keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 101/24.03.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara

24.03.2009

Hotararea Consiliului Local 101/24.03.2009
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 5252/17.03.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere propunerile asociaţiilor profesionale reprezentative (CNTR, ANPORT, SITEP) înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu numerele RE2008-001714 şi RE2008-001700 din data de 30.04.2008, privind realizarea regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa SC2009-002103/04.02.2009 prin care s-a transmis procesul-verbal al dezbaterii publice din data de 29.01.2009 privind activitatea de taximetrie;
Având în vedere procesele-verbale de şedinţă încheiate în data de 05.03.2009, 10.03.2009, 12.03.2009 cu ocazia întrunirii Comisiei de elaborare a Regulamentului pentru organizarea si executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timisoara, şi înregistrate cu numărul SC2009-5209, 5208, 5207/17.03.2009., precum şi obiecţiile executivului Primăriei Municipiului Timişoara cu privire la aceste procese-verbale de şedinţă.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. e), f) si n), art. 13 si art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare şi prevederile art. (6), art. (17), art. (28) si art. (32) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 276/18.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente, Hotărârea Consiliului Local nr. 159/21.12.2004 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 386/26.09.2006 privind modificarea Art. 30 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003 precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 416/27.11.2007 privind modificarea Anexei 1 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţiei Comunitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: autorizatie_TAXI_verso.pdf

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cod FP17-04, Ver.1

Atasament: autorizatie_transport_verso.pdf

Cod FP17-03, Ver. 1

Atasament: autorizatie_transport.pdf

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT Ni dori d. pentru efectuarea transportului în regim de taxi Se autorizează reprezentat prin persoana desemnată Valabilitate nedeterminată de la data de Data eliberării Emis de, Primit, Cod FP17-03, Ver.1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT Nr. pentru efectuarea transportului în regim de taxi Se autorizează reprezentat prin persoana:desemnată pentru efectuarea transportul în regim de taxi. Autorizația este valabilă pentru.o perioadă nedeterminată, începând cu data de Data eliberării Primar, Director, NUME, PRENUME NUME, PRENUME Cod FP17-03, Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DRUMURI SI TRNSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT

APROBAT PRIMAR

REFERAT

privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara

Având în vedere Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată, care la art. 3 alin. (1) precizează faptul că serviciile de transport în regim de taxi sunt parte integarantă din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi că acestea se desfăşoară sub conducerea, controlul sau coordonarea autorităţilor administraţiei pubilce locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către Autoritatea de Autorizare.

De asemenea, art. 3 din Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere aprobate prin Ordin nr. 356/2007 prevede următoarele: ,, Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe, în condiţiile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, în ceea ce priveşte înfiinţarea, reglementarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere”. Având în vedere art. 2 din Legea nr. 38/2003, care printre altele stipulează şi următoarele: ,, (1) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerinţe: a) promovarea concurenţei între transportatorii autorizaţi în condiţiile atribuirii gestiunii serviciilor; b) garantarea respectării drepturilor şi intereselor transportatorilor autorizaţi şi a accesului lor, transparent şi nediscriminatoriu, la piaţa transportului public local; c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere; e) realizarea regulamentelor de organizare şi executare a serviciilor respective, cu consultarea asociaţiilor reprezentative din domeniu; f) controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile prezentei legi, ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport, precum şi prevederile regulamentelor de organizare şi de executare a serviciilor respective; g) deplasarea persoanelor şi a mărfurilor în condiţii de siguranţă; h) asigurarea mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora; n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere transportatorilor autorizaţi, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege; o) respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În toate raporturile generate de activitatea de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, precum şi în activităţile conexe acestora, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritar”.

Ţinând cont de cele prezentate a fost elaborat prezentul regulament în care sunt reglementate principiile şi obiectivele efectuării serviciului de taximetrie, dotarea autovehiculelor destinate acestui tip de transport, condiţiile privind emiterea autorizaţiilor de transport, autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi, precum şi modalitatea şi condiţiile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru

NR:

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

transportul de persoane în regim de taxi, siguranţa rutieră, drepturile şi obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale taximetriştilor, precum şi ale utilizatorilor acestui tip de serviciu;

De asemenea, au fost reglementate condiţiile de prelungire a autorizaţiilor taxi atribuite pentru prima dată, criteriile de departajare şi punctajele aferente, în ceea ce priveşte atribuirea autorizaţiilor taxi, condiţiile prin care un autovehicul care prestează serviciul de transport în regim de taxi poate fi înlocuit cu alt autovehicul, răspunderi şi sancţiuni, precum şi culoare galbenă a autovehiculelor taxi în conformitate cu art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 pentru personalizarea acestuia în trafic.

Totodată a fost reglementat şi punctajul minim pentru îndeplinirea condiţiilor de calitate şi siguranţă pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, precum şi restricţii, interdicţii privitoare la transportul de persoane în regim de taxi, sancţiunile care se impun, etc.

Spre exemplu pentru autovehiculele care trebuie să îndeplinească punctajul minim pentru îndeplinirea condiţiilor de siguranţă şi calitate, respectiv 60 puncte, au fost luate în considerare următoarele:

- vechimea autotvehiculului de la data fabricaţiei între 4 şi 5 ani va acumula 4 puncte; - norma de poluare EURO 3 va acumula 10 puncte; - volumul portbagajului util între 351-450 dm3 va acumula 6 puncte; - prezenţă instalaţie pentru aer condiţionat va acumula 10 puncte; - între 3 şi 4 airbaguri va acumula 20 puncte; - vechimea în ani a transportatorului( ex. 1 an vechime) va acumula 1 punct; - efortul investiţional al transportatorului ( 5.000 Euro) va acumula 5 puncte; - pentru orice altă dotare suplimentară a autovehiculului va acumula 5 puncte;

Total = 61 puncte Ţinând cont de exemplul prezentat mai sus considerăm că îndeplinirea punctajului nu constituie un impediment pentru orice transportator autorizat, ci constituie o garanţie a faptului că transportul de persoane în regim de taxi se va desfăşura în condiţii de calitate şi confort la nivelul cerinţelor şi aşteptărilor utilizatorilor acestui tip de transport, în speţă cetăţenii municipiului Timişoara. Având în vedere sesizările utilizatorilor transportului de persoane în regim de taxi, a altor conducători de vehicule şi de asemenea ale consilierilor cu atribuţii de control asupra transportului în regim de taxi, cu privire la neeliberarea bonului fiscal de către taximetrişti, comportamentul agresiv al acestora în trafic, faptul că transportul în regim de taxi se efectuează şi de transportatori neautorizaţi de către Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, etc. De asemenea, Autoritatea de Autorizare în cadrul atribuţiilor ce îi revin a sesizat unele nereguli în ceea ce priveşte activitatea de taximetrie, nereguli care în reglementările legale în vigoare referitoare la transportul în regim de taxi sunt confuze sau nu exista, după cum urmează: - nu sunt reglementate sancţiunile aplicabile transportatorului care desfăşoara activitatea de taximetrie pe raza municipiului Timişoara fără a deţine autorizaţie taxi, ca atare s-a propus în prezentul regulament sancţionarea acestora; - stabilirea exactă a locului în care trebuiesc ţinute unele documente specifice activităţii de taximetrie, cum ar fi listele cu tarifele de interior care în conformitate cu legea trebuie sa fie la loc vizibil, însă unii dintre taximetrişti le ataşează în locuri în care nu pot fi consultate de client (spre exemplu în bordul autovehiculului), de asemenea aparatele de taxat sunt montate de multe ori în locuri în care afişajul nu este vizibil. - modul de amplasare a însemnelor exterioare, a dotărilor exterioare a taxiului nu este unul unitar pentru toate vehiculele, ca atare s-a propus prin prezentul regulamentul; - tinuta taximetriştilor, curăţenia mijloacelor de transport persoane în regim de taxi, etc; - faptul că nu există un termen prin care transportatorii autorizaţi pot să îşi ridice documentele solicitate, necesare desfăşurării serviciului de taximetrie, precum şi faptul că nu sunt prevăzute sancţiuni în acest sens şi astfel este îngreunată munca consilierilor din cadrul Autorităţii de Autorizare sau aceştia sunt aduşi în situaţia de a nu îşi îndeplinii atribuţiile de serviciu. De asemenea, Autoritatea de Autorizare a propus vizarea anuală a autorizaţiilor taxi ţinând cont de art. 2 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 38/2003, precum şi de faptul că autorităţile administraţiei publice locale au competenţe în ceea ce priveşte înfiinţarea, reglementarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere.

Având în vedere propunerile asociaţiilor profesionale reprezentative (CNTR, ANPORT, SITEP) înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu numerele RE2008-001714 şi RE2008-001700 privind

realizarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Având în vedere discuţiile dintre reprezentanţii Autorităţii de Autorizare şi reprezentanţii asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniu privitoare la regulamentul de organizare şi executare a serviciului de transport persoane în regim de taxi;

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

Având în vedere Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul nr. 207/2007;

Având în vederea Ordonanţa 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care la art. 8 alin. (2) stipulează următoarele: ,, Limita minima a amenzii contravenţionale este de 250.000 lei, iar limita maxima nu poate depăşi 25 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti”.

Având în vedere adresa Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia Poliţiei Rutiere înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2008-023710/21.10.2008 prin care au dat curs solicitării Direcţiei Drumuri şi Transporturi referitoare la modalitatea de sancţionare a transportatorilor autorizaţi care efectuează serviciul de transport în regim de taxi fără a deţine autorizaţii taxi;

Având în vedere adresa nr. SC2008-8852/19.05.2008 a Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara prin care s-a aprobat din punct de vedere juridic modelul contractului de atribuire a gestiunii delegate şi a caietului de sarcini, model propus de către Serviciul Reglementări Transporturi Urbane;

Având în vedere adresa nr. SC 2009-002103/04.02.2009 prin care s-a transmis procesul-verbal al dezbaterii publice din data de 29.01.2009 privind activitatea de taximetrie;

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. e), f) şi n), art. 13 şi art. 14 din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 6, art. 17, art. 28 şi art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere aprobată prin Ordinul Ministerul Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007;

Având în vedere procesele-verbale de şedinţă încheiate în data de 05, 10, 12.03.2009 cu ocazia întrunirii Comisiei de elaborare a Regulamentului pentru organizarea si executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timisoara, şi înregistrate cu numărul SC2009-5209, 5208, 5207/17.03.2009., precum şi obiecţiile executivului Primăriei Municipiului Timişoara cu privire la aceste procese-verbale de şedinţă .

Având în vedere cele prezentate, pentru o cât mai bună organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi, propunem spre aprobare Regulamentul pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Timişoara, prezentat în Anexa.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,

CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA Jr. NASTASIA MIRCEA

SEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

COD FP 53-01, VER. 1

Atasament: regulament_taxi_comisie.doc.pdf

Anexa la HCL Nr. ………/…………..

REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT

IN REGIM DE TAXI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE SECTIUNEA 1. Principii generale

Art. 1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi efectuarea serviciului de transport în regim de taxi, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre transportatorii autorizaţi şi utilizatorii serviciilor. Prezentul regulament defineşte relaţiile şi schimbul de informaţii între Autoritatea de autorizare, asociaţiile profesionale reprezentative şi transportatorii care solicită sau cei care deţin autorizaţii pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi. (2) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor de transport de persoane în regim de taxi. (3) Serviciile de transport în regim de taxi se pot efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale caietului de sarcini, al contractului de atribuire în gestiune delegată şi ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere. (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări prin exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi drepturilor ce le revin conform legii, ca efectuarea serviciului de transport în regim de taxi să se realizeze în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu interesul general al utilizatorilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Se va avea în vedere creşterea permanentă a calităţii schimbului de informaţii între instituţiile implicate în aplicarea legii. (5) Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi este prezentat în Anexa 1 prezentului regulament şi face parte integrantă din acesta. Art. 2 Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciilor de transport în regim de taxi trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale şi anume:

- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale utilizatorilor pe teritoriul municipiului Timişoara şi asigurarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea ce priveşte tariful de transport;

- îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public în regim de taxi; - deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a

persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; - accesul egal şi nediscriminatoriu al transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public în regim de

taxi; - optimizarea funcţionării pieţei transportului public în regim de taxi prin asigurarea unui cadru

concurenţial normal, dinamic şi loial, în condiţiile atribuirii în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi transportatorilor autorizaţi, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în lege;

- monitorizarea şi controlul permanent privind modul cum sunt respectate prevederile legislaţiei, ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport;

- asigurarea echilibrului între cererea şi oferta de transport, atât cantitativ, cât şi calitativ prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, în baza unor studii de specialitate precum şi prin continuitatea serviciilor respective;

- corelarea dimensiunii şi continuităţii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori şi cerinţele acestora, precum şi modul de realizare a transportului public de persoane cu celelalte categorii de transport existente.

Art. 3 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pe site-ul şi la sediul primăriei se va afişa public o listă care va cuprinde:

a) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit şi cu numărul de circulaţie a autovehiculului taxi care operează sub fiecare autorizaţie, ramase valabile;

b) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, reţinute şi retrase.

CAPITOLUL II - EFECTUAREA TRANSPORTULUI IN REGIM DE TAXI SECTIUNEA 1. Principiile si obiectivele efectuarii

transportului in regim de taxi

Art. 4 Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordinului nr. 356/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003. Art. 5 (1) Transportul în regim de taxi se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea fiind agreate şi clasificate corespunzator, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în strainatate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării sau înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, dupa caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Art. 6 Transportul public în regim de taxi se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutiera, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalti participanţi la trafic. Art. 7 Efectuarea serviciului public de transport în regim de taxi trebuie să asigure:

a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport în regim de taxi;

b) accesul la serviciile de transport public; c) informarea publicului călător; d) executarea transportului public în regim de taxi, în condiţii de legalitate, sigurantă şi confort; e) dimensionarea capacităţii de transport în raport cu cerinţele de transport; f) continuitatea serviciului de transport public în regim de taxi.

SECTIUNEA 2. Autovehiculele taxi

Art. 8 (1) Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi dotate cu aparate de taxat, staţii radio de emisie-receptie şi lampa taxi - toate în stare de funcţionare şi are însemne, înscrisuri şi elemente de culoare ale caroseriei - integral galben, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare. (2) a). autovehiculele taxi care vor fi înlocuite de către transportatorii autorizaţi vor avea culoarea alb şi vor avea obligatoriu culoarea galben începând cu partea de deasupra benzii duble tip şah. b). începând cu data de 01.03.2014 autovehiculele taxi vor avea culoarea integral alb. (3) Ecusoanele TAXI, prezentate conform anexei 2, se vor monta pe portierele spate stanga/dreapta, imediat sub nivelul geamului, fără a afecta banda sah. La expirarea valabilitatii, ecusoanele TAXI se vor îndepărta obligatoriu de pe portierele taxiului şi se vor preda la Autoritatea de Autorizare. (4) Pierderea, distrugerea sau furtul ecusonului/ecusoanelor trebuie declarată în termen de 48 de ore de la constatarea acestei într-un cotidian local şi la Autoritatea de Autorizare. La solicitarea duplicatului persoana în cauză va prezenta Autorităţii de Autorizare dovada publicării, predarea ecusonului deteriorat sau predarea ecusonului/ecusoanelor în cazul schimbului autovehiculului. (5) Dreptul de folosire a ecusonului TAXI este exclusiv în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, iar utilizarea neautorizată, în orice mod, a formei sau a simbolurilor specifice constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. (6) Se interzice efectuarea serviciului de transport în regim de taxi cu ecusoane lipite necorespunzător sau deteriorate. Art. 9

Taxiul trebuie să ofere în exterior, pe toată durata efectuării serviciului de transport în regim de taxi, prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilite şi dotări vizibile de la distantă, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potenţial, cât şi organelor de control şi supraveghere autorizate.

Art. 10

(1) Linia mediană orizontală a caroseriei, sub nivelul geamului, va fi marcata permanent pe părţile laterale, pe toata lungimea portierelor, de o bandă dublă de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm. (2) Pe portierele din faţă ale taxiului se aplică înscrisuri exterioare privind valorile tarifelor de distanţă (lei/km), practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte şi exterior de dimensiunea unui format A4 cu înălţimea de 210 mm şi inscripţionat cu negru pe fond alb, cu caractere având înălţimea de 30 mm, vizibile de la cel puţin 5 metri. (3) Colantul autoadeziv privind tarifele va fi inscriptionat, obligatoriu, şi cu datele de identificare ale transportatorului autorizat aşa cum sunt înregistrate la Registrul Comertului, precum şi numarul de apel telefonic al dispeceratului pe care acesta îl deserveşte. Colantele şi tarifele vor fi aplicate pe portiere astfel încât să ofere o aderenţă puternică pentru a nu permite desprinderea accidentala a acestora, fiind exclusă executarea acestora pe folie magnetică. (4) Dotarea exterioara a taxiului consta într-o lampa taxi, de culoare galbena, cu înscrisul TAXI pe faţă şi spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru şi care conţine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a caror semnificatie, văzute din faţă, este următoarea:

a) în stanga, o lampa de culoare roşie care, atunci cand este aprinsă, indica pozitia «Ocupat» a taxiului, respectiv există comanda client şi prestaţia se tarifează;

b) în dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsă, indica poziţia «Liber» a taxiului, respectiv nu există comanda client.

(5) În cazul taxiurilor aparţinând transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încat pe părţile laterale, opţional, să se poată înscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt înregistrate la registrul comertului şi numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi care îl deserveşte. (6) Se interzice practicarea serviciului de transport persoane în regim de taxi cu lampa taxi defectă, distrusă sau aflată într-o stare necorespunzătoare. Art. 11 (1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terţi, nu se pot menţine sau realiza fără avizul Autorităţii de Autorizare şi nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile şi însemnele de pe taxi prevăzute de lege. (2) În vederea respectării legislaţiei specifice privind protecţia consumatorului, a eliminării practicilor înşelătoare şi a respectării dreptului de informare corecta şi nedistorsionată a utilizatorului sunt interzise aplicarea pe părtile laterale ale taxiului, de însemne, înscrisuri, simboluri sau dotări altele decât cele specifice activităţii de transport în regim de taxi. (3) Avizul Primăriei Municipiului Timişoara se va acorda, la cerere, pentru taxiurile autorizate care prezintă materialele publicitare pe capota fata/capota spate/plafonul taxiului sau pe casete publicitare tip, omologate de Registrul Auto Roman şi care prezintă contractul, grafica, modul de amplasare, dimensiunile acestora, precum şi dovada achitării taxelor aferente. (4) Suprafaţa totală maximă admisă pentru reclamă publicitară este de maxim 25% din suprafaţa elementului de caroserie pe care va fi aplicată grafica. (5) Nu se vor accepta materiale publicitare a căror simboluri şi inscripţionări au caracter indecent şi contravin bunelor moravuri. Art. 12 Modul de amplasare a înscrisurilor exterioare specifice activităţii de taximetrie, a ecusoanelor TAXI şi a lampii taxi este obligatoriu pentru toţi transportatorii autorizaţi. Art. 13 (1) Taxiul trebuie să aibă afişat în interior la loc vizibil, o lista care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele de distantă, de stationare şi de pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte, purtând ştampila Autorităţii de Autorizare, precum şi un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducatorului auto. (2) Listele vor fi prezentate, în dublu exemplar, pentru verificare şi ştampilare la Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. După verificare şi ştampilare se returnează un exemplar solicitantului, iar un exemplar se păstrează la dosarul transportatorului autorizat însoţit de copia contractului de dispecerizare. (3) Aparatul de taxat se fixeaza la loc vizibil, având afisajul îndreptat către interiorul autovehiculului. (4) Orice taxi autorizat va trebui să aibă un anunţ cu instrucţiuni unde şi cum trebuie depuse sesizările şi reclamaţiile, respectiv dispecerat, asociaţiile profesionale reprezentative, autoritatea de autorizare, autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor şi celelalte organe de control autorizate, în legătură cu

aspectul tehnic şi estetic al taxiului sau cu activitatea taximetristului. 2.1. Transportul public de persoane în regim de taxi Art. 14 Serviciile de transport public de persoane în regim de taxi se efectuează numai de către transportatorii autorizaţi care deţin autorizaţie de transport şi autorizaţie taxi valabile, vizată în termen şi se efectuează pe raza teritorial-administrativă a municipiului Timişoara. Art. 15 Pe toată durata efectuării transportului public de persoane în regim de taxi, transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul taxiului, autorizaţia taxi în original care este valabilă numai în prezenţa ecusoanelor, şi a documentelor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 38/2003.

2.2. Activitatea de dispecerat taxi

Art. 16 (1) Pe teritoriul municipiului Timişoara serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi şi nu se pot executa decât de dispecerate taxi autorizate de Autoritatea de Autorizare a Primăriei Municipiului Timişoara, în condiţiile în care se asigură posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi. (2) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe teritoriul municipiului Timişoara de către orice persoană juridică, denumita în continuare dispecerat, autorizată de Autoritatea de Autorizare, în condiţiile prezentului regulament. (3) Dispecerizarea serviciului public de transport în regim de taxi este în sarcina transportatorului autorizat şi poate fi asigurată numai de persoane juridice autorizate.

Art. 17 (1) Dispeceratele taxi au dreptul şi obligaţia să ofere servicii de dispecerizare, în baza contractului de dispecerizare, numai transportatorilor autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Timişoara, pe baza autorizaţiilor taxi emise de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

(2) În condiţiile în care în obiectul de activitate al unui transportator autorizat - persoana juridică se regaseste şi activitatea de dispecerat taxi, aceasta din urma este considerată o activitate conexă a acestuia şi se excepteaza de la obligatia încheierii contractului prezentată la alineatul precedent.

Art. 18 (1) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează în baza depunerii documentaţiei prevăzute de Legea nr. 38/2003 şi de Ordin nr. 356/2007. (2) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează, în termen de 30 de zile de la data definitivării dosarului de autorizare, în urma verificării îndeplinirii condiţiilor cumulative prezentate la alin. (1). Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, pe perioadă de 5 ani în aceleaşi condiţii ca la emitere şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Timişoara. Art. 19 (1) Activitatea de dispecerat se desfaşoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizaţi de către Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi care desfăşoara permanent servicii de transport în regim de taxi. (2) Denumirea şi reprezentarea grafică/sigla dispeceratului taxi astfel cum este înregistrată la Registrul Comerţului, numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi, precum şi indicativul taxiului acordat de dispecerat vor fi afişate pe caroseria taxiului, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 20 (1) Transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii. (2) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizaţi trebuie să conţină obligatoriu prevederi privind obligaţiile părţilor de a respecta reglementările privind calitatea şi legalitatea serviciului prestat, programele de lucru declarate, precum şi tarifele de distantă convenite a fi utilizate. (3) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice, astfel cum este prevazut în contractul de dispecerizare. (4) Dispeceratul poate pune la dispoziţia transportatorilor autorizaţi pe care îi deserveşte staţii radio de emisie-receptie pentru dotarea taxiurilor, pe bază de contract de închiriere, încheiat în condiţii nediscriminatorii.

Art. 21 (1)Autorizaţia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasă de către emitent în următoarele situaţii:

a) autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente care conţin informaţii eronate sau neconforme cu realitatea;

b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care menţin valabilitatea acesteia; c) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu staţii radio neînregistrate în registrul de evidenţă a acestora; d) dispeceratul deserveşte autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizaţii taxi sau autorizaţii taxi

atribuite de autorităţile de autorizare ale altor localităţi; e) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere; f) dispeceratul impune transportatorilor autorizaţi deserviti practicarea unor tarife destinate

controlului pieţei si eliminarii concurentei; g) la cerere.

(2) Se interzice folosirea aceluiaş indicativ pentru două autovehicule deservite de dispeceratul taxi. (3) Dispeceratele taxi au obligaţia de a înregistra comenzile preluate în registrul de comenzi, acesta va conţine numărul de ordine, indicativul (număr de apel) autovehiculului autorizat deservit, data, ora preluării comenzii precum şi o rubrică de observaţii (soluţionarea comenzii respective). Indicativul autovehiculului autorizat se va regăsi obligatoriu în registru special de evidenţă a elementelor de identificare a tuturor staţiilor radio de emisie recepţie deservite. Lipsa registrului de comenzi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000-2500 lei. (4) Dispeceratele taxi sunt obligate să înregistreze la Autoritatea de Autorizare registrul special de evidenţă a staţiilor radio de emisie recepţie aflate în dotarea autovehiculelor deservite, la momentul depunerii documentelor pentru autorizarea dispeceratului taxi. Modificările care apar trebuiesc operate la zi în registrele speciale de evidenţă a staţiilor radio de emisie-receptie, în caz de nerespectare dispeceratul taxi va fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 1000-1500 lei. (5) La încheierea contractului cu un transportator autorizat, dispeceratul trebuie să-i solicite acestuia următoarele documente, pentru fiecare autovehicul autorizat, ce urmează a fi dispecerizat:

a) certificatul de atestare profesională al taximetristului; b) permisul de conducere; c) actul de identitate; d) contractul de muncă vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, pentru angajaţii

transportatorilor persoane juridice, în termen de 10 zile; e) copia cazierului de conduită profesională; f) copia autorizaţiei taxi şi a autorizaţiei de transport vizate la zi de Autoritatea de Autorizare; g) documente doveditoare a provenienţei şi a datelor de identificare a staţiei radio de emisie-

recepţie; h) cartea de identitate a autovehiculului; i ) certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu viza ITP valabilă.

(6) Documentele specificate la aliniatul precedent vor fi păstrate în mod obligatoriu la sediul dispeceratului şi vor fi prezentate Autorităţii de Autorizare la cerere. Neprezentarea acestor documente se sancţionează cu ameda cuprinsă între 1500 şi 2000 lei.

SECTIUNEA 3. Siguranţa rutieră

Art. 22 În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizati care efectuează servicii publice de transport în regim de taxi au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei. Art. 23 Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, cu modificările şi completarile ulterioare.

Art. 24 Conducătorii autovehiculelor taxi au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a- să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale anuale şi psihologice la 3 ani şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice;

b- sa respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi conduita preventivă;

c- să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; d- să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveşte

asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor;

e- să asigure dispeceratului taxi, copii după următoarele documente: certificatul de pregătire profesională, permisul de conducere, actul de identitate, contractul de munca vizat de Inspectoratul de Muncă Timişoara şi dupa caz, cazierul de conduită profesională ;

f- să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă conform reglementărilor în vigoare şi să utilizeze corect aparatul de taxat;

g- să nu intervină asupra aparatului de taxat sau a echipamentului de emisie – recepţie pentru scoaterea acestuia din uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare;

h- să nu încredinţeze autovehiculul destinat transportului de persoane în regim de taxi altor persoane neautorizate;

i- să aibă un comportament civilizat faţă de clienţi şi faţă de participanţii la trafic.

SECTIUNEA 4. Condiţii de efectuare a transportului în regim de taxi şi condiţii de efectuare a activităţii de dispecerat taxi

Art. 25 Transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul public de transport de persoane în regim de taxi cu respectarea obligaţiilor prezentate în Caietul de sarcini al serviciilor publice de transport in regim de taxi. Art. 26 Transportatorii autorizati si dispeceratele vor efectua serviciul public de transport de persoane in regim de taxi, respectiv serviciul de dispecerat cu respectarea obligatiilor prevazute de legislaţia in vigoare si contractul de dispecerizare.

CAPITOLUL III - DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 27 Drepturile si obligaţiile transportatorilor autorizati care desfasoara activitati de transport public de persoane în regim de taxi sunt prevăzute in prezentul regulament si în caietul de sarcini anexat la contractul de atribuire a gestiunii delegate a serviciului de transport in regim de taxi, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, precum şi de legislaţia în vigoare. Art. 28 (1) Toţi transportatorii care detin autorizatii taxi au obligativitatea de a declara la dispeceratele autorizate programul de lucru astfel incat acestea sa asigure serviciul public de transport in regim de taxi, in mod continuu. (2) Declaraţiile vor fi puse la dispoziţia Autoritatii de Autorizare, la solicitarea expresa a acesteia. Art. 29 Transportatorii autorizati care desfasoara activitati de transport public in regim de taxi au urmatoarele drepturi:

a) să incaseze tarifele aferente tipului de serviciu prestat; b) să stabileasca/ajusteze/modifice periodic tarifele aferente transportului public in regim de taxi; c) sa includa in tarifele de transport percepute utilizatorilor primele de asigurare pentru acestia şi pentru

bagajele lor; d) sa utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului public de transport in regim de taxi; e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, conform legislaţiei în vigoare, se

poate adresa instantei competente; Art. 30 (1) Transportatorii autorizaţi care efectueaza servicii publice de transport in regim de taxi au urmatoarele obligatii:

a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului în regim de taxi;

b) să respecte reglementarile legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructiva si reconstructia mijloacelor de transport;

c) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale; d) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de atribuire a gestiunii delegate a serviciului; e) să permita accesul liber si nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul public de transport public în

regim de taxi; f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor in efectuarea serviciului public de transport public în

regim de taxi; g) să asigure continuitatea serviciului public de transport public in regim de taxi; h) să fundamenteze si să supună Autoritaţii de Autorizare tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de

transport public in regim de taxi; i) sa nu incarce in mod artificial costurile de operare; j) sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport deţinute, precum si

asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei in vigoare privind asigurarile;

k) sa aplice normele de protecţie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul serviciului contractat; l) sa utilizeze mijloace de transport a caror stare tehnica corespunde reglementarilor naţionale de siguranţa

rutiera si de protectia mediului inconjurator, cu inspecţia tehnica periodica/revizie tehnica periodica valabila si certificate/clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare;

m) in intervalul dintre doua inspectii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, sa asigure mentinerea mijloacelor de transport intr-o stare tehnica corespunzatoare, in vederea incadrarii in normele tehnice privind siguranţa circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, utilizand in acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entitati tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare si dotari obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislatiei in vigoare;

n) sa monteze, prin agenţi economici autorizati, aparatele de taxat, cu aprobare de model; o) sa nu permita plecarea in cursa a vehiculelor care au aparatul de taxat sau echipamentul de emisie-

receptie defect, nesigilat sau fara suficiente role de hârtie termica, pentru tiparirea bonurilor fiscale; p) sa respecte prevederile legale in vigoare privind programele de lucru, prevazute in legislatia muncii;

q) sa verifice functionarea aparatului de taxat şi a echipamentului de emisie-receptie, inclusiv cu ocazia analizarii rapoartelor zilnice sau a înregistrarilor stocate in memoria card-ului conducatorului auto;

r) sa nu permita intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor de taxat si a echipamentelor de emisie-receptie;

s) sa detina la sediul social urmatoarele documente: 1- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscurile de accident ce cad in sarcina transportatorului; 2- carţile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in proprietate, respectiv in copie autentificata pentru cele detinute in baza unui contract de leasing; 3- contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, acordul firmei pentru activitatea taxi; 4- evidenţa avizelor medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnata sa conduca

permanent si efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducatorii auto; 5- evidenta privind instruirea personalului pe linia sigurantei rutiere; 6- evidenta accidentelor grave de circulate si modul de tratare a acestora; 7- documente din care să rezulte provenienţa legală a aparatului de taxat aprobate şi verificate de

Biroul Român de Metrologie Legală; 8- documente din care să rezulte provenienţa legală a staţiilor radio de emisie-recepţie; 9- toate documentele care atesta menţinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii

autorizaţiei de transport, a autorizaţiilor taxi si a delegarii gestiunii, dupa caz; 10- documente din care sa rezulte provenienta legala a aparatelor de taxat aprobate si verificate de

catre Biroul Roman de Metrologie Legala; 11- documente din care sa rezulte provenienta legala a statiilor radio de emisie-receptie; 12- documente din care sa rezulte calitatea de angajat a conducatorilor auto si a persoanei desemnate

sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport in regim de taxi; 13- caietul de comenzi/reclamatii sau evidenta acestuia pe suport magnetic, precum şi

formularele specifice transportului în tegim de taxi pentru anul in curs si anul precedent; 14- documentele de fundamentare a tarifelor practicate in serviciul public de transport persoane in

regim de taxi; 15- cazierul de conduita profesionala; 16- alte documente prevazute de reglementarile legale în vigoare.

ş) sa furnizeze autoritatii de autorizare, conform legii, informaţiile solicitate si sa asigure accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul, necesare verificarii si evaluarii modului de prestare a serviciului;

t) de a înlocui persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, in termen de maximum 60 de zile calendaristice, astfel incat sa se indeplineasca conditia de competenta profesionala; in aceasta perioada conditia de competenta profesionala se considera indeplinita;

ţ) sa asigure dispeceratului taxi, copii dupa urmatoarele documente apartinand tuturor taximetristilor aflati sub contract (angajati ai societatilor comerciale): certificatul de pregatire profesionala, permisul de conducere, actul de identitate, contractul de munca vizat de Inspectoratul de Munca Timişoara şi dupa cazierul de conduita profesionala

u) în cazul în care apar modificari ale documentelor care au stat la baza autorizării transportatorului autorizat sau a dispecerului taxi , acestia au obligaţia de a comunica modificările apărute Autorităţii de autorizare, în termen de 30 zile de la apariţia acestora;

(2) Taximetristii care efectueaza servicii publice de transport in regim de taxi au urmatoarele obligatii: a) sa predea la casieria transportatorului autorizat, incasarile zilnice integrate, conform raportului Z de

închidere zilnica ; b) să nu efectueze curse taxi fără a avea aparatul de taxat în funcţiune; c) sa predea la sediul societatii comerciale autorizate, la încetarea activitatii în cadrul acesteia, autoturismul

taxi, aparatul de marcat fiscal, staţia de emisie-recepţie şi celelalte echipamente aflate în dotarea taxiului.

d) sa nu abandoneze autoturismul taxi, aparatul de taxat, staţia de emisie-recepţie sau celelalte echipamente aflate în dotarea taxiului;

e) pe timp de noapte, să pună în funcţiune plafoniera în vederea creării condiţiilor necesare clientului pentru plata cursei;

Art. 31 Drepturile si obligatiile utilizatorilor, în special achitarea costului călătoriei efectuate conform tarifelor menţionate lizibil pe bonul fiscal, serviciului în regim de taxi sunt prevazute de legislaţia specifică transportului public.

CAPITOLUL IV - ÎNLOCUIREA UNUI AUTOVEHICUL

Art. 32 (1) Transportatorul autorizat poate să isi inlocuiasca, la cerere, in mod justificat autovehiculul, pe perioada de valabilitate a autorizatiei taxi detinute, cu un alt autovehicul detinut in aceleasi conditii, in urmatoarele cazuri: a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorării, furtului sau nu mai corespunde normelor europene privind noxele; b) autovehiculul a fost casat; c) autovehiculul a fost instrainat; d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior din aplicarea criteriilor de departajare existente pe care le îndeplineşte; (2)Pe baza cererii de inlocuire, Autoritatea de Autorizare va elibera autorizaţia taxi pastrând acelasi numar de ordine, precum si noile ecusoane TAXI corespunzatoare acesteia; Art. 33 (1) Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat respectiv si trebuie sa indeplineasca următoarele conditii: a) sa indeplineasca cel putin acelasi punctaj ca autovehiculul inlocuit privind criteriile de departajare; b) sa aiba vechimea de la data fabricatiei cel mult egala cu vechimea autovehiculului inlocuit, dar nu mai mult de 10 ani; (2) Pentru înlocuirea autovehiculului se vor depune documentele prevăzute de Legea nr. 38/2003 şi de Ordinul nr. 356/2007.

CAPITOLUL V - INTERDICTII SI RESTRICTII IN SERVICIUL

PUBLIC DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

Art. 34 a) Pe teritoriul municipiului Timişoara este interzisa:

1. preluarea de clienti de catre transportatorii autorizati de alta autoritate de autorizare decat cea a Primariei Municipiului Timişoara, in vederea efectuarii de curse taxi;

2. stationarea autovehiculelor autorizate taxi de alta autoritate de autorizare decat cea a Primariei Municipiului Timişoara, in locurile de asteptare a taxiurilor;

3. stationarea autovehiculelor autorizate pentru transportul de persoane în regim de închiriere sau a autoturismelor ce desfasoara serviciul de închiriere, in statiile de taxi amenajate sau in locurile de aşteptare client, fara dotarile specifice (lampa taxi, aparat de taxat, insemne, înscrisuri specifice), precum şi a celor neautorizate taxi;

4. ca un transportator autorizat în regim de taxi să deţină poziţia de monopol într-o staţie de aşteptare a clienţilor care are caracterul unui loc public.

b) Autoritatea de autorizare nu va acorda/elibera autorizatia de transport sau de dispecerat daca solicitantul se afla intr-una din urmatoarele situatii: 1- face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare, faliment sau are datorii la bugetul local;

2- documentaţia prezentata pentru acordarea autorizatiei este incompletă; 3- persoana desemnata a savarsit fapte penale privind infracţiuni de natura comerciala, de nerespectare a conditiilor de plata si angajare a personalului, precum si de incalcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor; 4 - mijloacele de transport cu care doreşte sa presteze serviciul public de transport nu sunt deţinute in proprietate ori in baza unui contract de leasing; 5 - furnizează informatii neconforme cu realitatea in documentele prezentate pentru acordarea autorizaţiei. c) Sub rezerva anularii/neeliberarii autorizatiei de taxi se interzice :

1) autorizarea aceluiasi autovehicul in aceeaşi perioada ca autoturism agreat pentru transportul in regim de taxi, pentru transportul in regim de inchiriere sau ca autovehicul destinat instruirii practice in conducerea auto - scoala. Autovehiculul autorizat se va folosi exclusiv in activitatea pentru care a fost autorizat.

2) furnizarea de informatii neconforme cu realitatea in documentele prezentate pentru acordarea autorizatiei taxi.

d) Este interzis, sub sancţiunea amendării dispeceratului taxi, sa se intocmeasca contract de dispecerizare pentru un transportator care deţine autorizatia taxi eliberata de alta autoritate de autorizare decât cea a Municipiului Timişoara; e) Se interzice deţinerea de catre un transportator autorizat de aparate de taxat in numar mai mare decat numarul autorizatiilor taxi detinute. Pentru orice autorizatie taxi este obligatorie detinerea unui singur aparat de taxat.

CAPITOLUL VI - CAZIERUL DE CONDUITA PROFESIONALA

Art. 35 1) Autoritatea de Autorizare a Primariei Municipiului Timişoara organizeaza, cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative in domeniu şi detine o baza de date privind activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor pentru aceste abateri pentru categoriile de persoane prevazute de lege. 2) Autoritatile administratiei publice locale se consulta cu asociatiile profesionale reprezentative, persoane fizice, persoane juridice în vederea mentinerii la zi a cazierului de conduita profesionala. Art. 36 (1) Abaterile grave de la conduita profesionala a transportatorului autorizat - persoana-fizica sau a persoanei desemnate angajata a transportatorului/dispeceratului autorizat, dupa caz, constau pe langa cele prezentate in lege sau in norme si in urmatoarele situaţii:

a- încalcarea repetata a prevederilor legale privind respectarea legalităţii, siguranţa, calitatea şi continuitatea serviciului; b- încalcarea repetata a prevederilor privind protectia clientului si protecţia mediului; c- nedeclararea sau declararea incorecta a veniturilor realizate din sumele incasate din prestatiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de incheiere zilnica, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, dupa caz; d- persoana desemnata nu a declarat ca are interdictia de a profesa, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau in cazurile prevazute de Legea nr. 38/2003. cu modificarile şi completarile ulterioare; e- persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai indeplineşte aceasta functie pe o perioada mai mare de 60 de zile.

f- nedeţinerea sau detinerea incompleta, la sediul dispeceratului taxi, a copiilor dupa urmatoarele documente apartinand tuturor taximetristilor aflaţi sub contract (transportatori autorizati - persoane fizice autorizate sau angajaţi ai societatilor comerciale): certificatul de pregatire profesionala, permisul de conducere, actul de identitate, contractul de munca vizat de Inspectoratul de Munca Timiş si dupa cazierul de conduita profesionala.

(2) Abaterile grave de la conduita profesionala a taximetristilor constau, pe langa cele prezentate in lege sau în norme şi în:

a- nepredarea la casieria transportatorului autorizat a încasarilor zilnice integrale, conform raportului Z de închidere zilnică. b- nepredarea la sediul transportatorului autorizat, la încetarea activităţii în cadrul respectivei societăţi comerciale sau abandonarea autoturismul taxi, a aparatului de marcat fiscal, a staţiei de emisie-receptie sau a celorlalte echipamente aflate în dotarea taxiului. c- neanuntarea suspendării dreptului de a conduce (ridicarea permisului de conducere şi implicit a certificatului de atestare a pregatirii profesionale) şi efectuarea serviciului public de transport în regim de taxi, în aceste condiţii.

(3) Transportatorul autorizat sau dispeceratul taxi are obligatia de a solicita la angajarea fiecarui taximetrist/dispecer dovada ca acesta este inclus in baza de date a Autoritatii de Autorizare din cadrul Primariei Municipiului Timişoara. Pe baza dovezii, taximetristul/dispecerul atestat solicita in scris Autoritatii de Autorizare cazierul de conduita profesionala, care se anexeaza obligatoriu la dosarul de angajare. (4) Autoritatea de Autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, solicita persoanei desemnate, care reprezinta transportatorul autorizat, să depuna dovada includerii tuturor taximetristilor utilizati in baza de date a unei autoritaţi publice locale. (5) Abaterile grave de la conduita profesionala pot constitui motivele reţinerii si retragerii autorizatiei de transport sau a autorizaţiei de dispecerat taxi, precum si ale anularii certificatului de atestare a pregatirii profesionale ori a certificatului de competenta profesionala, ca urmare a constatarii in urma controalelor sau a sesizarilor primite, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VII - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR SECTIUNEA 1. Condiţii generale

Art. 37 (1) Procedura de atribuire în gestiune delegata şi cea de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi sunt prevazute în legislaţia specifică. (2) Procedura de atribuire în gestiune delegată şi cea de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru executarea serviciilor publice de transport în regim de taxi constă în:

a) atribuirea autorizatiilor taxi şi a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizaţi castigători; b) eliberarea autorizaţiilor taxi; c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegata în conformitate cu numarul autorizaţiilor taxi atribuite şi eliberate. (3) Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegata a executarii serviciului de transport în regim de taxi îl au numai transportatorii autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport deţinute. Art. 38 (1) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se realizeaza în urmatoarele etape: a) depunerea solicitarilor de către transportatorii autorizaţi, pentru atribuirea autorizaţiilor taxi; b) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare autovehiculului prezentat în declaraţia pe propria răspundere depusa odata cu cererea de participare la procedura de atribuire; c) stabilirea punctajului total obţinut de fiecare autovehicul precizat la lit. b); d) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. b), în ordinea descrescatoare a punctajelor totale obţinute conform prevederilor prevazute la lit. c); e) atribuirea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazuta la lit. d) care au obţinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescatoare a acestora; f) daca ultimul punctaj caştigător este obţinut de o grupă de mai multe autovehicule decât numărul de autorizaţii taxi ramase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrica cea mai mare, în ordinea descrescatoare, din grupa respectivă. (2) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevazute în prezentul regulament, pentru fiecare autovehicul precizat în declaraţia pe propria răspundere că este deţinut, utilizat în conditiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarându-se caştigatoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în

ordinea descrescatoare a capacitătii cilindrice a motoarelor. În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă procedură. (3) Odată cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizaţiilor taxi se demarează procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului respectiv, care se realizează pe baza tuturor autorizaţiilor taxi obţinute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri prevăzute de lege. (4) Neprezentarea pentru ridicarea contractului de atribuire în gestiune delegată în termen de 30 de zile de la Autoritatea de Autorizare se consideră renunţare voluntară la activitatea de transport persoane în regim de taxi şi va avea drept consecinţă retragerea autorizaţiei de transport, pierderea calităţii de transportator autorizat şi anularea contractului respectiv. ART. 39 (1) Dupa data limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, autoritatea de autorizare va analiza cererile şi documentele depuse, va aplica criteriile de departajare şi va stabili transportatorul autorizat căruia i se va atribui autorizaţia respectivă. (2) Lista cu autorizaţiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, conţinând datele de identificare ale transportatorului autorizat şi punctajele obţinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul, va fi facută publică, în termen de 30 zile de la data încheierii procedurii prevazută la alin. (1). ART. 40 Atribuirea unei autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi se face conform punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de departajare. ART. 41 În cazul autorizaţiilor taxi pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi se vor utiliza criteriile de departajare de la art. 42.

SECTIUNEA 2. Criterii de departajare si punctaje

ART. 42 (1) Criteriile de departajare vor fi: C.l) vechimea autovehiculului de la data fabricatiei, conform cărţii de identitate a autovehiculului:

- pana la 1 an 20 puncte; - între 1 şi 2 ani 16 puncte; - între 2 si 3 ani 12 puncte; - între 3 si 4 ani 8 puncte; - între 4 şi 5 ani 4 puncte;

C.4) echiparea cu instalatie pentru aer condiţionat : - prezenta instalaţie pentru aer conditionat 10 puncte

C.2) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro, dovedita prin cartea de identitate a autovehiculului:

- EURO 5 30 puncte - EURO 4 20 puncte - EURO 3 10 puncte

- EURO 2 0 puncte C.3)volumul portbagajului: - pana la 150 dm3 0 puncte - intre 151 -250 dm3 2 puncte - intre 251-350 dm3 4 puncte - intre 351-450 dm3 6 puncte - intre 451-550 dm3 8 puncte - peste 551 dm3 10 puncte

- lipsa instalatie pentru aer condiţionat 0 puncte C.5) pentru fiecare an vechime se adaugă un punct.

• dovada vechimii se va face printr-un certificat de luare în evidenţă şi înregistrare fiscală emis de Direcţia Finanţelor Publice Timiş şi caretea de muncă, dacă este cazul, pentru persoanele fizice autorizate, iar pentru operatorii de transport – firme documente referitoare la începerea activităţii de taximetrie;

• nu se vor lua în considerare fracţiuni. << EXEMPLU: (25.05.2007 – 25.05.2008 = 1 an) (25.05.1998 – 25.05.2008 = 10 ani) >>

C.6) gradul de proteţtie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru pasagerul din fata/pasagerii din spate;

- nici un airbag 0 puncte - 1 airbag 5 puncte - 2 airbag 10 puncte - 3 sau mai multe airbag 20 puncte

C. 7) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau leasing:

- până la 10.000 € 10 puncte - peste 10.000 € 12 puncte

Documentele care atestă deţinerea autovehiculelor şi vor fi luate în calcul sunt: - pentru parcul propriu - factuai de achiziţie sau contractul de vânzare-cumpărare; - pentru parcul leasing – contract de leasing şi desfăşurătorul cu scadenţa plăţilor (suma achitată, inclusiv avansul) valori fără TVA;

C.8) dotari suplimentare ale autovehiculului;

- dispozitiv GPS de monitorizare, activ cu dispeceratul 5 puncte - dispozitiv fix de înregistrare a precizarilor facute de client 5 puncte - perete despartitor intre conducatorul auto-clienti 5 puncte - dispozitiv pentru plata cu cardul 5 puncte

(2) Punctajul minim pentru îndepilnirea condiţiilor de calitate şi siguranţă pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi este de 60 puncte. (3) Criteriile minimale care trebuie îndeplinite sunt următoarele: a) vechimea maximă a autovehiculului de 5 ani de la data fabricaţiei; b) gradul de poluare minim admis. (4) În caz de egalitate de puncte, departajarea se va face eliminatoriu ţinându-se cont în următoarea ordine de criteriile: C.7, C.5, C.l, C.6, C.4 şi vechimea efectivă a taximetristului atestat profesional conform Legii nr. 38/2003, modificată şi completată. (5) Elementele prevazute la art. 43, alin. (1), pct. C.1, C.4, C.6, şi C.7 se certifică de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare, emis conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 3/07.01.2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi. (6) Prin neîndeplinirea punctajelor minime (anul de fabricaţie, structura parc propriu, dotari conform certificat agreare RAR, etc.) se consideră ca nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate şi siguranţă a serviciului public executat şi autorizaţiile taxi nu se vor elibera. (7) Punctajele declarate de către solicitant pe formularul-tip pus la dispoziţie de autoritatea de autorizare se vor analiza, iar neconformitatile aparute in acest proces de evaluare a cererilor şi a documentelelor depuse, vor conduce la respingerea solicitării din procesul de atribuire. (8) Pentru documentaţia conformă se vor aplica criteriile de departajare şi se vor stabili transportatorii autorizaţi cărora li se vor atribui autorizaţiile respective. (9) Dovezile atribuirii în gestiune a executării unuia dintre serviciile de transport respective le constituie

autorizaţia taxi care a fost atribuită pentru fiecare autovehicul deţinut, precum şi contractul de atribuire a gestiunii. (10) Documentele care stau la baza autorizării sau reautorizării vor fi păstrate de către Autoritatea de Autorizare pe perioada valabilităţii autorizaţiei pentru eventualele verificări sau contestaţii. ART. 43 (1) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de catre titularul contractului - persoana juridica, către un alt transportator autorizat nu este admisă decat în cazul în care acest transportator autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării titularului contractului de atribuire în gestiune, persoană juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obţină, în condiţiile prezentei legi, autorizaţia de transport pentru a deveni transportator autorizat. (2) Ca urmare a divizării sau fuzionării, autorizaţiile taxi emise de aceeasi autoritate de autorizare se împart sau se comasează, după caz, noilor operatori economici rezultaţi, care au obţinut autorizare de transport în condiţiile prezentei legi. (3) Numărul autorizaţiilor taxi se împarte în cazul divizării sau se comaseaza în cazul fuzionării, în raport de numărul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare. (4) Pe baza autorizaţiilor taxi, deţinute ca urmare a divizării sau fuzionării, contractele de atribuire a gestiunii delegate, initiale, vor fi cesionate corespunzator noilor operatori prevazuţi la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3). (5) În cazul în care concomitent cu divizarea sau fuzionarea se procedeaza la înlocuirea autovehiculelor taxi se vor respecta prevederile capitolului IV - Înlocuirea unui autovehicul din prezentul regulament. (6) Contravenţiile şi infracţiunile se vor sancţiona conform articolelor precizate de Legea nr 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată şi prezentul regulament adoptat prin hotărârea Consiliului Local a municipiului Timişoara, de către reprezentanţii Direcţiei Drumuri şi Transporturi, agenţii Poliţiei Comunitare şi agenţi ai Poliţiei Rutiere, precum şi de alte persoane precizate de Legea 38/2003. Art. 44 (1)Autorizaţiile de transport se eliberează, de către autoriatea de autorizare pe o perioadă nedeterminată fiind valabile cu condiţia vizării la fiecare 5 ani odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii. (2) Transportatorii autorizaţi se vor prezenta cu 45 zile înaintea expirării duratei de valabilitate a vizei autorizaţiei de transport şi vor depune documentaţia necesară vizării acesteia, documentaţie prevăzută de prevederile legale în vigoare. Nedepunerea acestor documente în termenul prevăzut anterior duce la sancţionarea acestora. (3) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către Autoritatea de Autorizare si are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizaţiei respective. Retragerea autorizaţiei de transport se face în conformitate cu prevederile legii. Art. 45 (1) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă a autorizaţiei de transport se eliberează pe o perioada de 5 ani de către Autoritatea de Autorizare, în vederea executarii serviciului de transport persoane în regim de taxi, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii. (2) În cazul transportatorilor autorizati, persoane juridice, autorizaţia taxi sau orice copie conformă a autorizaţiei de transport se va retine la emitent pană când acesta face dovada fapului ca are cel puţin 1 conducător auto angajat pentru fiecare autovehicul în parte pentru care s-a emis o autorizaţie taxi. Pentru aceasta, se va prezenta contractul de muncă vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş al fiecarui conducator auto angajat, inclusiv certificatul de atestare profesională a acestuia, valabil, emis de ARR. (3) Autorizaţia taxi poate fi retrasă de către Autoritatea de Autorizare conform prevederilor legale in cazul în care conducătorul auto nu deţine atestat profesional sau atestatul obţinut are valabilitatea depăşită; (4) Modelele autorizaţiei de transport, conform Anexei 3, şi a copiei conforme a acesteia -autorizaţie taxi, conform Anexei 4, fac parte integrantă din prezentul regulament. Pe aceste autorizaţii Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va aplica un timbru pentru securizarea acestora. (5) Autoritatea de Autorizare va constitui o bază de date pentru monitorizarea autorizaţiilor de transport şi va informa transportatorul autorizat despre exirarea valabilităţii acesteia, respectiv de

vizarea acesteia la fiecare 5 ani.

CAPITOLUL VIII – PRELUNGIREA AUTORIZAŢIILOR TAXI Art. 46 (1) O autorizatie taxi atribuita pentru prima data pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, o singura

data, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine, numai daca în acel moment autoturismul nu depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei , este detinut in conditiile art. 4 aliniat 3 din Legea nr. 38/2003, si sunt indeplinite toate cerintele legii privind prima atribuire.

(2) Documentele necesare prelungirii autorizatiei taxi sunt: a) cerere tip a transportatorului autorizat; b) autorizatia de taxi; c) certificat de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este

detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;

d) certificatul de agreare emis de RAR numai pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi, valabil;

e) declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecereat taxi este arondat transportatorul autorizat, in cazul transportului de persoane in regim de taxi;

f) declaraţie pe propria răspundere privind dotările autovehiculului, datată şi semnată de transportatorul autorizat care solicită prelungirea autorizaţiei taxi.

(3) Toate documentele menţionate la alin (2) se vor prezenta în xerocopie şi vor fi însoţite de originalul acestora, pentru verificarea autenticităţii la Registratura Primăriei Municipiului Timişoara. (4) În termen de 30 de zile de la termenul limita de depunere a dosarelor de prelungire a autorizatiei taxi, pe site-ul şi la sediul primăriei se va afişa public o listă care va cuprinde:

a) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit şi cu numărul de circulaţie a autovehiculului taxi care operează sub fiecare autorizaţie, rămase valabile, precum şi data atribuirii acestora;

b) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, reţinute şi retrase; (5) Lista va fi actualizată lunar şi va fi afişată la sediul Primăriei Municipiului Timişoara. (6) Autoritatea de Autorizare nu va mai elibera nicio autorizaţie taxi, până la micşorarea acestora, prin disponibilizare, în conformitate cu raportul de 4 la 1000 de locuitori (1250 autorizaţii taxi )

CAPITOLUL IX – PROGRAMELE DE LUCRU OBLIGATORII

Art. 47 (1)Dispeceratele au obligaţia de a asigura în zilele de sâmbăta/duminica şi în sărbătorile legale un procent de minim de 30% din totalul taxiurilor dispecerizate, precum şi pe timp de noapte între orele 22.00 – 6.00 se va asigura un procent de minim 30%. (2) Dispeceratele au obligaţia de a asigura non-stop serviciul de dispecerizare pentru toţi transportatorii autorizaţi deserviţi. (3) Asigurarea numărului minim de taxiuri necesare în trafic şi a continuităţii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei se va realiza de către dispeceratele autorizate, conform prezentului regulament, astfel încât în permanenţă să fie asigurat în trafic un număr minim de taxiuri în orice moment.

CAPITOLUL X – RASPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

Art. 48 Încalcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinară, patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, în condiţiile Legii nr. 38/2003 a transportului în regim de taxi, modificată şi completată, şi a altor acte normative. Art. 49 (1) Staţionarea taxiurilor în vederea preluării clienţilor este permisă numai în locuri special amenajate şi semnalizate, în conformitate cu art. 20 din Legea nr.38/2003. (2) Staţionarea taxiurilor în poziţia ocupat este permisă în conformitate cu O.G. 195/2002 privind circulaţia pe

drumurile publice. (3)Se interzice staţionarea taxiurilor sub orice motiv în refugiul din faţa Gării de Nord. Oprirea în refugiul respectiv se permite doar pentru coborârea clienţilor şi a bagajelor acestora. Preluarea unui alt client se va efectua doar din locurile de aşteptare special amenajate.- reprezentanţii taximetriştilor vor prezenta formularea până la comisie. (4) În locurile de aşteptare ale clienţilor vor staţiona doar taxiurile disponibile, şoferii având obligaţia de a rămâne în apropierea autovehiculului. (5) Se interzice abandonarea sau parcarea taxiului, pe perioada de odihnă a conducatorului auto, în locurile de aşteptare a clienţilor special amenajate. (6) Taximetriştii sunt obligaţi să întreţină aspectul curat şi îngrijit al autovehiculelor, atât în interiorul cât şi în exteriorul acestora, pe toată durata efectuării serviciului de transport în regim de taxi. (7) Este interzisă executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, spălarea şi salubrizarea autovehiculelor în locurile de aşteptare. (8) Se interzice taximetriştilor păstrarea ca şi garanţie pentru achitarea contravalorii prestaţiei efectuate, a documentelor de identitate, a oricărui alt tip de document sau bunuri personale aparţinând clientului. (9) Pe teritoriul Municipiului Timişoara se interzice efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi de către transportatori autorizaţi de altă autoritate de autorizare decât cea a Primăriei Municipiului Timişoara. (10) Şoferul va avea la îndemână şi va oferi clienţilor, atunci când aceştia solicită, harta Municipiului Timişoara, pentru consultare în vederea stabilirii rutei ce urmează a fi parcursă. (11) La solicitare, clienţii vor fi ajutaţi la urcarea şi coborârea din autovehicul, în special în cazul persoanelor cu handicap, în vârstă sau a femeilor gravide. Bagajele clientului vor fi încărcate şi descărcate obligatoriu de către conducătorul auto, la solicitarea clientului. (12) În cazul în care clientul nu îşi exprimă altă preferinţă el va fi transportat la destinaţie pe ruta cea mai scurtă. (13) Ţinuta taximetristului va fi îngrijită, fiind interzisă îmbrăcămintea necorespunzătoare, şort, maiou, şlapi. Ţinuta taximetristelor va consta dintr-o îmbrăcăminte decentă, corespunzătoare şi neprovocatoare. (14) Autovehiculul care are montat o casetă luminoasă cu înscrisul TAXI, pe partea superioară a caroseriei, precum şi orice alt însemn taxi prevazut de lege este considerat autovehicul care efectuează activitatea de transport în regim de taxi şi se supune prevederilor legale şi ale prezentului regulament. (15) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda cuprinsă între 1.000 – 2.500 lei utilizarea însemnelor transportatorilor autorizaţi, persoane juridice, fără ca utilizatorul să fie angajat al societăţii respective sau fără a avea un contract de colaborare pe linie de dispecerat taxi cu persoana juridică ale cărei însemne le poartă. (16) Transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul autovehiculului în original autorizaţia taxi. (17) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda cuprinsă între 500-1000 lei solicitarea de către operatorul dispecer a destinaţiei cursei clienţilor care apelează la serviciile dispeceratelor taxi. Art. 50 (1) Transportatorii autorizaţi au obligaţia să comunice în termen de 30 zile orice modificare survenită în legătură cu parcul auto sau personalul angajat. Transportatorii autorizaţi, persoane juridice, au obligaţia să comunice în termen de 30 zile orice modificare survenită în statutul de constituire al societăţii. (2) Transportatorii autorizaţi, persoane juridice, au obligaţia prin persoana desemnată pentru conducerea şi organizarea activităţilor de transport în regim de taxi, de a instrui şoferii la angajare iar apoi cel puţin o dată la 3 luni, cu privire la obligaţiile acestora conform reglementărilor în vigoare referitor la activitatea de transport în regim de taxi. Persoana desemnată va întocmi o fişă personală a fiecărui angajat care va fi ţinută la sediul firmei. (3) Asociaţiile profesionale reprezentative, astfel cum sunt definite prin lege, au obligaţia de a informa transportatorii autorizaţi persoane fizice, membrii ai asociaţiei respective, cu privire la obligaţiile acestora conform reglementărilor în vigoare referitor la desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi. În acest scop se va ţine un registru de evidenţă pe bază de semnătură, de luare la cunoştinţă la sediul asociaţiei profesionale reprezentative. (4) Transportatorii autorizaţi - intreprinderile familiale au obligaţia prin persoana desemnată pentru conducerea şi organizarea activităţilor de transport în regim de taxi, de a informa cel puţin o dată la 3 luni pe toţi membrii componenţi ai intreprinderii, cu privire la obligaţiile acestora conform reglementărilor în vigoare referitor la activitatea de transport în regim de taxi. Persoana desemnată va întocmi o fişă personală a fiecărui membru

care va fi ţinută la sediul întreprinderii familiale. Art. 51 Se interzice implicarea autovehiculelor destinate executării serviciului de transport persoane în regim de taxi, în evenimente cu caracter antisocial, transporturi de substanţe interzise sau periculoase, trafic de persoane, acte de prostituţie. Nerespectarea acestor prevederi atrage sancţionarea acestora cu amenda cuprinsă între 2000-2500 lei. Art. 52 Consituie contravenţii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni, şi se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

1. nerespectarea art. 8, alin (4), (6); art. 10 alin (1), (2) şi (3); art. 13 alin. (2), (3) şi (4); art. 28, art. 49 alin (3), (7), (10) şi (12), precum şi pentru nedeţinerea autorizaţiei taxi în original la bordul autovehiculului cu amenda de la 100 la 500 lei ;

2. nerespectarea art. 30 lit. o), art. 44 alin. (2), art. 49 alin. (4), (5), (6), (8), (9), (11) şi (13) cu amenda de la 500 la 1000 lei ;

3. utilizarea insemnelor, inscrisurilor, dotarilor specifice taxiurilor autorizate de catre conducatorii autovehiculor neautorizate taxi, aplicabila conducatorului autovehiculului si/sau proprietarului acestuia, cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei;

4. incredinţarea de catre taximetristi a autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altei persoane care nu este angajata a transportatorului autorizat, aplicabilă taximetristului şi conducătorului auto care a preluat autovehiculul fără a avea acest drept cu amenda de 2.500 lei;

5. executarea serviciilor de transport in regim de taxi fara asigurarea conditiilor de legalitate, siguranta si calitate, precum si savarsirea abaterilor grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire in gestiune delegata a serviciului sau a prezentului regulament, aplicabila transportatorilor autorizati, cu amenda de la 1.000 la 1.500 lei;

6. lipsa menţionarii tarifelor de distanta, convenite a fi utilizate, in contractele de dispecerat taxi, aplicabila dispeceratelor si transportatorilor autorizati cu amenda de la 1.000 la 1.500 lei;

7. executarea activitatii de transport in regim de taxi fara a avea echipamentul radio de emisie-receptie conectat si in stare de funcţionare, aplicabila taximetristilor, nerespectarea art. 30 lit. d), r), s) şi ţ) cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei ;

8. nerespectarea prevederilor contractului-cadru de prestari servicii de dispecerat taxi, aplicabila transportatorilor autorizati sau dispeceratelor taxi, cu amenda de la 2.000 la 2.500 lei;

9. executarea serviciului de transport în regim de taxi fără detinerea autorizaţiei taxi şi a ecusoanelor aferente acesteia, eliberate de către Autoritatea de autorizare, nerespectarea art. 34 lit. a , aplicabilă transportatorilor autorizati si/sau persoanelor fizice, cu amenda de 2.500 lei.

Art. 53 Reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara au dreptul efectuării controlului în orice moment asupra transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public de persoane în regim de taxi şi asupra deţinătorilor de autovehicule care poartă însemnele aferente serviciului TAXI. Deţinătorii autovehiculelor neautorizate care poartă aceste însemne fără a avea acest drept se supun sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL XI - DISPOZITII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 54

Primirea documentelor în vederea autorizarii dispeceratelor taxi/autorizatiilor de transport şi taxi, conform prezentului regulament, se va efectua la Registratura Primariei Municipiului Timişoara, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament. Art. 55 În vederea obţinerii autorizaţiei pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi, solicitanţii, persoane juridice, întreprinderile familiale, precum şi persoanele fizice autorizate vor achita la zi impozitele şi taxele prevăzute de lege către bugetul local al municipiului Timişoara. Art. 56 Pana la data de 01.03.2010, persoanele juridice - transportatori autorizaţi şi dispeceratele taxi au obligatia de a organiza un sistem de management al calitatii. Art. 57 Sumele provenite din activitatea de autorizare, precum si cota din amenzile aplicate pentru încalcarea legislaţiei în vigoare, constituie venituri la bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art. 58

Tariful de distanta maximal pentru serviciul public de persoane in regim de taxi se poate ajusta cu indicele de inflatie, anual prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art. 59 Înfiinţarea sau desfiinţarea locurilor de aşteptare clienţi se vor analiza şi aviza de către Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu consultarea reprezentantilor taximetristilor. ŞEF SERVICIU, COLOJOARĂ ADRIAN

Anexa 1 la Regulament

CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ

a serviciului de transport în regim de taxi

Nr................din……...../……......../……….……...,

Încheiat la sediul Primăriei Municipiului Timişoara CAPITOLUL I: Părţile contractante Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, judeţul Timiş, reprezentată prin Gheorghe Ciuhandu, având funcţia de primar, în calitate de concedent , pe de o parte, şi Transportatorul autorizat....................................................................., cu sediul/domiciliul în Timişoara, str....................................., nr. ................,bl. …………, sc. …………, ap……………, judeţul Timiş, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J35/......../.........., codul unic de înregistrare/CNP................................., autorizaţie transport nr. ………………. reprezentat legal prin.............................., în calitate de concesionar , pe de altă parte. CAPITOLUL II: Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată Atribuirea gestiunii delegate către concesionar în calitatea sa de transportator autorizat. CAPITOLUL III: Durata contractului Art. 1 Perioada de valabilitate a prezentului contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiilor taxi, dar nu mai mult de 5 ani, respectiv din data de ………………………… pâna la …………………... Art. 2 În cazul în care pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul autorizat obţine alte autorizaţii taxi sau copii conforme, acestea vor fi incluse în contract prin act adiţional, nemodificându-se durata contractului. Art. 3 La expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, pentru autorizaţiile taxi sau copiile conforme a căror valabilitate nu a expirat, durata contractului reînnoit fiind egală cu cea mai mare durată de valabilitate a unei autorizaţii sau copii conforme deţinute, dar nu mai mare de 5 ani. CAPITOLUL IV: Drepturile părţilor Art. 4 Drepturile concedentului: Concedentul are următoarele drepturi: a)asocierea intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii aferente transportului in regim de taxi. b)în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale, poate rezilia contractul de atribuire în gestiune delegată conform reglementărilor în vigoare. c)controlul, conducerea şi coordonarea serviciului de transport în regim de taxi. d)constatarea şi sancţionarea abaterilor de la legislaţia în vigoare cu privire la serviciul de transport public în regim de taxi. Art. 5 Drepturile concesionarului Concesionarul are următoarele drepturi: a)să încaseze tarifele aferente transportului in regim de taxi prestat. b)să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport in regim de taxi. c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în vigoare, se poate adresa instanţei competente din localitatea de autorizare respectiv Municipiul Timişoara d)să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport în regim de taxi desfăşurate pe drumul public în

condiţiile legii. CAPITOLUL V: Obligaţiile părţilor Art. 6 Obligaţiile concesionarului (1) Concesionarul este obligat: a)să asigure executarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate; b)să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate şi având însemnele de identificare stabilite prin lege şi prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara; c)conducătorul autovehiculului autorizat pentru transport public de persoane în regim de taxi poate fi numai conducător auto care deţine certificat de atestare profesională pentru transportul în regim de taxi; d)să asigure dispecerizarea activităţii şi eventual posibilitatea monitorizării poziţiei taxiurilor în activitate prin sisteme GPS; e)să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara ; f)să deţină asigurare pentru persoanele transportate şi pentru bunurile acestora; g)să respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depăşi 48 de ore săptămânal sau 12 ore/zi dacă nu sunt alte reglementări în vigoare; h)să nu încredinţeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport în regim de taxi, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociaţie familială, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; i)să asigure posibilitatea ca taximetristul să transmită operatorului dispecer orice informaţie referitoare la întreruperea executării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului ; j)să anunţe autoritatea fiscală şi autoritatea de autorizare furtul sau dispariţia în orice mod, a aparatului de taxat; k)să înştiinţeze in scris autoritatea de autorizare în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare; l)să prezinte taximetrul la verificarea metrologică, în termenele scadente; m)să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control (Autoritatea de Autorizare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Serviciul Poliţiei Rutiere, Registrul Auto Român, Autoritatea Rutieră Română, Oficiul Naţional Pentru Protecţia Consumatorului, Biroul Român de Metrologie Legală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) orice informaţie cu privire la activitatea de transport desfăşurată; n)să anunţe la autoritatea de autorizare orice modificare a condiţiilor de acordare a autorizaţiilor, în termen de maxim 5 de zile de la apariţia acesteia; o)Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată, legislaţia specifică transportului în regim de taxi şi normele de aplicarea ale acesteia, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Art. 7 Obligaţiile concedentului (1)Concedentul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată, precum şi legislaţia în vigoare privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport în regim de taxi, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (2)Concedentul este obligat: a)să notifice la cererea părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată; b)să asigure coordonarea şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în prezentul contract de atribuire in gestiune delegată; c)să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităţile de soluţionare ale concesionarului; d)să soluţioneze în limita competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri, etc. care apar între concesionar şi beneficiarii serviciului de transport în regim de taxi, respectiv operatorul dispecer; e)să aprobe tarifele maxime pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere; f)să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăşurarea activităţii concesionarului; CAPITOLUL VI: Răspunderea contractuală Art. 8 Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă. Art. 9 În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată, invocând forţa majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţia motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră. Partea care nu va respecta această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg. Art. 10 (1)Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii.

(2)În cazul în care concesionarul nu-şi execută obligaţiile contractuale, prezentul contract este reziliat de plin drept, fără a fi necesară notificarea concedentului, cu despăgubiri. CAPITOLUL VII: Litigii Art. 11 Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată. Art. 12 Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 1 se vor soluţiona, potrivit legii, în localitatea de autorizare, prin Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A. Timişoara sau pe calea instanţelor judecătoreşti de pe raza Municipiul Timişoara. CAPITOLUL VIII: Încetarea contractului de atribuire în gestiune delegată Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: a)la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu au convenit în scris condiţiile legale de prelungire; b)în cazul rezilierii unilaterale justificate de către concedent a contractului de atribuire in gestiune delegată; acesta va trimite o notificare prealabilă de 30 de zile; c)în cazuri de forţă majoră, fără plata unei despăgubiri; d)a fost retrasă autorizaţia de transport a transportatorului autorizat; e)au fost retrase toate autorizaţiile taxi sau copiile conforme care au făcut obiectul prezentului contract; f)în cazul anulării contractului de către concedent, în situaţiile prevăzute de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007; CAPITOLUL IX: Alte clauze Art. 13 Unui transportator autorizat care deţine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a încheia cu terţi contracte de subdelegare a serviciului respectiv. Art. 14 Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de către titularul contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisă decât in cazul în care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării titularului contractului de atribuire in gestiune, persoană juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obţină, in condiţiile legii, autorizaţia de transport pentru a deveni transportator autorizat. Art. 15 Anexa 1 cuprinde lista cu autorizaţiile taxi sau copiile conforme deţinute de concesionar şi care se modifică prin grija concesionarului ori de câte ori apar modificări, în termen de 5 zile de la apariţia acestora. Anexa 1 şi caietul de sarcini al autorizaţiei de transport fac parte integrantă din prezentul contract. CAPITOLUL X: Dispoziţii finale Art. 16 Prezentul contract are la bază următoarele documente de referinţă,care vor fi respectate întocmai de către concesionar şi concedent: a)Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007; b)Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 modificată şi completată, aprobate prin Ordinul 356/29.11.2007. c)Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local. d)O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere, modificată şi completată. e)Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. f)O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată. g)Hotărârile Consiliului Local având ca obiect aprobarea reglementării transportului în regim de taxi. Art. 17 (1)Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţi. (2)Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a concesionarului si acordul acestuia. Art.18 (1)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată reprezintă voinţa părţilor. (2)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată intră in vigoare la data semnării şi a fost încheiat în două exemplare. Concedent, Concesionar, PRIMAR TRANSPORTATOR AUTORIZAT Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR Ing. CULIŢĂ CHIŞ

CAIET DE SARCINI AL AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

1. Transportatorul autorizat de persoane în regim de taxi are obligaţia de a respecta reglementările şi normativele legale în vigoare.

2. Transportatorul autorizat împreună cu persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi răspund de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor aflate în administrare.

3. Persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi răspunde de instruirea personalului în vederea efectuării operaţiunilor de transport rutier în regim de taxi în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a caietului de sarcini specific.

4. Transportatorul autorizat are obligaţia : - să păstreze autorizaţia de transport în original la sediu; - să comunice autorităţii de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care a eliberat

autorizaţia de transport în regim de taxi, orice modificare faţă de documentele care au stat la baza atribuirii autorizaţiei, în termen de 5 zile, de la data apariţiei acesteia;

- să comunice în scris, în termenu de 5 zile, autorităţii de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care a eliberat autorizaţia de transport taxi, încetarea activităţii din iniţiativa transportatorului autorizat;

- să comunice în scris, în termen de 5 zile, autorităţii de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care a eliberat autorizaţia de transport, autorizaţia taxi şi ecusonul, pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;

5. La solicitarea organelor de control abilitate este obligat, să pună la dispoziţia acestora toate documentele care atestă dreptul de a desfăşura activitatea de transport rutier în regim de taxi, documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementari legale în vigoare precum şi actele de identitate personale.

6. Documentele pe care transportatorul autorizat trebuie să le deţină la sediu sunt : - documentele din care să rezulte calitatea de angajat a conducătorilor auto şi a persoanei desemnate să

conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi ; - fişele cu instruirea personalului privind protecţia muncii şi PSI (în original) - evidenţa examenelor medicale şi psihologice ale conducătorilor auto; - evidenţa privind instruirea personalului pe linia siguranţei rutiere; - evidenţa accidentelor grave de circulaţie şi modul de tratare a acestora; - documente din care să rezulte ca deţine în administrare vehicule în proprietate sau în baza unui

contract de leasing; - cărţile de identitate ale vehiculelor; - certificatul de agreare emis de RAR ; - documente din care să rezulte provenienţa legală a aparatelor de taxat aprobate şi verificate de către

Biroul Român de Metrologie Legală; - documente din care să rezulte provenienţa legală a staţiilor radio de emisie – recepţie; - poliţa de asigurare a călătorilor şi bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorilor de

transport taxi (în copie) ; - documente din care să rezulte că are asigurată activitatea de dispecerat taxi (autorizatia de dispecerat

taxi sau contract de prestări servicii cu deţinătorii de autorizaţie de dispecerat taxi). 7. Documentele valabile care trebuie să se găsească la bordul autovehiculelor care efectuează transport public rutier

în regim de taxi sunt: - copia conformă a autorizaţiei de transport, în original; - copia autorizaţiei de transport în regim de taxi; - certificatul de înmatriculare a autovehiculului; - copia certificatului de agreare; - asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora, în cazul transportului de persoane, în original; - asigurarea de răspundere civilă, în original; - certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto, în original; - legitimaţia conducătorului auto, dacă are calitatea de angajat; - copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului;

- copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deserveşte sau copia autorizaţiei de dispecerat taxi, în cazul taxiurilor transportatorilor autorizaţi care au dispecerat propriu;

- ecusonul taximetristului, afişat la vedere; - lista cu tarifele practicate, afişată la vedere; - autocolantele-ecusoane aplicate pe portiere.

8. Obligaţiile operatorului de transport taxi privind conducătorii auto : - să utilizeze numai conducători auto apţi din punct de vedere medical şi psihologic; - să utilizeze numai conducători auto deţinători ai atestatului profesional valabil; şi care corespund

standardului ocupaţional al taximetristului; - să asigure periodic instruirea conducătorilor auto pe linia respectării normelor de protecţia muncii şi

PSI precum şi pe linia siguranţei rutiere; - să asigure instruirea conducătorilor auto în privinţa obligaţiilor ce le revin la efectuarea transportului

rutier în regim de taxi. 9. Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terţi, nu se

pot menţine sau realiza fără avizul administraţiei publice locale şi nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile şi însemnele de pe taxi prevăzute de lege.Este interzisă reproducerea neautorizată a autocolantelor-ecusoane eliberate pe baza autorizaţiilor taxi.

ŞEF BIROU, CONSILIER PRINCIPAL,

CRISTINA GAVRA ADRIAN GHINEA

ANEXA NR. 1

LA CONTRACTUL DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ

a serviciului de transport în regim de taxi

Nr.................din ........./............/……………..., ..

Nr. Crt. NR. AUTORIZAŢIE TAXI NR ÎNMATRICULARE VALABILĂ PÂNĂ LA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Atasament: autorizatie_TAXI.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIU DIRECȚIA DRUMURI posesor al Autorizaţiei de transport MF. cei cetei atatea nenea nea posesor al Autorizaţiei: ţ CER EEE. eliberată pe data de E : RE valabilă a T pentru efectuarea'ti de taxi, eliberată pe data autoturismul/autovehiculul l ilăc cu utoturismul/autovehiculul marca marca > Ar. cir lație începând cu data de = DT "pană la/data de nr. circulație Autorizația este net ul de la data de , sc NE Data eliberării până la data de în Emis de, Director, şef Serviciu R.T.U., şef Birou Transport, Primit NUME,PRENUME NUME, PRENUME NUME, PRENUME —_ Cod FP17-04, Ver.1 Cod FP17-04, Ver.1

Atasament: Model_ecuson.pdf

1234 SEMNĂTURĂ ŞI ŞTAMPILĂ