keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 159/21.12.2004 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 159/21.12.2004
privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2004 - 20378/07.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere propunerea consilierilor locali Valentin Moldovan, Corado Toader, Constantin Catană şi Călin Vasi ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara .
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.276/2003 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor de taxi permanente;
În conformitate cu Legea nr. 38/2003 - privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003, aprobate prin Ordinul nr. 275/2003;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 300/2004 - privind organizarea si desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;
Având în vedere Legea nr. 105/2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 - privind transporturile rutiere şi respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1998 - privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 - privind transporturile rutiere;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Art.2 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003, după cum urmează:
"Art. 2.: (1) Toate autovehiculele, autorizate de Primăria Municipiului Timişoara să execute serviciul de transport persoane sau bunuri în regim de taxi vor avea obligatoriu culoarea galbenă cel puţin pe stâlpii şi plafonul caroseriei până la data de 31.03.2005 urmând ca după această dată să fie vopsite integral în culoarea galbenă;
(2) Autoturismele aflate în garanţie la data de 31.03.2005, dar a căror dată de fabricaţie este după data de 01.01.2000, pot fi înfoliate în întregime cu folie de culoarea galbenă până la expirarea perioadei de garanţie, după care acestea vor fi obligatoriu vopsite integral în culoarea galbenă;
(3) Autoturismele achiziţionate noi de la producători care, în paleta de culori, nu au culoarea galbenă vor fi acceptate în culoarea cea mai apropiată de culoarea galbenă din paleta de culori a firmei producătoare. În cazul în care nu este posibil autoturismul va fi integral înfoliat sau vopsit în culoarea galbenă;
(4) Pe toată durata autorizării, deţinătorul legal al autoturismului, are obligaţia de a menţine integritatea culorii galbene."

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Serviciul Transport şi Reţele Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Camerei Taximetriştilor;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI