keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 234/28.06.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere

28.06.2011

Hotararea Consiliului Local 234/28.06.2011
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 13011/17.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei", în valoare totală de 1.545.365,44 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei", elaborate de către S.C. "ARHI DINAMIC" S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 262.109,98 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 20.128,66 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 241.981,32 lei.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 954.487,32 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 296.951,32 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 657.536,00 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI ,,REABILITAREA,MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI” - documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. ”ARHIDINAMIC” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.123/23.06.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 1.545.365,44 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 1.060.384,87 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 986.304,14 lei - Buget local 20.128,66 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 1.006.432,80 lei Costuri neeligibile 241.981,32 lei TVA din care: 296.951,32 lei

TVA cheltuieli eligibile 238.875,80 lei TVA cheltuieli neeligibile 58.075,52 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 1.545.365,44 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 262.109,98 lei(fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 20.128,66 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 241.981,32 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 986.304,14 lei Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 262.109,98 + 296.951,32 (TVA aferentă proiectului) + 657.536 (avans execuţie) = 1.216.597,30 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. DURATA DE REALIZARE: 9 luni CAPACITĂŢI:

- Amenajare accese circulaţii =123,00 mp - Izolaţii faţadă 1470,00 mp - Construire mansardă: Sc=208,58 mp; Su=184,20 mp - Sală de clasă = 2 buc = 65,98 mp - Cabinet = 3 buc = 31,83 mp - Club = 1 buc = 48,29 mp - Zonă comună (hol) = 22,62 mp - Grup sanitar = 2 buc = 11,42 mp - Depozit = 1 buc = 4,06 mp

Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul Investiţii Arh. Aurelia Junie Ing. Gabriela Bica

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2011 – 13011/17.06.2011

REFERAT privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei”, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. În contextul crizei economice mondiale, există riscul accentuării polarizării sociale şi apariţiei unor grupuri defavorizate de populaţie pentru care trebuie susţinute servicii sociale care se adresează persoanelor vulnerabile precum rromilor, copiilor abandonaţi, familiilor monoparentale. Oportune în acest context sunt: susţinerea logistică a ONG-urilor care implementează proiecte vizând crearea de servicii sociale alternative; înfiinţarea de Centre de Zi pentru diferite categorii de persoane defavorizate; înfiinţarea unei reţele de servicii de sprijin, asistenţă la domiciliu, teleasistenţă, informare, consultanţă, transport la domiciliu, servicii de îngrijire comunitară, hot-line şi intervenţie de urgenţă, accentuarea programelor educaţionale cu conţinut civic, inclusiv încurajarea voluntariatului şi a iniţiativelor asociative. Dezvoltarea capacităţii şi responsabilităţii administrative publice locale din Timişoara în domeniul serviciilor sociale, destinate prevenirii abandonului şi instituţionalizării copilului prin extinderea/reabilitarea Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei va contribui la:

• asigurarea unui program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copilului;

• asigurarea de activităţi recreative şi de socializare; • asigurarea de consiliere şi suport specializat; • crearea de noi locuri de muncă până la sfârşitul implementării proiectului.

In vederea realizării acestui obiectiv se intenţionează atragerea de fonduri europene, astfel în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara a fost inclus proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei”, ce urmează a fi depus în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere, în vederea finanţării. Fondurile structurale constituie, aşadar, o oportunitate în găsirea surselor financiare necesare pentru a reabilita Centrul pentru Protecţia Copilului şi Familiei.

FP 53-01, Ver.1

Prin demararea activităţilor prevăzute în proiect se va reabilita Centrul pentru Protecţia Copilului şi Familiei, astfel încât să corespundă nevoilor actuale şi viitoare ale municipiului, prin care se va contribui la creşterea caracterului preventiv al serviciilor sociale primare în domeniul protecţiei copilului, prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copilului, asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, asigurarea de activităţi de sprijin, educare pentru părinţi sau reprezentanţi legali, informare şi educaţie parentală, managementul stărilor de criză familială, consilierea victimelor violenţei domestice, precum şi multe altele. Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei” se găseşte la poziţia 36 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. Proiectul se încadrează în categoria de operaţiuni c) Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale şi este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” în cadrul obiectivului 3. Realizarea unui mediu social intercultural coeziv şi stabil, favorabil progresului politica 3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite şi accesibile tuturor categoriilor sociale Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului Protecţia Copilului şi Familiei”, documentaţia tehnico-economică, elaborată de către S.C.”ARHI DINAMIC”S.R.L, în baza contractului de prestare de servicii nr. 123/23.06.2010, contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, precum şi alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiţie pentru recuperarea acesteia - precum şi a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, cu menţiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele: 1. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei” în valoare totală de 1.545.365,44 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: „Poli de creştere”. 2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei”, elaborate de către S.C. ”ARHI DINAMIC” S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 262.109,98 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 20.128,66 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 241.981,32 lei.

FP 53-01, Ver.1

4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 954.487,32 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 296.951,32 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 657.536,00 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ec. Cristina Scutariu Întocmit, Ec.Olaru Bogdana AVIZAT JURIDIC

Cons. Jr. Mirela Lasuschevici