keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 292/23.11.1999 privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Piaţa Victoriei Timişoara şi a Regulamentului aferent spaţiilor cu altă destinaţie situate la parterul imobilelor din Piaţa Victoriei

23.11.1999

Hotararea Consiliului Local 292/23.11.1999
privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Piaţa Victoriei Timişoara şi a Regulamentului aferent spaţiilor cu altă destinaţie situate la parterul imobilelor din Piaţa Victoriei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SCO99-16853/19.11.1999 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului 91/1991 al M.L.P.A.T. - privind Metodologia de întocmire a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.229/14.09.1999 privind avizarea Planului Urbanistic General Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g), (m) şi (p) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Piaţa Victoriei Timişoara" şi
"Regulamentul aferent spaţiilor cu altă destinaţie situate la parterul
imobilelor din Piaţa Victoriei - Timişoara", conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Prevederile Planului Urbanistic Zonal "Piaţa Victoriei Timişoara"
şi ale Regulamentului aferent spaţiilor cu altă destinaţie situate la parterul
imobilelor se încadrează în prevederile Planului Urbanistic General al
Municipiului Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza