 30. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 10.000.000 si

20.000.000 lei efectuarea serviciului de transport persoane sau bunuri în regim de taxi de catre

persoane care nu detin autorizatie taxi.

Art. 31. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 10.000.000 si

20.000.000 lei utilizarea însemnelor operatorilor de transport fara ca utilizatorul sa fie angajat al firmei

respective, sau utilizarea unor însemne menite a induce în eroare clientii.

Art. 32. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între:

− 1.000.000 si 5.000.000 lei nerespectarea articolelor: 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26

si 27.

− 5.000.000 si 10.000.000 lei nerespectarea articolelor: 10, 15, 17, si 22, 28, 29.

− 10.000.000 si 20.000.000 lei nerespectarea articolului 2 si 19.

Art. 33. Agresarea fizica sau verbala a reprezentantilor împuterniciti sa aplice prevederile prezentului

Regulament si a Legilor si reglementarilor cu privire la activitatea de taximetrie se sanctioneaza cu

amenda între 5.000.000 si 10.000.000 si cu suspendarea autorizatiei taxi de la 1 la 3 luni. În cazul

repetarii comportamentului agresiv autorizatia taxi poate fi anulata.

Art. 34. Orice modificare a prezentului regulament – principii criterii cifre se poate efectua numai cu

avizul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

4

Anexa 1

la Regulamentul de organizarea si desfasurare

a activitatii de transport în regim de taxi

MODELUL SI DIMENSIUNILE NUMARULUI DE ORDINE

1. Numarul de ordine al autorizatiei, prevazut la Capitolul 1, Art. 4., va fi confectionat din material

autocolant, de forma dreptunghiulara, cu urmatoarele dimensiuni: latura mare 40 cm, latura mica

25 cm.

2. Autocolantele vor fi aplicate pe portierele din spate ale autovehiculului, în exterior. Ele vor fi

confectionate prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului

Timisoara, în conformitate cu legislatia în vigoare.

3. Numarul de ordine va coincide cu numarul de pa Autorizatia taxi.

4. Modelul numarului de ordine are urmatoarele caracteristici:

a. Fondul de culoare verde;

b. Textul în relief de culoare neagra;

c. Numarul de ordine înscris cu negru pe fond alb;

d. Contine numele localitatii, numarul de pe autorizatie taxi, data pâna la care este valabila

autorizatia taxi;

e. Pe autocolant va fi trecut numarul de înmatriculare al autoturismului pentru care s-a eliberat

autorizatia taxi si timbru sec;

T I M I S O A R A

Expira: 05.2003

1234

TM 00 XXX

5

Anexa 2

la Regulamentul de organizarea si desfasurare

a activitatii de transport în regim de taxi

SITUATIA STATIILOR TAXI - PERSOANE

DIN MUNICIPIUL TIMISOARA

Nr.

Crt. Amplasament

Nr. de

locuri

1 Str. Câmpina intersectie Calea Lipovei 20

2 Calea Lipovei intersectie Al.Lirei 10

3 Str. Liege intersectie Calea Aradului 10

4 Str. Ialomita (Terra) 15

5 Calea Torontalului intersectie str. Ciocanul, str.

Miresei 15

6 Srt. M. Basarab intersectie bv. Cetatii 15

7 Str. Gh. Lazar intersectie str. Timis 15

8 Bv. Cetatii intersectie Calea Bogdanesti 10

9 P-ta Marasti (în spatale statiei RATT) 8

10 Str. S. Barnut – P-ta Badea Cârtan 10

11 Bv. Revolutiei – Hotel Continental 8

12 Bv. Revolutiei – Banca Nationala 5

13 Bv. Ferdinand I – cinema Capitol 25

14 P-ta Traian – srt. St. cel Mare 15

15 Str. Bicaz intersectie str. Musorgski 10

16 Str. daliei (Constructorul) 10

17 Aleea Sportivilor intersectie bv. Eroilor (Sala

Olimpia) 20

18 Bv. Gen. Dragalina (Gara de Nord) 10

19 P-ta Stefan Furtuna (Biserica) 10

20 P-ta Balcescu (între Bv. Mihai Viteazu si srt. Gh.

Doja) 15

21 Spitalul Judetean (Policlinica) 4

6

22 C. Nartirilor intersectie str. Naturii 6

23 Bv. Sudului (Parc) 10

24 C. Buziasului (1 Decembrie – Cimitir) 5

25 C. Buziasului (sens giraturiu) intersectie str.

Bulbuca 10

26 Str. Lidia intersectie str. Valenii de Munte – str.

Drubeta 10

27 Str. A. Ipatescu intersectie C. Sagului 15

28 Bv. L. Rebreanu intersectie C. Sagului 10

29 Str. A. Ipatescu intersectie Bv. Dâmbovita 10

30 C. Martirilor intersectie str. Lidia 10

31 Str. Borzesti intersectie str. Holdelor 10

32 P-ta 700 (str. Gh. Dima) 15

SITUATIA STATIILOR TAXI - BUNURI

DIN MUNICIPIUL TIMISOARA

Nr.

Crt.

Amplasament

1. Str. Aries (parcarea între Casa Tineretului si Mc’Doonalds

drive)

2. Str. Nera (la stadionul C.F.R.)

7

Atasament: ANEXA_NR2_HOTARARE_ORGANIZARE_TAXI.pdf

ANEXA NR. 2

la H.C.L. nr. ……… / ……………

REGULAMENT

privind desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Art. 1. (1) Serviciul de transport public de bunuri sau persoane în regim de taxi poate fi efectuat de catre operatorii de

transport sau taximetristii independenti numai daca detin autorizatie taxi.

(2) Autorizarea se poate realiza pentru transportul de persoane sau pentru transportul de bunuri, dupa caz.

Art. 2. Autorizatiile pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi precum si

Autorizatiile taxi vor fi eliberate de Primaria Municipiului Timisoara si au o valabilitate egala cu licenta de transport, respectiv cu

licenta de executie pe vehicul.

Art. 3. Pentru obtinerea autorizatiei taxi solicitantul va prezenta documentele specificate în Normele metodologice pentru

aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003, si cele solicitate de Primaria Municipiului Timisoara, dupa cum urmeaza:

A. Operatorii de transport:

i. Cererea solicitantului;

ii. Certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului al operatorului de transport ca agent economic, persoana

juridica:

iii. Codul fiscal al agentului economic;

iv. Declaratie notariala din care sa reiasa cota de participare a operatorului de transport si a membrilor familiei în alte firme

de transport de persoane în regim de taxi;

v. Licenta de transport pentru localitatea de sediu sau exemplarul de serviciu al acesteia pentru o filiala, sucursala sau

punct de lucru din alt judet, eliberata de catre agentia Autoritatii Rutier Române unde operatorul are sediul;

vi. Licentele de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de

serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru localitatea respectiva, numita localitate de autorizare;

vii. Contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati în localitatea de autorizare, angajati pe perioada

nedeterminata vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii;

viii. Atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi. Operatorul de transport taxi trebuie sa faca

dovada ca are ca angajati proprii cel putin atâtia conducatori auto câte licente de executie pe vehicule detine pentru

localitatea respectiva;

ix. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

x. Dovada detinerii legale a autovehiculului în conformitate cu prevederile Legii nr.38 si a normelor metodologice de

aplicare a acesteia Ordinul ministrului administratiei publice nr.257/2003;

xi. Dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiei taxi va

prezenta copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi;

xii. Recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din România, sau din

partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta.

xiii. Contract de asistenta tehnica cu un service autorizat;

xiv. Certificat de atestare fiscala a platii impozitelor si taxelor, prevazute de lege, catre bugetul de stat.

xv. Plata impozitelor si taxelor catre bugetul local se va verifica de catre Directia de specialitate din cadrul Primariei

Municipiului Timisoara.

B. Taximetristul independent:

i. Cererea solicitantului;

ii. Autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii 507/2002;

iii. Licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Române din judetul de domiciliu sau resedinta;

iv. Licenta pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut în proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de Autoritatii

Rutiere Române;

v. Atestatul de pregatire profesionala valabil;

vi. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

vii. Dovada detinerii legale a autovehiculului în conformitate cu prevederile Legii nr.38 si a normelor metodologice de

aplicare a acesteia Ordinul ministrului administratiei publice nr.257/2003;

viii. Dovada vechimii în activitatea de taximetrie;

ix. Dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi,

copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi.

x. Recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din România, sau din

partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta.

xi. Contract de asistenta tehnica cu un service autorizat.

xii. Certificat de atestare fiscala a platii impozitelor si taxelor, prevazute de lege, catre bugetul local.

Art. 4. Actele solicitate se vor prezenta în original si copie, la dosar fiind depuse copiile ce vor fi autentificate de catre

functionarul de la Biroul de Relatii Publice la preluare.

Art. 5. Autorizatiile taxi se vor acorda în limita numarului de autorizatii stabilit prin hotarâre a consiliul local.

Art. 6. Numarul de autorizatii taxi solicitate de operatorii de transport, înscrise in cererea de acordare, nu va putea depasii

30% din totalul autorizatiilor taxi stabilite pentru grupa operatorilor de transport.

Art. 7. În baza autorizatiei taxi eliberate se va aplica pe portierele din spate un autocolant care contine numarul de ordine

atribuit.

Art. 8. Numarul autorizatiei taxi va fi identic cu numarul de ordine atribuit în urma evaluarii pe baza criteriilor de departajare

si va începe cu numarul 1.

Art. 9. Se vor exclude de la autorizare vehiculele care nu acumuleaza un minim de 5 puncte acordate pentru aspectul

exterior si interior dupa cum urmeaza:

1. aspect exterior:

a. parbriz, luneta, geamuri laterale; 1 punct;

b. starea caroseriei; 1 punct;

c. sistemul de iluminare si semnalizare; 1 punct;

d. sistemul închidere usi; 1 punct;

2. aspect interior:

a. tapiterie completa habitaclu curata, prinsa corespunzator; 1 punct;

b. tapiterie, stabilitate si confort scaun pasager si bancheta spate; 1 punct;

c. portbagaj (liber, curat); 1 punct.

Art. 10. În cazul în care numarul de autorizatii taxi solicitate pentru una din grupe depaseste numarul autorizatiilor taxi

stabilite pentru grupa respectiva Primaria Municipiului Timisoara prin Serviciul de Transport si Retele Publice va efectua o

departajare pe baza urmatoarelor criterii:

A. Pentru grupa taximetristilor independenti

1. În functie de vechimea autovehiculului:

a. pâna la 1 an: se acorda 20 puncte

b. de la 1 la 2 ani: se acorda 18 puncte

c. de la 2 la 3 ani: se acorda 16 puncte

d. de la 3 la 4 ani: se acorda 14 puncte

e. de la 4 la 5 ani: se acorda 12 puncte

f. de la 5 la 6 ani: se acorda 10 puncte

g. de la 6 la 7 ani: se acorda 9 puncte

h. de la 7 la 8 ani: se acorda 8 puncte

i. de la 8 la 9 ani: se acorda 7 puncte

j. de la 9 la 10 ani: se acorda 6 puncte

k. peste 10 ani: se acorda 5 puncte

2. În functie de vechimea activitatii de taximetrist:

Daca taximetristul independent a efectuat, anterior depunerii cererii de autorizare taxi, transport de persoane în regim de taxi pe

teritoriul municipiului Timisoara se acorda urmatorul punctaj:

a. peste 7 ani 20 puncte

b. între 6 si 7 ani 18 puncte

c. între 5 si 6 ani 16 puncte

d. între 4 si 5 ani 14 puncte

e. între 3 si 4 ani 12 puncte

f. între 2 si 3 ani 9 puncte

g. între 1 si 2 ani 6 puncte

h. sub 1 an dar nu mai putin de 6 luni 5 puncte

3. Pentru dotarile suplimentare ale autovehiculelor:

a. sistem de climatizare: 2 puncte;

b. dotare conform Normelor Europene

de Poluare Euro 3 5 punct;

c. airbag pasageri: 3 puncte;

d. Sistem frânare ABS 3 puncte.

B. Pentru grupa operatorilor de transport:

1. În functie de vechimea autovehiculului:

a. pâna la 1 an: se acorda 20 puncte

b. de la 1 la 2 ani: se acorda 18 puncte

c. de la 2 la 3 ani: se acorda 16 puncte

d. de la 3 la 4 ani: se acorda 14 puncte

e. de la 4 la 5 ani: se acorda 12 puncte

f. de la 5 la 6 ani: se acorda 10 puncte

g. de la 6 la 7 ani: se acorda 9 puncte

h. de la 7 la 8 ani: se acorda 8 puncte

i. de la 8 la 9 ani: se acorda 7 puncte

j. de la 9 la 10 ani: se acorda 6 puncte

k. peste 10 ani: se acorda 5 puncte

2. Pentru dotarile suplimentare ale autovehiculelor:

a. sistem de climatizare: 2 puncte;

b. dotare conform Normelor Europene

de Poluare Euro 3 5 punct;

c. airbag pasageri: 3 puncte;

d. Sistem frânare ABS 3 puncte.

C. Din punctajul total realizat se scad câte 5 puncte pentru fiecare prejudiciu sau rabat de la calitatea serviciilor

sanctionate de catre reprezentantii Primariei Municipiului Timisoara respectiv ai Politiei Rutiere.

D. (1) În caz de egalitate de puncte autorizatia se va atribui, în cazul taximetristului independent, celui care a obtinut

punctajul mai mare la criteriul A1, iar în cazul operatorilor de transport, celui care a obtinut punctajul mai mare la criteriul

B1.

(2) Daca egalitatea se pastreaza autorizatia se va atribui, în cazul taximetristului independent, celui care a obtinut

punctajul mai mare la criteriul A2, iar în cazul operatorilor de transport, celui care a obtinut punctajul mai mare la criteriul

B2.

Art. 11. În vederea obtinerii autorizatiei pentru executarea serviciului public de transport bunuri/persoane în regim de taxi,

solicitantii, persoane juridice (operatori de transport) precum si persoane fizice autorizate în baza Legii 507 / 2002 (taximetristi

independenti), vor avea achitate toate impozitele si taxele prevazute de lege catre bugetul local al municipiului Timisoara si

catre bugetul de stat.

Art. 12. Taximetristii care au avut doua abateri, sanctionate de catre reprezentantii Primariei Municipiului Timisoara

respectiv ai Politiei Rutiere, nu vor fi autorizati.

Art. 13. Dosarele cu actele solicitate în vederea obtinerii autorizatiei taxi se vor depune la registratura Primariei Municipiului

Timisoara camera 12.

Art. 14. Eliberarea autorizatiilor taxi se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 si a normelor

metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr.257/2003.

Art. 15. Orice modificare a prezentului regulament – principii criterii cifre se poate efectua numai cu avizul Consiliului Local

al Municipiului Timisoara.