keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 270/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "AMENAJARE STRADA AGRONOMIEI"

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 270/06.06.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "AMENAJARE STRADA AGRONOMIEI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 4830 /16.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.362/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate:"Amenajare strada Agronomiei";
În conformitate cu prevederile art.38 lit. (d), (f) şi (l) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE STRADA AGRONOMIEI" de la valoarea 350.606,70 lei RON (103.831 euro ) la valoarea 734.865 lei RON reprezentând 211.126 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş
-Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara
-Primarului Municipiului Timişoara
-Direcţiei Edilitare
-Direcţiei Economice
-Direcţiei Urbanism
-Direcţiei Patrimoniu
-Biroului Control Intern
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni
-Biroului Relaţii Publice
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_Agronomiei.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 4830 DIN 16.03.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Amenajare str. Agronomiei”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzii Agronomiei. Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin

Hotărârea nr. 362 din 10.12.2002 , având o valoare de 350.606,70 RON reprezentând 103.831 euro.

În urma solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC APECC SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 734.865 RON reprezentând 211.126 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare str. Agronomiei”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU TRP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI Pt. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “AMENAJARE STRADA AGRONOMIEI”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 4830 din 16.03.2006 intocmit de către Direcţia

Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:”AMENAJARE STR. AGRONOMIEI”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.362/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :”AMENAJARE STRADA AGRONOMIEI”

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii :”AMENAJARE STRADA AGRONOMIEI” de la valoarea 350.606,70 lei RON (103.831 euro ) la valoarea 734.865 lei RON reprezentând 211.126 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Deviz_general_-_Agronomiei.pdf

ANEXĂ

DEVIZ GENERAL Propus spre aprobare, privind investiţia "AMENAJARE STRADA AGRONOMIEI" în RON/EURO

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 3 4

1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.578,0 453 1578 453 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 947,0 272,0 947 272

3.1 Studii de teren 4000,0 1149,0 4000 1149 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2000,0 575,0 3.3 Proiectare si engineering 19521,0 5608,0 19521,00 5608 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 2840,0 816,0 3.5 Consultanţă 3.6 Asistenţă tehnică 8835,0 2538,0 8835 2538

4.1 Construcţii şi instalaţii 631075,0 181307,0 631075,00 181307 4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5 Dotări

Organizare de şantier 22088,0 6346,0 22088,0 6346 5.1.1. Lucrări de construcţii 15777,0 4533,0 15777,0 4533 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 6311,0 1813,0 6311,0 1813 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 8442,0 2425,0 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 8442,0 2425,0 5.2.2. Costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 33540,0 9636,0

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Total

Din care supusă procedurii de achiziţie publică

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

PARTEA I CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

5.1

5.2

-2-

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice

734865,0 211126,0 688043,00 197674 649376,0 186565,0 649376,00 186565

734865,0 211126,0 688043,00 197674

649376,0 186565,0 649376,00 186565

TOTAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL GENERAL

Din care C + M

Din care C + M

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a

PARTEA a II-a