keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 345/29.09.2009 privind prelungirea fişelor de calcul emise în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 500/2008 şi termenele scadente pentru plata taxelor de concesiune şi a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 345/29.09.2009
privind prelungirea fişelor de calcul emise în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 500/2008 şi termenele scadente pentru plata taxelor de concesiune şi a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-2258/21.09.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.22/23.07.1996 - privind aprobarea contractului de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.208/13.07.1999, privind aprobarea contractului de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 10/25.01.2005, privind încheierea de contracte de concesiune, având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara, pe care sînt edificate garaje legalizate sau edificate in baza licitatiilor publice;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.500/2008 privind incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005;
În baza prevederilor art.36 alin. 2 lit.(c), alin 5 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Termenul scadent pentru plata taxelor de concesiune si a chiriilor in cazul terenurilor ce fac obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.500/2008 ocupate cu garaje, este data de 30.11.2009.

Art.2: Se aproba prelungirea fiselor de calcul emise in baza Hotărârii Consiliului Local nr.500/2008 privind incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005, pana la data solutionarii notificarilor si a procedurilor judiciare.
Plata pentru acestea se va face anual, pana la termenul limita de 30 noiembrie.
Taxele de concesiune si chiriile in cazul terenurilor ce fac obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.500/2008, vor fi actualizate in fiecare an cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica.

Art.3: In cazul in care terenul va fi retrocedat notificatorului, fisa de calcul va ramane valabila pana la data emiterii dispozitiei de retrocedare.
In cazul neretrocedarii terenurilor, fisele de calcul vor ramane valabile pana la momentul incheierii contractelor de concesiune.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Secretarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DE ACORD DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR, BIROUL LICITAŢII CONTRACTE Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU NR.

REFERAT Prin HCL nr.22/23.07.1996, s-a aprobat contractul de concesionare al terenurilor aflate in

administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pentru garajele legal construite. Prin HCL nr.208/15.07.1999, s-a aprobat contractul de concesionare al terenurilor aflate in

administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje.

In baza celor 2 hotarari, au fost incheiate circa 8000 de contracte de concesiune teren, in vederea construirii de garaje. Conform clauzelor contractuale, perioada pentru care s-au incheiat aceste contracte era de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire la cererea concesionarului.

Avand in vedere ca aceste contracte incheiate in baza prevederilor legale existente la momentul respectiv au inceput sa expire, Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a adoptat Hotararea nr. 10/25.01.2005, prin care a fost aprobata incheierea de noi contracte de concesiune pe o perioda de 10 ani, pentru terenurile aflate in domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate in baza unor licitatii publice, facand exceptie terenurile revendicate care au ramas indisponibilizate pana la solutionarea notificarilor si a contestatiilor impotriva dispozitiilor prin care s-au solutionat acestea.

In prezent, in cadrul Biroului Licitatii-Contracte, sunt inregistrate foarte multe contracte de concesiune teren pentru garaje, al caror termen a expirat neputand fi prelungite intrucat exista cereri de revendicare in baza legii 10/2001, Legii 1/2001, Legii 501/2002 si Legii 247/2005, dosare care in prezent sunt nesolutionate.

Mentionam ca titularii acestor contracte, inca ocupa aceste terenuri, pentru care platesc in continuare taxe.

Prin HCL nr.500/2008, a fost aprobata incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii 10/2001, Legii 501/2002, Legii 1/2001 si Legii 247/2005, nesolutionate pana in prezent.

In urma emiterii HCL nr.500/2008, tinand cont de volumul foarte mare de lucru in ceea ce priveste emiterea acestor fise de calcul , cat si de faptul ca aceste operatii sunt de durata,

PROPUNEM: Termenul scadent pentru plata taxelor de concesiune si a chiriilor in cazul terenurilor ce fac

obiectul HCL nr.500/2008 ocupate cu garaje, este data de 30.11.2009. Aprobarea prelungirii fiselor de calcul emise in baza HCL nr.500/2008 privind incheierea de

fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005, pana la data solutionarii notificarilor si a procedurilor judiciare.

Plata pentru acestea se va face anual, pana la termenul limita de 30 noiembrie. In cazul in care terenul va fi retrocedat notificatorului, fisa de calcul va ramane valabila pana la

data emiterii dispozitiei de retrocedare. In cazul neretrocedarii terenurilor, fisele de calcul vor ramane valabile pana la momentul

incheierii contractelor de concesiune.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, ING.ADRIAN ORZA EC. NICUSOR C-TIN MIUT

SEF BIROU,

EC. LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC, Cod FP 53-01 ver.1