keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 214/23.04.2019 privind aprobarea participării la proiectul "Banat Schoolingua" eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanţare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România - Republica Serbia, în care Liceul Teoretic „Dositei Obradovici" din Timişoara este partener 1

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 214/23.04.2019
privind aprobarea participării la proiectul "Banat Schoolingua" eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanţare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România - Republica Serbia, în care Liceul Teoretic „Dositei Obradovici" din Timişoara este partener 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 4326 /15.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-4326/15.03.2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.04.2019 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2019-3426/15.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa de la Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara, nr. 165/05.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2019-4326/21.02.2019 cu completarea adusă în 05.03.2019;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Liceului Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara, în calitate de partener, la Proiectul "Banat Schoolingua" în valoare totală de 108.078,60 Euro (512.292,56 lei, conform curs BNR din 1 martie 2019), cu finanţare prin FSE.

Art. 2: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 6.712,59 lei, pentru Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara, pentru anul 2019, conform bugetului estimativ din Anexă.
(2) Suma de 328.860,96 lei, constituie avans rambursabil pe anul 2019 şi se va recupera în termen de max. 8 luni de la finalizarea proiectului, de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Genarală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa Proiect Obradovici ‐ IPA CBC Romania ‐ Serbia 

nr. crt.  Sursa de   finanțare  Anul 2019  Anul 2020  total 

      (lei)  (mii lei)  (lei)  (mii lei)  lei 

1. 

Contribuția  proprie / BL  (2 %)  6.712,59  6,71  3.538,37  3,54  10.250,96 

2.  Finanțare EU ‐  FSE (85 %)  285.267,33  285,27  150.484,51  150,48  435.751,84 

3.  Buget Național (13 %)  43.593,63  43,59  22.696,13  22,70  66.289,76 

   Total  335.573,55  335,57  176.719,01  176,72  512.292,56 

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FP 53-01, Ver. 1

 

 

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA SC2019 – 4326/28.02.2019/15.03.2019 BFȘ ‐495 /15.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea participării la proiectul “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1

Liceul Teoretic “DOSITEI OBRADOVICI” din Timişoara, în parteneriat cu Liceul Borislav Petrov- Braca din Vârşeţ, Serbia, ca Leader de proiect, au câştigat proiectul “Banat Schoolingua” – proiect aprobat al axei prioritare 1.3, din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră IPA România – Republica Serbia.

În vederea întocmirii documentaţiei necesare semnării contractului de finanţare, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră din Timişoara, prin Adresa cu nr. ieşire 428/05.02.2019, a solicitat hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte acordul pentru cofinanţarea proiectului din bugetul local, întrucât Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite.

În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”

Date fiind cele prezentate, precum şi faptul că Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara nu are venituri proprii, iar ordonatorul principal de credite este Primarul Municipiului Timişoara, Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara solicită, prin adresa cu nr. de ieşire 137/20.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC 2019-4326/21.02.2019 și cu completarea nr. 165/01.03.2019, SC 2019-4326, din data de 15.03.2019, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea participării la proiect şi includerea în bugetul local 2019 a sumei de 108.078,60 Euro, reprezentând valoarea totală a părții aferente a Liceului Teoretic “Dositei Obradovici” în acest proiect. Suma de 2.162,65 Euro constituie contribuția Liceului Teoretic ”Dositei Obradovici” și reprezintă contribuția proprie finanțată din Bugetul Local (2% din proiect).

Proiectul “Banat Schoolingua” se va derula pe parcursul unui an de la semnarea contractului (4 trimestre), iar rezultatul final al proiectului va fi: Constituirea unui cabinet multimedia de limbi străine.

FP 53-01, Ver. 1

 

 

2

Proiectul presupune achiziţia de echipamente IT, mobilier, transport, organizarea de evenimente, ateliere, dezbateri. Valoarea totală a proiectului este de 108.078,60 Euro, iar contribuţia proprie a Liceului Teoretic “Dositei Obradovici” în proiect este în valoare de 2.162,65 Euro aşa cum rezultă din tabelul cu cheltuieli eligibile estimate, pe surse de finanţare și pe ani, prezentat mai jos.

Suma de 328.860,96 lei, constituie avans rambursabil pe anul 2019 și se va recupera în termen de max. 18 luni de la finalizarea proiectului , de la Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice.

Suma de 10.250,96 Lei ( 2.162,65 Euro – 2%,), de care este nevoie pentru derularea proiectului, reprezintă contribuția proprie finanțată de la Bugetul Local și nu este rambursabilă.

Proiect Obradovici ‐ IPA CBC Romania ‐ Serbia 

nr. crt.  Sursa de   finanțare  Anul 2019  Anul 2020  total 

      (lei)  (mii  lei)  (lei) 

(mii  lei)  lei 

1. 

Contribuția  proprie / BL  (2 %)  6.712,59  6,71 3.538,37 3,54 10.250,96 

2. 

Finanțare EU  ‐  FSE (85 %)  285.267,33  285,27 150.484,51 150,48 435.751,84 

3. 

Buget  Național  (13 %)  43.593,63  43,59 22.696,13 22,70 66.289,76 

   Total  335.573,55  335,57 176.719,01 176,72 512.292,56 

Având în vedere cele mai sus menţionate, propunem aprobarea proiectului ““Banat Schoolingua” în valoare totală de 108.078,60 Euro, câştigat de Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA CBC România – Republica Serbia, precum și aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a echivalentului în Lei a sumei de 2.162,65 Euro, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Teoretic “Dositei Obradovici” în proiect. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la proiectul “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director Economic, Șef Birou Finanțare Școli, Steliana STANCIU Ramona ROSENBLUM

Consilier, Mihaela Jurca