keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 386/26.09.2006 privind modificarea Art. 30 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 386/26.09.2006
privind modificarea Art. 30 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006-18414/19.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială , turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor de taxi permanente;
În conformitate cu Legea nr. 38/2003 - privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003 aprobate prin Ordinul 257/2003;
Având în vedere Legea nr. 105/2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 - privind transporturile rutiere şi respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1998 - privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 - privind transporturile rutiere;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(d) şi alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Art. 30 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003 , care va avea următorul cuprins:
"Art.30: Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si 1000 lei solicitarea de catre operatorul dispecer a destinatiei cursei clientilor care apelează la serviciile dispeceratelor taxi."

Art.2: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2003 rămân neschimbate;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Transport si Siguranta Circulatiei din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroul Transport si Siguranta Circulatiei;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Modificare_regulament_taxi.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR. ………………./………………..

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind modificarea Art. 30 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de

transport în regim de taxi aprobat prin HCL nr. 276/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului

privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente

Având în vedere verificările inspectorilor Biroului Transport şi Siguranţă Circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara precum şi a nenumăratelor reclamaţii din partea cetăţenilor care apelează la serviciile de taximetrie, s-a constatat că în majoritatea cazurilor în care se solicită un taximetru pe o distanţă relativ scurtă, aceasta nu este onorată de către taxiurile aflate în apropiere. În acest sens Primăria Municipiului Timişoara a încheiat un protocol privind nesolicitarea destinaţiei comenzilor la cursele solicitate prin dispeceratele taxi, protocol la care au aderat toate dispeceratele şi firmele de taxi, dar, din motive neobiective, unele dintre ele au renunţat la acest protocol. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, propunem includerea în regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi a unei prevederi privind obligativităţi nesolicitării destinaţiei cursei.

ŞEF BIROU T.S.C., CONSILIER SUPERIOR, CULIŢĂ CHIŞ MIHAI DRAGOMIR

AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI