keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 500/25.11.2008 privind incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 500/25.11.2008
privind incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 25921/13.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.22/23.07.1996 - privind aprobarea contractului de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.208/13.07.1999, privind aprobarea contractului de concesionare a terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 10/25.01.2005 - privind încheierea de contracte de concesiune, având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara, pe care sînt edificate garaje legalizate sau edificate in baza licitatiilor publice;
În baza art.36 alin. 2 lit.(c) , alin.5 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002,Legii nr. 1/2001 si Legii nr. 247/2005, nesolutionate pana in prezent.
Pentru ocuparea terenului aferent constructiei garajului, se va plati o chirie in lei/mp/an, la nivelul taxei de concesiune stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr.448/18.12.2007 , reactualizata cu rata inflatiei.

Art.2: Fisele de calcul mentionate la punctul 1, se vor intocmi doar pentru titularii contractelor de concesiune expirate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu ;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI DE ACORD TIMIŞOARA P R I M A R DIRECŢIA PATRIMONIU Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE BIROUL LICITAŢII CONTRACTE NR.

REFERAT

Prin HCL nr.22/23.07.1996, s-a aprobat contractul de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pentru garajele legal construite.

Prin HCL nr208/15.07.1999, s-a aprobat contractul de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje.

In baza celor 2 hotarari, au fost incheiate circa 8000 de contracte de concesiune teren, in vederea construirii de garaje. Conform clauzelor contractuale, perioada pentru care s-au incheiat aceste contracte era de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire la cererea concesionarului.

Avand in vedere ca aceste contracte incheiate in baza prevederilor legale existente la momentul respectiv au inceput sa expire, Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a adoptat Hotararea nr. 10/25.01.2005, prin care a fost aprobata incheierea de noi contracte de concesiune pe o perioda de 10 ani, pentru terenurile aflate in domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate in baza unor licitatii publice, facand exceptie terenurile revendicate care au ramas indisponibilizate pana la solutionarea notificarilor si a contestatiilor impotriva dispozitiilor prin care s-au solutionat acestea.

In prezent, in cadrul Biroului Licitatii-Contracte, sunt inregistrate foarte multe contracte de concesiune teren pentru garaje, al caror termen a expirat neputand fi prelungite intrucat exista cereri de revendicare in baza legii 10/2001, Legii 1/2001, Legii 501/2002 si Legii 247/2005, dosare care in prezent sunt nesolutionate.

Mentionam ca titularii acestor contracte, inca ocupa aceste terenuri, pentru care platesc in continuare taxe.

Avand in vedere cele de mai sus, PROPUNEM:

1.Incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care

au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii 10/2001, Legii 501/2002, Legii 1/2001 si Legii 247/2005, nesolutionate pana in prezent.

Pentru ocuparea terenului aferent constructiei garajului, se va plati o chirie in lei/mp/an, la nivelul taxei de concesiune stabilita prin HCL nr.448/18.12.2007 reactualizata cu rata inflatiei.

2. Fisele de calcul mentionate la punctul 1, se vor intocmi doar pentru titularii contractelor de concesiune expirate.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, ING.ADRIAN ORZA EC. NICUSOR C-TIN MIUT

SEF SERVICIU, EC. CRISTINA SCUTARIU CONSILIER,

EC. LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC, Cod FP 53-01 ver.1