keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 238/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal-Mehala-zona Aleea Viilor "

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 238/22.04.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele canal-Mehala-zona Aleea Viilor "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 6671/28.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate " Extinderi reţele canal-Mehala-zona Aleea Viilor ", potrivit proiectului P05/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele canal – Mehala- zona Aleea Viilor - ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 2.606,615 mii lei / 692,940 mii EURO Construcţii-montaj : 2.242,978 mii lei / 596,268 mii EURO

Evaluarea investiţiei în lei : 2.606,615 mii lei / 692,940 mii EURO Anul I Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Canal L = 1475 m, De 400 x 11,7 mm din tuburi PVC cu mufă L = 730m, De 500 x14,6 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 93 dmc / sec Q = 160 dmc / sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO ; Ex:1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC2008-6671/28.03.2008

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere. Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Mehala pe str : Gr.Alexandrescu (tronson între str. Aleea Viilor şi Calea Torontalului), str.Popovici Bănăţeanu, str.Aleea Viilor (parţial), str.Crişan (parţial).

Această deficienţă impune realizarea unor reţele de canalizare pe aceste străzi.

Prin această investiţie se vor realiza reţelele de canalizare pe străzile menţionate anterior, rezolvând şi gravele probleme de mediu existente în acest moment în cartier (deversări ale apelor menajere în canalele pluviale deschise).

Valoarea totală a investiţiei ,, Extinderi reţele canal-Mehala-zona Aleea Viilor ” este estimată la 2.606.615 lei (cu TVA), respectiv 692.940 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03 .2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, Extinderi reţele canal- Mehala-zona Aleea Viilor ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 05/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBAŞCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO ; Ex:1