keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 416/27.11.2007 privind modificarea Anexei 1 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 416/27.11.2007
privind modificarea Anexei 1 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-25891/20.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente;
În conformitate cu Legea nr. 265/2007 care modifica si completeaza Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere;
Având în vedere propunerea la intrunirea realizata in 19.09.2007 cu reprezentanti ai Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania - Filiala Timis, Sindicatului Independent al Taximetristilor Egali de Pretutindeni, Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi - Filiala Timis;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si ale Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere şi Legii 102/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. (d) si alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Anexei 1 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003, în ceea ce priveşte modelul şi dimensiunile ecusonului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Celelale prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2003- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente, rămân neschimbate.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Drumuri si Transporturi din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_-_colante.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECTIA DRUMURI SI TRANSPORTURI

NR. ………………./……………. Blv. C.D. Loga, nr.1, 300030, Timişoara, tel: +40 256 201 427 fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT, Privind modificarea anexei 1 la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de

transport în regim de taxi, a Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2003

Având în vedere prevederile Legii nr. 265/2007 care modifică şi completează Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, la art. 11 alin. 7 se prevede ca modelul si dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, aprobat prin hotarâre a consiliului local. Având în vedere prevederile Legii 265/2007 autoritatea de autorizare are obligaţia să preschimbe pana la data de 31.12.2007 autorizaţiile taxi cu noul tip de autorizaţie sau copie conformă a acesteia, eliberând totodată şi noul model al numărului de ordine (denumit prin prezenta lege ecuson).

Având în vedere propunerea, privind modelul şi dimensiunile ecusonului, acceptată de către reprezentanţii asociaţiilor profesionale reprezentative, menţionată în procesul verbal nr. SC2007-21468 încheiat în urma întrunirii din data de 19.09.2007 cu reprezentanţi ai Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România - Filiala Timiş, Sindicatului Independent al Taximetriştilor Egali de Pretutindeni si Asociaţiei Naţionale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi - Filiala Timiş. Având în vedere că până la data de azi nu s-au elaborat normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 265/2007, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/18.11.2003 nu se poate modifica în forma sa finală, existând o propunere de regulament elaborată de reprezentanţii Serviciului Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi a Primări Municipiului Timişoara, care este supusă studierii, analizei şi propunerilor din partea asociaţiilor profesionale reprezentative şi a tuturor taximetriştilor implicaţi.

Pentru a putea respecta termenul legal de preschimbare şi eliberare al ecusoanelor prevăzut prin prezenta Lege, propunem spre aprobare modificarea modelului şi dimensiunii numărului de ordine, conform anexei, urmând ca după apariţia normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 265/2007 şi a propunerilor celor implicaţi în taximetria urbei să definitivăm şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU R.T.U., CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU CONSILIER PRINCIPAL, AVIZAT JURIDIC, SORIN TRUŢA MIRELA LASUSCHEVICI

2

Anexa

MODELUL ŞI DIMENSIUNILE ECUSONULUI

1. Ecusonul va fi confecţionat din material autocolant, de formă ovala (elipsa), cu următoarele dimensiuni: raza mare 15 cm, raza mică 9,5 cm.

2. Autocolantele vor fi aplicate pe portierele din spate ale autovehiculului, în exterior. Ele vor fi confecţionate prin grija compartimentelor de specialitate

din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în conformitate cu legislaţia în

vigoare.

3. Numărul ecusonului va coincide cu numărul Autorizatiei Taxi 4. Modelul ecusonului are următoarele caracteristici:

a. Fondul de culoare violet;

b. Textul în relief de culoare albă;

c. Numărul de ordine înscris cu negru pe fond alb;

d. Conţine numele localităţii, numărul de pe autorizaţie taxi,

data până la care este valabilă autorizaţia taxi;

e. numărul de circulaţie al autovehiculului

f. tipul transportului, respectiv taxi - rent car

g. element de siguranţă (semnătură şi stampilă P.M.T.)

1234 SEMNĂTURĂŞI ŞTAMPILĂ

3

Atasament: anexa-_colant.pdf

MODELUL ŞI DIMENSIUNILE ECUSONULUI

1. Ecusonul va fi confecţionat din material autocolant, de formă ovala (elipsa), cu următoarele dimensiuni: raza mare 15 cm, raza mică 9,5 cm.

2. Autocolantele vor fi aplicate pe portierele din spate ale autovehiculului, în exterior. Ele vor fi confecţionate prin grija compartimentelor de

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în conformitate

cu legislaţia în vigoare.

3. Numărul ecusonului va coincide cu numărul Autorizatiei Taxi 4. Modelul ecusonului are următoarele caracteristici:

a. Fondul de culoare neagră; b. Textul în relief de culoare albă; c. Numărul de ordine înscris cu negru pe fond alb; d. Conţine numele localităţii, numărul de pe autorizaţie taxi,

data până la care este valabilă autorizaţia taxi;

e. numărul de circulaţie al autovehiculului f. tipul transportului, respectiv taxi - rent car g. element de siguranţă (semnătură şi stampilă P.M.T.)