keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 342/27.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/23.04.2019 privind aprobarea participării la proiectul "Banat Schoolingua" eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România - Republica Serbia, în care Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara este partener 1

27.06.2019

Hotararea Consiliului Local 342/27.06.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/23.04.2019 privind aprobarea participării la proiectul "Banat Schoolingua" eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România - Republica Serbia, în care Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara este partener 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 13174 /04.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 -13174/13.06.2019 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-13174/13.06.2019;
Având în vedere adresa primită de la Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara, nr. 469/28.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2019-13174/28.05.2019, cu completările aduse în 12.06.2019;
Având în vedere adresa de comunicare nr. 1510/24.05.2019, din partea Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Timişoara, anexată adresei Liceului Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara, nr. 469/28.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2019-13174/28.05.2019;
Având în vedere Ghidul Solicitantului Programului Interreg IPA CBC România - Serbia;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 214/23.04.2019 - privind aprobarea participării la Proiectul "Banat Schoolingua" eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanţare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România - Republica Serbia, în care Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara este partener 1;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 214/23.04.2019, care va avea următorul conţinut:
" Art. 2 (1): Se aprobă finanţarea din Bugetul Local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor aferente implementării Proiectului "Banat Schoolingua" eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România - Republica Serbia, în care Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara este partener 1, şi avansarea din Bugetul Local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare implementării activităţilor proiectului, în valoare totală eligibilă de 108.078,60 Euro, din care 91.866,81 Euro reprezintă contribuţia UE în cadrul Programului, în procent de 85% şi 16.211,79 Euro reprezentând contribuţia de stat şi a partenerului, în procent de 15%, având ca surse:
- Bugetul Local, suma de 2.162,65 Euro (13,33 % din 16.211,79 Euro), şi
- Bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - suma de 14.050,22 Euro (86,67% din 16.211,79 Euro),
urmând ca sumele avansate să fie recuperate după încheierea perioadei de raportare, finalizarea tuturor controalelor şi validarea cheltuielilor, potrivit cerinţelor şi condiţiilor Programului, conform fluxurilor financiare şi programului de plăţi al programului INTERREG IPA CBC România-Serbia."

Art. 2 (2) : Se aprobă asigurarea şi susţinerea co-finanţării de la Bugetul Local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor aferente Proiectului "Banat Schoolingua" eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România - Republica Serbia, în care Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara este partener 1, potrivit cerinţelor şi condiţiilor Programului, în valoare de 2.162,65 Euro, precum şi acoperirea din bugetul local a cheltuielior neeligibile sau conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

Art. 2 (3): " Se aprobă Anexa 8 din Ghidul de Finanţare - Declaraţia privind decizia organelor abilitate cu privire la disponibilitatea resurselor proprii, disponibilitatea temporară a fondurilor pentru activităţile Proiectului până la rambursare, având următorul conţinut:
Semnând această decizie, Anexa 8, partenerul confirmă următoarele:
- înţelege cursul financiar şi programul plăţilor ale programului INTERREG IPA CBC Romania-Serbia 2014-2020 (cel mai important, principiul programului de rambursare a costurilor numai după încheierea perioadei de raportare şi finalizarea tuturor controalelor;
- dispune de lichiditatea şi stabilitatea financiară necesare pentru a implementa activităţile şi bugetul partenerului în conformitate cu prevederile specificate în GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Apelul pentru propuneri nr. 2 şi modelul Contractului de finanţare;
- aprobă acoperirea cheltuielilor (eligibile şi neeligibile) aferente proiectului;
- furnizează contribuţia proprie în procent de 2%, însemnând 2.162,65 euro din bugetul total eligibil, care este de 108.078,60 euro;
- furnizează cheltuielile neeligibile, 0,00 euro;
- asigură disponibilitatea temporară a fondurilor până când acestea sunt rambursate de către program."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Teoretic "Dositei Obradovici" din Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO 53-03, ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. 13174/04.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/23.04.2019 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din data de 23.04.2019 s-a aprobat participarea Municipiului Timișoara la Proiectul “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1.

Având în vedere:

- Solicitarea Liceului Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara, în vederea modificării HCL nr. 214/23.04.2019, în baza corespondenței primite din partea Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră RO CBC Timișoara, prin care solicită includerea în HCL a prevederilor Anexei 8 din Ghidul Solicitantului precum și a sumelor aferente proiectului exprimate în Euro;

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; - În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi a alin. 6 lit. (a) pct. 1

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; - În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi

modificată; Propunem în acest sens: - modificarea textului articolului 2 din Hotărârea consiliului Local nr. 214/23.04.2019, în ceea

ce privește exprimarea în Euro a sumelor privitoare la sursele de finanțare; - includerea prevederilor cuprinse în Anexa 8 din Ghidul Solicitantului – Declarația privind

Decizia organelor abilitate cu privire la disponibilitatea resurselor proprii, disponibilitatea temporară a fondurilor pentru activitățile lor până la rambursare.

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună aprobarea Proiectului de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214 din data de 23.04.2019, privind aprobarea participării la Proiectul “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1 și supun dezbaterii Consiliului Local documentația aferentă.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA SC2019 – 13174/13.06.2019 BFȘ -495 /05.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/23.04.2019 privind aprobarea participării la proiectul “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/23.04.2019 s-a aprobat participarea la Proiectul “Banat

Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1.

Prin adresa transmisă de către Liceul Teoretic “DOSITEI OBRADOVICI” din Timişoara, nr. 469 din data de 28.05.2019, înregistrată la Primăria municipiului Timișoara cu nr. SC2019-013174 din 28.05.2019, cu completările transmise în data de 12.06.2019, se solicită modificarea HCL 214/23.04.2019, conform cerințelor și observațiilor prezentate de către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timișoara și anume exprimarea sumelor aprobate, aferente proiectului, în Euro și includerea în HCL a prevederilor Anexei 8 din Ghidul solicitantului, anexată adresei mai-sus menționate.

Date fiind cele prezentate, propunem în acest sens: 1. Modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care să

aibă următorul conținut: ” Art. 2 (1): Se aprobă finanțarea din Bugetul Local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente implementării Proiectului “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1, și avansarea din Bugetul Local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare implementarea activităților proiectului, în valoare totală eligibilă de 108.078,60 Euro, din care 91.866,81 Euro reprezintă contribuția UE în cadrul Programului, în procent de 85% și 16.211,79 Euro reprezentând contribuția de stat și a partenerului, în procent de 15%, având ca surse:

- Bugetul Local, suma de 2.162,65 Euro (13,33 % din 16.211,79 Euro), și - Bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – suma de

14.050,22 Euro (86,67% din 16.211,79 Euro), urmând ca sumele avansate să fie recuperate după încheierea perioadei de raportare, finalizarea tuturor controalelor și validarea cheltuielilor, potrivit cerințelor și condițiilor Programului, conform fluxurilor financiare și programului de plăți al programului INTERREG IPA CBC Românie-Serbia.”

Art. 2 (2) : Se aprobă asigurarea și susținerea co-finanțării de la Bugetul Local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente Proiectului “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1, potrivit cerințelor și condițiilor Programului, în valoare de 2.162,65 Euro, precum și acoperirea din bugetul local a cheltuielior neeligibile sau conxe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

FP 53-01, Ver. 1

2

2. Includerea Art. 2 (3), cu următorul conținut: ” Se aprobă Anexa 8 din Ghidul de Finanțare - Declarația privind decizia organelor abilitate cu privire la disponibilitatea resurselor proprii, disponibilitatea temporară a fondurilor pentru activitățile Proiectului până la rambursare, având următorul conținut:

Semnând această decizie, Anexa 8, partenerul confirmă următoarele: - înţelege cursul financiar şi programul plăților ale programului INTERREG IPA CBC Romania-Serbia 2014-2020 (cel mai important, principiul programului de rambursare a costurilor numai după încheierea perioadei de raportare și finalizarea tuturor controalelor; - dispune de lichiditatea și stabilitatea financiară necesare pentru a implementa activitățile și bugetul partenerului în conformitate cu prevederile specificate în GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Apelul pentru propuneri nr. 2 și modelul Contractului de finanțare; - aprobă acoperirea cheltuielilor (eligibile și neeligibile) aferente proiectului; - furnizează contribuția proprie în procent de 2%, însemnând 2.162,65 euro din bugetul total eligibil, care este de 108.078,60 euro; - furnizează cheltuielile neeligibile, 0,00 euro; - asigură disponibilitatea temporară a fondurilor până când acestea sunt rambursate de către program.

Având în vedere cele mai sus menţionate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara a modificărilor solicitate de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, în vederea derulării Proiectului “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1, aceste documente îndeplinind condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Director Economic, Șef Birou Finanțare Școli, Steliana STANCIU Ramona ROSENBLUM

Consilier, Mihaela Jurca

FP 53-01, Ver. 1

3

_____________________________raport de specialitate aferent HCL 214/23.04.2019___________

Liceul Teoretic “DOSITEI OBRADOVICI” din Timişoara, în parteneriat cu Liceul Borislav

Petrov- Braca din Vârşeţ, Serbia, ca Leader de proiect, au câştigat proiectul “Banat Schoolingua” – proiect aprobat al axei prioritare 1.3, din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră IPA România – Republica Serbia.

În vederea întocmirii documentaţiei necesare semnării contractului de finanţare, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră din Timişoara, prin Adresa cu nr. ieşire 428/05.02.2019, a solicitat hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte acordul pentru cofinanţarea proiectului din bugetul local, întrucât Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite.

În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”

Date fiind cele prezentate, precum şi faptul că Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara nu are venituri proprii, iar ordonatorul principal de credite este Primarul Municipiului Timişoara, Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara solicită, prin adresa cu nr. de ieşire 137/20.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC 2019-4326/21.02.2019 și cu completarea nr. 165/01.03.2019, SC 2019-4326, din data de 15.03.2019, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea participării la proiect şi includerea în bugetul local 2019 a sumei de 108.078,60 Euro, reprezentând valoarea totală a părții aferente a Liceului Teoretic “Dositei Obradovici” în acest proiect. Suma de 2.162,65 Euro constituie contribuția Liceului Teoretic ”Dositei Obradovici” și reprezintă contribuția proprie finanțată din Bugetul Local (2% din proiect).

Proiectul “Banat Schoolingua” se va derula pe parcursul unui an de la semnarea contractului (4 trimestre), iar rezultatul final al proiectului va fi: Constituirea unui cabinet multimedia de limbi străine. Proiectul presupune achiziţia de echipamente IT, mobilier, transport, organizarea de evenimente, ateliere, dezbateri. Valoarea totală a proiectului este de 108.078,60 Euro, iar contribuţia proprie a Liceului Teoretic “Dositei Obradovici” în proiect este în valoare de 2.162,65 Euro aşa cum rezultă din tabelul cu cheltuieli eligibile estimate, pe surse de finanţare și pe ani, prezentat mai jos.

Suma de 328.860,96 lei, constituie avans rambursabil pe anul 2019 și se va recupera în termen de max. 18 luni de la finalizarea proiectului , de la Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice.

FP 53-01, Ver. 1

4

Suma de 10.250,96 Lei ( 2.162,65 Euro – 2%,), de care este nevoie pentru derularea proiectului, reprezintă contribuția proprie finanțată de la Bugetul Local și nu este rambursabilă.

Proiect Obradovici - IPA CBC Romania - Serbia

nr. crt. Sursa de finanțare Anul 2019 Anul 2020 total

(lei) (mii lei) (lei)

(mii lei) lei

1.

Contribuția proprie / BL (2 %) 6.712,59 6,71 3.538,37 3,54 10.250,96

2.

Finanțare EU - FSE (85 %) 285.267,33 285,27 150.484,51 150,48 435.751,84

3.

Buget Național (13 %) 43.593,63 43,59 22.696,13 22,70 66.289,76

Total 335.573,55 335,57 176.719,01 176,72 512.292,56 Având în vedere cele mai sus menţionate, propunem aprobarea proiectului ““Banat Schoolingua” în valoare totală de 108.078,60 Euro, câştigat de Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA CBC România – Republica Serbia, precum și aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a echivalentului în Lei a sumei de 2.162,65 Euro, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Teoretic “Dositei Obradovici” în proiect. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la proiectul “Banat Schoolingua” eMS RORS-224, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg - IPA CBC România – Republica Serbia, în care Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara este partener 1, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director Economic, Șef Birou Finanțare Școli, Steliana STANCIU Ramona ROSENBLUM

Consilier, Mihaela Jurca