keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 214/23.04.2013 privind majorarea capitalului social al SC DRUMURI MUNICIPALE Timişoara SA

23.04.2013

Hotararea Consiliului Local 214/23.04.2013
privind majorarea capitalului social al SC DRUMURI MUNICIPALE Timişoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013- 10817/16.04.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. 1337/29.03.2013 a SC Drumuri Municipale SA Timişoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2013-008998/01.04.2013;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC Drumuri Municipale SA Timişoara nr. 3/29.03.2013;
Având în vedere Actul Constitutiv al SC Drumuri Municipale SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 199/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome Drumuri Municipale ca societate pe actiuni S.C."DRUMURI MUNICIPALE" S.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (3), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă majorarea capitalului social al SC Drumuri Municipale Timişoara SA cu un aport în numerar, depus la bancă, în suma de 4.000.000 lei, cu condiţia asigurării în bugetul local a sursei de finanţare.

Art. 2: În urma majorării, capitalul social total subscris va fi de 8.176.430 lei, împărţiţi în 3.270.572 acţiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, ce aparţin în exclusivitate acţionarului unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Capitalul social, în urma majorării, va fi format din:
- 342.105,51 lei - aport în natură;
- 7.834.324,49 lei - aport în numerar, depus la bancă.

Art. 4: (1) Toate demersurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş a modificărilor aduse Actului Constitutiv al societăţii, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial vor fi efectuate prin grija SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A..

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentul Control;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL DRUMURI PODURI ŞI UTILITĂŢI HIDROTEHNICE BIROUL DRUMURI ŞI PODURI NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FP 53-01, ver. 1

REFERAT

privind majorarea capitalului social a SC DRUMURI MUNICIPALE SA Timişoara

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199/18.11.1997 s-a aprobat ca începând cu data de 1

ianuarie 1998 Regia Autonomă Drumuri Municipale să se reorganizeze prin transformare în

societate comercială pe acţiuni sub denumirea S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., având acţionar

unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara. S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. are sediul in

Timişoara, str. ETERNITATII nr. 45, este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.

J/35/3475/1994, Cod fiscal RO 3286536, având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN

-4211 Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor.

Potrivit art. 3 din HCLMT nr. 199/18.11.1997, capitalul social al societatii comerciale

mentionate la art.1 se constituie prin preluarea in conditiile legii, a capitalului social al Regiei

Autonome Drumuri Municipale care se reorganizeaza si in conformitate cu evaluarea Ministerului de

Finante. Valoarea totala a capitalului social initial a societatii rezultate in urma reorganizarii este de

11.685.773.980 lei si se compune din actiuni nominative in valoare de 25.000 lei, fiecare, conform

statutului societatii. Actiunile sunt proprietatea Consiliului Local care exercita drepturile

si obligatiile actionarului unic, conform legii.

Potrivit art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, adunarea generală

extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru majorarea capitalului

social. De asemenea, potrivit art. 8 din Actul Constitutiv al SC Drumuri Municipale SA Timişoara,

capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a

acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii

nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură (art. 210

alin. (1) din legea nr. 31/1990.

Conform art. 6 din Actul Constitutiv al SC Drumuri Municipale SA Timişoara capitalul

social total este, în prezent, de 4.176.430 lei, împărţit în 1.670.572 acţiuni nominative, fiecare în

valoare de 2,5 lei, şi aparţin în exclusivitate acţionarului unic Consiliul Local al Municipiului

Timişoara.

Ţinând cont de prevederile legale în vigoare, Adunarea Generală a SC Drumuri Municipale

SA, prin Hotărârea nr. 3/29.03.2013, legal constituită şi statutară, în şedinţă extraordinară, a decis

apte

Cod FP 53-01, ver. 1

majorarea capitalului social al societăţii, cu un aport în numerar, depus la bancă, în suma de

5.000.000 lei.

Menţionăm faptul că suma necesară majorării capitalului social la SC Drumuri Municipale

SA Timişoara va fi prevăzută în bugetul local al Municipiului Timişoara, cu prioritate, la prima

rectificare a acestuia.

În urma majorării, capitalul social total subscris va fi de 9.176.430 lei, împărţiţi în 3.670.572

acţiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, ce aparţin în exclusivitate acţionarului unic Consiliul Local

al Municipiului Timişoara.

Capitalul social, în urma majorării, va fi format din:

- 342.105,51 lei - aport în natură;

- 8.834.324,49 lei – aport în numerar, depus la bancă.

Luând în considerare cele mai sus prezentate propunem spre aprobarea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara majorarea capitalului social al SC Drumuri Municipale SA Timişoara cu un

aport în numerar, depus la bancă, în suma de 5.000.000 lei. În urma majorării, capitalul social total

subscris va fi de 9.176.430 lei, împărţiţi în 3.670.572 acţiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, ce

aparţin în exclusivitate acţionarului unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR, DAN DIACONU

DIRECTOR, DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA MIRCEA