keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 42/24.02.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Calea Aradului - Zona SERE II"

24.02.2004

Hotararea Consiliului Local 42/24.02.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Calea Aradului - Zona SERE II"


Consiliul Local al Municipiului TimisoaraAvând în vedere Referatul nr. U32004 - 000469 / 13.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c),(f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Calea Aradului - Zona SERE II" conform Proiectului nr.1260 /2003, întocmit de Proiectant General S.C. "V&C" S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 138149, cu numerele topo 23491/1/1/1/1/2, 23491/1/1/1/2/2, fiind proprietatea SC SELGROS CASH& CARRY SRL Braşov cu interdicţie de înstrăinare şi grevare în favoarea SC. MONLANDYS SRL Timişoara, în proprietatea S.C. MONLANDY`S S.R.L., conform C.F. nr. 95353 nr. topo 23491/1/2 şi în proprietatea PAICA DANA-MIHALEA cu promisiune de vânzare - cumpărare în favoarea S.C. IMP ROMANIA INDUSTRIAL CO S.R.L., conform C.F.nr.12853, si nr. topo 23491/3, 23491/1/4.

Art. 2: Prin aprobarea PUZ - "Calea Aradului - Zona SERE II"- terenul studiat va intra în intravilanul municipiului Timişoara.
Planul Urbanistic Zonal -"Calea Aradului - Zona SERE II" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 15 ani.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciul Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. "V&C" S.R.L
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VLADIMIR CULEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Selgros.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA ARADULUI -ZONA "SERE" TIMISOARA, JUD. TIMIS —_ —— — — — Bazin retentie apa pluviala PLAN INCADRARE IN ZONA = forat_ || SS Depozit ambalaje N = = = = Ra e VL a Sa = ERE RR RR RR a: RR x RR rez COPERTINA P&RCAJ? ag B B a 8 g RR PROFIL TRANSVERSAL Str. MARGINII RSS RSI RR RESETA RR RR . x a x = O x i 2 beni Re Rx RR RR o e: e RR RR = x Bateti o RR RS Pilon publicitar |Hmax =+22,00m | MENOI "m INVEMIHISIN LVZIA Si ze = LEGENDA acre LIMITA TERITORIULUI STUDIAT IN CADRUL P.U.Z.-ULUI “ — LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA — : — LIMITA AMPLASAMENT PROPUS LIMITA INTRAVILAN DRUM - DN 69 LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA - CAS 1; CAS2 CIRCULATII CAROSABILE MAJORE ALINIAMENT = LIMITA DINTRE DOMENIUL PRIVAT SI DOMENIUL PUBLIC ALINIAMENT EDIFICABIL MAXIM Ş EI NONE PROIECTANT GENERAL | SOCIETATE COMERCIALA MIXTA ROMANO—GERMANA DE PROIECTARE SI PRODUCTIE 'V&k” SR.L. SFANTU GHEORGHE , ROMANIA 4000 SFANTU GHEORGHE , ROMANIA , STR. KOROSI CSOMA SANDOR NR.24, TEL-FAX:0040/267 352303 DRUMURI DE INCINTA PROPUSE INITIATOR: DENUMIREA LUCRARII : NR. PR UNITATI SERVICII EXISTENTE CE SE MENTIN S.C. "SELGROS CASH&CARRY" S.R.L. PLAN URBANISTIC ZONAL 1260/03 TI RI FIINTEI NI N ENE ZONA VERDE : PLANTATII DE PROTECTIE BENEFICIAR: CALEA ARADULUI -ZONA "SERE" FAZA: PLANTATII DE ALINIAMENT a ate E 1 EA WR A EI PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA _____ | LOCALITATEA: TIMISOARA, JUD. TIMIS SU ZONA DE PROTECTIE - INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE ARK SEF DE PROIECT | ARH. V.GHEORGHIU A TITLUL PLANSEI : DATA : = ECU : PLAN DE SITUATIE - REGLEMENTARI URBANISTICE |bcc 2003 HZ CONSTRUCTII PROIECTATE „E sec PROIECTAT ARH. H.BOTESCU 2 RETEA DE CIRCULATIE PROPUSA n Pacha nr. 2 ta C -] CONSTRUCTII PROPUSE IN ETAPA VIITOARE BP iii VERIFICAT ARH. V.GHEORGHIU | NR PLANSA P1260/03- A -022 Tool H=....... INALTIME MAXIMA A CONSTRUCTIILOR (FATA DE COTA + 0.00 PROPUSA) DREPTURILE DE AUTOR APARTIN S.C.'V&K”S.R.L.-ROMANIA, DOCUMENTATIA NU POATE FI COPIATA, REPRODUSA FARA ACORDUL "V&K” PROTEJAT PRIN "MARCA INREGISTRATA”