keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 214/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii comerciale " - Calea Aradului DN 69 km3, Timişoara

25.05.2010

Hotararea Consiliului Local 214/25.05.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii comerciale " - Calea Aradului DN 69 km3, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U92009-000758/04.05.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 34 din 05.01.2010;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 03/09.09.2009 şi Raportul de Avizare Favorabil nr. 07/PV-22.04.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale " - Calea Aradului DN 69 km3, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 59/APO-1/08, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-006739/23.10.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,5, spaţii verzi de 25 % din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 34 din 05.01.2010.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale " - Calea Aradului DN 69 km3, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.

Art. 4: Terenul studiat, în suprafaţă totală de 5000 mp, este înscris în C.F. nr. 402726 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 201539), având nr. topo/cadastral 50640 reprezentând curţi construcţii intravilan extins, fiind proprietatea S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L. Timişoara.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale " - Calea Aradului DN 69 km3, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce se va reglementa situaţia juridică a suprafeţelor de teren propuse a constitui domeniu public, etapa întâi, conform planşei 07A "Circulaţia terenurilor".

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.;
- Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Circulatia_terenurilor_-_Faza_II.pdf

arh. Fil ip / Insti toris Karina

Proiect nr.:

Plansa nr:

Titlu proiect: Faza:

Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / expertiza Nr. / data

Titlu plansa: arh. Filip Eugen

Data: Desenat

Proiectat

Sef proiect

Nume Semnatura Scara: PUZ

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg.Com.J35/3726/2004 C.U. I .R17025058 Tel. 40/256/406033

E-mail : [email protected]

Atelierele Arhitech proiectare complexa in constructii civile si industriale

Beneficiar: Amplasament:

12. 2009carh. Institoris Karina

1:500

Timisoara, Calea Aradului , DN69 Km3 59/ APO-1/ 08

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

SPATII COMERCIALE -PUZ -

Pr oprietate publica

Proprietate privata ce trece in proprietate publica in vederea realizarii infrastructurii rutiere

Pr oprietate privata

Linie electrica aeriana LEA 110KV

Zona protectie LEA

Legatura Calea Aradului /Calea Torontalului - conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Teren rezervat pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere (giratie si racord Calea Torontalului)

Limita de proprietate propusa

Limita de proprietate

Teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Limita intravilan Timisoara conform CF nr. 402726

R 6.00

R 3.00

R 3.00

R 6.00 R 25.00

R 5 1.0

0

R 4 6.5

0 R 48

.00

Limita de proprietate propusa

Turn publicitar

monument

LE A

11 0K

W

trot uar

da le

bir ou

ri

P+ 1

43

99.634

STATIE 101.343 3

99.677 5

MARDRUM 100.306

6

MARDRUM 99.678 7

99.717 10

LIMITA 99.184 11

MARDRUM 99.745 12

MARDRUM 99.917 13

99.166 14

GARD 100.057 15

GARD 99.152 16

STALP 99.960

MARDRUM 99.783 18

MARDRUM 99.930

19

MARDRUM 99.829 20

MARDRUM 99.894 21

MARDRUM 99.858 22

GARD 99.951 23

GARD 99.775 24

MARDRUM 100.012 25

MARDRUM 99.952 26

100.117 27

100.129 28

MARDRUM 99.941

29

100.075 30

MARDRUM 100.069

31 100.176 32

STALP 100.257 33

MARDRUM 100.196 34

MARDRUM 99.861 35

MARDRUM 99.851 36

STALP 100.130 37

100.254 38

STALP 100.377 39

100.213 40

MARDRUM 41

MARDRUM 99.776

MARDRUM 99.891 43

STALP 100.185 44

MARDRUM 100.008 45100.079 46

STALP 100.213 49

MARDRUM 100.049 50

99.956 51

MARDRUM 99.634

MARDRUM 99.639 61

MARDRUM 99.674 62

MARDRUM 99.671

63

MARDRUM 99.666 64

MARDRUM 99.667 65

STALP 99.751 66

MARDRUM 100.099 67

MARDRUM 99.746

68

MARDRUM 99.943 69

MARDRUM 99.677 70

MARDRUM 99.775

71

MARDRUM 99.667

72

MARDRUM 100.171 73MARDRUM

100.167 74

MARDRUM 99.577 75

99.577 76

MARDRUM 100.157

77

99.632 78

MARDRUM 99.636 79

MARDRUM 99.810

80

MARDRUM 99.794 81

MARDRUM 99.859 82

MARDRUM 99.857 83

MARDRUM 100.176 84

MARDRUM 99.820

85 MARDRUM

99.904 86

99.877 87

99.869 88

MARDRUM 99.883

89

MARDRUM 99.977 90

99.897 91

MARDRUM 99.884 9299.865 93

GARD 99.073 94

MARDRUM 99.618 95

MARDRUM 99.677 96

GARD 99.021 97

MARDRUM 99.706

98

99

MARDRUM 99.672 100

GARD 98.876 101

STALP 99.734 102

45 98.917 103 98.919

104 98.921

MARDRUM 99.547

106

107

STALP 99.469 108

STALP 98.819 109

MARDRUM 99.386 110

98.993

98.897

MARDRUM 99.386

113

98.836

PLATFORMA

99.196 115

98.975

PLATFORMA 99.145

117

98.869

98.989

PLATFORMA 99.249 120

PLATFORMA 99.006

121

PLATFORMA 99.216 122

PLATFORMA

99.135 123

PLATFORMA 99.213 124

PLATFORMA 99.344

125

STALP 98.796 126

PLATFORMA

99.302 127

GARD 98.761 128

STALP 98.793

STALP 98.605 130

GARD 98.665 131

STALP 98.724 132

STALP 98.753 133

STALP 98.564 134

GARD 98.634 135

STALP 98.606 136

STALP 98.732 137

GARD 98.603 138

GARD 98.529

139

STALP 98.577 140

STALP

98.555 141

GARD 98.534 142

GARD 98.661 143

COTA 98.643 144

STALP 98.628 145

COTA 98.706 146

GARD 98.646 147

COTA 98.819 148

STALP 99.111 149

STALP 99.054 150 HCN 99.122 151

COTA 98.764 152

COTA 99.110 153

GARD 99.662 154

COTA 98.736 155

COTA 98.918 156

COTA 98.659 157

COTA 98.785 158

COTA 98.728 159

COTA 99.301 160

COTA 99.905 161

COTA

COTA 99.850 163

COTA 98.984

COTA 98.973 165

COTA 99.474 166

COTA 98.764 167

168

COTA 98.757 169

COTA 99.070 170

COTA 99.180 171

COTA 99.735 172

COTA 98.800 173

COTA 99.738 174

COTA 98.803 175

COTA 99.112 176

COTA 98.811 177

COTA 98.804 178

COTA 98.866 179

COTA 99.082 180

COTA 99.054 181

98.821 182

COTA 98.773 183

COTA 98.824 184

COTA 98.975 185

CONST 106.977 186

CONST 106.285 187

CONST 106.128 188

CONST 105.469 189

CONST 105.548

17

20

23

24

COTA 98.706 146

LIM ITA

DE PR

OP RIE

TA TE

REAL

PARCARE SELGROS

acces

a u t o

Le ga

tur a in

pe rsp

ect iva

- C ale

a A rad

ulu i /C

ale a T

oro nta

lulu i -

con for

m avi

z p rea

lab il d

e o po

rtu nita

te nr.

03 /09

.09 .20

09

23523/1/2/4 S=1000 m.p.

23523/1/2/3 S=1000 m.p.

23523/1/2/2 S=1000 m.p.

To p. 2

35 02

Dr um

co nfo

rm pla

n

PTT1

PTT1

PT T2

PT T2

Nr. Top. 23523/1/2/1/2 S=8890 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

Nr. Top. 23523/1/2/1/1 S=36551 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

23523/1/1/1 S = 15374 m.p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

S.C . SEIC

O N

Top. 23501/2

S = 381 m .p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

Top. 23487

68 .17

27.61

22.52

29.99

18.50

18.50

3.59

23.03

4.92

3.50 3.50

3.0 0

125.27

30,26

Tim isoara

D N

69

Giratie existenta

spre Ara d

DN 69

sp re

S elg

ro s

LE A 1

10 kV

zona protectie LEA 110kV

ZO NA

DE IM

PL AN

TA RE

A

CO NS

TR UC

TIE I

- S pa

tii c om

erc ial

e-

Reg im

de in

alti me

m ax.

P+ 2E

H c orn

isa - m

ax . 1

5m

PO T-m

ax. 40

%

CU T-m

ax. 1,5

C.F . nr

. 40 27

26 TI

MI SO

AR A

Nr. ca

d. 5 06

40

S t ere

n = 5.

00 0m

p

P+2

EXTRAS PUZ CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD aprobat prin HCL 325/26.07.2005

EXTRAS PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007

LEGENDA

FAZA II Circulatia terenurilor 08A

Nota: suprafata proprietate privata ce urmeaza sa fie donata pentru construire domeniul public va fi determinata cu exactitate intr-o faza ulterioara aprobarii PUZ, dupa finalizarea lucrarilor de specialitate (lucrari topografice si rutiere)

it tar ata „a A, n 4 | META IONA ITUDATĂ LIMITA STA LIMITA AD LATA TEEN PRDPRIST CITA 4 TRAMA CRAI CU GE STRAZI TIE CU DE Aa & DIEST EVELOR DE ITI STRAE TORI LE drac CA DONE TONA TARA Sit VENE PADURE PATRA ZONA DE *RO + TORA
REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec | — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m TG =) ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN E E (P- a 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII CI STATIE ” 220/110 Kv EEE EEE FEROVIARA SI CONSTRUCTII crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E 5 APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — EEE TRASEE PIETONALE MAJORE REA ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROECTARI i REGLEMENTARI | Beneticiar. PRIAFIA VINSCPULY Paz PUG, P a I-A RE z TIMISOARA EMENTĂRI ICAREA TERITORIULUI

Atasament: Circulatia_terenurilor_-_Faza_I.pdf

arh. Fil ip / Insti toris Karina

Proiect nr.:

Plansa nr:

Titlu proiect: Faza:

Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / expertiza Nr. / data

Titlu plansa: arh. Filip Eugen

Data: Desenat

Proiectat

Sef proiect

Nume Semnatura Scara: PUZ

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg.Com.J35/3726/2004 C.U. I .R17025058 Tel. 40/256/406033

E-mail : [email protected]

Atelierele Arhitech proiectare complexa in constructii civile si industriale

Beneficiar: Amplasament:

12. 2009carh. Institoris Karina

1:500

Timisoara, Calea Aradului , DN69 Km3 59/ APO-1/ 08

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

SPATII COMERCIALE -PUZ -

Pr oprietate publica

Proprietate privata ce trece in proprietate publica in vederea realizarii infrastructurii rutiere

Pr oprietate privata

Linie electrica aeriana LEA 110KV

Zona protectie LEA

Legatura Calea Aradului /Calea Torontalului - conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Teren rezervat pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere (giratie si racord Calea Torontalului)

Limita de proprietate propusa

Limita de proprietate

Teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Limita intravilan Timisoara conform CF nr. 402726

R3 7.0

0

R 46

.0 0

R 6.00

R 9.0 0

R 3.00

R 3.00

R 6.00 R 51.00

Limita de proprietate propusa

Turn publicitar

A519

CC517

monument

LE A

11 0K

W

tro tua

r da le

bir ou

r i

P+ 1

43

99.634

STATIE 101.343 3

99.677 5

MARDRUM 100.306

6

MARDRUM 99.678 7

99.717 10

LIMITA 99.184 11

MARDRUM 99.745 12

MARDRUM 99.917 13

99.166 14

GARD 100.057 15

GARD 99.152 16

STALP 99.960

MARDRUM 99.783 18

MARDRUM 99.930

19

MARDRUM 99.829 20

MARDRUM 99.894 21

MARDRUM 99.858 22

GARD 99.951 23

GARD 99.775 24

MARDRUM 100.012 25

MARDRUM 99.952 26

100.117 27

100.129 28

MARDRUM 99.941

29

100.075 30

MARDRUM 100.069

31 100.176 32

STALP 100.257 33

MARDRUM 100.196 34

MARDRUM 99.861 35

MARDRUM 99.851 36

STALP 100.130 37

100.254 38

STALP 100.377 39

100.213 40

MARDRUM 41

MARDRUM 99.776

MARDRUM 99.891 43

STALP 100.185 44

MARDRUM 100.008 45100.079 46

STALP 100.213 49

MARDRUM 100.049

50

99.956 51

MARDRUM 99.634

MARDRUM 99.639 61

MARDRUM 99.674 62

MARDRUM 99.671 63

MARDRUM 99.666 64

MARDRUM 99.667 65

STALP 99.751 66

MARDRUM 100.099 67

MARDRUM 99.746

68

MARDRUM 99.943 69

MARDRUM 99.677 70

MARDRUM 99.775

71

MARDRUM 99.667

72

MARDRUM 100.171 73MARDRUM

100.167 74

MARDRUM 99.577 75

99.577 76

MARDRUM 100.157 77

99.632 78

MARDRUM 99.636 79

MARDRUM 99.810

80

MARDRUM 99.794 81

MARDRUM 99.859 82

MARDRUM 99.857 83

MARDRUM 100.176 84

MARDRUM 99.820

85 MARDRUM

99.904 86

99.877 87

99.869 88

MARDRUM 99.883

89

MARDRUM 99.977 90

99.897 91

MARDRUM 99.884 9299.865 93

GARD 99.073 94

MARDRUM 99.618 95

MARDRUM 99.677 96

GARD 99.021 97

MARDRUM 99.706

98

99

MARDRUM 99.672

100

GARD 98.876 101

STALP 99.734 102

45 98.917 103 98.919

104 98.921

MARDRUM 99.547 106

107

STALP 99.469 108

STALP 98.819 109

MARDRUM 99.386 110

98.993

98.897

MARDRUM 99.386

113

98.836

PLATFORMA

99.196 115

98.975

PLATFORMA 99.145

117

98.869

98.989

PLATFORMA 99.249 120

PLATFORMA 99.006

121

PLATFORMA 99.216 122

PLATFORMA

99.135 123

PLATFORMA 99.213 124

PLATFORMA 99.344

125

STALP 98.796 126

PLATFORMA

99.302 127

GARD 98.761 128

STALP 98.793

STALP 98.605 130

GARD 98.665 131

STALP 98.724 132

STALP 98.753 133

STALP 98.564 134

GARD 98.634 135

STALP 98.606 136

STALP 98.732 137

GARD 98.603 138

GARD 98.529 139

STALP 98.577 140

STALP

98.555 141

GARD 98.534 142

GARD 98.661 143

COTA 98.643 144

STALP 98.628 145

COTA 98.706 146

GARD 98.646 147

COTA 98.819 148

STALP 99.111 149

STALP 99.054 150 HCN 99.122 151

COTA 98.764 152

COTA 99.110 153

GARD 99.662 154

COTA 98.736 155

COTA 98.918 156

COTA 98.659 157

COTA 98.785 158

COTA 98.728 159

COTA 99.301 160

COTA 99.905 161

COTA

COTA 99.850 163

COTA 98.984

COTA 98.973 165

COTA 99.474 166

COTA 98.764 167

168

COTA 98.757 169

COTA 99.070 170

COTA 99.180 171

COTA 99.735 172

COTA 98.800 173

COTA 99.738 174

COTA 98.803 175

COTA 99.112 176

COTA 98.811 177

COTA 98.804 178

COTA 98.866 179

COTA 99.082 180

COTA 99.054 181

98.821 182

COTA 98.773 183

COTA 98.824 184

COTA 98.975 185

CONST 106.977 186

CONST 106.285 187

CONST 106.128 188

CONST 105.469 189

CONST 105.548

17

20

23

24

COTA 98.706 146

LIM ITA

DE PR

OP RIE

TA TE

SELGROS

PARCARE SELGROS

acces

a u t o

Le ga

tur a in

pe rsp

ect iva

- C ale

a A rad

ulu i /C

ale a T

oro nta

lulu i -

con for

m avi

z p rea

lab il d

e o po

rtu nita

te nr.

03 /09

.09 .20

09

Nr. Top. 23523/1/2/1/2 S=8890 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

Nr. Top. 23523/1/2/1/1 S=36551 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

23523/1/2/4 S=1000 m.p.

23523/1/2/3 S=1000 m.p.

23523/1/2/2 S=1000 m.p.

23523/1/1/1 S = 15374 m.p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

S.C . SEIC

O N

Top. 23501/2

S = 381 m .p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

Top. 23487

To p. 2

35 02

Dr um

co nfo

rm pla

n

68 .17

27.61

22.52

29.99

18.50

18.50

3.59

23.03

4.92

3.50 3.50

3.0 0

125.27

30,26

Tim isoara

D N

69

spre Arad

DN 69 sp re

S elg

ro s

LE A 1

10 kV

zona protectie LEA 110kV

ZO NA

DE IM

PL AN

TA RE

A

CO NS

TR UC

TIE I

- S pa

tii c om

erc ial

e-

Reg im

de in

alti me

m ax.

P+ 2E

H c orn

isa - m

ax . 1

5m

PO T-m

ax. 40

%

CU T-m

ax. 1,5

C.F . nr

. 40 27

26 TIM

ISO AR

A

Nr. ca

d. 50

64 0

S ter

en = 5

.00 0m

p

P+2

EXTRAS PUZ CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD aprobat prin HCL 325/26.07.2005

EXTRAS PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007

LEGENDA

FAZA I Ci rculatia terenurilor 07A

Nota: suprafata proprietate privata ce urmeaza sa fie donata pentru construire domeniul public va fi determinata cu exactitate intr-o faza ulterioara aprobarii PUZ, dupa finalizarea lucrarilor de specialitate (lucrari topografice si rutiere)

it tar ata „a A, n 4 | META IONA ITUDATĂ LIMITA STA LIMITA AD LATA TEEN PRDPRIST CITA 4 TRAMA CRAI CU GE STRAZI TIE CU DE Aa & DIEST EVELOR DE ITI STRAE TORI LE drac CA DONE TONA TARA Sit VENE PADURE PATRA ZONA DE *RO + TORA
REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec | — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m TG =) ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN E E (P- a 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII CI STATIE ” 220/110 Kv EEE EEE FEROVIARA SI CONSTRUCTII crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E 5 APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — EEE TRASEE PIETONALE MAJORE REA ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROECTARI i REGLEMENTARI | Beneticiar. PRIAFIA VINSCPULY Paz PUG, P a I-A RE z TIMISOARA EMENTĂRI ICAREA TERITORIULUI

Atasament: Existent_zona_studiata.pdf

arh. Filip / Institoris Karina

Proiect nr.:

Plansa nr:

Titlu proiect: Faza:

Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / expertiza Nr. / data

Titlu plansa:

arh. Filip Eugen

Data: Desenat

Proiectat

Sef proiect

Nume Semnatura Scara: PUZ

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg.Com.J35/3726/2004 C.U.I.R17025058

Tel. 40/256/406033 E-mail: [email protected]

Atelierele Arhitech proiectare complexa in constructii civile si industriale

Beneficiar: Amplasament:

12. 2009carh. Institoris Karina

Timisoara, Calea Aradului, DN69 Km3 59/ APO-1/ 08

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

SPATII COMERCIALE -PUZ-

Zone invatamant conform PUZ cu caracter director Timisoara N

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin conversia functionala a zonelor industriale existente conform PUG

Drumuri

Limita intravilanului mun. Timisoara conform PUG

Limita de proprietate

Zone locuire conform PUZ cu caracter director Timisoara N

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Linie electrica aeriana LEA 110KV

Zona protectie LEA

Drumuri propuse prin PUZ Director Timisoara N

Teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009 Limita intravilan Timisoara conform CF nr. 402726

N

125 .27

68 .17

27.61

22.52 29.99

3.59

23.03

30.26

Ex tin

de re

a d rum

ulu i c

on for

m PU

G

Turn publicitar

A398

A519

A516

A518

monument

LE A

11 0K

W

dru m

be ton

St rad

a e xis

ten ta

tro tua

r d ale

bir ou

ri

P+ 1

Liceul Agricol

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E

DE 520

817

DE 47

6 REAL

PUZ aprobat prin HCL 358/27.09.2005

LIM ITA D

E PR O

PR IETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

Nr. Top. 23523/1/2/1/2 S=8890 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

23523/1/2/4 S=1000 m.p.

23523/1/2/3 S=1000 m.p.

23523/1/2/2 S=1000 m.p.

S.C . SEIC

O N

Top. 23501/2

S = 381 m .p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole

si Medicina Veterinara asupra constructiilor

To p.

23 50

2 D rum

co nfo

rm pl

an

23523/1/1/1 S = 15374 m.p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

18.50

18.50

4.96

17.0 0

U.S.A.M.V.B.T. Cladiri

SELGROS PUZ aprobat prin

HCL 42/24.02.2004

Tim isoara

D N

69

Girat ie ex is tenta

spre Arad

DN 69

sp re

Se lgr

os

p l a t f o r m a b e t o n a t a / p a r c a j e n e a m e n a j a t e

L EA 11

0k V

zona protectie LEA 110kV

D r u m d e e x p l o a t a r e e x i s t e n t c u

p r o f i l t r a n s v e r s a l d e ~ 3 , 8 0 m

TE RE

N C UR

TI CO

NS TR

UC TII

INT RA

VIL AN

C.F . nr

. 40 27

26 TIM

ISO AR

A

Nr . ca

d. 5 06

40

S t ere

n = 5.0

00 mp

P+2

EXTRAS PUZ CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD aprobat prin HCL 325/26.07.2005

Tim isoara

Arad

DN 69 , k m

3

LEGENDA

Existent zona studiata 01A

1:2000

EXTRAS PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007

UIMITA TOMA ITUDATĂ STR ADE LATA TEEN FEDPRIST PROMNETE CITITA! NEM CITA TRAMA Ma CU i STRAZI TIE FOSITAT CU DE Am A DEST IVECO DE ITI STEA Tot tă Cos i DONE TOI RV RTT Fit er FURE FATA ZONA TE PRO + TORA
REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec | — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m TG =) ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN E E (P- a 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII CI STATIE ” 220/110 Kv EEE EEE FEROVIARA SI CONSTRUCTII crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E 5 APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — EEE TRASEE PIETONALE MAJORE REA ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROECTARI i REGLEMENTARI | Beneticiar. PRIAFIA VINSCPULY Paz PUG, P a I-A RE z TIMISOARA EMENTĂRI ICAREA TERITORIULUI

Atasament: Reglementari_urbanistice.pdf

arh. Fil ip / Insti toris Karina

Proiect nr.:

Plansa nr:

Titlu proiect: Faza:

Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / expertiza Nr. / data

Titlu plansa: arh. Filip Eugen

Data: Desenat

Proiectat

Sef proiect

Nume Semnatura Scara: PUZ

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg.Com.J35/3726/2004 C.U. I .R17025058 Tel. 40/256/406033

E-mail : [email protected]

Atelierele Arhitech proiectare complexa in constructii civile si industriale

Beneficiar: Amplasament:

12. 2009carh. Institoris Karina

1:500

Timisoara, Calea Aradului , DN69 Km3 59/ APO-1/ 08

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

SPATII COMERCIALE -PUZ -

Zone invatamant conform PUZ cu caracter director Timisoara N

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Drumuri

Limita de proprietate propusa

Zone locuire conform PUZ cu caracter director Timisoara N

Linie electrica aeriana LEA 110KV

Zona protectie LEA

Legatura Calea Aradului /Calea Torontalului - conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Zona de implantare a constructiei

Limita de proprietate

Teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Zona verde

Pr opunere extindere a giratiei, drum si acces la parcela

Teren rezervat pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere (giratie si racord Calea Torontalului)

Limita intravilan Timisoara conform CF nr. 402726

-

Situatia propusa

-

maxim 40%Procent de ocupare a terenului (POT)

maxim 1,5

minim 25%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

Suprafete teren: suprafata (mp) procente (%)criterii

Terenul care face obiectul PUZ 100%

maxim35%

4.941

Spatii verzi *

Circulatii auto

- parcaje - auto (drumuri / platforme)

Suprafata construita:

- utilitati - servicii maxim 40%

BILANT TERITORIAL - Situatia propusa

-

Situatia existenta

5.000

1.235,25

1729,35

1.976,40

* Parcajele inierbate ecologice pot fi cuantificate in procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5%

1.00

1.00

l = R interioara

1.001.50 1.001.001.00

Ax in

su la

c en

tr al

a

2 %

Zona verdeCale inelara Zona protectie

Supralargire interioara

5 %

Pista biciclistiTrotuar

1.50 1.00 3.50 3.50 1.00 1.50

12.00

z.v. trotuarz.v. carosabil

ax drum

trotuar

52.89

34.18

R 6.00

R3 7.0

0

R48.00

R 5 1.0

0

pista biciclisti

trotuar

pista biciclisti trotuar

ZO NA

PR OT

EC TIE

GIR AT

IE

Turn publicitar

A519

CC517

monument

LE A

11 0K

W

t rot uar

da le

bir ou

ri

P+ 1

43

99.634

STATIE 101.343 3

99.677 5

MARDRUM 100.306 6

MARDRUM 99.678 7

99.717 10

LIMITA 99.184 11

MARDRUM 99.745 12

MARDRUM 99.917 13

99.166 14

GARD 100.057 15

GARD 99.152 16

STALP 99.960

MARDRUM 99.783 18

MARDRUM 99.930 19

MARDRUM 99.829

20

MARDRUM 99.894

21

MARDRUM 99.858

22

GARD 99.951 23

GARD 99.775 24

MARDRUM 100.012

25

MARDRUM 99.952 26

100.117 27

100.129 28

MARDRUM 99.941 29

100.075 30

MARDRUM 100.069 31

100.176 32

STALP 100.257 33

MARDRUM 100.196 34

MARDRUM 99.861 35

MARDRUM 99.851

36

STALP 100.130 37

100.254 38

STALP 100.377 39

100.213 40

MARDRUM 41

MARDRUM 99.776

MARDRUM 99.891

43

STALP 100.185 44

MARDRUM 100.008 45 100.079

46

STALP 100.213 49

MARDRUM 100.049 50

99.956 51

MARDRUM 99.634

MARDRUM 99.639 61

MARDRUM 99.674 62

MARDRUM 99.671

63

MARDRUM 99.666

64

MARDRUM 99.667 65

STALP 99.751 66

MARDRUM 100.099 67

MARDRUM 99.746 68

MARDRUM 99.943 69

MARDRUM 99.677

70

MARDRUM 99.775

71

MARDRUM 99.667

72

MARDRUM 100.171

73MARDRUM 100.167

74

MARDRUM 99.577

75 99.577

76

MARDRUM 100.157 77

99.632 78

MARDRUM 99.636 79

MARDRUM 99.810

80

MARDRUM 99.794

81

MARDRUM 99.859

82

MARDRUM 99.857 83

MARDRUM 100.176 84

MARDRUM 99.820 85

MARDRUM 99.904 86

99.877 87

99.869 88

MARDRUM 99.883 89

MARDRUM 99.977 90

99.897 91

MARDRUM 99.884

92 99.865

93

GARD 99.073 94

MARDRUM 99.618 95

MARDRUM 99.677 96

GARD 99.021 97

MARDRUM 99.706 98

99

MARDRUM 99.672 100

GARD 98.876 101

STALP 99.734 102

45 98.917

103

98.919 104

98.921

MARDRUM 99.547 106

107

STALP 99.469 108

STALP 98.819 109

MARDRUM 99.386

110

98.993

98.897

MARDRUM 99.386 113

98.836

PLATFORMA 99.196

115

98.975

PLATFORMA 99.145 117

98.869

98.989

PLATFORMA 99.249 120

99.006

PLATFORMA

99.216 122

PLATFORMA 99.135

123

PLATFORMA 99.213 124

PLATFORMA 99.344 125

STALP 98.796 126

PLATFORMA 99.302

127

GARD 98.761 128

STALP 98.793

STALP 98.605 130

GARD 98.665 131

STALP 98.724 132

STALP 98.753 133

STALP 98.564 134

GARD 98.634 135

STALP 98.606 136

STALP 98.732 137

GARD 98.603 138

GARD 98.529 139

STALP 98.577 140

STALP

98.555 141

GARD 98.534 142

GARD 98.661 143

COTA 98.643 144

STALP 98.628 145

COTA 98.706 146

GARD 98.646 147

COTA 98.819 148

STALP 99.111 149

STALP 99.054 150 HCN 99.122 151

COTA 98.764 152

COTA 99.110 153

GARD 99.662 154

COTA 98.736 155

COTA 98.918 156

COTA 98.659 157

COTA 98.785 158

COTA 98.728 159

COTA 99.301 160

COTA 99.905 161

COTA

COTA 99.850 163

COTA 98.984

COTA 98.973 165

COTA 99.474 166

COTA 98.764 167

168

COTA 98.757 169

COTA 99.070 170

COTA 99.180 171

COTA 99.735 172

COTA 98.800 173

COTA 99.738 174

COTA 98.803 175

COTA 99.112 176

COTA 98.811 177

COTA 98.804 178

COTA 98.866 179

COTA 99.082 180

COTA 99.054 181

98.821 182

COTA 98.773 183

COTA 98.824 184

COTA 98.975 185

CONST 106.977 186

CONST 106.285 187

CONST 106.128 188

CONST 105.469 189

CONST 105.548

17

20

23

24

COTA 98.706 146

LIM ITA

DE PR

OP RIE

TA TE

REAL

PARCARE SELGROS

acces

a u t o

Leg atu

ra in p

ers pe

ctiv a -

Ca lea

Ar ad

ulu i /C

ale a T

oro nta

lulu i - c

on for

m a viz

pr ea

lab il d

e o po

rtu nit

ate nr

. 0 3/0

9.0 9.2

00 9

23523/1/2/4 S=1000 m.p.

23523/1/2/3 S=1000 m.p.

23523/1/2/2 S=1000 m.p.

S.C . SEIC

O N

Top. 23501/2

S = 381 m .p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

Nr. Top. 23523/1/2/1/2 S=8890 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

Nr. Top. 23523/1/2/1/1 S=36551 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

23523/1/1/1 S = 15374 m.p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

PTT1

PTT1

PT T2

PT T2

68 .17

27.61

22.52

29.99

125.27

18.50

18.50

3.59

23.03

4.92

30,26

3.50 3.50

mi n.

7.0 0m

30.20

3.0 0

9.00

117.17

6.0 0

78.14

40 .62

Lim ita

de pro

prie tate

pro pus

a

Tim isoara

D N

69

Giratie existenta

spre Arad

DN 69

sp r e

Se lgr

os

LE A 1

10 kV

zona protectie LEA 110kV

li m ita

imp lan

tar e

lim ita

im pla

nta re

ZO NA

DE IM

PL AN

TA RE

A

CO NS

TR UC

TIE I

- S pa

tii c om

erc ial

e-

Reg im

de in

alti me

m ax.

P+ 2E

H c orn

isa - m

ax . 1

5m

PO T-m

ax. 40

%

CU T-m

ax. 1,5

limita implantare

C.F . nr

. 40 27

26 TI

MI SO

AR A

Nr. ca

d. 50

64 0

S ter

en = 5

.00 0m

p

P+2

EXTRAS PUZ CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD aprobat prin HCL 325/26.07.2005

Reglementari urbanistice 04A

LEGENDA

PTT1 PTT2

ne TONA STI LINETA AD LATA TEEN PRDPRIST = COTA! CITA 4 TRAMA CRAI CU GRATII STRAZI TIE CU DE ANI & DIESTTVEOR DE ITI STRAZI PROPUI i Tot TE dia Cos i DONE LDCESIT TONA RY RASA Sit VENE PADURE FRATIA ZONA DE *RO

Atasament: Propuneri_mobilare_urbanistica_-_Faza_II.pdf

arh. Fil ip / Insti toris Karina

Proiect nr.:

Plansa nr:

Titlu proiect: Faza:

Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / expertiza Nr. / data

Titlu plansa: arh. Filip Eugen

Data: Desenat

Proiectat

Sef proiect

Nume Semnatura Scara: PUZ

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg.Com.J35/3726/2004 C.U. I .R17025058 Tel. 40/256/406033

E-mail : [email protected]

Atelierele Arhitech proiectare complexa in constructii civile si industriale

Beneficiar: Amplasament:

12. 2009carh. Institoris Karina

1:500

Timisoara, Calea Aradului , DN69 Km3 59/ APO-1/ 08

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

SPATII COMERCIALE -PUZ -

-

Situatia propusa

-

maxim 40%Procent de ocupare a terenului (POT)

maxim 1,5

minim 25%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

Suprafete teren: suprafata (mp) procente (%)criterii

Terenul care face obiectul PUZ 100%

maxim35%

4.941

Spatii verzi *

Circulatii auto

- parcaje - auto (drumuri / platforme)

Suprafata construita:

- utilitati - servicii maxim 40%

BILANT TERITORIAL - Situatia propusa

-

Situatia existenta

5.000

1.235,25

1729,35

1.976,40

* Parcajele inierbate ecologice pot fi cuantificate in procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5%

1.00

1.00

l = R interioara

1.001.50 1.001.001.00

Ax in

su la

c en

tr al

a

2 %

Zona verdeCale inelara Zona protectie

Supralargire interioara

5 %

Pista biciclistiTrotuar

1.50 1.00 3.50 3.50 1.00 1.50

12.00

z.v. trotuarz.v. carosabil

ax drum

trotuar

R 6.00

R 3.00

R 3.00

R 3.00

R 3.00

R 6.00

R 3 1.0

0

R 43.00

R 46.00

R 48.00

R 5 1.0

0

pista biciclisti

trotuar

pista biciclisti trotuar

Turn publicitar

monument

LE A

11 0K

W

tro tua

r da le

bir ou

ri

P+ 1

43

99.634

STATIE 101.343 3

99.677 5

MARDRUM 100.306 6

MARDRUM 99.678 7

99.717 10

LIMITA 99.184 11

MARDRUM 99.745 12

MARDRUM 99.917 13

99.166 14

GARD 100.057 15

GARD 99.152 16

STALP 99.960

MARDRUM 99.783 18

MARDRUM 99.930

19

MARDRUM 99.829

20

MARDRUM 99.894 21

MARDRUM 99.858

22

GARD 99.951 23

GARD 99.775 24

MARDRUM 100.012 25

MARDRUM 99.952 26

100.117 27

100.129 28

MARDRUM 99.941 29

100.075 30

MARDRUM 100.069

31 100.176 32

STALP 100.257 33

MARDRUM 100.196 34

MARDRUM 99.861 35

MARDRUM 99.851 36

STALP 100.130 37

100.254 38

STALP 100.377 39

100.213 40

MARDRUM 41

MARDRUM 99.776

MARDRUM 99.891 43

STALP 100.185 44

MARDRUM 100.008 45100.079 46

STALP 100.213 49

MARDRUM 100.049

50

99.956 51

MARDRUM 99.634

MARDRUM 99.639 61

MARDRUM 99.674 62

MARDRUM 99.671

63

MARDRUM 99.666 64

MARDRUM 99.667 65

STALP 99.751 66

MARDRUM 100.099 67

MARDRUM 99.746 68

MARDRUM 99.943 69

MARDRUM 99.677

70

MARDRUM 99.775

71

MARDRUM 99.667 72

MARDRUM 100.171 73MARDRUM

100.167 74

MARDRUM 99.577 75

99.577 76

MARDRUM 100.157

77

99.632 78

MARDRUM 99.636 79

MARDRUM 99.810

80

MARDRUM 99.794

81

MARDRUM 99.859 82

MARDRUM 99.857 83

MARDRUM 100.176 84

MARDRUM 99.820 85

MARDRUM 99.904

86

99.877 87

99.869 88

MARDRUM 99.883 89

MARDRUM 99.977 90

99.897 91

MARDRUM 99.884

9299.865 93

GARD 99.073 94

MARDRUM 99.618 95

MARDRUM 99.677 96

GARD 99.021 97

MARDRUM 99.706

98

99

MARDRUM 99.672

100

GARD 98.876 101

STALP 99.734 102

45 98.917 103

98.919 104

98.921

MARDRUM 99.547 106

107

STALP 99.469 108

STALP 98.819 109

MARDRUM 99.386 110

98.993

98.897

MARDRUM 99.386 113

98.836

PLATFORMA 99.196

115

98.975

PLATFORMA 99.145

117

98.869

98.989

PLATFORMA 99.249 120

PLATFORMA 99.006

121

PLATFORMA 99.216 122

PLATFORMA 99.135

123

PLATFORMA 99.213 124

PLATFORMA 99.344 125

STALP 98.796 126

PLATFORMA 99.302

127

GARD 98.761 128

STALP 98.793

STALP 98.605 130

GARD 98.665 131

STALP 98.724 132

STALP 98.753 133

STALP 98.564 134

GARD 98.634 135

STALP 98.606 136

STALP 98.732 137

GARD 98.603 138

GARD 98.529

139

STALP 98.577 140

STALP

98.555 141

GARD 98.534 142

GARD 98.661 143

COTA 98.643 144

STALP 98.628 145

COTA 98.706 146

GARD 98.646 147

COTA 98.819 148

STALP 99.111 149

STALP 99.054 150 HCN 99.122 151

COTA 98.764 152

COTA 99.110 153

GARD 99.662 154

COTA 98.736 155

COTA 98.918 156

COTA 98.659 157

COTA 98.785 158

COTA 98.728 159

COTA 99.301 160

COTA 99.905 161

COTA

COTA 99.850 163

COTA 98.984

COTA 98.973 165

COTA 99.474 166

COTA 98.764 167

168

COTA 98.757 169

COTA 99.070 170

COTA 99.180 171

COTA 99.735 172

COTA 98.800 173

COTA 99.738 174

COTA 98.803 175

COTA 99.112 176

COTA 98.811 177

COTA 98.804 178

COTA 98.866 179

COTA 99.082 180

COTA 99.054 181

98.821 182

COTA 98.773 183

COTA 98.824 184

COTA 98.975 185

CONST 106.977 186

CONST 106.285 187

CONST 106.128 188

CONST 105.469 189

CONST 105.548

17

20

23

24

COTA 98.706 146

LIM ITA

DE PR

OP RIE

TA TE

PA RCARE SELGROS

acces

a u t o

ACCES

PIE TONAL

AC CE

S

PI ET

ON AL

Pasarela

pa rca

je d

ale în

ier ba

te

pa rca

je da

le î nie

rba te

sub tra

ver sar

e

au toLeg

atu ra

in p ers

pe ctiv

a - Ca

lea Ar

ad ulu

i /C ale

a T oro

nta lulu

i - c on

for m a

viz pr

ea lab

il d e o

po rtu

nit ate

nr . 0

3/0 9.0

9.2 00

9

Nr. Top. 23523/1/2/1/2 S=8890 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

Nr. Top. 23523/1/2/1/1 S=36551 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

23523/1/2/4 S=1000 m.p.

23523/1/2/3 S=1000 m.p.

23523/1/2/2 S=1000 m.p.

23501/1

23501/1

23501/1 23501/1

23522/2

23523/1/1/1 S = 15374 m.p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

S.C . SEIC

O N

Top. 23501/2

S = 381 m .p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

To p.

235 02

Dru m

con form

pla n

PTT1

PTT1

PT T2

PT T2

68. 17

27.61

22.52

29.99

125.27

18.50

18.50

3.59

23.03

4.92

30,26

3.50 3.50

min . 7

.00 m

30.20

3.00

3.00

3.00 5.00

2.50

3.003.00

5.00

2.5 0

3.00 3.00

5.00

9.00

21.55

13.84

25.21

14.65

29. 54

5.6 9

18. 70

5.78

12. 58

117.15

10.90

6.5 9

Limita de proprietate propusa Tim

isoara

D N

69

Giratie existenta

spre Arad

DN 69

sp re

Se lg

ro s

zona verde

P+2

lim ita

im pla

nta re

lim ita

im pla

nta re

- S pa

tii c om

erc ial

e-

Re gim

de ina

ltim e m

ax . P

+2 E

H c orn

isa - m

ax. 15

m

PO T-m

ax. 40

%

CU T-m

ax. 1,5

limita implantare

- Spatii comerciale-

Regim de inaltime max. P+2E

H cornisa - max. 15m

POT -max. 40%

CUT-max. 1,5

C.F . n

r. 4 02

72 6 T

IM ISO

AR A

Nr. ca

d. 5 064

0

S t ere

n = 5.

00 0m

p

Zone invatamant conform PUZ cu caracter director Timisoara N

Drumuri existente

Linie electrica aeriana LEA 110KV

Zona protectie LEA

Legatura Calea Aradului /Calea Torontalului - conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Cladiri propuse

Teren rezervat pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere (giratie si racord Calea Torontalului)

Drumuri, acces si parcaje de incinta propuse

Parcaje ecologice - inierbate

Limita de proprietate propusa

Limita de proprietate

Teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Zona verde

Propunere extindere a giratiei, drum si acces la parcela

Limita intravilan Timisoara conform CF nr. 402726

EXTRAS PUZ CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD aprobat prin HCL 325/26.07.2005

FAZA II Propuneri Mobilare Urbanistica

(varianta extinderii giratiei) 06A

LEGENDA

PTT1 PTT2

ne TONA STI LINETA AD LATA TEEN PRDPRIST = COTA! CITA 4 TRAMA CRAI CU GRATII STRAZI TIE CU DE ANI & DIESTTVEOR DE ITI STRAZI PROPUI i Tot TE dia Cos i DONE LDCESIT TONA RY RASA Sit VENE PADURE FRATIA ZONA DE *RO

Atasament: Propuneri_mobilare_-_Faza_I.pdf

arh. Fil ip / Insti toris Karina

Proiect nr.:

Plansa nr:

Titlu proiect: Faza:

Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / expertiza Nr. / data

Titlu plansa: arh. Filip Eugen

Data: Desenat

Proiectat

Sef proiect

Nume Semnatura Scara: PUZ

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg.Com.J35/3726/2004 C.U. I .R17025058 Tel. 40/256/406033

E-mail : [email protected]

Atelierele Arhitech proiectare complexa in constructii civile si industriale

Beneficiar: Amplasament:

12. 2009carh. Institoris Karina

1:500

Timisoara, Calea Aradului , DN69 Km3 59/ APO-1/ 08

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

SPATII COMERCIALE -PUZ -

-

Situatia propusa

-

maxim 40%Procent de ocupare a terenului (POT)

maxim 1,5

minim 25%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

Suprafete teren: suprafata (mp) procente (%)criterii

Terenul care face obiectul PUZ 100%

maxim35%

4.941

Spatii verzi *

Circulatii auto

- parcaje - auto (drumuri / platforme)

Suprafata construita:

- utilitati - servicii maxim 40%

BILANT TERITORIAL - Situatia propusa

-

Situatia existenta

5.000

1.235,25

1729,35

1.976,40

* Parcajele inierbate ecologice pot fi cuantificate in procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5%

1.00

1.00

l = R interioara

1.001.001.001.001.50

Ax in

su la

c en

tr al

a

2 %

Zona verdeCale inelara Zona protectie

Supralargire interioara

5 %

Pista biciclistiTrotuar

1.50 1.00 3.50 3.50 1.00 1.50

12.00

z.v. trotuarz.v. carosabil

ax drum

trotuar

7.17

11.00

R 6.00

R 3.00

R 3.00

R 3.00

R 3.00 R 6.00

R 48.00

R 37.00

R 4 0.5

4

R 51.00

racord trotuar existent

racord trotuar existent

pista biciclisti

trotuar

pista biciclisti

trotuar

pista biciclisti

trotuar

pista biciclisti

trotuar

pista biciclisti

trotuar

pista biciclisti

trotuar

Turn publicitar

monument

LE A

11 0K

W

tro tua

r da le

bir ou

ri

P+ 1

43

99.634

STATIE 101.343 3

99.677 5

MARDRUM 100.306 6

MARDRUM 99.678 7

99.717 10

LIMITA 99.184 11

MARDRUM 99.745

12

MARDRUM 99.917

13

99.166 14

GARD 100.057 15

GARD 99.152 16

STALP 99.960

MARDRUM 99.783 18

MARDRUM 99.930 19

MARDRUM 99.829 20

MARDRUM 99.894 21

MARDRUM 99.858 22

GARD 99.951 23

GARD 99.775 24

MARDRUM 100.012 25

MARDRUM 99.952 26

100.117 27

100.129 28

MARDRUM 99.941 29

100.075 30

MARDRUM 100.069 31

100.176 32

STALP 100.257 33

MARDRUM 100.196 34

MARDRUM 99.861

35

MARDRUM 99.851 36

STALP 100.130 37

100.254 38

STALP 100.377 39

100.213 40

MARDRUM 41

MARDRUM 99.776

MARDRUM 99.891 43

STALP 100.185 44

MARDRUM 100.008

45 100.079 46

STALP 100.213 49

MARDRUM 100.049 50

99.956 51

MARDRUM 99.634

MARDRUM 99.639

61

MARDRUM 99.674 62

MARDRUM 99.671 63

MARDRUM 99.666 64

MARDRUM 99.667 65

STALP 99.751 66

MARDRUM 100.099 67

MARDRUM 99.746 68

MARDRUM 99.943

69

MARDRUM 99.677 70

MARDRUM 99.775 71

MARDRUM 99.667 72

MARDRUM 100.171

73MARDRUM 100.167 74

MARDRUM 99.577 75

99.577 76

MARDRUM 100.157 77

99.632 78

MARDRUM 99.636

79

MARDRUM 99.810 80

MARDRUM 99.794 81

MARDRUM 99.859

82

MARDRUM 99.857

83

MARDRUM 100.176 84

MARDRUM 99.820 85

MARDRUM 99.904 86

99.877 87

99.869 88

MARDRUM 99.883 89

MARDRUM 99.977

90 99.897

91

MARDRUM 99.884 9299.865 93

GARD 99.073 94

MARDRUM 99.618

95

MARDRUM 99.677 96

GARD 99.021 97

MARDRUM 99.706 98

99

MARDRUM 99.672 100

GARD 98.876 101

STALP 99.734 102

45 98.917 103

98.919 104

98.921

MARDRUM 99.547 106

107

STALP 99.469 108

STALP 98.819 109

MARDRUM 99.386 110

98.993 98.897

MARDRUM 99.386 113

98.836

PLATFORMA 99.196 115

98.975

99.145 117

98.869

98.989

PLATFORMA

99.249 120

PLATFORMA 99.006 121

PLATFORMA 99.216

122

PLATFORMA 99.135 123

PLATFORMA

99.213 124

PLATFORMA

99.344 125

STALP 98.796 126

PLATFORMA 99.302 127

GARD 98.761 128

STALP 98.793

STALP 98.605 130

GARD 98.665 131

STALP 98.724 132

STALP 98.753 133

STALP 98.564 134

GARD 98.634 135

STALP 98.606 136

STALP 98.732 137

GARD 98.603 138

GARD 98.529 139

STALP 98.577 140

STALP

98.555 141

GARD 98.534 142

GARD 98.661 143

COTA 98.643 144

STALP 98.628 145

COTA 98.706 146

GARD 98.646 147

COTA 98.819 148

STALP 99.111 149

STALP 99.054 150 HCN 99.122 151

COTA 98.764 152

COTA 99.110 153

GARD 99.662 154

COTA 98.736 155

COTA 98.918 156

COTA 98.659 157

COTA 98.785 158

COTA 98.728 159

COTA 99.301 160

COTA 99.905 161

COTA

COTA 99.850 163

COTA 98.984

COTA 98.973 165

COTA 99.474 166

COTA 98.764 167

168

COTA 98.757 169

COTA 99.070 170

COTA 99.180 171

COTA 99.735 172

COTA 98.800 173

COTA 99.738 174

COTA 98.803 175

COTA 99.112 176

COTA 98.811 177

COTA 98.804 178

COTA 98.866 179

COTA 99.082 180

COTA 99.054 181

98.821 182

COTA 98.773 183

COTA 98.824 184

COTA 98.975 185

CONST 106.977 186

CONST 106.285 187

CONST 106.128 188

CONST 105.469 189

CONST 105.548

17

20

23

24

COTA 98.706 146

LIM ITA

DE PR

OP RIE

TA TE

PARCARE SELGROS

acces

a u t o

ACCES

PIE TONAL

AC CE

S

PI ET

ON AL

Pasarela

pa rca

je d

ale îni

erb ate

pa rca

je da

le în ier

ba te

sub tra

ver sar

e

au to

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27

39

28 29

30 31

32 33

34 35

36 37

38

40 41

42 43

44 45

46 47

48 49

Leg atu

ra in p

ers pe

ctiv a -

Ca lea

Ar ad

ulu i /C

ale a T

oro nta

lulu i - c

on for

m a viz

pr ea

lab il d

e o po

rtu nit

ate nr

. 0 3/0

9.0 9.2

00 9

Nr. Top. 23523/1/2/1/2 S=8890 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

Nr. Top. 23523/1/2/1/1 S=36551 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

23523/1/2/4 S=1000 m.p.

23523/1/2/3 S=1000 m.p.

23523/1/2/2 S=1000 m.p.

23501/1

23501/1

23501/1 23501/1

23522/2

23522/1

23523/1/1/1 S = 15374 m.p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

S.C . SEIC

O N

Top. 23501/2

S = 381 m .p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

Top. 23487

To p.

235 02

Dru m

con form

pla n

PTT1

PTT1

PT T2

PT T2

68. 17

27.61

22.52

29.99

125.27

18.50

18.50

3.59

23.03

4.92

30,26

3.50 3.50

min . 7

.00 m

30.20

3.00

3. 50

3. 50

3.00

3.00 5.00

2.50

3.003.00

5.00

2.5 0

3.00 3.00

5.00

2.5 0

9.00

21.55

13.84

25.21

14.65

29. 54

5.6 9

18. 70

5.78

12. 03

117. 15

10.90

6.5 9

Limita de proprietate propusa

Tim isoara

D N

69

Giratie existenta

spre Arad

DN 69

sp re

Se lg

ro s

zona verde

LE A

11 0k

V

zo na protectie LEA 110kV

P+2

lim ita

im pla

nta re

lim ita

im pla

nta re

- S pa

tii c om

erc ial

e-

Re gim

de ina

ltim e m

ax . P

+2 E

H c orn

isa - m

ax . 1

5m

PO T-m

ax. 40

%

CU T-m

ax. 1,5

limita implantare

- Spatii comerciale-

Regim de inaltime max. P+2E

H cornisa - max. 15m

POT -max. 40%

CUT -max. 1,5

C.F . n

r. 4 02

72 6 T

IM ISO

AR A

Nr. ca

d. 5 06

40

S t ere

n = 5.

00 0m

p

Zone invatamant conform PUZ cu caracter director Timisoara N

Drumuri existente

Linie electrica aeriana LEA 110KV

Zona protectie LEA

Legatura Calea Aradului /Calea Torontalului - conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Cladiri propuse

Teren rezervat pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere (giratie si racord Calea Torontalului)

Drumuri, acces si parcaje propuse

Parcaje ecologice - inierbate

Limita de proprietate propusa

Limita de proprietate

Teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Zona verde

Circulatii pietonale

Limita intravilan Timisoara conform CF nr. 402726

EXTRAS PUZ CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD aprobat prin HCL 325/26.07.2005

FAZA I Propuneri de Mobilare Urbanistica 05A

LEGENDA

PTT1 PTT2

ne TONA STI LINETA AD LATA TEEN PRDPRIST = COTA! CITA 4 TRAMA CRAI CU GRATII STRAZI TIE CU DE ANI & DIESTTVEOR DE ITI STRAZI PROPUI i Tot TE dia Cos i DONE LDCESIT TONA RY RASA Sit VENE PADURE FRATIA ZONA DE *RO

Atasament: Situatia_existenta.pdf

arh. Fil ip / Insti toris Karina

Proiect nr.:

Plansa nr:

Titlu proiect: Faza:

Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / expertiza Nr. / data

Titlu plansa: arh. Filip Eugen

Data: Desenat

Proiectat

Sef proiect

Nume Semnatura Scara: PUZ

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg.Com.J35/3726/2004 C.U. I .R17025058 Tel. 40/256/406033

E-mail : [email protected]

Atelierele Arhitech proiectare complexa in constructii civile si industriale

Beneficiar: Amplasament:

12. 2009carh. Institoris Karina

1:500

Timisoara, Calea Aradului , DN69 Km3 59/ APO-1/ 08

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

SPATII COMERCIALE -PUZ -

Zone invatamant conform PUZ cu caracter director Timisoara N

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Drumuri

Teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Limita de proprietate

Linie electrica aeriana LEA 110KV

Zona protectie LEA

Limita intravilan Timisoara conform CF nr. 402726

Zona verde

R3 7.0

0

Turn publicitar

A519

monument

tro tua

r da le

bir ou

ri

P+ 1

43

99.634

STATIE 101.343 3

99.677 5

MARDRUM 100.306 6

MARDRUM 99.678 7

99.717 10

LIMITA 99.184 11

MARDRUM 99.745 12

MARDRUM 99.917 13

99.166 14

GARD 100.057 15

GARD 99.152 16

STALP 99.960

MARDRUM 99.783 18

MARDRUM 99.930

19

MARDRUM 99.829

20

MARDRUM 99.894

21

MARDRUM 99.858

22

GARD 99.951 23

GARD 99.775 24

MARDRUM 100.012 25

MARDRUM 99.952 26

100.117 27

100.129 28

MARDRUM 99.941 29

100.075 30

MARDRUM 100.069 31

100.176 32

STALP 100.257 33

MARDRUM 100.196 34

MARDRUM 99.861 35

MARDRUM 99.851

36

STALP 100.130 37

100.254 38

STALP 100.377 39

100.213 40

MARDRUM 41

MARDRUM 99.776

MARDRUM 99.891

43

STALP 100.185 44

MARDRUM 100.008 45100.079

46

STALP 100.213 49

MARDRUM 100.049 50

99.956 51

MARDRUM 99.634

MARDRUM 99.639 61

MARDRUM 99.674 62

MARDRUM 99.671

63

MARDRUM 99.666

64

MARDRUM 99.667 65

STALP 99.751 66

MARDRUM 100.099 67

MARDRUM 99.746 68

MARDRUM 99.943 69

MARDRUM 99.677

70

MARDRUM 99.775

71

MARDRUM 99.667

72

MARDRUM 100.171 73MARDRUM

100.167 74

MARDRUM 99.577 75 99.577

76

MARDRUM 100.157

77

99.632 78

MARDRUM 99.636 79

MARDRUM 99.810

80

MARDRUM 99.794

81

MARDRUM 99.859 82

MARDRUM 99.857 83

MARDRUM 100.176 84

MARDRUM 99.820 85

MARDRUM 99.904

86

99.877 87

99.869 88

MARDRUM 99.883 89

MARDRUM 99.977 90

99.897 91

MARDRUM 99.884 9299.865 93

GARD 99.073 94

MARDRUM 99.618 95

MARDRUM 99.677 96

GARD 99.021 97

MARDRUM 99.706

98

99

MARDRUM 99.672

100

GARD 98.876 101

STALP 99.734 102

45 98.917

103

98.919 104

98.921

MARDRUM 99.547 106

107

STALP 99.469 108

STALP 98.819 109

MARDRUM 99.386

110

98.993

98.897

MARDRUM 99.386 113

98.836

PLATFORMA 99.196

115

98.975

PLATFORMA 99.145

117

98.869

98.989

PLATFORMA 99.249 120

PLATFORMA 99.006

121

PLATFORMA 99.216 122

PLATFORMA 99.135

123

PLATFORMA 99.213 124

PLATFORMA 99.344 125

STALP 98.796 126

PLATFORMA 99.302 127

GARD 98.761 128

STALP 98.793

STALP 98.605 130

GARD 98.665 131

STALP 98.724 132

STALP 98.753 133

STALP 98.564 134

GARD 98.634 135

STALP 98.606 136

STALP 98.732 137

GARD 98.603 138

GARD 98.529

139

STALP 98.577 140

STALP

98.555 141

GARD 98.534 142

GARD 98.661 143

COTA 98.643 144

STALP 98.628 145

COTA 98.706 146

GARD 98.646 147

COTA 98.819 148

STALP 99.111 149

STALP 99.054 150 HCN 99.122 151

COTA 98.764 152

COTA 99.110 153

GARD 99.662 154

COTA 98.736 155

COTA 98.918 156

COTA 98.659 157

COTA 98.785 158

COTA 98.728 159

COTA 99.301 160

COTA 99.905 161

COTA

COTA 99.850 163

COTA 98.984

COTA 98.973 165

COTA 99.474 166

COTA 98.764 167

168

COTA 98.757 169

COTA 99.070 170

COTA 99.180 171

COTA 99.735 172

COTA 98.800 173

COTA 99.738 174

COTA 98.803 175

COTA 99.112 176

COTA 98.811 177

COTA 98.804 178

COTA 98.866 179

COTA 99.082 180

COTA 99.054 181

COTA 98.821 182

COTA 98.773 183

COTA 98.824 184

COTA 98.975 185

CONST 106.977 186

CONST 106.285 187

CONST 106.128 188

CONST 105.469 189

CONST 105.548

17

20

23

24

COTA 98.706 146

LIM ITA

DE PR

OP RIE

TA TE

SELGROS

PARCARE SELGROS

Nr. Top. 23523/1/2/1/2 S=8890 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

Nr. Top. 23523/1/2/1/1 S=36551 m.p.

Nr. Cadastral A 596

Teren repartizat deStatul Roman pentru Legea 18/1991

23523/1/2/4 S=1000 m.p.

23523/1/2/3 S=1000 m.p.

23523/1/2/2 S=1000 m.p.

23523/1/1/1 S = 15374 m.p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

S.C . SEIC

O N

Top. 23501/2

S = 381 m .p.

Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor

To p.

235 02

Dru m

con form

pla n

23501/1

23501/1

68 .17

27.61

22.52

29.99

125.27

18.50

18.50

3.59

23.03

4.92

30,26

Tim isoara

D N

69

Giratie existenta

TEREN CURTI CONSTRUCTII INTRAVILAN EXTINS

C.F. nr. 402726 TIMISOARA Nr. cad. 50640

S teren = 5.000mp

spre Arad

DN 69

sp re

Se lg

ro s

platforma betonata / parcaje neamenajate

LE A 1

10 kV

zo na protectie LEA 110kV

platforma betonata / parcaje neamenajate

Drum de exploatare existent cu profil transversal de ~ 3,80m

P+2P+2

SITUATIA EXISTENTA

EXTRAS PUZ CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD aprobat prin HCL 325/26.07.2005

EXTRAS PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007

LEGENDA

02-A

SU EH PROPRIST PROMNETE CITITA! TA ITUDATĂ tri LIMITĂ STII STIA RODIE CaTa TRAMA CRAI T TRAZI TU TR ZONA DE *RO ———— ” Q nm FAUREI Fa LATE TE sn TERT SEI + DIA aragaz e
REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec | — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m TG =) ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN E E (P- a 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII CI STATIE ” 220/110 Kv EEE EEE FEROVIARA SI CONSTRUCTII crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E 5 APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — EEE TRASEE PIETONALE MAJORE REA ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROECTARI i REGLEMENTARI | Beneticiar. PRIAFIA VINSCPULY Paz PUG, P a I-A RE z TIMISOARA EMENTĂRI ICAREA TERITORIULUI

Atasament: Memoriu_tehnic_2000.pdf

SPATII COMERCIALE Plan Urbanistic Zonal –

Amplasament: Timisoara, Calea Aradului, DN 69 KM 3 Beneficiar S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L. Faza Plan Urbanistic Zonal Data DECEMBRIE 2009

AS i MOODY | atelierele INTERNATIONAL Let —lJ ar h itech Ea ant OC ET S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. tel: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea icar Nr 9. Reg. Com. J35/3726/2004, C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

Pr. nr. 59/APO-1/08 FOAIE DE CAP�T

• Denumirea lucr�rii SPATII COMERCIALE - Plan Urbanistic Zonal-

Amplasament Timi�oara, Calea Aradului DN 69 KM 3

• Beneficiar

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L. Timisoara, Linistei, nr. 7 Adm. Teodor TUDUCAN

• Proiectant general

S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L. Timi�oara, Aleea Icar, Nr. 9 arh. Eugen FILIP

- Urbanism Pr. nr. 59/APO-1/08

S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L. Timi�oara, Aleea Icar, Nr. 9 arh. Eugen FILIP

• Lucrari topometrice S.C.”PFANDL & MAYER” S.R.L. Timisoara, Calea Buzia�ului, Nr. 32A dir. Alin PFANDL

• Lucrari edilitare S.C. C&C INSTAL S.R.L. Timi�oara, Str. Gospodarilor, Nr. 4 Ing. Cristian BEJERITA

Lucrari rutiere SC COSO CONS SRL ing. Florin Cosoveanu

Faza de proiectare Plan Urbanistic Zonal

• Data elabor�rii Decembrie 2009

AS i MOODY | atelierele INTERNATIONAL Let —lJ ar h itech Ea ant OC ET S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. tel: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea icar Nr 9. Reg. Com. J35/3726/2004, C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

Pr. nr. 59/APO-1/08 LISTA �I SEMNÃTURILE PROIECTAN�ILOR Proiectant general arh. Eugen FILIP

Urbanism arh. Eugen FILIP Proiectanti arh. Eugen FILIP carh. Institoris Karina

Topometrie ing. BRIHACESCU Lucrari edilitare drd. Ing. Cristian BEJERITA Lucrari rutiere ing. Florin COSOVEANU

AS i MOODY | atelierele INTERNATIONAL Let —lJ ar h itech Ea ant OC ET S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. tel: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea icar Nr 9. Reg. Com. J35/3726/2004, C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

Pr. nr. 59/APO-1/08 BORDEROU

PIESE SCRISE Cerere Taxa aviz Comisia de Urbanism Dovada achitare taxa RUR CD Foaie de titlu Foaie de cap�t Lista �i semn�turile proiectan�ilor Borderou Cerificat de Urbanism nr. 2616 din 17.04.2008 Extras de Carte Funciara nr. 402726 Extras de Carte Funciara nr. 73431 Extras de Carte Funciara nr. 201539 Certificat de inregistrare SC APOLLINI COMPANY SRL Aviz Transgaz Aviz Transelectrica Aviz Sanitar Aviz Pompieri Aviz Apararea Civila Aviz Drumuri Nationale Aviz Comisia de Circulatie Aviz Unic Studiu Geotehnic Memoriu Justificativ Plan de incadrare in zona Plan de situatie Plan parcelar

PIESE DESENATE Existent zona studiata 01-A Situatia existenta 02-A Evolutia zonei studiate 03-A Reglementari urbanistice 04-A Propuneri de mobilare Urbanistica FAZA I 05-A Propuneri de Mobilare Urbanistica FAZA II 06-A Circulatia terenurilor FAZA I 07-A Circulatia terenurilor FAZA II 08-A

Intocmit, C.Arh. Institoris Karina

AS i MOODY | atelierele INTERNATIONAL Let —lJ ar h itech Ea ant OC ET S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. tel: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea icar Nr 9. Reg. Com. J35/3726/2004, C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

Pr. nr. 59/APO-1/08

VOLUMUL 1 MEMORIU DE SPECIALITATE

1. INTRODUCERE 1. Date de recunoastere a documentiei

• Denumirea lucrarii : PUZ - SPATII COMERCIALE

• Amplasament: Timisoara, Calea Aradului, DN 69 KM 3

• Beneficiar: S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

• Faza de proiectare: PUZ

• Data elaborarii: 12.2009

1.2.Obiectul PUZ

Solicitari ale temei- program Obiectul prezentei documenta�ii îl constituie întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat în Timi�oara, Calea Aradului DN 69 KM 3 în vederea realiz�rii obiectivului „Spatii comerciale ”. Zona studiat� este situat� în teritoriul administrativ al municipiului Timi�oara, în partea nord- vestic� a ora�ului. Documenta�ia stabile�te condi�iile tehnice pentru: - utilizarea func�ional� a terenului, în rela�ie cu func�iunile din zon�; - trasarea si profilarea viitoarelor drumuri de acces, in rela�ie cu cele existente; - modul de ocupare al terenului �i condi�iile de realizare a construc�iilor; - amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural �i cadrul construit existent.

AS i MOODY | atelierele INTERNATIONAL Let —lJ ar h itech Ea ant OC ET S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. tel: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea icar Nr 9. Reg. Com. J35/3726/2004, C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

1.3.Surse documentare

Studii de fundamentare În întocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal au fost luate în considerare informa�iile din studiile realizate anterior acestei documenta�ii �i informa�iile cu caracter analitic. Studii de fundamentare cu caracter documentar:

1. Planul Urbanistic General Timi�oara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007

2. Plan Urbanistic cu caracter Director aprobat prin HCL 325/26.07.2005 3. Suportul topografic actualizat, realizat pe zona studiat�. 4. Aviz prealabil de oportunitate nr.03/09.09.2009.

În vederea realiz�rii obiectivelor propuse s-a eliberat de c�tre Primaria Municipiului Timisoara Certificatul de Urbanism nr.5125 din 02.11.2009, beneficiar SC APOLLINI COMPANY SRL

Studii de fundamentare cu caracter analitic:

• Muta�iile func�ionale în zon� relev� predilec�ia pentru construc�ii cu func�iuni de comert si servicii,manifestat prin extinderea zonelor comerciale existente.

• Zona studiat� este delimitat�, conform plan�elor anexate, la partea estic� de Calea Aradului, traseul D.N. 69 Timisoara – Arad la KM 3, la sud de intravilanul Municipiului Timisoara cu un drum de exploatare, la nord de LEA 110 Kv si la vest de U.S.A.B.

• Zona care face obiectul PUZ este accesibil� în prezent din partea estic�, de pe Calea Aradului – D.N. 69 la KM 3, in dreptul sensului giratoriu, drum ce este administrat de DRDP Timisoara, acest sector fiind predat incepand cu data de 01.01.2006 in administratia Primariei Municipiului Timisoara, prin protocolul nr. 40/812/21.12.2005. .

• Zona este deservit� de mijloace de transport în comun, care asigur� leg�tura cu centrul �i

cu alte arii ale ora�ului • Func�iunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un impact nociv

asupra mediului existent.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1Evolu�ia zonei In prezent, zona studiata, aflata in intravilanul extins al localitatii Timisoara nu este reglementata functional, neexistand pana in acest moment nici un plan urbanistic care se conditioneze in vreun fel ocuparea functionala.

• Zona studiata în prezenta documenta�ie se afl� situat in partea de nord a ora�ului Timi�oara, pe Calea Aradului, respectiv DN 69 Timi�oara – Arad la KM 3, limitrof centrului

comercial SELGROS CASH & CARRY, REAL Timisoara si in vecinatate cu U.S.A.B. Conform Avizului prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009.

Evolu�ia acestei zone, aflata la periferia ora�ului Timi�oara are un caracter preponderent pentru comert si servicii, manifestat prin extinderea zonelor comerciale existente. 2.2.Încadrarea în localitate

• Limite �i vecin�t��i

Zona studiat� în prezenta documenta�ie se afl� situat� în partea de N a ora�ului Timi�oara si are ca vecinatati:

� La partea estic� - Calea Aradului, traseul D.N. 69 Timisoara – Arad la KM 3, � La sud - intravilanul Municipiului Timisoara cu un drum de exploatare, � La nord - LEA 110 Kv � La N-NE si vest zona este invecinata cu Universitatea de Stiinte Agricole (U.S.A.B)

• Accesibilitate la c�i de comunica�ie

Zona care face obiectul PUZ este accesibil� în prezent din partea estic�, de pe Calea Aradului – D.N. 69 la KM 3, in dreptul sensului giratoriu, drum ce este administrat de DRDP Timisoara, acest sector fiind predat incepand cu data de 01.01.2006 in administratia Primariei Municipiului Timisoara, prin protocolul nr. 40/812/21.12.2005. Circulatia accidentala a pietonilor in zona studiata se desfasoara pe acostamente, a caror latime este de 1,50 m

� Situa�ia juridica a terenurilor

In momentul actual, terenul este in proprietatea S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L., conform C.F. nr. 402726 cu destinatia curti constructii intravilan , provenit din conversia C.F. nr. 201539, cu nr. cad 50640. 2.3. Elemente ale cadrului natural

1.Elemente naturale

Zona studiat� este situat� la �es, pe un teren relativ plat, cu o u�oar� pant� altitudinile fiind cuprinse între 98.70 – 98.29m fa�� de cota M�rii Negre. Din punct de vedere al climei, zona se integreaz� în zona Timi�oarei, caracterizat� printr-o clim� continental moderat�, cu influen�e mediteraneene �i oceanice, cu temperaturi medii anuale între 10 –11°C, cu precipita�ii medii anuale 600 – 650mm. Vânturile dominante sunt de E �i N, urmate de cele de NV si S.

2.Caracteristici geo- tehnice ale terenului

Conditiile geotehnice pentru terenul studiat au fost analizate in cadrul studiului de specialitate intocmit de S.C. GEO TOLS S.R.L., din cadrul caruia au fost desprinse urmatoarele concluzii: Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat face parte din câmpia joasa TIMIS-BEGA denumita depresiunea panonica. Asfel zona men�ionat� se încadreaza în complexul aluvionar a

carui geomorfologie se datoreaza influen�ei apelor curg�toare, care au dus în timp la transportarea �i depunerea de particule fine (din diverse roci). Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 incadreaza amplasamentul studiat în zona “D” cu Tc = 1,0 sec., k s = 0,16 , echivalentul gradului 7,0 MKS de intensitate seismica, fata de care se va aplica sporul corespunzator clasei de importanta a constructiei in cauza. Adâncimea maxim� de înghe� : 0,70 m conform STAS 6054-77. Stratifica�ia interceptat� în foraj este urm�toarea :

-0,00 ÷ -0,40 m – Balast necompactat.

-0,40 ÷ -0,90m – umplutur� heterogen� necompactat�

-0,90 ÷ -2,40 m –argil� pr�foas�, cafenie, plastic vârtoas�, Ic = 0,96

-2,40 ÷ -6,00 m – argil�, cafenie, plastic vârtoas�, saturat�, strat neepuizat, Ic = 0,95.

Pachetul de p�mânturi argiloase este în stare plastic consistent� spre vârtoas� (Ic = 0,71...0,88), fiind cu compresibilitate mare spre medie (M = 7729 ... 8734 kPa).

� Apa subteran� interceptat� în foraje, la data efectuarii acestora 04 – 09 – 2006 a fost la - 2,90 m fa�� de nivelul terenului având tendin�� ascensional�, respectiv stabilizându-se la - 2,00 m fa�� de nivelul terenului natural. Se apreciaz� c� nivelul hidrostatic maxim poate s� ajung� pân� la cota de -0,50 m fa�� de CTN.

� Din buletinul de analiz� a apei din 08.09.2006 anexat, rezult� ca apa subteran� prezint� foarte slab� agresivitate carbonic� fa�� de betoane (Indicativ NE 012-99) con�inând 112,6 mg/l sulfa�i respectiv 18,7 mg/dmc CO2 liber pt. o duritate temporar� de 39,5° germ.

3.Concluzii si recomandari ale studiului geotehnic: - Stabilitatea terenului este asigurat� iar lucr�rile de prospectare geotehnic� au scos în eviden�� o omogenitate relativ bun� în ceea ce prive�te stratifica�ia terenului de pe amplasament.

- La suprafa�a terenului pân� la adâncimea de 0,40 m este un strat de balast necompactat urmat de umplutur� heterogen� necompactat�. - De la adâncimea de – 0,90 m pân� la – 6,00 m este un pachet de p�mânturi argiloase în stare plastic consistent� spre vârtoas� �i având compresibilitate mare spre medie, în care predomin� argilele �i argilele pr�foase . - Apa subteran�, la data efectu�rii forajului 04.09.2006, a fost interceptat� la adâncimea de – 2,90 m, fiind cu caracter u�or ascensional �i prezentând conform buletinului de analiz� 288a din 08.09.2006 foarte slab� agresivitate fa�� de betoane. - Pentru construc�ia ce urmeaz� s� se execute se recomand� fundare direct� la adâncimea minim� de fundare, fa�� de cot� teren sistematizat CTS, Dfmin = 1,50 m. - Fa�� de cele men�ionate la punctul anterior, stratul de teren de la nivelul t�lpii funda�iei este format din p�mânturi coezive argiloase, plastic consistente spre vârtoase. - În faza de predimensionare a funda�iilor drept capacitate portant� a terenului se va admite

pconv stabilit în func�ie de presiunea conven�ional� de baza ( pt. B � 1,00 m �i Df = 2,00 m) corectat� pentru l��imea �i adâncimea de fundare corespunzatoare funda�iei dimensionate �i pentru gruparea de înc�rc�ri, conf. STAS 3300/2-85. Pentru argilele �i argilele pr�foase men�ionate la punctul 5.3 cu care poate veni în contact talpa funda�iei, presiunea conven�ional� de baza este :

= 200 kPa - În faza de dimensionare a funda�iilor, calculul terenului de fundare se face la starea limit� de deforma�ie �i la starea limit� de capacitate portant� utilizând prescrip�iile normativului NP 112- 04.

Parametrii geotehnici de calcul pentru stabilirea presiunii de plasticizare la starea limit� de deforma�ie, respectiv a presiunii critice la stare limit� de capacitate portant�, pentru argil� sau argil� pr�foas� cu extindere pân� la – 6,00 m sunt: greutatea volumic�, � = 18 kN/m3

unghiul frec�rii interioare, � = 140

coeziunea, c = 20kPa (0,20 daN/cm2) Pentru calculul tas�rii, la starea limit� de deforma�ie se vor considera modulii de deforma�ie liniar�, dup� cum urmeaz�: - pentru argile sau argile pr�foase, pân� la – 6,00 m, E = 8.000 kPa - La dimensionarea funda�iior în ipoteza conlucr�rii între funda�ie �i teren, coeficientul de pat ks, în lipsa încerc�rii cu placa, conf Normativului N.P 112 – 04 se poate lua din tab. 8.2 pentru p�mânt coeziv plastic consistent. ks = 20.000 kN/m3, respectiv 2,0 daN/cm3. 4.Clima �i regimul pluviometric

Factorii climatici determin� existen�a unui climat temperat continental moderat, cu influen�e

mediteraneene �i oceanice, specific zonelor de câmpie din Câmpia Banatului. Regimul eolian

Regimul eolian indic� o frecven�� mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipita�ii bogate �i viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Masele de aer dominante, în timpul prim�verii �i verii, sunt cele temperate, de provenien�� oceanic�, care aduc precipita�ii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi �i z�pezi însemnate, mai rar valuri de frig.

Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1986, 1994). Adâncimea de înghe�

Adâncimea de înghe� în zona cercetat� este de 60 cm ... 70 cm, conform

STAS 6054 – 77.

2.4. Circula�ia • Desf��urarea circula�iei rutiere

Circulatia auto din zona se desfasoara doar la nivelul DN 69 . 2.5.Ocuparea terenurilor

Caracteristici ale func�iunilor existente

Repartizarea pe folosin�� �i func�iuni a suprafe�ei zonei studiate conform CF este în prezent cea de curti constructii intravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism sunt repartizate în felul urm�tor:

In momentul actual, terenul este in proprietatea S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L., conform C.F. nr. 402726 cu destinatia curti constructii intravilan , provenit din conversia C.F. nr. 201539, cu nr. cad 50640.

În afara acestora, mai exist� în cadrul zonei studiate: - Calea Aradului – D.N. 69 la KM 3, drum ce este administrat de DRDP Timisoara, acest sector

fiind predat incepand cu data de 01.01.2006 in administratia Primariei Municipiului Timisoara, prin protocolul nr. 40/812/21.12.2005.

- L.E.A. de 110kV .

Terenul studiat este liber de constructii. În situa�ia actual�, procentul de ocupare al terenului (POT) este de 0.00%, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) fiind de 0.00. 2.6.Echipare edilitar�

a) C�i de comunica�ie

Zona studiat� este m�rginit� la est de DN 69 În prezent, accesul rutier la amplasament se face de pe DN 69 Analiza situa�iei existente a relevat urm�toarele disfunc�ionalit��i ale circula�iei rutiere:

- in zona nu exista un drum sau acces din DN 69 la parcela studiata.

b) Alimentarea cu ap� �i canalizare Zona studiata dispune de retea de alimentare cu apa si canalizare. Pe Calea Aradului exista o conducta de apa Dn 300 mm si o conducta de canalizare CD 600mm. c) Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul studiat nu exista alimentare cu gaze naturale , insa in partea de NE zona dispune de retea de gaze naturale.

d) Alimentarea cu energie electric�

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, exist� o L.E.A. de 110kV ce impune un culoar de protec�ie de 18,50m l��ime din ax.

Gabaritele si traseul re�elelor existente în zon� sunt precizate in cadrul avizelor eliberate de catre de�in�torii de utilit��i. Extinderea retelelor se va realiza in baza proiectelor de specialitate. 2.7. Probleme de mediu

Terenurile încadrate în zona extins� de studiu în prezent, categoria de folosin�� servicii,

comert, de curti constructii si invatamant conform PUZ Director Timisoara N. Se asigura în consecin��, un balans optim între suprafe�ele ocupate de construc�ii �i cele

rezervate spa�iilor verzi. Interven�iile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zon�.

2.8. Obtuini ale populatiei

Initiativa de promovare a PUZ – Spatii Comerciale a fost adusa la cunostinta publicului in ziarul Renasterea Banateana din data de 24.12.2009.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare În prezent, situl studiat nu este reglementat prin Planul Urbanistic General Timi�oara aprobat prin HCL 157/2002, terenul studiat fiind reglementat ulterior prin Plan Urbanistic cu caracter Director aprobat prin HCL 325/26.07.2005 si Avizul Prealabil de oportunitate nr. 03. din 09.09.2009 Abordarea studiului acestei zone a fost precedata de studierea si actualizarea elementelor operate in ultimii ani in zona. In principal, zona este destinata dezvoltarii functiunilor de comert, servicii si invatamant asa cum atesta Plan Urbanistic cu caracter Director aprobat prin HCL 325/26.07.2005. Intentiile de extindere a zonelor de comert si servicii au generat si pun in continuare problema asigurarii unei extinderi a giratiei de pe Calea Aradului precum si propunerea a noi drumuri si a unei echipari edilitare corespunzatoare. Solutia acestui proiect are in vedere varianta in care giratia si Calea Aradului se va extinde cu inca doua benzi, lasand la nivelul terenului o zona rezervata pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere.

3.2.Prevederi ale PUG

In PUG - ul localitatii Timisoara, zona studiata este incadrata in intravilanul extins, iar conform Plan Urbanistic cu caracter Director aprobat prin HCL 325/26.07.2005 zona este destinata activitatii servicii. Terenul conform CF este de curs constructii.

3.3 Valorificarea cadrului natural Zona studiat� beneficiaz� de un cadru natural favorabil, de un teren relativ plan, În aceste condi�ii, propunerile de urbanism pot asigura o organizare optim� a teritoriului, cu prevederea unui procent minim de 25% de spa�ii verzi. 3.4 Modernizarea circula�iei

Din punct de vedere a circulatiei terenul se afla intr-o zona cu potential de viitor, fiind incadrat la vest de giratia DN 69 la iesirea din Municipiul Timisoara. Se propune extinderea giratiei cu inca o banda auto, zona protectie biciclisti, pista biciclisti si trotuar. Accesul la parcela se va realiza de la nivelul DN 69 printr-un drum cu profil de 12m conform plasei avizata de comisia de circulatie. 3.5 Zonificare func�ional� –bilan� teritorial, indici urbanistici Func�iunea propus� pe terenul studiat este aceea de comert, iar pe teritoriul studiat conform Avizului de oportunitate se recomanda functiunea de zona mixta; se vor asigura parcajele, circula�iile autosi pietonale precum si zonele verzi aferente.

Zonificarea func�ional� a zonei studiate s-a f�cut �inând cont de func�iunea predominant� propus� a fiec�rei arii studiate �i de proximit��i urbanistice care impuneau constrângeri legate de func�iune �i/sau indici urbanistici. Indici urbanistici teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009: ZONA MIXTA – servicii , comert si depozitare − conform Anexei 1 RGU : − POT max. 70% − CUT max. 3 − Regim maxim de inaltime P+3E − Spatiul verde minim 25% Indici urbanistici parcela studiata :

Situatie existenta Situatie propusa Suprafete teren

Criterii Suprafata(mp) %

Terenul care face obiectul PUZ

5000mp 4 941 100%

Circulatii auto -auto (drumuri/platforme)

parcaje

-

1729,35

max. 35%

Spatii verzi * - 1235,25 min. 25%

Suprafata construita 1976,40 max.40%

Procent de ocupare a terenului (POT)

Maxim 40%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

Maxim 1,5

* Parcajele inerbate ecologice pot fi cuantificate in procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5%. 3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare

- Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apa potabila Alimentarea cu apa potabila a zonei studiate se face de la reteaua de apa a localitatii Timisoara ( se propune extindrea retelei de alimentare cu apa pana la zona nou construita). Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamica necesara . Pentru distributia apei se prevede o retea comuna pentru consumul menajer. Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

� conducte principale de distributie ; � conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de

bransamente. Pentru combaterea incendiului se prevad hidranti exteriori, daca este cazul, alimentati de la reteaua de distributie exterioara a apei reci. Numarul hidrantilor exteriori si debitul de apa necesar se stabileste in functie de numarul de locuitori conform STAS 1343.

Hidrantii externi se amplaseaza la distante de maxim 150 m intre ei si la 5 m de zidurile cladirilor ; se amplaseza de regula in spatiile verzi. Pentru asigurarea necesarului de apa potabila ( apa rece , apa calda de consum si pentru combaterea incendiului ) se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul de principiu pentru racordul de apa , prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord necesare. Detinatorul de utilitati va preciza daca poate asigura debitele de apa necesare si in caz contrar solutii propuse pentru asigurarea acestor debite de apa ( rezervoare de inmagazinare, statii de ridicare a presiunii). Extinderea retelei de apa se va face conform avizului regiei . - Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = � N(i) qs(i) [mc/zi] Ni – numarul de utilizatori Ni = 100 persoane qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 120 l/ore.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 200 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 100 (120 + 200) = 32 mc/zi Qzi med = 32 mc/zi b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = � [N(i) q(i) Kzi (i)] [mc/zi] Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,40

Qzi max = 100 (120+200) 1,40 = 44.8 Qzi max =44.8 mc/zi c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = � N(i) qs(i) Ko Kzi [mc/zi] Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (pentru 100 (locuitori)

Qo.max = 100 (120+200) 3 1,40 = 5.6 mc/h Qo.max = 5.6 [mc/h]

Debitul de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti exteriori Pentru 100 locuitori rezulta 1 incendiu simultan: Qie = 5 l/s = 18 mc/h Durata de functionare a hidrantilor exteriori Te = 3 ore Inbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pentru preluarea apelor uzate Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toata zona construita conform PUZ. Sistemul de canalizare cuprinde :

� racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; � retele de canalizare exterioara ; � camine de racord la canalizarea exterioara; � camine de racord la colectorul public; � guri de descarcare a apelor meteorice; � colectorul public de ape uzate.

Debitul de apa uzata evacuate la canalizare este : Qzican.med = 0,80 32 = 25.6 mc/zi Qzican.med = 25.6 mc/zi Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare: Debitul de calcul qc = 0,0001 x I x �� Sc ( l/s ) i – intensitatea ploii de calcul, in l/sha, in functie de frecventa normata si durata ploii i =260 l/sha pentru durata t= 2 min. si frecventa ploi f = 2/1 � – coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectiva ; �=0.90 Sc – suprafata de calcul, in mp;

a) de pe acoperisuri S = 1380 mp. qc = 0,0001 x I x �� Sc = 0,0001 x 260 x 0,90 x 1380 qc = 32.29 l/s

b) de pe suprafetele betonate Debitul de calcul pentru suprafetele betonate se determina conform STAS 1846-2002, cu formula:

Qp = m x � x i x Sc (l/s) unde: m = 0,8 � = 0,85 i = intensitatea ploii de calcul, stabilita in functie de frecventa normala a ploii de calcul si de durata teoretica a ploii de calcul:

t = tcs + (min.) tcs = 12 min. l =45 m Va = 100 m/min f = 1/1

t = 12 + = 12.45 min i = 180 l/s.ha S = 1470 = 0.15 ha Qp = 0,8 x 0,85 x 180 x 0.15 = 18.36 l/s. Apele pluviale colectate de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate din incinta sunt evacuate prin intermediul caminelor de vizitare la reteaua de canalizare a loc. Timisoara ( se propune extindrea retelei de canalizare pana la zona nou construita). - Sisteme de incalzire propuse Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie. In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte : - centrala termica proprie; Centrala termica se amplaseaza in spatii special amenajat. Centrala termica va avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a loc. Timisoara. - Solutii de extindere a capacitatii de alimentare cu gaze naturale Se prevad urmatorii consumatori pentru gazele naturale :

� arzatoarele cazanelor de la centralele termice ; � aparatele de utilizare a gazelor naturale ( birouri, magazine).

Sistemul de distributie al gazelor naturale al ansamblului cuprinde: � reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune medie; � statie de reglare masurare � reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune redusa; � conductele de bransament ; � post de reglare a presiunii si masurarea debitelor de gaze; � instalatii interioare de utilizare a gazelor naturale.

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare masurare proiectata in zona. De la aceste statii se alimenteaza consumatorii prin intermediul unei retele de gaze naturale de presiune redusa . - Telecomunica�ii �i televiziune în cablu

Operatorii de specialitate vor dezvolta re�ele de telecomunica�ii, internet �i cablare în toat� zona. De la aceste re�ele se vor realiza bran�amente pentru obiectivul cu func�iune de comert.

La proiectare �i execu�ie se respect� prevederile tuturor normativelor �i legisla�ia în vigoare ( PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999 ).

3.7.Protectia mediului

Conform Anexei nr. 1 a Hot�rârii nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri �i programe, se men�ioneaz� criteriile pentru determinarea efectelor semnificative poten�iale asupra mediului:

1. Caracteristicile planurilor �i programelor cu privire, în special, la:

a) Gradul în care planul sau programul creeaz� un cadru pentru proiecte �i alte activit��i viitoare fie în ceea ce prive�te amplasamentul, natura, m�rimea �i condi�iile de func�ionare, fie în privin�a aloc�rii resurselor; Modelarea zonal� propus� creeaz� premise pentru protec�ia mediului, cu condi�ia respect�rii prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea �i transportarea de�eurilor, precum �i la factorii de poten�ial stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigur� “corelarea intereselor cet��eanului cu cele ale colectivit��ii, respectiv protec�ia propriet��ii private �i ap�rarea interesului public”.

b) Gradul în care planul sau programul influen�eaz� alte planuri �i programe, inclusiv pe cele în care se integreaz� sau care deriv� din ele; În organizarea amplasamentului s-a �inut seama de specificatiile Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 12/07.07.2009 al structurii de specialitate din cadrul C.J. Arad privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent si ale Certificatului de Urbanism nr. 133 din 24.09.2009, eliberat in baza acestuia.

La baza stabilirii categoriilor de interven�ie, reglement�rilor �i restric�iilor impuse a stat asigurarea îndeplinirii m�surilor legale �i amenaj�rilor necesare pentru obiectivul prevazute prin prezentul PUZ. Planul in cauza va fi promotorul pentru alte planuri de acelasi tip in zona , avand in vedere ca zona respectiva este o zona viticola.Totodata el va fi inclus si in PUG Siria.

c) Relatia cadru natural – cadru construit

Dezvoltarea durabil� a a�ez�rilor umane oblig� la o reconsiderare a mediului natural sub

toate aspectele sale: economice, ecologice �i estetice �i accentueaz� caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabil� �i contribuie la dezvoltarea celui din urm�. Aplicarea m�surilor de reabilitare, protec�ie �i conservare a mediului va determina men�inerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluan�i ce afecteaz� s�n�tatea �i creeaz� disconfort �i va permite valorificarea poten�ialului natural �i a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 25% din suprafa�� studiat� ocupat� de spa�ii verzi. Se prev�d plantatii de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

Spa�iile verzi vor fi de mai multe tipuri: peluza inverzita, pomi �i plante decorative Odat� cu realizarea urbaniz�rii zonei propuse este necesar� asigurarea utilit��ilor aferente

acestora, respectiv alimentarea cu ap� �i canalizarea. Prin adaptarea solu�iei de canalizare �i alimentare cu ap� în etapa viitoare în sistem centralizat, solu�ia ce se propune este conform� cu normelor europene actuale.

d)Managementul deseurilor Depozitarea controlat� a de�eurilor: colectarea �i depozitarea de�eurilor menajere se va face pe

parcel�, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de c�tre o firm� specializat�, în baza unui contract.

e)Evidentierea riscurilor naturale si antropice Nu este cazul.

f)Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul g)Refacerea peisagistic� �i reabilitarea urban�: nu e cazul h)Valorificarea poten�ialului turistic �i balnear: nu e cazul

Eliminarea disfunc�ionalit��ilor din domeniul c�ilor de comunica�ii �i al re�elelor edilitare majore:

zona studiat� este caracterizat� de existen�a terenurilor ce au avut pân� în prezent caracter invatamant, accesul f�cându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente.

3.8. Obiective de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publica sunt: drumurile, retelele edilitare- energie electrica, care vor deveni publice dupa realizare.

4. Concluzii

Din analiza global� a situa�iei urbanistice existente �i a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind urm�toarele concluzii:

- func�iune propus� (spatii comerciale) a aparut ca urmare a dezvolt�rii zonei �i a cererii existente pe pia�a;

- propunerea se sustine din punct de vedere urbanistic si socio-economic avand in vedere ca este cuprinsa intr-o zona cu dezvoltari comerciale masive.

- situa�ia actual� care începe s� se contureze sus�ine ipoteza dezvolt�rii zonei cu func�iuni mixte nepoluante.

Certificatul de urbanism care va fi eliberat va cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism. 5. ANEXE Avizele si acordurile aferente prezentului studiu sunt anexate conform borderoului anexat. Întocmit, arh. Eugen FILIP

Pr. nr. 59/APO-1/08

SPATII COMERCIALE Plan Urbanistic Zonal –

Amplasament: Timisoara, Calea Aradului, DN 69 KM 3 Beneficiar S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L. Faza Regulament Urbanistic Zonal Data DECEMBRIE 2009

AS i MOODY | atelierele INTERNATIONAL Let —lJ ar h itech Ea ant OC ET S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. tel: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea icar Nr 9. Reg. Com. J35/3726/2004, C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

I. DISPOZI�II GENERALE 1.Rolul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.

− Regulamentul local de urbanism este o documenta�ie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare �i utilizare a construc�iilor pe teritoriul parcelelor studiate. Aceste normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea execut�rii construc�iilor în limitele

− Prezentul Regulament Local de Urbanism expliciteaz� �i detaliaz� prevederile cu caracter de

reglementare ale Planului Urbanistic Zonal – SPATII COMERCIALE ,Timi�oara, DN 69 C.F. nr. 402726 cu destinatia curti constructii intravilan extins, provenit din conversia C.F. nr. 201539, cu nr. Cad 50640.

− Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condi�iile în care modific�rile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modific�ri ale Planului Urbanistic Zonal �i implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o �i documenta�ia ini�ial�.

− Dac� prin prevederile unor documenta�ii pentru p�r�i componente ale teritoriului studiat se schimb� concep�ia general� care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal �i Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesar� elaborarea din nou a acestei documenta�ii, conform prevederilor legale.

− Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolu�ia legisla�iei cu caracter

general �i cu cea a legisla�iei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism �i amenajarea teritoriului.

− Aplicarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism trebuie s� asigure corelarea

intereselor cet��eanului cu cele ale colectivit��ii, respectiv protec�ia propriet��ii private �i ap�rarea interesului public.

2.Baza legal� a elabor�rii La baza elabor�rii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal –

SPATII COMERCIALE stau:

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismului, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;

- Legea nr.71/1996 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na�ional - Sec�iunea I - C�i de comunica�ie;

- Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na�ional - Sec�iunea a II-a – Apa;

- Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na�ional - Sec�iunea a III-a - Zone protejate;

- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na�ional - Sec�iunea a IV-a - Re�eaua de localit��i, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;

- Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului na�ional - Sec�iunea a V-a - Zone de risc natural;

- Ordinul MLPAT 176/N/2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare �i con�inutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal - PUZ;

- Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicata 1998);

- Legea administra�iei publice locale (nr. 69/1991, republicata 1997); - Legea privind circula�ia juridica a terenurilor (nr. 54 /1998); - Legea privind exproprierea pentru cauz� de utilitate public� (nr.33/1994); - Legea cadastrului imobiliar �i publicit��ii imobiliare (nr.7/1996), cu modific�rile ulterioare (OUG

nr.70/ 2001); - Legea privind calitatea în construc�ii (nr.10/1995); - Legea privind protec�ia mediului (nr.137/1995, republicat�), republicat�, cu modific�rile ulterioare; - Legea nr.107/1996 privind apele, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; - Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; - Legea nr. 481/2004 privind protec�ia civil�; - Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997); - Legea privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998); - Legea privind regimul concesiunii (nr.219/1998); - Legea privind zonele protejate (nr.5/2000); - Legea nr. 96/1995 pentru aprobarea OG nr.12/1993/1995 privind achizi�iile publice; - HGR nr. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; - Codul civil; - Ordinul ministrului S�n�t��ii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igien� �i a recomand�rilor

privind mediul de via�� al popula�iei; - Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, P�durilor �i Protec�iei Mediului �i

al ministrului Lucr�rilor Publice �i Amenaj�rii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documenta�iilor �i de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism �i de amenajarea teritoriului.

-

Regulamentul Local de Urbanism adaug� la prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.Timisoara si PUZ Director prevederile specifice zonei studiate, care face parte din intravilanul extins al municipiului Timisoara.

Planul Urbanistic Zonal împreun� cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea execut�rii construc�iilor, în limita parcelei reglementate:

C.F. 402726, nr. top. 50640

Limita zonei studiate este figurat� în plan�ele anexate Planului Urbanistic Zonal si a fost reglementata prin aviz prealabil de oportunitate nr.03 din 09.09.2009. Zonificarea func�ional� a zonei s-a stabilit în func�ie de categoriile de activit��i propuse �i este eviden�iat� în plan�a de REGLEMENT RI; pe baza acestei zonific�ri s-au stabilit condi�iile de amplasare �i de conformare ale construc�iilor ce se vor aplica.

3.Domeniul de aplicare

Prevederile PUZ si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

II.REGULI DE BAZ� PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 4. Reguli cu privire la p�strarea integrit��ii mediului �i protejarea patrimoniului natural �i construit Terenul care face obiectul prezentului PUZ nu de�ine nici fond construit, nici patrimoniu natural. 5.Reguli cu privire la siguran�a construc�iilor �i la ap�rarea interesului public Toate lucr�rile de construc�ii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicat�, privind calitatea în construc�ii.

5.1Protec�ia fa�� de poluare �i alte riscuri Pentru construirea cl�dirilor �i instala�iilor în zon� se vor lua m�suri pentru evitarea polu�rii mediului �i de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfasurat. 5.2 Asigurarea echip�rii edilitare Autorizarea lucr�rilor de construc�ii poate fi condi�ionat� de stabilirea, în prealabil, prin contract a obliga�iei efectu�rii, în parte sau total, a lucr�rilor de echipare edilitar� aferente, de c�tre investitorii interesa�i. 5.3. Asigurarea compatibilit��ii func�iunilor Autorizarea execut�rii construc�iilor se face cu condi�ia asigur�rii compatibilit��ii dintre destina�ia construc�iei �i func�iunea dominant� a zonei ce face obiectul PUZ. 5.4 Procentul de ocupare a terenului

P.O.T. maxim admis: 40% C.U.T. maxim admis :1,5

6.Amplasarea fa�� de drumuri publice În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale administra�iei publice, construc�ii �i instala�ii aferente drumurilor publice, de deservire, de între�inere �i exploatare, parcaje, accese, re�ele edilitare, atâta timp cât lucr�rile mai sus men�ionate nu aduc nici un prejudiciu aspectului urbanistic, arhitectural �i coeren�ei fluxului func�ional.

6.1.Amplasarea fa�� de aliniament : - Amplasare cladirii la 30,20m data de zona de protectie LEA 110KV fata de limita nordica - Amplasarea cladirii la min 7 m fata de limita vestica - Amplasarea cladirii fata de giratie, inclusiv posibilitarea de extindere a giratiei , se va face lasand o raza de 51m,rezulta un teren rezervat pentru reconfigurarea structurii rutiere conform plansei de Reglementari Urbanistice. - Amplasarea cladirii la limita sudica se va realiza la 9 m fata de noua limita propusa prin PUZ. - Fata principala se va realiza spre giratie cu accese pietonale racordate la profilull giratiei extinse.

7.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

7.1. Accese carosabile 1. Autorizarea execut�rii construc�iilor va fi permis� numai în cazul asigur�rii unui acces la locurile

de parcare, cu posibilitate de întoarcere sau iesire pe parcel�; 2. Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigen�ele de securitate,

ap�rarea contra incendiilor �i protec�iei civile. Vor fi respectate c�ile de interven�ie pentru ma�inile de pompieri prev�zute în Normativul P118 / 1998;

3. Execu�ia str�zilor �i a lucr�rilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execu�ie din normative �i standarde.

4. Se prevede un acces cu caracter auto pentru public si personal

7.2. Accese pietonale Autorizarea execut�rii construc�iilor va fi permis� numai în cazul asigur�rii acceselelor pietonale pentru toate construc�iile �i amenaj�rile de orice fel. Se propun doua accese pietonane si de la nivelul pietonal al giratiei.

8.Reguli cu privire la echiparea edilitar�

8.1. Racordarea la re�elele publice de echipare edilitar� existente Autorizarea execut�rii construc�iilor va fi permis� numai în cazul existen�ei posibilit��ii de racord la re�elele existente de ap�, instala�iile de canalizare �i de energie electric� sau în cazul realiz�rii de solu�ii de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se oblig� s� racordeze construc�ia la re�eaua centralizat� public�, atunci când aceasta se va executa. 8.2. Realizarea de re�ele edilitare

• Extinderile de re�ele publice sau m�ririle de capacitate a re�elelor edilitare publice se realizeaz� de c�tre investitor sau beneficiar, par�ial sau în întregime, dup� caz;

• Lucr�rile de racordare �i bran�are la re�eaua edilitar� public� se suport� în întregime de investitor sau beneficiar;

• Se recomand� ca toate re�elele edilitare stradale: alimentare cu ap�, energie electric�, gaze naturale, telecomunica�ii s� se realizeze subteran.

8.3 Alimentarea cu apa, canal III. Asigurarea alimentarii cu ap� �i canalizare se va realiza prin bran�area la re�eaua de

serviciu , care se propune a fi extins� conform proiectului de specialitate, pentru a deservi zona studiat�.

IV. Pentru asigurarea necesarului de ap� potabil� (ap� rece, ap� cald� de consum �i pentru incendiu) se va ob�ine de la de�in�torul de utilit��i avizul de principiu pentru racordul de ap�, prev�zându-se de c�tre acesta �i punctele de racord necesare.

V. În vederea alimentarii cu ap� a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de extinderi, bran�ament ap�-canal, corelat cu proiectul de extindere al re�elei de ap� potabil� �i canal, furnizat de c�tre S.C. Aquatim S.A.

8.4Alimentare cu energie termica � Se propune pentru întreg ansamblul independenta energetic� privind furnizarea c�ldurii �i a

apei calde de consum prin centrala propie . Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan, furnizat prin racordul la re�eaua urban�.

8.5 Re�ea de gaze naturale

- Alimentarea cu gaze naturale se va face de la sta�ia de reglare m�surare existent� în zon�. De la aceste sta�ii se alimenteaz� consumatorii prin intermediul unei re�ele de gaze naturale de presiune redus�. Se recomand� bran�amente separate �i post de reglare/m�surare pentru fiecare unitate teritorial� de referin�� în parte.

8.6.Alimentarea cu energie electric� Asigurarea aliment�rii cu energie electric� se va realiza prin bran�area la re�eaua public� existent� 9.Reguli cu privire la forma �i dimensiunile terenurilor �i ale construc�iilor 9.1. Parcelarea • Nu este permisa parcelarea ulterioara a parcelei.

9.2.În�l�imea construc�iilor � Regim maxim de inaltime – P+2E � Regimul de în�l�ime general impus construc�iilor este de maxim: 15 m

9.3 Aspectul exterior al constructiilor

• Sunt interzise construc�iile pasti�e ale unor stiluri de arhitectur� nespecifice; • Sunt interzise imita�iile de materiale; • Construc�iile, prin conformare, volumetrie �i aspect exterior, nu vor trebui s� intre in

contradic�ie cu aspectul general al zonei �i nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului �i arhitecturii;

• Culorile pentru fa�ade vor fi armonizate, fiind interzise culorile stridente.

9.4 Procentul de ocupare a terenului Procentul de ocupare a terenului este de max. 40% din suprafata totala a terenului 10.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje, spa�ii verzi �i împrejmuiri.

10.1Parcajele �i garajele sunt spa�ii amenajate la sol sau în construc�ii pentru sta�ionarea, respectiv pentru ad�postirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea execut�rii construc�iilor se emite în conformitate cu prevederile art. 33 R.G.U. - se recomanda realizarea spatiilor de parcaje exterioare din dale inierbate Numarul locurilor de parcare necesare conform anexei 1 este de 1 loc de parcare la 80 mp construiti, plus

un procent de 20 % vizitatori, rezultand un necesar de 30 locuri parcaje. 11.2Suprafa�a spa�iilor verzi �i plantate s-a stabilit prin Avizul Prealabil de oportunitate nr.03 din 09.09.2009 este de min. 25%.Autoriza�ia de construire se va emite în conformitate cu prevederile art. 34 R.G.U. 11.3Inprejmuiri

În�l�imea recomandata a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80m de la nivelul (terenului) trotuarului, În�l�imea maxim� a soclului unei împrejmuiri recomandata de 45 – 60cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioar� a împrejmuirii este recomandata transparent�. În acest caz, proiectul pentru autoriza�ia de construire va cuprinde studiul asupra modului de integrare al împrejmuirii într-un cadru arhitectural mai larg (proiectat).

III. Zonificarea functionala Obiective si modalitati de operare

Solu�ia urbanistic� a fot elaborat� �inându-se cont de urm�toarele obiective: d) Utilizarea functionala a terenului, in relatie cu planurile de urbanism aprobate in zona si in

conformitate cu legislatia in vogoare; e) Reglementarea caracterului terenului studiat; f) Trasarea si profilarea drumurilor propuse si reconfigurarea celor existente, in corelare cu

situatia existenta si cu previzionarile realizate de catre proiectantii de specialitate; g) Modulul de ocupare a terenului si conditiile de realizare a constructiilor;

h) Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurarii unei infrastructuri adecvate;

i) Amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent. 11.Utilizari functionale 11.1 Utilizari permise:

- este permisa construirea de cladirii de serviciicu spatii functionale aferente - este permisa utilizarea unor spatii in cadrul cladirii a unor activitati care nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei inconjuratoare - este permisa functiunea de statie de distributie carburanti

11.2 Utilizari interzise:

- este interzisa desfasurarea activitatiilor industriale sau altor tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum si miros - este interzisa amplasarea functiunii de depozitare de deseuri. - este interzisa desfasurarea altor functiuni incompatibile cu functiunea de spatii comerciale.

IV Prevederi la nivelul unitatilor si subunitatilor functionale Unitati de spatii comerciale V.Unitati teritoriale de referinta

1. Bilan� teritorial zona studiata Pentru teritoriul studiat conform avizului prealabil de oportunitate se recomanda o functiune de zona mixta cu : − POT max. 70% − CUT max. 3 − regim max. de inaltime P+3E − spatiul verde de minim 25%

2. Bilant teritorial pentru parcela studiata

Situa�ia existent�

(mp)

Situa�ia propus�

(mp) Terenul care face obiectul

PUZ 5.000 4941 100%

Circulatii auto 0 1729,35 max. 35% Spatii verzi * 0 1235,25 min. 25%

Suprafata construita

0 1976,40

max.40%

Indici

Situa�ia existent�

Situa�ia propus�

POT 0 max40% CUT 0 max. 1,5

* parcajele inierbate pot fi cuantificate in procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5% Indici urbanistici: POT = max.40% CUT = max. 1,5 Regimul de în�l�ime: P+2E

Hmax. = +15,00 m fata de C.T.S.

CONCLUZII – M�SURI ÎN CONTINUARE Solu�ia urbanistic� adoptat� reglementeaz� din punct de vedere urbanistic zona studiat� în prezenta documenta�ie. Trasarea str�zilor �i a limitelor de parcele se va face pe baz� de ridic�ri topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispozi�ie proiectantului de specialitate, care va verifica �i confirma corectitudinea tras�rii. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomand� centralizarea informa�iilor referitoare la opera�iile ce vor urma aviz�rii PUZ- ului �i introducerea lor în baza de date existent�, în scopul corel�rii �i men�inerii la zi a situa�iei din zon�.

Întocmit,

arh. Eugen FILIP

Atasament: Evolutia_zonei_studiate.pdf

arh. Filip / Institoris Karina

Proiect nr.:

Plansa nr:

Titlu proiect: Faza:

Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / expertiza Nr. / data

Titlu plansa:

arh. Filip Eugen

Data: Desenat

Proiectat

Sef proiect

Nume Semnatura Scara: PUZ

S.C. Atelierele Arhitech S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg.Com.J35/3726/2004 C.U.I.R17025058

Tel. 40/256/406033 E-mail: [email protected]

Atelierele Arhitech proiectare complexa in constructii civile si industriale

Beneficiar: Amplasament:

12. 2009carh. Institoris Karina

Timisoara, Calea Aradului, DN69 Km3 59/ APO-1/ 08

S.C. APOLLINI COMPANY S.R.L.

SPATII COMERCIALE -PUZ-

N

125.27

Ex tind

ere a

dru mu

lui co

nfo rm

PU G

Limi ta de propr ie tate propusa

ZONA MIXTA - servicii si depozitare - conform Anexa 1 RGU:

- POT max. 70% - CUT max. 3

Regim max. de inaltime P+3E Spatiul verde minim 25%

ZONA MIXTA - servicii si depozitare - conform Anexa 1 RGU:

- POT max. 70% - CUT max. 3

Regim max. de inaltime P+3E Spatiul verde minim 25%

ZONA MIXTA - servicii si depozitare - conform Anexa 1 RGU:

- POT max. 70% - CUT max. 3

Regim max. de inaltime P+3E Spatiul verde minim 25%

Turn publicitar

A398

A519

A516

A518

CC517

monument

L E A

1 1 0 K

W

dru m

be ton

Str ad

a ex

iste nta

tro tua

r d ale

bir ou

ri

P+1

Liceul Agricol

LIM ITA

D E P

RO PR

IET AT

E

DE 520

817

DE 47

6

REAL PUZ aprobat prin

HCL 358/27.09.2005

Le ga

tur a i

n p ers

pe cti

va - C

ale a A

rad ulu

i /C ale

a T oro

nta lul

ui - c

on for

m av

iz p rea

lab il d

e o po

rtu nit

ate nr

. 03 /09

.09 .20

09

LIM ITA D

E PR O

PR IETATELIMITA DE PROPRIETATE

110

acces auto

18.50 18.50

SELGROS PUZ aprobat prin

HCL 42/24.02.2004

Tim isoara

D N

69

G i r a t i e e x i s t e n t a

spre Arad

DN 69

sp re

Se lg

ro s

LE A 1

10 kV

zona protectie LEA 110kV

ZO NA

DE

IM PL

AN TA

RE A

CO NS

TR UC

TIE I

- S pa

tii c om

erc iale

-

Re gim

de in

alt im

e

ma x. P

+2 E

H c orn

isa - m

ax . 1

5m

PO T-m

ax. 4

0%

CU T-m

ax. 1,

5

li m ita

im pla

nta re

lim ita

im pla

nta re

P+2

Zone invatamant conform PUZ cu caracter director Timisoara N

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin conversia functionala a zonelor industriale existente conform PUG

Drumuri

Limita de proprietate

Zone locuire conform PUZ cu caracter director Timisoara N

Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N

Linie electrica aeriana LEA 110KV

Zona protectie LEA

Drumuri propuse prin PUZ Director Timisoara N

Legatura Calea Aradului /Calea Torontalului - conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Zona de implantare a constructiei

Teren rezervat pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere (giratie si racord Calea Torontalului)

Drum si acces propus

Limita intravilanului mun. Timisoara

Teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009

Limita intravilan Timisoara conform CF nr. 402726

LEGENDA

EXTRAS PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007

EXTRAS PUZ CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD aprobat prin HCL 325/26.07.2005

Evolutia zonei studiate 03A

1:2000

Tim isoara

Arad

Pentru zona studiata conform Avizului prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009 ZONA MIXTA - servicii, comert si depozitare

- conform Anexa 1 RGU : - POT max. 70%-

- CUT max. 3 - Regim max. de inaltime P+3E

Sp atiul verde minim 25% - cu caracter de propunere -

- cu caracter de propunere -

- cu caracter de propunere -

- cu caracter de propunere -

Gita! SI VI VIZ ET NET TO IEI INTEL ORE TI ETIC OT ROI TISE FI SAI z emana A 3 VS 35 VITREGE NI TV TURC IS TUE ves sum O VETI acte + VECI NEI SERIEI conac VESTE FEST Ă itzi AEG LET : SY TESSIN VIII ra
REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec | — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m TG =) ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN E E (P- a 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII CI STATIE ” 220/110 Kv EEE EEE FEROVIARA SI CONSTRUCTII crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E 5 APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — EEE TRASEE PIETONALE MAJORE REA ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROECTARI i REGLEMENTARI | Beneticiar. PRIAFIA VINSCPULY Paz PUG, P a I-A RE z TIMISOARA EMENTĂRI ICAREA TERITORIULUI

Atasament: mobilare_urbanistica.pdf

EXTRAS PUZ CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD aprobat prin HCL 325/26.07.2005 Statul Roman asupra teren Universitatea de Stiinte A gricole si Medicina Veterinara asupra constructiilor 23523/1/1/1 S= 15374 m.p. BILANT TERITORIAL - Situatia propusa Sup ratele lerefi: Situatia existenta Situatia propusa criterii suprafata (mp) procente (%) — Terenul care face obiectul PUZ 5.000 4.941 100% Circulatii auto | _ - auto (drumuri / platforme) = 1729,35 maxim35% - parcaje I ] Spatii verzi * - 1.235,25 minim 25% Suprafata construita: [| - servicii 1.976,40 maxim 40% - utilitati Procent de ocupare a terenului maxim 40% (POT) a (oeficient de utilizare a terenului, maxim 1,5 (CUT) „1 e * Parcajele inierbate ecologice pot fi cuantificate in procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5% LEGENDA EEE Limita intravilan Timisoara conform CF nr. 402726 Ir pr Teren studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009 pista biciclist A , _—x— Limita de proprietate STERSE | | | | ta, Limita de proprietate propusa = Linie electrica aeriana LEA 110KV | SN Zona protectie LEA | drept de semnăt Zone invatamant conform PUZ cu caracter director Timisoara N Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N Drumuri existente Zone servicii si comert conform PUZ Director Timisoara N ARN DIN ROMÂNIA racord trotuar existent Legatura Calea Aradului /Calea Torontalului - confor Ad : Aviz prealabil de oportunitate nr. 03/09.09.2009 faind n SE IN Statul Roman asupra teren Cladiri propuse e ERORI Ă - cu dropt de semnătură Teren rezervat pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere (giratie si racord Calea Torontalului) Universitatea de Stiinte A gricole: si Medicina Veterinara asupra ' constructiilor racord trotuar existent Drumuri, acces si parcaje propuse Zona verde Top. 23487 Circulatii pietonale