keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 238/23.04.2019 privind aprobarea atribuirii sau schimbarii a 56 de denumiri la Strazi, Parcuri din Municipiul Timisoara

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 238/23.04.2019
privind aprobarea atribuirii sau schimbarii a 56 de denumiri la Strazi, Parcuri din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 4379/22.02.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 4379/22.02.2019 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 4379/22.02.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
Luand in considerare Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile aduse de Legea nr. 48/2003, Legea nr. 76/2007 si Legea nr. 279/2007;
Avand in vedere propunerile Comisiei de atribuire sau schimbare de denumiri la strazi, parcuri, piete, etc., a carei componenta a fost actualizata prin Dispozitia Primarului nr. 35/16.01.2018;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) respectiv alin. (5) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se propune atribuirea sau schimbarea a 56 de denumiri de strazi, parcuri, astfel: atribuirea de denumiri la 48 strazi, 1 intrare, 1 alee, schimbarea de denumiri la 1 bulevard, 1 strada si 2 parcuri si corectarea denumirilor a 2 strazi din Municipiul Timisoara, conform Anexei nr. 1 - "Tabel privind atribuirea si schimbarea de denumiri" si Anexei nr.2 - "Planuri de situatie".

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroului Banca de Date Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiei, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- I.P.J. TIMIS, Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Timis;
- Directia de Evidenta a Persoanei Timisoara;
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, Directia de Administrare a Veniturilor Statului, Biroul Registru Contribuabili si Declaratii Fiscale;
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
- Compania Nationala Posta Romana S.A., Directia Regionala de Posta Timisoara, Directia Operationala, Serviciul Metodologie si Norme de Lucru;
- Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Proces-verbal_de_sedinta_06.02.2019.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMISIA DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE DENUMIRI LA STRAZI, PARCURI, PIETE, ETC PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ din data 06.02.2019 Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispoziţia Primarului nr.2626/26.11.2008 și actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/ 22.02.2013, nr.1518/ 01.10.2013 respectiv nr.35/16.01.2018, Întrunită în data de 06.02.2019 ora 10.00, pentru a dezbate propunerile şi solicitările cetățenilor si instituţiilor de atribuire sau schimbare de denumiri la străzi, parcuri, piețe, etc., înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri: 1. Adresa nr. UR2017-21361/20.12.2017 a UNIUNII SÂRBILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în str. Mangalia nr. 29, prin care ne slolicită să rectificăm denumirea a două străzi: 1) Dositej Obradovic, actuală Dositej Obradovici 2) Milos Crnjanski, actuală Miloş Crajanski Iar în spiritul multiculturalității municipiului nostru, pentru atribuirea de denumiri noi unor străzi, ne sunt propuse să avem în vedere următoarele personalități sârbe sau care au avut strânse legături cu Timişoara şi merite remarcabile pentru viața culturală şi spirituală a oraşului: 1) Mitropolit Georgije 2) Episcop Petar Petrovic 3) Arhimandrit Pavle Kengelac 4) Dimitrije P. Tirol 5) Georgije Cokrljan 6) Toma Stefanovic 7) Vadim Șumski 8) Sava Ilin ZONA MEHALA 7 SE CORECTEAZĂ denumirea în STRADA „DOSITEJ OBRADOVIC” - a denumirii actuale a străzii Dositej Obradovici SE CORECTEAZĂ denumirea în STRADA „MILOS CRNJANSKI” - a denumirii actuale a străzii Miloş Crnjanski 2. Adresele nr. SC2018-6459/20.03.2018 şi RU2018-92/20.03.2018 ale cadrelor didactice ale Colegiului Național C. D. Loga — Timişoara, prin director, prof. Tihomir Milin, prin care ni se solicită schimbarea denumirii Parcului CETĂȚII (Poșta Mare) în Parcul C. D. Loga. ZONA CETATE SE SCHIMBĂ denumirea în PARCUL „Constantin Diaconovici LOGA” - a Parcului Cetății din spatele Poştei Mari langa Casa Casatoriilor. 3. Adresa nr. RM2018-1421/08.05.2018 prin care Direcţia de Mediu, Serviciul Spaţii Verzi și Locuri de Joacă ne înaintează adresa domnului LIVIU MIRCI, prin care doreşte schimbarea denumirii "părculeţului aferent Fântânii cu Punctele Cardinale, respectiv plasat în proximitatea Tribualului” din Parcul ”"UPC” în Parcul ”Mic” , deoarece "părculeţul menționat a fost inaugurat în 1826, cu denumirea ctitorilor de "Kleines Park”. Menţionăm că parcul la care se face referire este de fapt LOCUL DE JOACĂ BRĂTIANU. ZONA CETAȚŢE SE SCHIMBĂ denumirea în PARCUL "MARTIN LUTHER” - a LOCULUI DE JOACA BRĂTIANU”, aferent Fântânii cu Punctele Cardinale, respectiv plasat în proximitatea Tribunalului 4. Adresa nr. SC2018-23861/15.10.2018 prin care Direcţia Secretariat General ne înaintează cererea domnului IANCU EUGEN ROMULUS şi adresa UR2018-19851/27.08.2018, prin care ni se solicită atribuirea unei denumiri de stradă "să poarte numele de arh. Pompiliu-Viorel Alămorean, primul primar al Timișoarei post decembriste ales democratic în funcția de Primar de cetățenii timişoreni”, "este Primarul punctului 8 al Proclamaţiei de la Timișoara din 11 martie 1990, de asemenea, este Primarul care propus și la terminarea mandatului în 1995 a obținut la Inalta Curte de

Casație și Justiție prin sentință definitiv și irevocabilă, interzicerea reînregistrării Partidului Comunist Român și de asemenea, în 2001 Tribunalul de la Târgu Mureș a decis prin decizie definitivă și irevocabilă ca domnul Pompiliu Alămurean este președinte de onoare pe viață al Fundației Naționale a Revoluției din Decembrie 1989 de Timișoara”. "În încheiere solicit ca această stradă care îi va purta numele să fie nominalizată în apropierea Cimitirului Eroilor din Timişoara întrucât domnul Alămurean Pompiliu a fost Șeful de proiect care a realizat Monumentul Eroilor Revoluției din Timișoara, monument din Partimoniul Național al României, Patrimoniul European și UNESCO.” SE RESPINGE 5. Adresa nr. CT2018-4504/19.09.2018 prin care Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Clădiri Terenuri I Est ne înaintează cererea a S.C. VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A., prin care ne solicită atribuirea unei denumiri de stradă pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 445795 Timişoara, C.F. nr. 445796 Timişoara, C.F. nr. 444302 Timişoara, C.F. nr. 442223 Timişoara, constând din teren împrejmuit pentru drum și zone verzi reglementat ca fiind domeniul public al Municipiului Timişoara conform H.C.L. nr. 187/2015. ZONA STR. TITAN - ENRIC BAADER NR. 1l/a- TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ZIMBRULUI” - tronson de stradă nouă, în prelungirea str. Zimbrului. 6. Adresa nr. UR2018-18362/12.11.2018 a domnului VEREȘCA IOAN şi propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită atribuirea unei denumiri de stradă pentru terenul pentru drum intravilan extins, înscris în C.F. nr. 446125 Timişoara, C.F. nr. 446112 Timişoara şi C.F. nr. 446123Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara. ZONA PLOPI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GHEORGHE IONESCU” - tronson de strada nouă, perpendicular pe str. Nicolae Ghimboaşe. ZONA PLOPI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „PETRE ANCULIA” - tronson de strada nouă, paralel cu str. Nicolae Ghimboaşe. GHEORGHE IONESCU, doctor în drept și teologie, căpitan în rezervă şi notar în comuna Teregova, județul Severin înființează o organizație subversivă (Grupul Gheorghe Ionescu din Teregova) cu scopul de a sprijini partizanii anticomunişti din munți. Membru al P.N.Ț.- Maniu, a avut strânse legături cu colonelul Uţă şi cu Spiru Blănaru. PETRE ANCULIA, martir pentru Hristos în perioada regimului comunist 7. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în calea Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 444154 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu privat. ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY” tronson de stradă nouă, în prelungirea str. HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY. 8. Adresa nr. UR2018-3513/02.05.2018 prin care Biroul Banca de Date Urbană ne înaintează cererea S.C BANU CONSTRUCT S.R.L,, adresa nr. UR2018-21043/20.12.2018 a domnului PETRUȚ IOAN prin ANGHEL ANDREEA, prin care se doreşte atribuirea unor denumiri de străzi pentru terenurile cu destinaţia de drum înscrise în C.F. nr. 441863 Timişoara şi C.F. nr. 441864 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public şi C.F. nr. 443778 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "ALEXANDRU PALEOLOGU” tronson de stradă nouă, perpendicular pe str. Armoniei. ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "IOAN PETRU CULIANU” tronson de stradă nouă, paralel cu str. Armoniei ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „NEAGU DJUVARA” tronson de stradă nouă, perpendicular pe str. Armoniei ALEXANDRU PALEOLOGU (14 martie 1919, în Bucureşti — 2 septembrie 2005, în Bucureşti). Este unul dintre cei mai cunoscuți şi mai apreciați eseişti români, critic literar, diplomat şi om politic marcant. Licenţiat în drept al Universității din Bucureşti. Referent la Comisia română pentru aplicarea armistițiului (1944-1945), ataşat de legație în Ministerul Regal al Afacerilor Străine (1946-1948). Căutat de Securitate, reuşeşte să scape şi trăieşte în 2 '

clandestinitate până în 1956, în oraşul Câmpulung, devenind un apropiat al lui Constantin Noica. Cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Artei al Academiei Român artă veche (1956-1959). Arestat şi condamnat, în lotul Noica-Pillat, la paisprezece ani de muncă silnică (în 1959). La eliberare (prin decret de grațiere), în 1964, este reintegrat la acelaşi institut, secția teatru. Membru al Uniunii Scriitorilor (din 1967), tar literar al Teatrului „C.I. Nottara" din Bucureşti (1967), redactor la Editura Cartea Românească (1970-1976). După 1989, s-a implicat în viața publică şi în politică: ambasador al României în Franța (în 1990 a fost demis după ce şi-a afirmat opţiunea pentru forma monarhică de guvernământ şi după ce s-a solidarizat cu demonstranți din Piaţa Uni versității, declarându-se „ambasador al golanilor"), senator (1992-2004). Sursa: http://www. humanitas.ro/alexandru-paleologu IOAN PETRU CULIANU (1950-1991) profesor de istoria religiilor la University of Chicago, discipolul lui Mircea Eliade. Autorul unor studii consacrate privind gnosticismul şi magia renascentistă. SURSA: https:/www.polirom.ro/carti/-/carte/5792 ȘI https://adevarul.ro/cultura/carti/cine-l-a-ucis-ioan-petru-culianu-intr-o-toaleta-chicago-misterele- unuia-cele-mai-ciudate-asasinate-l_555b66a5cfbe3766355f6fee/index html NEAGU M. DJUVARA (1916-2018) s-a născut la Bucureşti, într-o familie de origine aromână aşezată aici la sfârşitul secolului al XVIII-lea, care a dat țării mai mulți oameni de seamă. Licenţiat la Sorbona (istorie, 1937) şi doctor în drept (Paris, 1940). Participă la campania din Basarabia şi Transnistria (iunie-noiembrie 1941); rănit în apropiere de Odessa. Intrat prin concurs la Ministerul de Externe în 1943, este trimis curier diplomatic la Stockholm în dimineața zilei de 23 august 1944, în legătură cu negocierile de pace cu URSS. La Stockholm, funcționează ca secretar de legație până în septembrie 1947, când comuniştii preiau şi Externele. Rămâne în exil, militând până în 1961 în diverse organizații ale diasporei. În 1961 pleacă în Republica Niger, unde va sta 23 de ani în calitate de consilier diplomatic şi juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Străine şi, concomitent, profesor de drept internațional și de istorie economică la Universitatea din Niamey. În 1972, obține doctoratul de stat la Sorbona cu o teză de filozofie a istoriei, sub îndrumarea lui Raymond Aron; mai târziu, obţine şi o diplomă a INALCO de la Paris. Din 1984 este secretar general al Casei Româneşti de la Paris, până în 1990, când se întoarce în țară. Membru de onoare al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“ din laşi şi al Institutului de Istorie „N. lorga“ din Bucureşti. SURSA: http:/www.humanitas.ro/neagu-djuvara 9. Adresa nr. UR2018-7694/16.05.2018 și UR2018-7695/16.05.2018, prin care Biroul Banca de Date Urbană ne înaintează cererea S.C SUSEROR S.R.L, prin care doreşte atribuirea unei denumiri de străzi pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 442092 Timişoara, C.F. nr. 445741 Timişoara, nr. cad. DE 491, C.F. nr. 442124 Timişoara şi C.F. nr. 445740 Timişoara, proprietatea municipiului Timişoara-domeniu public. ZONA CALEA ARADULUI- TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GEORGE DEVEREUX” - tronson de stradă nouă, în Zona Calea Aradului, perpendicular pe str. Marginii GEORGE DEVEREUX (born Gyărgy Dob$; 13 September 1908 — 28 May 1985) este un nume care, la prima vedere, pare să nu aibă nici o legătură cu țara noastră. De altfel, pe fondatorul etnoanalizei şi etnopsihiatriei, istoria universală îl prezintă drept franco-american.Puțin ştiu însă că George Devereaux s- a născut la Lugoj, în 1908, şi că numele său adevărat era Gyorgy Dobo. A fost hărăzit cu talent de pianist, pe care nu l-a putut fructifica, întrucât, în urma unui accident, a rămas cu sechele la mâna dreaptă. Nu a renunțat însă să compună piese pentru pian şi să scrie poezii. La 18 ani a decis să plece în lume, mai întâi în Bavaria, iar ulterior la Paris, pentru a studia fizica împreună cu Marie Curie. Apoi, a început să frecventeze cercurile cultural-artistice din Germania și Franța şi a urmat mai multe cursuri de limbi orientale și de etnologie. A obţinut o bursă şi a plecat în Statele Unite, unde şi-a continuat studiile de antropologie. În cadrul cercetărilor pe care le-a întreprins la universitate, a fost trimis să studieze viața amerindienilor din tribul Mohave, din California, de care a rămas ataşat până la moarte. După Primul Război Mondial (la care a participat ca locotenent al armatei americane) şi-a continuat activitatea în domeniul psihanalizei, punând bazele etnopsihiatriei. Sursa: https://renasterea.ro/banateni-de-frunce-dar-mai-putin-cunoscuti/ 10. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în calea Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 441687 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu privat. ZONA CALEA TORONTALULUI - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” SERGIU CELIBIDACHE” tronson de stradă nouă, perpendicular pe în calea Torontalului. SERGIU CELIBIDACHE (n. 28 iunie 1912, în oraşul Roman din județul Neamț - d. 14 august 1996) - unul dintre cei mai renumiti dirijori şi compozitori ai lumii. 11. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire 2 tronsone de stradă nouă în calea Torontalului-Zona Aeroport Utilitar, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 445519 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire a unor tronsoane de stradă noi în zona Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 438813 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. Adresa nr. SC2018-24511/19.10.2018 a doamnei VIORICA BALTEANU, prin care ne roagă să supunem votului "propunerea ca o stradă sau piață publică din Timișoara să primească numele strălucitei scriitoare și gânditoare Dora d'Istria, acesta fiind pseudonimul principesei Elena Ghica (1828, București-1888, Florenţa), eminentă scriitoare, publicistă, sportivă (a realizat un record mondial de alpinism, în iunie 1856, în Alpii Elvețieni), un model de patriotism (a premers Mișcarea Memorandistă). Ideal ar fi ca acest lucru să fie realizat, în Timișoara, urbea noastră fiind unul din cele numai trei orașe românești, în care cu regret a anunțat , în presă, plecarea la cele veşnice a celei mai ilustre personalități a secolului al XIX-lea. Astfel s-ar face dreptate unei admirabile înaintașe, ale cărei merite deosebite încă nu sunt îndeajuns de onorate în patrie.”

ZONA CALEA TORONTALULUI-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "GEORGE ARDELEAN” tronson de stradă nouă, în prelungirea str. George Ardelean ZONA CALEA TORONTALULUI -ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ANA ASLAN” tronson de stradă nouă perpendicular pe prelungirea str. George Ardelean. ZONA CALEA TORONTALULUI-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea ALEEA ”VIILOR” tronson de stradă nouă, în prelungirea al. Viilor. ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”DORA D'ISTRIA” tronson de stradă nouă perpendicular pe prelungirea al. Viilor şi paralel cu str. George Ardelean, din ax jumătatea de jos a tronsonului ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 5 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” MARTHA BIBESCU” tronson de stradă nouă, paralel cu str. George Ardelean. ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 6 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "ELIZA LEONIDA ZAMFIRESCU” tronson de stradă nouă paralel cu str. George Ardelean ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 7 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”"HARICLEA DARCLEE” tronson de stradă nouă paralel cu str. George Ardelean. ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 8 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”SMARANDA BRAESCU” tronson parțial de stradă nouă în zona calea Torontalului şi din ax partea dreaptă a tronsonului. ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 9 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "SOFIA IONESCU-OGREZEANU” tronson de stradă nouă în zona calea Torontalului ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 10 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”SARMIZA BILCESCU” tronson de stradă nouă în zona calea Torontalului ANA ASLAN (n.l ianuarie 1897, la Brăila — d. 20 mai 1988, la Bucureşti), medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director al Institutului Naţional de Geriatrie și Gerontologie (1958 — 1988). DORA D'ISTRIA, pe numele său real Elena Ghica (n. 3 februarie 1828 la Bucureşti - d. 17 noiembrie 1888, în Florența. E prima femeie româncă care a publicat o carte, “Pentru educația copiilor”. Prințesa a avut o personalitate complexă, a fost scriitoare, pictoriță, feministă, vorbea mai multe limbi străine, cânta şi compunea muzică, un om de o inteligență remarcabilă şi este una dintre primele femei alpiniste. Cea mai mare pare a- vieții şi-a petrecut-o în străinătate, dar nu a încetat niciodată să aparțină criitoare ilustră, instruită, cu o vastă cultură generală şi cunoştinţe în multiple domenii ca:literatură, etnografie şi folclor, geografie, istorie, sociologie, a i altele, racordată la marile probleme ale timpului său, a colaborat cu prestigioasele publicații:Revue de deux Mondes, International Review, New York Tribune, Il Dritto, Observateur Belge, Gazette Rose, Courier şi multe altele. MARTHA BIBESCU (n. 28 ianuarie 1889, Bucureşti — d. 28 noiembrie 1973, Paris), scriitoare, om politic. În 1954 Academia Franceza îi oferă Marele Premiu de Literatură pentru întreaga operă, este membră a Academiei Regale de limba şi literatură franceză a Belgiei. În 1962 primeşte Legiunea de Onoare a Franței. Martha Bibescu a lăsat pagini memorabile despre retragerea trupelor germane din Bucureşti. ELIZA LEONIDA ZAMFIRESCU (n. 10 noiembrie 1887, Galaţi — d. 25 noiembrie 1973, Bucureşti), prima femeie inginer din lume şi inventatoare din România, șetă a laboratoarelor Institutului Geologic al României. HARICLEEA HARTULARI-DARCLEE (n. 10 iunie 1860 a —d. 10 ianuarie 1938, Bucureşti), cântăreață de operă. A debutat la 14 decembrie 1888 cu rolul „Margaretei” din Faust, de Charles Gounod, pe scena Operei Mari din Par a a catalogat-o de-a lungul timpului drept „privighetoarea Carpaților”, „privighetoarea adorată”, „măiastra pasăre de basm”, „vocea începutului de secol”, „cea mai mare cântăreață a zilelor noastre”, iar Enciclopedia dello Spettacolo „cea mai mare cântăreață a lumii timp de 25 de ani”. SMARANDA BRĂESCU (n. 21 mai 1897, Hănțeşti, România — d. 2 februarie 1948, Cluj, România), prima femeie paraşutist cu brevet din România, campioană europeană la paraşutism (1931) şi campioană mondială (în 1932, cu recordul de 7200 m la Sacramento, SUA), SOFIA IONESCU-OGREZEANU (n. 25 aprilie 1920, Fălticeni — d. 21 marti 2008, Bucureşti). Supranumită „doamna neurochirurgiei româneşti”, Sofia Ionescu-Ogrezeanu a devenit prima femeie neurochirurg din lume după o operație făcută în al doilea război mondial, recunoscută ca premieră mondială de Congresul Mondial al Femeilor Neurochirurg din 2005. La 17 septembrie 2005, la Congresul Mondial de Neurochirurgie din Maroc (Marakesh) a fost atestat faptul că doamna doctor Sofia Ionescu este prima femeie neurochirurg din lume. SARMIZA BILCESCU (n. pe 27 aprilie 1867 la Bucureşti - d. 26 august 1935). A fost prima femeie româncă avocat, prima femeie înscrisă şi admisă la Facultatea de Drept din Paris în anul 1884 și prima femeie din Europa cu doctorat în drept, teza sa s-a intitulat De la condition legale de la mere ("Despre condiția legală a mamei"). 12. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonoanelor de străzi noi în zona Mehala, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 1 Timişoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat. ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "NICOLAE TONITZA” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "SABIN BĂLAȘA” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea 4

ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "CAMIL RESSU” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "ŞTEFAN CĂLĂRĂŞANU” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 5 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "ŞTEFAN BERTALAN” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea NICOLAE TONITZA (n. 13 aprilie 1886, Bârlad - d. 26 februarie 1940, Bucuresti) pictor şi grafician SABIN BĂLAȘA (n. 17 iunie 1932, Dobriceni judetul interbelic Olt-d. 1 aprilie 2008, Bucuresti) a fost un pictor, autor si regizor de filme de pictura animata, dar si scriitor roman. Balasa a absolvit in 1955 Institutul de Arta Nicolae Grigorescu din Bucuresti. Obsesia declarata a vietii si a artei lui Sabin Balasa a fost sa initieze o mare renastere artistica si culturala. Alegerea sa a fost sa fie renascentist, intelegand ca Renasterea nu se consuma istoric intr-o perioada anume de reconsiderare a valorilor, ci insoteste, ca stare de spirit, demersul creatorului de cultura. Dincolo de valoarea intrinseca a picturii sale, apreciata in intreaga lume cu atribute acordate doar capodoperelor, opera ampla a lui Sabin Balasa, care cuprinde, deopotriva si creatia cinematografica (i s-au acordat prestigioase premii internationale pentru filmele de animatie), literara si publicistica, isi pune amprenta inconfundabila asupra epocii CAMIL RESSU(1880-1962) - pictor ȘTEFAN CĂLĂRĂȘANU (1947 - 2013) - sculptor, este autorul mai multor lucrări de artă monumentală, printre care „Clopotul libertății”, „Compoziție” (expuse în Timişoara), „Martir”, „lisus Hristos” (Lugoj), „Monumentul deținuților politici” (Turnu-Severin), „Clopotul de piatră” (Reşiţa), „Cruce” (Cehia) De asemenea, sculptorul este creatorul trofeului Festivalului Dramaturgiei Româneşti de la Timişoara. Sursa: https://uapt.cjtimis.ro/membri/scalarasanu/scalarasanu.htm ȘTEFAN BERTALAN (1930-2014) este unul dintre artiştii plastici români cei mai originali ai secolului XX. A fondat grupurile experimentale “Il” (împreună cu Roman COTOȘMAN şi Constantin FLONDOR) şi “Sigma” (împreună cu Doru TULCAN, Constantin FLONDOR, Lucian CODREANU, Ion GAITA şi Elisei RUSU), grupuri influențate de constructivism şi cinetism Sursa: http://www.muzeuldeartatm.ro/en/stefan-bertalan-timisoara-si-avangarda-artelor-europene/ 13. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă în zona Mehala, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 4206% Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu privat. Adresa nr. SC2018-11173/11.05.2018 a Stareţei MIHAELA POPAN, prin care doreşte să dispunem "atribuirea denumirii unei stăzi din Timișoara având numele Înaltului Ierarh Nicolae Corneanu, având în vedere că a fost Mitropolit al Banatului din anul 1962 până în anul 2014”. SE AMÂNĂ Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de atribuire a denumirii ”"VALENCIA” unei străzi din zona Mehala, unde există și alte denumiri d& orașe cu care Timişoara este înfrățită ZONA MEHALA - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”VALENCIA” tronson de stradă nouă în zona Mehala VALECIA - oraş din Spania situat pe coasta de est 14. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în zona Torontalului- Metro 2, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 444999 Timişoara, C.F. nr. 433295 Timişoara, C.F. nr. 433300 Timişoara, C.F. nr. 433307 Timişoara, C.F. nr. 433172 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu privat. Adresa nr. SC2018-15245/28.06.2018 a domnului MOCIULSCHIN ADRIAN LEONARD, prin care propune ca un obiectiv al domeniului public (piață, parc, stradă) să primească denumirea "Leonard Mociulshi”, în memoria generalului Leonard Mociulshi ofițer în timpul Primului Război Mondial, ”fapt care ar putea fi circumscris activităților de omagiere a personalităților care au contribuit la făurirea României Mari”. Adresa nr. SC2018-10844/09.05.2018 a domnului Prof. Univ. Dr. Gheorghe F. Anghelescu, prin care doreşte "desemnarea unei artere de circulație cu numele Generalului Gheorghe Anghelescu”, "pentru că prin acest fapt să facem cinstire și să prețuim în mod cuvenit pe cei care au adus mari servicii, prin jertfa lor publică, societății româneşti”. ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”DIOGENE BIHOI”-parţial, tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume. ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2 - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” SLT. IOAN GROSARU”-parţial, tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume. ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 3

SE ATRIBUIE denumirea STRADA "GENERAL GHEORGHE ANGHELESCU” tronson de stradă nouă paralel cu str. Slt. Ioan-Lucian Leuştean, între str. Maria Dogaru şi str. Szeged. ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”GENERAL LEONARD MOCIULSCHI” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Corneliu Ursu ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 5 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”MARIUCA ZAHARIA” parțial, tronson de stradă nouă paralel cu str. Corneliu Ursu, din ax jumătatea dreaptă a tronsonului. GHEORGHE ANGHELESCU (n. 6 ianuarie 1839, Bucureşti - d. 3 aprilie 1915, Târgu Jiu, județul Gorj)a fost general, ministru de Război şi senator. GENERAL LEONARD MOCIULSCHI (n. 27 martie 1889, comuna Siminicea, județul Suceava - d. 15 aprilie 1979). Personalitate militară de excepție, strălucit comandant al Vânătorilor de munte, erou al Primului şi al celui de al Doilea Razboi Mondial MĂRIUCA ZAHARIA (1905 —6 August 1917) „Vreau să fac şi eu ceva pentru țara mea!”, , sunt cuvintele rostite de Măriuca, eroina de la Mărăşeşti în 1917. Pe numele său Maria lon Zaharia, copila de numai 12 ani și-a dat viața, în ziua de 6 august 1917, luptând, alături de soldații noştri, pentru apărarea României, arată pagina de comunicare a Armatei Române. 13. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în zona Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 442519 Timişoara, , proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu privat. ZONA CALEA TORONTAL - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "MARIN CONSTANTIN” tronson de stradă nouă între str. Aurel Pop şi str. Aurel Contrea. ZONA CALEA TORONTAL - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "AUREL CONTREA” tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu același nume. MARIN CONSTANTIN (n. 27 februarie 1925, la Urleta județul Prahova - d. 1 ianuarie 2011, Bucuresti) este un muzician, compozitor şi dirijor deansamblu coral român, fondator, dirijor şi director pe viață alCorului de cameră Madrigal. El este şi un specialist renumit înmuzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi înmuzica tradițională românească. Activitatea sa a fost apreciată decritici muzicali din întreaga lume, fiind distins cu numeroasepremii şi distincții româneşti şi internaționale. 16. Adresele nr. UR2018-14772, 14773, 14775, 14776/05.09.2018 şi UR2018-15786, 15787, 15789, 15791, 15792, 15794, 15795 /21.09.2018 ale S.C. TIMRESIDENCE SUD S.R.L. şi propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită să atribuim denumire străzii perpendiculare pe calea Urseni, cu nr. cad. 445618, proprietatea Municipiului Timişoara. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ION ŢUCULESCU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe calea Urseni. TION ȚUCULESCU (n. 19 mai 1910 - d. 27 iulie 1962) - a fost un pictor al tainelor si al invizibilului. El a pictat umbre, lumi invizibile, a privit spre fantastic si teluric. A pictat o serie de lucrari: „Covorul cerului”, „Campurile de rapita”, „Compozitie”, „Drama folclorica”, in care cromatica sa este extrem de bogata si de generoasa. 17. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă perpendiculară pe calea Urseni, la sud-vest de Calea Urseni, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 444163 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA URSENI SUD- TRONSON SE ATRIBUIE denumirea INTRAREA ”AUREL BAEŞU” - tronson de stradă nouă perpendicular pe calea Urseni. AUREL BĂEŞU (n.26 mai 1896, Fălticeni — d. 24 august 1928, Piatra Neamt), a fost un pictor român 18. Adresa nr. UR2018-14740/05.09.2018 a doamnului FUIOAGĂ ALEXANDRU domiciliat pe str. Lorena nr. 2A ap. 7 și propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită să atribuim denumire străzii pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 441680 Timişoara, proprietatea municipiului Timişoara-domeniu public. 6

ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ȘTEFAN LUCHIAN” - tronson de stradă nouă, paralelă pe strada Iuliu Podlipny, ZONA CALEA URSENI SUD- TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GHEORGHE PETRAȘCU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Iuliu Podlipny. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „VICTOR BRAUNER” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Iuliu Podlipny. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ALEXANDRU CIUCURENCU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Iuliu Podlipny. ȘTEFAN LUCHIAN (n. la | februarie 1868- d. 25 iunie 1915, la Bucureşti) pictor GHEORGHE PETRAŞCU (n. | decembrie 1872 in Tecuci -d. d. l mai 1949, Bucureşti) - pictor VICTOR BRAUNER (15 iunie 1903, Piatra Neamț — 12 martie 1966, Paris) a fost un pictor şi poet suprarealist evreu, originar din România. ALEXANDRU CIUCURENCU (n.27 septembrie 1903 in comuna Ciucurova, judetul Tulcea - d. 27 decembrie 1977, la Bucuresti) - pictor 19. Adresele nr. UR2018-16455, 16457/03.10.2018 și nr. UR2018-16600, 16599, 16598, 16597, 16595/05.10.2018 ale doamnei BOARIU ANDREEA ANDRADA și propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită să atribuim denumire străzii perpendiculare pe str. Dafinului, cu nr. cad. 446660, proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu privat. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „LAVANDEI” tronson de strada nouă perpendicular pe str. Dafinului. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”PETUNIEI” tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”TOPORAŞILOR” tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „NARCISELOR” tronson de strada nouă zona calea Urseni Sud. 20. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsoane de stradă nouă în calea Buziaşului Sud, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 445519 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA BUZIASULUI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”GENŢIANA” tronson de stradă nouă, paralel cu str. Viorelelor, între str. Sânzienelor și str. Dafinului ZONA CALEA BUZIASULUI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”"LACRAMIOARELOR” tronson de stradă nouă, paralel cu str. Dafinului şi str. Sânzienelor ZONA CALEA BUZIAȘULUI SUD - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”STANJENEILOR” tronson de stradă nouă, situat între str. Dafinului şi str. Sânzienelor 21. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă la Nord de calea Buziașului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 443379 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA BUZIAȘULUI NORD-PLOPI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”VASILE VALUȘESCU” tronson de stradă nouă, paralel cu calea Buziaşului ZONA CALEA BUZIASULUI NORD-PLOPI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”?PETRE BEJAN” tronson de stradă nouă, zona calea Buziașului

VASILE VĂLUȘESCU, PETRE BEJAN membrii ai Gupului Gheorghe Ionescu de Teregova-rezistența armată anticomunistă 22. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă la Nord de calea Buziașului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 443379 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA BUZIAŞULUI NORD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”"MIHAILICH GYOZO (1877-1966) ” tronson de stradă nouă, în Calea Buziaşului zona str.Olarilor-str.Siemens. Mihailich Gyoz6 (1877-1966) Constructorul de maşini, profesor universitar, academician, se distinge cu Premiul Kossuth inginer in constructii, desfăşoară o intensă activitate de cercetare, dar și didactică, astfel că devine membru al Academiei Ungare de Ştiinţă, iar în 1941 înființează Institutul pentru perfecționarea inginerilor. Podul Decebal din Timişoara, dar şi alte asemenea construcții din fier peste Tisa s-au numărat printre realizările sale în calitate de inginer proiectant.Sursa: https://renasterea.ro/banateni-de-frunce-dar-mai-putin-cunoscuti/ 23. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de schimbare a străzii Ghirlandei cu strada Grigore Constantin Moisil, iar strada Ghirlandei se atribuie unei strazi în ZONA CALEA BUZIAŞULUI SUD SE SCHIMBĂ denumirea ÎN STRADA "GRIGORE CONSTANTIN MOISIL” - tronsonul de stradă cu denumirea "Ghirlandei”, care îşi schimbă denumirea. GRIGORE CONSTANTIN MOISIL (n. 10 ianuarie 1906, Tulcea — d. 21 mai 1973, Ottawa, Canada) a fost un savant român de renume mondial, matematician şi profesor la Facultatea de Matematică, Universitatea din Bucureşti şi este recunoscut ca şi deschizător de drumuri cu contribuții inovatoare în domeniul informaticii şi matematicii datorită invenţiei de circuite electronice tristabile. Sursa: https://www.edusoft.ro/grigore-constantin-moisil/ 24. În urma nenumăratelor cereri ale cetățeniilor: ZONA CETAȚE SE SCHIMBA denumirea în BULEVARD "REGELE MIHAI I” - a tronsonelor: bulevardul Republicii din Piaţa Regina Maria până în Piaţa Victoriei, strada Sfantul Ioan din Piaţa Victoriei pana la str.Coriolan Brediceanu si str.Gheorghe Dima de la intersectia cu str.Coriolan Brediceanu până în Piaţa Mărăşti 23. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de atribuire a denumirilor: ZONA STADION-TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” ȘTEFAN COVACI" tronson de stradă nouă, în zona Stadion incepe din fata stadionului Dan Paltinisanu trece prina fata SC BANU SPORT SRL si se termina in str.Aries langa Casa Tineretului. ZONA STADION-TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "COSTICĂ RĂDULESCU” tronson de stradă nouă, zona Stadion, incepe din strada Diaconu Coressi trece pe langa baza de sport a Universitatii Politehnica Timisoara si se termina la blocurile din strada Cerna ȘTEFAN KOVĂCS, cunoscut ca Pişti Kovdcs, (n. 2 octombrie 1920, Timişoara - d. 12 mai 1995, Cluj) a fost un fotbalist şi antrenor român de fotbal. sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Stefan_Kov%C3%A les COSTICĂ RĂ e a antrenat în Divizia A echipele Dinamo Bacău, CS Târgoviște, Oțelul Galaţi, Politeh: işoara şi Farul Constanţa. A murit în data de 8 iulie 2002 în vârstă de 68 de ani. sursa: „wikipedia.org/wiki/Costic%C4%83_R%C4%83dulescu Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., Președinte: Diaconu Dan - viceprimar al Municipiului Timişoara Membri: Farkas Imre - viceprimar al Municipiului Timişoara Emilian Sorin Ciurariu - director executiv al Direcției Urbani Barabas Lorenzo Flavius - consilier municipal Grigoroiu Grigore - consilier municip Ionescu Sorin Gabrie - consilier municipal Secretar: Oana Racolța - consilier la Primăria Municipiului Timor Red./Dact. O.R.. Ex. 2

Atasament: Raport_speciaitate.pdf

Page 1 of 10   

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019-4379/22.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea atribuirii sau schimbării a 56 de denumiri la Strazi, Parcuri din Municipiul Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-4379/22.02.2019 a Primarului Municipiului Timişoara prin care se propune aprobarea atribuirii sau schimbării a 56 de denumiri la Strazi, Parcuri din Municipiul Timișoara.

Facem următoarele precizări: Având în vedere adresele cetățenilor de atribuire sau schimbare denumiri de strazi, parcuri; Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea Procesului verbal de ședință din data 06.02.2019 al Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispoziţia Primarului nr.2626/26.11.2008 şi actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/ 22.02.2013, nr.1518/ 01.10.2013 respectiv nr.35/16.01.2018, prin care s-au atribuit sau schimbat 56 de denumiri de străzi, parcuri: 1. Adresa nr. UR2017-21361/20.12.2017 a UNIUNII SÂRBILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în str. Mangalia nr. 29, prin care ne slolicită să rectificăm denumirea a două străzi: 1) Dositej Obradović, actuală Dositej Obradovici 2) Miloš Crnjanski, actuală Miloș Crnjanski Iar în spiritul multiculturalității municipiului nostru, pentru atribuirea de denumiri noi unor străzi, ne sunt propuse să avem în vedere următoarele personalități sârbe sau care au avut strânse legături cu Timișoara și merite remarcabile pentru viața culturală și spirituală a orașului:

1) Mitropolit Georgije Popović 2) Episcop Petar Petrović 3) Arhimandrit Pavle Kengelac 4) Dimitrije P. Tirol 5) Georgije Čokrljan 6) Toma Stefanović 7) Vadim Șumski 8) Sava Ilin

ZONA MEHALA SE CORECTEAZĂ denumirea în STRADA „DOSITEJ OBRADOVIĆ” - a denumirii actuale a străzii Dositej Obradovici SE CORECTEAZĂ denumirea în STRADA „MILOŠ CRNJANSKI” - a denumirii actuale a străzii Miloș Crnjanski

2. Adresele nr. SC2018-6459/20.03.2018 și RU2018-92/20.03.2018 ale cadrelor didactice ale Colegiului Național C. D. Loga – Timișoara, prin director, prof. Tihomir Milin, prin care ni se solicită schimbarea denumirii Parcului CETĂȚII (Poșta Mare) în Parcul C. D. Loga.

ZONA CETATE SE SCHIMBĂ denumirea în PARCUL „Constantin Diaconovici LOGA” - a Parcului Cetății din spatele Poștei Mari langa Casa Casatoriilor.

— ET romania2019%.eu Președinția României la Consfiul Uniunii Europene

Page 2 of 10   

3. Adresa nr. RM2018-1421/08.05.2018 prin care Direcția de Mediu, Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă

ne înaintează adresa domnului LIVIU MIRCI, prin care dorește schimbarea denumirii ”părculețului aferent Fântânii cu Punctele Cardinale, respectiv plasat în proximitatea Tribualului” din Parcul ”UPC” în Parcul ”Mic” , deoarece ”părculețul menționat a fost inaugurat în 1826, cu denumirea ctitorilor de ”Kleines Park””. Menționăm că parcul la care se face referire este de fapt LOCUL DE JOACĂ BRĂTIANU.

ZONA CETATE

SE SCHIMBĂ denumirea în PARCUL ”MARTIN LUTHER” - a LOCULUI DE JOACĂ BRĂTIANU”, aferent Fântânii cu Punctele Cardinale, respectiv plasat în proximitatea Tribunalului

4. Adresa nr. SC2018-23861/15.10.2018 prin care Direcția Secretariat General ne înaintează cererea domnului IANCU EUGEN ROMULUS și adresa UR2018–19851/27.08.2018, prin care ni se solicită atribuirea unei denumiri de stradă ”să poarte numele de arh. Pompiliu-Viorel Alămorean, primul primar al Timișoarei post decembriste ales democratic în funcția de Primar de cetățenii timișoreni”, ”este Primarul punctului 8 al Proclamației de la Timișoara din 11 martie 1990, de asemenea, este Primarul care propus și la terminarea mandatului în 1995 a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție prin sentință definitiv și irevocabilă, interzicerea reînregistrării Partidului Comunist Român și de asemenea, în 2001 Tribunalul de la Târgu Mureș a decis prin decizie definitivă și irevocabilă ca domnul Pompiliu Alămurean este președinte de onoare pe viață al Fundației Naționale a Revoluției din Decembrie 1989 de Timișoara”. ”În încheiere solicit ca această stradă care îi va purta numele să fie nominalizată în apropierea Cimitirului Eroilor din Timișoara întrucât domnul Alămurean Pompiliu a fost Șeful de proiect care a realizat Monumentul Eroilor Revoluției din Timișoara, monument din Partimoniul Național al României, Patrimoniul European și UNESCO.”

SE RESPINGE

5. Adresa nr. CT2018-4504/19.09.2018 prin care Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Biroul Clădiri Terenuri I Est ne înaintează cererea a S.C. VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A., prin care ne solicită atribuirea unei denumiri de stradă pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 445795 Timișoara, C.F. nr. 445796 Timișoara, C.F. nr. 444302 Timișoara, C.F. nr. 442223 Timișoara, constând din teren împrejmuit pentru drum și zone verzi reglementat ca fiind domeniul public al Municipiului Timișoara conform H.C.L. nr. 187/2015. ZONA STR. TITAN - ENRIC BAADER NR. 11/a- TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ZIMBRULUI” - tronson de stradă nouă, în prelungirea str. Zimbrului.

6. Adresa nr. UR2018-18362/12.11.2018 a domnului VEREȘCA IOAN și propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită atribuirea unei denumiri de stradă pentru terenul pentru drum intravilan extins, înscris în C.F. nr. 446125 Timișoara, C.F. nr. 446112 Timișoara și C.F. nr. 446123Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara.

ZONA PLOPI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GHEORGHE IONESCU” - tronson de strada nouă, perpendicular pe

str. Nicolae Ghimboașe. ZONA PLOPI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „PETRE ANCULIA” - tronson de strada nouă, paralel cu str. Nicolae

Ghimboașe. GHEORGHE IONESCU, doctor în drept şi teologie, căpitan în rezervă şi notar în comuna Teregova, judeţul Severin înfiinţează o organizaţie subversivă (Grupul Gheorghe Ionescu din Teregova) cu scopul de a sprijini partizanii anticomunişti din munţi. Membru al P.N.Ţ.- Maniu, a avut strânse legături cu colonelul Uţă şi cu Spiru Blănaru. PETRE ANCULIA, martir pentru Hristos în perioada regimului comunist

7. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în calea Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 444154 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON

Page 3 of 10   

SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY” tronson de stradă nouă, în prelungirea str. HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY.

8. Adresa nr. UR2018-3513/02.05.2018 prin care Biroul Banca de Date Urbană ne înaintează cererea S.C

BANU CONSTRUCT S.R.L., adresa nr. UR2018-21043/20.12.2018 a domnului PETRUȚ IOAN prin ANGHEL ANDREEA, prin care se dorește atribuirea unor denumiri de străzi pentru terenurile cu destinația de drum înscrise în C.F. nr. 441863 Timișoara și C.F. nr. 441864 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public și C.F. nr. 443778 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ALEXANDRU PALEOLOGU” tronson de stradă nouă, perpendicular pe str. Armoniei.

ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”IOAN PETRU CULIANU” tronson de stradă nouă, paralel cu str. Armoniei

ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „NEAGU DJUVARA” tronson de stradă nouă, perpendicular pe str. Armoniei ALEXANDRU PALEOLOGU (14 martie 1919, în Bucureşti – 2 septembrie 2005, în Bucureşti). Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai apreciaţi eseişti români, critic literar, diplomat şi om politic marcant. Licenţiat în drept al Universităţii din Bucureşti. Referent la Comisia română pentru aplicarea armistiţiului (1944-1945), ataşat de legaţie în Ministerul Regal al Afacerilor Străine (1946-1948). Căutat de Securitate, reuşeşte să scape şi trăieşte în clandestinitate până în 1956, în oraşul Câmpulung, devenind un apropiat al lui Constantin Noica. Cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române, secţia artă veche (1956-1959). Arestat şi condamnat, în lotul Noica-Pillat, la paisprezece ani de muncă silnică (în 1959). La eliberare (prin decret de graţiere), în 1964, este reintegrat la acelaşi institut, secţia teatru. Membru al Uniunii Scriitorilor (din 1967), secretar literar al Teatrului „C.I. Nottara" din Bucureşti (1967), redactor la Editura Cartea Românească (1970-1976). După 1989, s-a implicat în viaţa publică şi în politică: ambasador al României în Franţa (în 1990 a fost demis după ce şi-a afirmat opţiunea pentru forma monarhică de guvernământ şi după ce s-a solidarizat cu demonstranţii din Piaţa Uni versităţii, declarându-se „ambasador al golanilor"), senator (1992-2004). Sursa: http://www.humanitas.ro/alexandru-paleologu IOAN PETRU CULIANU (1950-1991) profesor de istoria religiilor la University of Chicago, discipolul lui Mircea Eliade. Autorul unor studii consacrate privind gnosticismul şi magia renascentistă. SURSA: https://www.polirom.ro/carti/-/carte/5792 ȘI https://adevarul.ro/cultura/carti/cine-l-a-ucis-ioan-petru-culianu-intr-o-toaleta-chicago- misterele-unuia-cele-mai-ciudate-asasinate-1_555b66a5cfbe376e355f6fee/index.html NEAGU M. DJUVARA (1916–2018) s-a născut la Bucureşti, într-o familie de origine aromână aşezată aici la sfârşitul secolului al XVIII-lea, care a dat ţării mai mulţi oameni de seamă. Licenţiat la Sorbona (istorie, 1937) şi doctor în drept (Paris, 1940). Participă la campania din Basarabia şi Transnistria (iunie–noiembrie 1941); rănit în apropiere de Odessa. Intrat prin concurs la Ministerul de Externe în 1943, este trimis curier diplomatic la Stockholm în dimineaţa zilei de 23 august 1944, în legătură cu negocierile de pace cu URSS. La Stockholm, funcţionează ca secretar de legaţie până în septembrie 1947, când comuniştii preiau şi Externele. Rămâne în exil, militând până în 1961 în diverse organizaţii ale diasporei. În 1961 pleacă în Republica Niger, unde va sta 23 de ani în calitate de consilier diplomatic şi juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Străine şi, concomitent, profesor de drept internaţional şi de istorie economică la Universitatea din Niamey. În 1972, obţine doctoratul de stat la Sorbona cu o teză de filozofie a istoriei, sub îndrumarea lui Raymond Aron; mai târziu, obţine şi o diplomă a INALCO de la Paris. Din 1984 este secretar general al Casei Româneşti de la Paris, până în 1990, când se întoarce în ţară. Membru de onoare al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“ din Iaşi şi al Institutului de Istorie „N. Iorga“ din Bucureşti. SURSA: http://www.humanitas.ro/neagu-djuvara

9. Adresa nr. UR2018-7694/16.05.2018 și UR2018-7695/16.05.2018, prin care Biroul Banca de Date Urbană ne înaintează cererea S.C 5USEROR S.R.L, prin care dorește atribuirea unei denumiri de străzi pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 442092 Timișoara, C.F. nr. 445741 Timișoara, nr. cad. DE 491, C.F. nr. 442124 Timișoara și C.F. nr. 445740 Timișoara, proprietatea municipiului Timișoara-domeniu public.

ZONA CALEA ARADULUI- TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GEORGE DEVEREUX” - tronson de stradă nouă, în Zona Calea Aradului, perpendicular pe str. Marginii GEORGE DEVEREUX (born György Dobó; 13 September 1908 – 28 May 1985) este un nume care, la prima vedere, pare să nu aibă nici o legătură cu țara noastră. De altfel, pe fondatorul etnoanalizei și etnopsihiatriei, istoria universală îl prezintă drept franco-american.Puțin știu însă că George Devereaux s-a născut la Lugoj, în 1908, și că numele său adevărat era Gyorgy Dobo. A fost hărăzit cu talent de pianist, pe care nu l-a putut fructifica, întrucât, în urma unui accident, a rămas cu sechele la mâna dreaptă. Nu a renunțat însă să compună piese pentru pian și să scrie poezii. La 18 ani a decis să plece în lume, mai întâi în Bavaria, iar ulterior la Paris, pentru a studia fizica împreună cu Marie Curie. Apoi, a început să frecventeze cercurile cultural-artistice din Germania și Franța și a urmat mai multe cursuri de limbi orientale și de etnologie. A obținut o bursă și a plecat în Statele Unite, unde și-a continuat studiile de antropologie. În cadrul cercetărilor pe care le-a întreprins la universitate, a fost trimis să studieze viața amerindienilor din tribul Mohave, din California, de care a rămas atașat până la moarte. După Primul Război Mondial (la care a participat ca locotenent al armatei americane) și-a continuat activitatea în domeniul psihanalizei, punând bazele etnopsihiatriei.

Page 4 of 10   

Sursa: https://renasterea.ro/banateni-de-frunce-dar-mai-putin-cunoscuti/ 10. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în calea Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 441687 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

ZONA CALEA TORONTALULUI - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” SERGIU CELIBIDACHE” tronson de stradă nouă, perpendicular pe în calea Torontalului. SERGIU CELIBIDACHE (n. 28 iunie 1912, în orașul Roman din județul Neamț - d. 14 august 1996) - unul dintre cei mai renumiti dirijori și compozitori ai lumii.

11. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire 2 tronsone de stradă nouă în calea Torontalului-Zona Aeroport Utilitar, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 445519 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire a unor tronsoane de stradă noi în zona Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 438813 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat. Adresa nr. SC2018-24511/19.10.2018 a doamnei VIORICA BALTEANU, prin care ne roagă să supunem votului ”propunerea ca o stradă sau piață publică din Timișoara să primească numele strălucitei scriitoare și gânditoare Dora d'Istria, acesta fiind pseudonimul principesei Elena Ghica (1828, București-1888, Florența), eminentă scriitoare, publicistă, sportivă (a realizat un record mondial de alpinism, în iunie 1856, în Alpii Elvețieni), un model de patriotism (a premers Mișcarea Memorandistă). Ideal ar fi ca acest lucru să fie realizat, în Timișoara, urbea noastră fiind unul din cele numai trei orașe românești, în care cu regret a anunțat , în presă, plecarea la cele veșnice a celei mai ilustre personalități a secolului al XIX-lea. Astfel s-ar face dreptate unei admirabile înaintașe, ale cărei merite deosebite încă nu sunt îndeajuns de onorate în patrie.”

ZONA CALEA TORONTALULUI-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”GEORGE ARDELEAN” tronson de stradă nouă, în prelungirea str. George Ardelean

ZONA CALEA TORONTALULUI -ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ANA ASLAN” tronson de stradă nouă perpendicular pe prelungirea str. George Ardelean.

ZONA CALEA TORONTALULUI-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea ALEEA ”VIILOR” tronson de stradă nouă, în prelungirea al. Viilor.

ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”DORA D'ISTRIA” tronson de stradă nouă perpendicular pe prelungirea al. Viilor și paralel cu str. George Ardelean, din ax jumătatea de jos a tronsonului

ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 5 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” MARTHA BIBESCU” tronson de stradă nouă, paralel cu str. George Ardelean.

ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 6 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ELIZA LEONIDA ZAMFIRESCU” tronson de stradă nouă paralel cu str. George Ardelean

ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 7 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”HARICLEA DARCLEE” tronson de stradă nouă paralel cu str. George Ardelean.

ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 8 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”SMARANDA BRĂESCU” tronson parțial de stradă nouă în zona calea Torontalului și din ax partea dreaptă a tronsonului.

ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 9 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”SOFIA IONESCU-OGREZEANU” tronson de stradă nouă în zona calea Torontalului

ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 10 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”SARMIZA BILCESCU” tronson de stradă nouă în zona calea Torontalului

Page 5 of 10   

ANA ASLAN (n.1 ianuarie 1897, la Brăila – d. 20 mai 1988, la București), medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie (1958 – 1988). DORA D`ISTRIA, pe numele său real Elena Ghica (n. 3 februarie 1828 la București - d. 17 noiembrie 1888, în Florenţa. E prima femeie româncă care a publicat o carte, “Pentru educaţia copiilor”. Prinţesa a avut o personalitate complexă, a fost scriitoare, pictoriţă, feministă, vorbea mai multe limbi străine, cânta şi compunea muzică, un om de o inteligenţă remarcabilă şi este una dintre primele femei alpiniste. Cea mai mare pare a vieţii şi-a petrecut-o în străinătate, dar nu a încetat niciodată să aparţinã ţării natale. Scriitoare ilustrã, instruitã, cu o vastã culturã generalã şi cunoştinţe în multiple domenii ca:literaturã, etnografie şi folclor, geografie, istorie, sociologie, artã şi altele, racordatã la marile probleme ale timpului sãu, a colaborat cu prestigioasele publicaţii:Revue de deux Mondes, International Review, New York Tribune, Il Dritto, Observateur Belge, Gazette Rose, Courier şi multe altele. MARTHA BIBESCU (n. 28 ianuarie 1889, Bucureşti – d. 28 noiembrie 1973, Paris), scriitoare, om politic. În 1954 Academia Franceza îi oferă Marele Premiu de Literatură pentru întreaga operă, este membră a Academiei Regale de limba și literatură franceză a Belgiei. În 1962 primește Legiunea de Onoare a Franței. Martha Bibescu a lăsat pagini memorabile despre retragerea trupelor germane din Bucureşti. ELIZA LEONIDA ZAMFIRESCU (n. 10 noiembrie 1887, Galaţi – d. 25 noiembrie 1973, Bucureşti), prima femeie inginer din lume și inventatoare din România, șefă a laboratoarelor Institutului Geologic al României. HARICLEEA HARTULARI-DARCLÉE (n. 10 iunie 1860, Brăila – d. 10 ianuarie 1938, Bucureşti), cântăreaţă de operă. A debutat la 14 decembrie 1888 cu rolul „Margaretei” din Faust, de Charles Gounod, pe scena Operei Mari din Paris. Presa a catalogat-o de-a lungul timpului drept „privighetoarea Carpaţilor”, „privighetoarea adorată”, „măiastra pasăre de basm”, „vocea începutului de secol”, „cea mai mare cântăreaţă a zilelor noastre”, iar Enciclopedia dello Spettacolo „cea mai mare cântăreaţă a lumii timp de 25 de ani”. SMARANDA BRĂESCU (n. 21 mai 1897, Hănţeşti, România – d. 2 februarie 1948, Cluj, România), prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană la parașutism (1931) și campioană mondială (în 1932, cu recordul de 7200 m la Sacramento, SUA). SOFIA IONESCU-OGREZEANU (n. 25 aprilie 1920, Fălticeni – d. 21 martie 2008, București). Supranumită „doamna neurochirurgiei româneşti”, Sofia Ionescu-Ogrezeanu a devenit prima femeie neurochirurg din lume după o operaţie făcută în al doilea război mondial, recunoscută ca premieră mondială de Congresul Mondial al Femeilor Neurochirurg din 2005. La 17 septembrie 2005, la Congresul Mondial de Neurochirurgie din Maroc (Marakesh) a fost atestat faptul că doamna doctor Sofia Ionescu este prima femeie neurochirurg din lume. SARMIZA BILCESCU (n. pe 27 aprilie 1867 la Bucureşti - d. 26 august 1935). A fost prima femeie româncă avocat, prima femeie înscrisă și admisă la Facultatea de Drept din Paris în anul 1884 și prima femeie din Europa cu doctorat în drept, teza sa s-a intitulat De la condition légale de la mère ("Despre condiția legală a mamei").

12. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonoanelor de străzi noi în zona Mehala, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 1 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”NICOLAE TONITZA” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt.

Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”SABIN BĂLAȘA” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt.

Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”CAMIL RESSU” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt.

Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ȘTEFAN CĂLĂRĂȘANU” tronson de stradă nouă perpendicular pe

str. Lt. Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 5 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ȘTEFAN BERTALAN” tronson de stradă nouă perpendicular pe str.

Lt. Ovidiu Balea NICOLAE TONITZA (n. 13 aprilie 1886, Bârlad - d. 26 februarie 1940, București) pictor și grafician SABIN BĂLAȘA (n. 17 iunie 1932, Dobriceni judetul interbelic Olt-d. 1 aprilie 2008, Bucuresti) a fost un pictor, autor si regizor de filme de pictura animata, dar si scriitor roman. Balasa a absolvit in 1955 Institutul de Arta Nicolae Grigorescu din Bucuresti. Obsesia declarata a vietii si a artei lui Sabin Balasa a fost sa initieze o mare renastere artistica si culturala. Alegerea sa a fost sa fie renascentist, intelegand ca Renasterea nu se consuma istoric intr-o perioada anume de reconsiderare a valorilor, ci insoteste, ca stare de spirit, demersul creatorului de cultura. Dincolo de valoarea intrinseca a picturii sale, apreciata in intreaga lume cu atribute acordate doar capodoperelor, opera ampla a lui Sabin Balasa, care cuprinde, deopotriva si creatia cinematografica (i s-au acordat prestigioase premii internationale pentru filmele de animatie), literara si publicistica, isi pune amprenta inconfundabila asupra epocii CAMIL RESSU(1880-1962) - pictor ȘTEFAN CĂLĂRĂȘANU (1947 - 2013) - sculptor, este autorul mai multor lucrări de artă monumentală, printre care „Clopotul libertăţii”, „Compoziţie” (expuse în Timişoara), „Martir”, „Iisus Hristos” (Lugoj), „Monumentul deţinuţilor politici” (Turnu-Severin), „Clopotul de piatră” (Reşiţa), „Cruce” (Cehia). De asemenea, sculptorul este creatorul trofeului Festivalului Dramaturgiei Româneşti de la Timişoara. Sursa: https://uapt.cjtimis.ro/membri/scalarasanu/scalarasanu.htm

Page 6 of 10   

ȘTEFAN BERTALAN (1930-2014) este unul dintre artiștii plastici români cei mai originali ai secolului XX. A fondat grupurile experimentale “111” (împreună cu Roman COTOȘMAN și Constantin FLONDOR) și “Sigma” (împreună cu Doru TULCAN, Constantin FLONDOR, Lucian CODREANU, Ion GAITA și Elisei RUSU), grupuri influențate de constructivism și cinetism Sursa: http://www.muzeuldeartatm.ro/en/stefan-bertalan-timisoara-si-avangarda-artelor-europene/

13. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă în zona Mehala, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 420696 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

Adresa nr. SC2018-11173/11.05.2018 a Stareței MIHAELA POPAN, prin care dorește să dispunem ”atribuirea denumirii unei stăzi din Timișoara având numele Înaltului Ierarh Nicolae Corneanu, având în vedere că a fost Mitropolit al Banatului din anul 1962 până în anul 2014”.

SE AMÂNĂ

Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de atribuire a denumirii ”VALENCIA” unei străzi din zona Mehala, unde există și alte denumiri de orașe cu care Timișoara este înfrățită ZONA MEHALA - TRONSON

SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”VALENCIA” tronson de stradă nouă în zona Mehala VALECIA - oraș din Spania situat pe coasta de est 14. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în zona Torontalului-Metro 2, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 444999 Timișoara, C.F. nr. 433295 Timișoara, C.F. nr. 433300 Timișoara, C.F. nr. 433307 Timișoara, C.F. nr. 433172 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat. Adresa nr. SC2018-15245/28.06.2018 a domnului MOCIULSCHIN ADRIAN LEONARD, prin care propune ca un obiectiv al domeniului public (piață, parc, stradă) să primească denumirea ”Leonard Mociulshi”, în memoria generalului Leonard Mociulshi ofițer în timpul Primului Război Mondial, ”fapt care ar putea fi circumscris activităților de omagiere a personalităților care au contribuit la făurirea României Mari”.

Adresa nr. SC2018-10844/09.05.2018 a domnului Prof. Univ. Dr. Gheorghe F. Anghelescu, prin care dorește ”desemnarea unei artere de circulație cu numele Generalului Gheorghe Anghelescu”, ”pentru că prin acest fapt să facem cinstire și să prețuim în mod cuvenit pe cei care au adus mari servicii, prin jertfa lor publică, societății românești”.

ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”DIOGENE BIHOI”-parțial, tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume.

ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2 - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” SLT. IOAN GROSARU”-parțial, tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume.

ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”GENERAL GHEORGHE ANGHELESCU” tronson de stradă nouă paralel cu str. Slt. Ioan-Lucian Leuștean, între str. Maria Dogaru și str. Szeged.

ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”GENERAL LEONARD MOCIULSCHI” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Corneliu Ursu

ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 5 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”MĂRIUCA ZAHARIA” parțial, tronson de stradă nouă paralel cu str. Corneliu Ursu, din ax jumătatea dreaptă a tronsonului. GHEORGHE ANGHELESCU (n. 6 ianuarie 1839, Bucureşti - d. 3 aprilie 1915, Târgu Jiu, judeţul Gorj)a fost general, ministru de Război şi senator. GENERAL LEONARD MOCIULSCHI (n. 27 martie 1889, comuna Siminicea, județul Suceava - d. 15 aprilie 1979). Personalitate militară de excepție, strălucit comandant al Vânătorilor de munte, erou al Primului și al celui de al Doilea Razboi Mondial MĂRIUCA ZAHARIA (1905 – 6 August 1917) „Vreau să fac și eu ceva pentru ţara mea!”, , sunt cuvintele rostite de Măriuca, eroina de la Mărăşeşti în 1917. Pe numele său Maria Ion Zaharia, copila de numai 12 ani şi-a dat viaţa, în ziua de 6 august 1917, luptând, alături de soldații

noștri, pentru apărarea României, arată pagina de comunicare a Armatei Române. 15. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în zona Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 442519 Timișoara, , proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

Page 7 of 10   

ZONA CALEA TORONTAL - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”MARIN CONSTANTIN” tronson de stradă nouă între str. Aurel Pop și str. Aurel Contrea.

ZONA CALEA TORONTAL - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”AUREL CONTREA” tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume. MARIN CONSTANTIN (n. 27 februarie 1925, la Urleta,judeţul Prahova - d. 1 ianuarie 2011, București) este un muzician, compozitor şi dirijor deansamblu coral român, fondator, dirijor şi director pe viaţă alCorului de cameră Madrigal. El este şi un specialist renumit înmuzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi înmuzica tradiţională românească. Activitatea sa a fost apreciată decritici muzicali din întreaga lume, fiind distins cu numeroasepremii şi distincţii româneşti şi internaţionale. 16. Adresele nr. UR2018-14772, 14773, 14775, 14776/05.09.2018 și UR2018-15786, 15787, 15789, 15791, 15792, 15794, 15795 /21.09.2018 ale S.C. TIMRESIDENCE SUD S.R.L. și propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită să atribuim denumire străzii perpendiculare pe calea Urseni, cu nr. cad. 445618, proprietatea Municipiului Timișoara.

ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ION ȚUCULESCU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe calea Urseni. ION ȚUCULESCU (n. 19 mai 1910 - d. 27 iulie 1962) - a fost un pictor al tainelor si al invizibilului. El a pictat umbre, lumi invizibile, a privit spre fantastic si teluric. A pictat o serie de lucrari: ,,Covorul cerului”, ,,Campurile de rapita”, ,,Compozitie”, ,,Drama folclorica”, in care cromatica sa este extrem de bogata si de generoasa.

17. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă perpendiculară pe calea Urseni, la sud-vest de Calea Urseni, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 444163 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

ZONA CALEA URSENI SUD- TRONSON SE ATRIBUIE denumirea INTRAREA ”AUREL BĂEȘU” - tronson de stradă nouă perpendicular pe calea

Urseni. AUREL BĂEȘU (n. 26 mai 1896, Fălticeni – d. 24 august 1928, Piatra Neamț), a fost un pictor român. 18. Adresa nr. UR2018-14740/05.09.2018 a doamnului FUIOAGĂ ALEXANDRU domiciliat pe str. Lorena nr. 2A ap. 7 și propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită să atribuim denumire străzii pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 441680 Timișoara, proprietatea municipiului Timișoara-domeniu public.

ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ȘTEFAN LUCHIAN” - tronson de stradă nouă, paralelă pe strada Iuliu Podlipny,

ZONA CALEA URSENI SUD- TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GHEORGHE PETRAȘCU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Iuliu Podlipny.

ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „VICTOR BRAUNER” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Iuliu Podlipny.

ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ALEXANDRU CIUCURENCU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Iuliu Podlipny. ȘTEFAN LUCHIAN (n. la 1 februarie 1868- d. 28 iunie 1916, la Bucureşti) -pictor GHEORGHE PETRAȘCU (n. 1 decembrie 1872 in Tecuci - d. d. 1 mai 1949, București) - pictor VICTOR BRAUNER (15 iunie 1903, Piatra Neamţ – 12 martie 1966, Paris) a fost un pictor şi poet suprarealist evreu, originar din România. ALEXANDRU CIUCURENCU (n.27 septembrie 1903 in comuna Ciucurova, judetul Tulcea - d. 27 decembrie 1977, la Bucuresti) - pictor

19. Adresele nr. UR2018-16455, 16457/03.10.2018 și nr. UR2018-16600, 16599, 16598, 16597, 16595/05.10.2018 ale doamnei BOARIU ANDREEA ANDRADA și propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită să atribuim denumire străzii perpendiculare pe str. Dafinului, cu nr. cad. 446660, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „LAVANDEI” tronson de strada nouă perpendicular pe str. Dafinului. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 2

Page 8 of 10   

SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”PETUNIEI” tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni.

ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”TOPORAȘILOR” tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii

cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „NARCISELOR” tronson de strada nouă zona calea Urseni Sud.

20. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsoane de stradă nouă în calea Buziașului Sud, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 445519 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

ZONA CALEA BUZIAȘULUI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”GENȚIANA” tronson de stradă nouă, paralel cu str. Viorelelor, între

str. Sânzienelor și str. Dafinului ZONA CALEA BUZIAȘULUI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”LĂCRĂMIOARELOR” tronson de stradă nouă, paralel cu str.

Dafinului și str. Sânzienelor ZONA CALEA BUZIAȘULUI SUD - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”STANJENEILOR” tronson de stradă nouă, situat între str. Dafinului și

str. Sânzienelor 21. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă la Nord de calea Buziașului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 443379 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

ZONA CALEA BUZIAȘULUI NORD-PLOPI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”VASILE VĂLUȘESCU” tronson de stradă nouă, paralel cu calea

Buziașului ZONA CALEA BUZIAȘULUI NORD-PLOPI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”PETRE BEJAN” tronson de stradă nouă, zona calea Buziașului

VASILE VĂLUȘESCU, PETRE BEJAN membrii ai Gupului Gheorghe Ionescu de Teregova-rezistența armată anticomunistă 22. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă la Nord de calea Buziașului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 443379 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

ZONA CALEA BUZIAȘULUI NORD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”MIHAILICH GYŐZŐ (1877-1966) ” tronson de stradă nouă, în Calea Buziașului zona str.Olarilor-str.Siemens. Mihailich Győző (1877-1966) Constructorul de mașini, profesor universitar, academician, se distinge cu Premiul Kossuth inginer in constructii, desfășoară o intensă activitate de cercetare, dar și didactică, astfel că devine membru al Academiei Ungare de Știință, iar în 1941 înființează Institutul pentru perfecționarea inginerilor. Podul Decebal din Timișoara, dar și alte asemenea construcții din fier peste Tisa s-au numărat printre realizările sale în calitate de inginer proiectant.Sursa: https://renasterea.ro/banateni-de-frunce-dar-mai-putin-cunoscuti/

23. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de schimbare a străzii Ghirlandei cu strada Grigore Constantin Moisil, iar strada Ghirlandei se atribuie unei strazi în ZONA CALEA BUZIAȘULUI SUD SE SCHIMBĂ denumirea ÎN STRADA ”GRIGORE CONSTANTIN MOISIL” - tronsonul de stradă cu denumirea ”Ghirlandei”, care îşi schimbă denumirea. GRIGORE CONSTANTIN MOISIL (n. 10 ianuarie 1906, Tulcea – d. 21 mai 1973, Ottawa, Canada) a fost un savant român de renume mondial, matematician și profesor la Facultatea de Matematică, Universitatea din București și este recunoscut ca și deschizător de drumuri cu contribuții inovatoare în domeniul informaticii și matematicii datorită invenției de circuite electronice tristabile. Sursa: https://www.edusoft.ro/grigore-constantin-moisil/

24. În urma nenumăratelor cereri ale cetățeniilor: ZONA CETATE

Page 9 of 10   

SE SCHIMBĂ denumirea în BULEVARD ”REGELE MIHAI I” - a tronsonelor: bulevardul Republicii din Piața Regina Maria până în Piața Victoriei, strada Sfantul Ioan din Piața Victoriei pana la str.Coriolan Brediceanu si str.Gheorghe Dima de la intersectia cu str.Coriolan Brediceanu până în Piața Mărăști 25. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de atribuire a denumirilor:

ZONA STADION-TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” ȘTEFAN COVACI” tronson de stradă nouă, în zona Stadion incepe din fata stadionului Dan Paltinisanu trece prina fata SC BANU SPORT SRL si se termina in str.Aries langa Casa Tineretului.

ZONA STADION-TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”COSTICĂ RĂDULESCU” tronson de stradă nouă, zona Stadion,

incepe din strada Diaconu Coressi trece pe langa baza de sport a Universitatii Politehnica Timisoara si se termina la blocurile din strada Cerna ȘTEFAN KOVÁCS, cunoscut ca Piști Kovács, (n. 2 octombrie 1920, Timișoara - d. 12 mai 1995, Cluj) a fost un fotbalist și antrenor român de fotbal. sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Kov%C3%A1cs COSTICĂ RĂDULESCU a fost un antrenor român de fotbal, care a antrenat în Divizia A echipele Dinamo Bacău, CS Târgoviște, Oțelul Galați, Politehnica Timișoara și Farul Constanța. A murit în data de 8 iulie 2002 în vârstă de 68 de ani. sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Costic%C4%83_R%C4%83dulescu Propunem atribuirea sau schimbarea a 56 de denumiri de străzi, parcuri, astfel: atribuirea de denumiri la 48 străzi, 1 intrare, 1 alee, schimbarea de denumiri la 1 bulevard, 1 stradă si 2 parcuri și corectarea denumirilor a 2 străzi din Municipiul Timişoara., conform Anexei nr. 1 – „Tabel privind atribuirea şi schimbarea de denumiri” şi Anexei nr.2 – „Planuri de situaţie” Având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii sau schimbării a 56 de denumiri la Strazi, Parcuri din Municipiul Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. Arhitect Şef Şef Birou B.D.U. Emilian Sorin Ciurariu Doina Purdea

CONSILIER B.B.D.U.

Oana Racolţa

Page 10 of 10   

Cod FO53-01, ver. 2

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019-4379/22.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii sau schimbării a 56 de denumiri la strazi, parcuri din Municipiul Timișoara

1. Descrierea situaţiei actuale În urma aprobări planurilor urbanistice au rezultat zone noi de locuințe și au fost astfel create drumuri noi de acces catre imobile, care necesită atribuirea de denumiri de străzi in vederea reglementarii adresei poștale. Sunt si solicitari de schimbare a unor denumiri de strazi si parcuri. Comisiea de atribuire sau schimbare de denumiri la strazi, parecuri, piete, etc. a analizat si aprobat in cadrul sedintei din data de 06.02.2019 atribuirile, schimbarile si corectarea denumirilor de strazi. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul prezentei documentaţii este atribuirea sau schimbarea a 56 de denumiri de străzi, parcuri, astfel: atribuirea de denumiri la 48 străzi, 1 intrare, 1 alee, schimbarea de denumiri la 1 bulevard, 1 stradă si 2 parcuri și corectarea denumirilor a 2 străzi din Municipiul Timişoara. 3. Alte informaţii S-au luat în considerare solicitările și propunerile cetățenilor, ale seviciilor din cadrul Primăriei, ale membrilor Comisiei de atribuire sau schimbare de denumiri la strazi, parecuri, piete, etc., si ale altor persoane care consideră necesară schimbarea sau atribuirea unei denumiri de străzi. Strazile sunt inscirse in domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara. Au fost atribuite ca denumiri de strazi nume ale unor personalitati marcante ale vietii culturale si politice. 4. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea atribuirii, schimbării si corectarii a 56 de denumiri la strazi, parcuri, alei, intrari, bulevard din Municipiul Timișoara conform Anexei. PRIMAR Pentru conformitate date tehnice NICOLAE ROBU ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03, ver. 2

— ze romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Anexa_2.pdf

312 ȚDAFINULUI prelungire str. Dafinului STR. [HCL 354/2008 [CALEA BUZIAŞULUI 313 |DALIEI [DALIEI ST CAMPUS UNIVERSITAR E5, F5__ [Pop Nero Nero 314 [DAMASCHIN BOJINCĂ BOJINCA DAMASCHIN Z.ODOBESCU CT Bo” Samaschin |Bojincă Damaschin [Bojincă Damaschin 315 _|DÂMBOVIŢA DÂMBOVIȚA E, DÂMBOVIȚA A7,A8___|Cris.... Nicolae Clemenceau Clemenceau 316 [DAN CĂPITAN DAN CĂPITAN STR. BLAŞCOVICI A3,A4,83, Dan Căpitan Dan Căpitan [Dan Căpitan 317 DAN MATEESCU str nouă perpendiculară pe str. Lt. |STR. HCL124/2017 MEHALA Ovidiu Balea 318 [DEJ DEJ STR. ARADULUI VEST CI Dej 319 [DELFINULUI DELFINULUI STR. (CAMPUS UNIVERSITAR ES, F5 [Delfinului Delfinului Delfinului 320 |DELIBLATA DELIBLATA STR. STADION F5, F&_ |Deliblata Deliblata Deliblata 321 |DELINEŞTI DELINEŞTI STR. PLOPI 14 Mosze 322 |DELINEŞTI BISTREI STR. _ |HCL 182/2007 |PLOPI-R-WALTER,CÂMPULUI 323 |DELIU PETROIU str. nouă STR. [HCL 256/2010 |[STEAUA-FRATELIA 324 |DEPORTAȚII DIN BĂRĂGAN din P.Domăşn.-M.cel Bătrân STR. |HCJ231993 [MIRCEA CEL BĂTRÂN B3 str. nouă 325 |DETA. DETA STR. PLOPI 14 Deta 26 _ |DIACONUL CORESI De la Martir L.Csimarik până la |STR. [fosta Cazane-C Martirilor D7,E6 |Coresi Diaconul Coresi Diaconul Coresi Diaconul C.Martirilor 327 _ [DIANA DIANA STR. STADION E6 Diana Diana Diana 328 [DIMINEȚII DIMINEȚII STR. FRATELIA C10, D10 |Dimineții 329 [DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTINEANU DIMITRIE STR. IOSEFIN B5 Bolintineanu Dimitrie [Bolintineanu Dimitrie __ [Bolintineanu Dimitrie 330 [DIMITRIE CANTEMIR CANTEMIR DIMITRIE STR. CETATE ES Dimitrie Cantemir __ [Dimitrie Cantemir Dimitrie Cantemir 331 [DIMITRIE DINICU DINICU DIMITRIE STR. CIARDA ROŞIE H10, C10 [Dinicu Dimitrie 332 _ |DIMITRIE DINICU str. nouă în prelungirea str D. STR. [HCL53/2006 CIARDA ROŞIE 19 Dinicu 333 [DIMITRIE DINICU str. nouă STR. |HCL 57/2002 _[URSENI-LEGUMICULTURII 110 334 [DIMITRIE PACIUREA PACIUREA DIMITRIE STR. MEDICINEI E3,E4 [Crinul Prefect Buteanu Crinul Prefect Buteanu 335 |[DIMITRIE STAN str. nouă STR. [HCL 355/2008 [FREIDORF DIMITRIE ȚICHINDEAL [ȚICHINDEAL D. STR. BLAŞCOVICI B4 Țichindeal Dumitru |Țichindeal Dumitru [Țichindeal Dumitru [Țichindeal Dumitru 336 DUMITRU ȚICHINDEAL-actualizat prin HCL 149/2015. 337 [DINU LIPATTI POPA LAURENŢIU STR. __|HCJ 231993 |[CIRCUMV.T B3,C3 [Popa Laurenţiu Pilatus Pilatus Pilatus e _ |DIOGENE BIHOI str. nouă perpendiculară pe str. |STR. |HCL124/2017 |TORONTAL-AEROPORT UTILITAR Corneliu Ursu 335 |DIPLICH HANS intr. nouă INTR. [HCL 182/2007 _|PLOPI-RWALTER,CĂMPULUI 340 |DIVIZIA 9 CAVALERIE IALOMIȚA STR. [ANTENA,LIPOV-VIILOR D1,E1,E2 |Jandarmilor Jandarmilor Jandarmilor 341 _|DOAMNA CHIAJNA. DOAMNA CHIAJNA STR. BLAŞCOVICI Ca Doamna Chiajna [Doamna Chiajna [Doamna Chiajna 342 |[DOBROGEA DOBROGEA STR. PLATF.IND.UMT 610 343 |DOINEI DOINEI INTR. OITUZ D3 344 |[DOMOGLED într. nouă INTR. [HCL 355/2008 |[FREIDORF 345 [DORIN TEODORESCU str. nouă STR. |HCL 185/2009 [GHIRODA 346 [DORNEI DORNEI STR. CIRCUMVALAȚIUNII 1 C3, Ca 347 DOROBANŢILOR CALE MODERN, G1, 62, H1[C Dorobanţilor C.Dorobanților C.Dorobanților 348 DO LEBEDEI STR. [HCJ 231993 |[C.MARTIRILOR DS DR. ALEXANDRU MARTA [ODOBEŞTI STR. |HCJ23/1993 [MEDICINEI E3 [Odobeşti [Odobeşti Odobeşti Odobeşti 349 DR. ALEXANDRU MARTHA- actualizat prin HCL 149/2015 350 |DR. AUREL CÂNDEA. TRIUMFULUI STR. _ |HCJ 231993 [PIAȚA CRUCII De Triumfului Triumfului Triumfului 351 |DR. GHEORGHE MARINESCU MARINESCU GHEORGHE DR. STR. FABRIC F3,F4 |Marinescu Gh. Dr. [Cozma Aurel Dr. [Cozma Aurel Dr. [Cozma Aurel Dr. 352 |DR. GRIGORE T. POPA CÂMPINA, STR. __|HCJ 2311993 [ARADULUI EST CIl, DIl, DI [Câmpina Câmpina Câmpina 353 |DR. IOAN BONTILĂ BUŞTENI STR. _|HCJ 23/1993 |TIGRULUI G3,G4 [Balas Bala Balaş TV 354 |DR. IOAN MUREŞAN (STÂNCĂ ŞTEFANDR. STR. [CJ 23/1993 [PIAȚA CRUCII-C.MARTILOR D8, E7,ES [Ştefan Stâncă Martini Cavaler Martini Cavaler Martini Cavaler 355 |DR. IOSIF NEMOIANU FEBRUARIE ŞAISPREZECE 1933 |STR. _|HCJ23/1993 [CETATE Ca 16 Februarie Divizia 9 Cavalerie Milano, Divizia 9 Cavalerie 356 |DR. LIVIU CIGĂREANU str. nouă STR. |HCL 143/2012 [IOAN SLAVICI-BACALBAŞA Ț 357 |DR. LIVIU GABOR [APRILIE 7 1929 STR. __|HCJ 231993 [CETATE C4,D4 [Sapte Aprilie 1929 [Galați [Galaţi KT 358 |DR. LOUIS ŢURCANU str. nouă STR. |HCJ 5/2000 URSENI-MUREŞ 610 £ 359 |DR. LUCIAN GEORGEVICI str. nouă STR. __|HCJ 5/2000 VIILOR ET 360 |DR. NICOLAE PAULESCU MĂCEŞILOR STR. |HCJ 231993 [CETATE D4 Endre Ady Vertes Dr. D.C Attlee 361 |DR. PAVEL VASICI UNGUREANU PRISLOP STR. _|HCJ231993 _ [ODOBESCU-KIRIAC BT, CT |Vasici Vasici Vasici Vasici 362 |DR. PIUS BRÂNZEU str. nouă STR. [HCL 68/2003 [MUREŞ MUZICESCU 363 |DR. ROBERT KOCH KOCH ROBERT DR. STR. VIILOR ET,EZ [Koch Robert Dr. Koch Robert Dr. Koch Robert Dr. 364 [DRAGOŞ VODĂ DRAGOŞ VODĂ STR. [MEHALA II 2,82 [Dragoş Vodă Dragoş Vodă Dragoş Vodă 365 [DRĂGĂŞANI DRĂGĂŞANI STR. KOGĂLNICEANU F2 Drăgăşani Drăgăşani Drăgăşani â 366 |[DREPTATEA DREPTATEA STR. DÂMBOVIȚA A7,A8___|Dreptatea Dreptatea Dreptatea A 367 _|DROPIEI DROPIEI STR- CIRCUMVALAȚIUNII II-IV B2,C2,C3 | | 368 _|DRUBETA DRUBETA STR. RUSU ŞIREANU, P-ŢA CRUCII D7, D8, Martir Ciordaş Martir Ciordaş Martir Ă A 369 [DUILIU ZAMFIRESCU perp. pe str. A Golopenţia STR. [HCL53/2006 URENI-LEGUMICULTURII Î i 370 [DUMBRAVA ROŞIE DUMBRAVA ROŞIE STR. LUNEI G5, G8_ [Cons. David Cercel Vodă Cercel Vodă i 371 |DUMITRU BAGDASAR BAGDASAR DUMITRU STR. SLAVICI Y10, X10 ati 372 [DUMITRU KIRIAC KIRIAC DUMITRU STR. KIRIAC Bs, C8__ [Chiriac Dumitru Chiriac Dumitru Chiriac Dumitru 5

795 |MESERIAŞILOR MESERIAŞILOR INTR. VENUS G8,GS 796 |MESTEACĂNULUI MESTEACĂNULUI RONAŢ Z2,Z3.A2 [Petre slo Petrovaselo Petrovaselo Petrovaselo 797 [MEZIAD MEZIAD [C.MARTIRILOR D8, DS 798 [MICHELANGELO MICHELANGELO STR: ZONA PARCUL ROZELOR D405, Grigore Episcopul Grigore Episcopul Grigore Episcopul [CAMPUS UNIVERSITAR - În giratoriu |E5 Petofi Gheorghe Mârzescu 799 MICHELANGELO LEONARDO DA VINCI PIAȚA HCL216/2016 la Bv.Pârvan cu axul str. Michelangelo-Cluj 800 [MICŞUNELELOR MICŞUNELELOR STR. CRIŞAN HZ loanovici [loanovici Dascăl loanovici Dascăl loanovici Dascâl 801 [MIERLEI MIERLEI INTR. C-ŞAGULUI B9 802 [MIHAI BĂNĂRESCU într. nouă INTR. |HCJ 512000 [URSENI-MUREŞ FIU 803 [MIHAI EMINESCU LENIN BV. DEC.C.J.260/90 [LOGA DA Silva Carmen oa |MIFAI ROȘU tronson de ramificație a str. Turda |INTR. [HCL 124/2017 |C. LUGOJULUI-STR. ȘTRANDULUI 805 [MIHAI VITEAZU MIHAI VITEAZU BV. CENTRU-BĂLCESCU D5, DE [Mihai Viteazu Mihai Viteazu Mihai Viteazu 806 [MIHAIL IVANOVICI GLINKA MIHAIL. STR. MODERN G1,H1— [Balint Popa Balint Popa Balint Popa 807 _|MIHAIL JORA PETOFI STR. |HCJ 2311993 [CAMPUS UNIVERSITAR E5, E6 808 |MIHAIL KOGĂLNICEANU KOGĂLNICEANU MIHAIL STR. KOGĂLNICEANU FZ Kogălniceanu Mihai _|Kogălniceanu Mihai __ | Kogălniceanu Mihai 809 [MIHAIL SADOVEANU str. nouă STR. [HCL 68/2003 [MUREŞ-MUZICESCU 810 |MILANO, str. nouă STR. |HCL53/2006 |C.-ŞAGULUI -DN59km7 811 _|MILCOV MILCOV STR. |CAMPUS UNIVERSITAR F5 Milcov Milcov Milcov Milcov 812 _|MILE CĂRPENIŞAN, str. nouă STR. __|HCL513/2013 _|C.Şagului-Ovidiu Cotruş-CET Sud CĂLĂRAŞI STR. |HCJ23/1993 |[MEHALAI A1 Câmpiei Cătăceanu L. Cătăceanu L. MILOŞ CIRNEANSKI-actualizat prin HCL 149/2015 814 |MINERVA MINERVA STR. STADION E6 Minerva Minerva 815 |MINIŞ. MINIŞ ALEE CAPUS UNIVERSITAR ES 816 |MIORIȚA MIORIŢA STR. CAMPUS UNIVERSITAR F5 Sf. Pavel Mamkovschi 817 |MIRCEA CEL BĂTRÂN MIRCEA CEL BĂTRÂN STR. MEHALAII, RONAŢ Z3,A3, B3 [Mircea cel Bătrân __ [Mircea cel Bătrân Mircea cel Bătrân Mircea cel Bătrân sis _ |MIRCEA-DIMITRIE RAȚIU str. nouă STR. |HCL216/2016 |Sever Bocu, între Constructorilor și l.Brad 819 [MIRCEA ELIADE piață în fața hotelului Timişoara _ [PIAȚA |HCJ 231993 |CETATE D4 820 [MIRCEA HOINIC 7 VĂLIUG STR. _ |HCJ231993 [ANDREESCU vs 821 [MIRCEA POPA ENESCU GEORGE STR. [HCJ 23/1993 [ANDREESCU Z8 Geoge Enescu 822 [MIRESEI MIRESEI STR. [ARADULUI VEST CT Miresei Miresei Miresei Miresei 823 [MIRON COSTIN COSTIN MIRON STR. IOSEFIN Cs [Costin Miron Costin Miron Costin Miron 824 [MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUȚIU [VÂRFUL CU DOR PIAȚĂ _|HCJ 231993 [FABRIC F4 Cernăşevchi Suluţiu Mitropolit Suluţiu Mitropolit Suluţiu Mitropolit 825 [MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU între C Arad şi C.S.Bocu(cimitir) [STR. [HCL 166/2005 [ARADULUI ANTENE D1 826 |MITROPOLIT VARLAAM IULIUS FUCSIK STR. |HCJ 23/1993 [PIAȚA CRUCII DS, E6__ |Varlaam Mitropolit _ | Varlaam Mitropolitului 827 |MOGOŞOAIA MOGOȘOAIA STR. GHIRODA 1415 [Makarenco 828 [MOISE DOBOŞAN CĂLIMÂNEŞTI STR. |HCJ 231993 |[MEHALAII, RONAȚ Y3, Z3, A3|Seţio Aurel Moise Doboşan Moise Doboşan 829 [MOISE NICOARĂ NICOARĂ MOISE STR. TIGRULUI G3,G4 |Nicoară Moise Nicoară Moise Nicoară Moise Nicoară Moise 830 |MOLDOVEI MOLDOVEI STR. CRIŞAN HZ Moldovei Moldovei [Moldovei [Moldovei 831 |MOLIDULUI MOLIDULUI STR. VIILOR FI [Atena [Atena [Atena Atena Teofil 832 |MORARILOR MORARILOR SPLAT TIMOCULUI F3, G3— [Morarilor Morarilor Morarilor Morarilor 833 |MOŞNIȚEI MOŞNIȚEI CALE H6,l6,G6_|Moşniței Moşniţei Moşniţei

Ce ntru lucrări î D+P+2E scara 1: 1000 de Dat Url c3 GI b, n n pana BĂ Cp e s * a c2

op ANVILYYA 'D'113NOI Vi-d — pp iapă post trafo

A | | E tu [a icipiului Timişoara SRDC/BMD , i tă Enropeană a Culturii it cu umărul: SC2018-023861 din 12.10.2018 o spondenta Directia Secretariat General Secretariat General st de la IANCU EUGEN ROMULUS 1: Timişoara, barzava 4 sc.c ap.20 | iicipiului Timisoara Total 5 file Termen de rezolvare: 11.11.2018 Termen direcţie: 27.10.2018 OLICITA RECTIFICARE DENUMIRE STRADA LIU ALAMOREAN presedinte consiliu municipal) ectificare șoara. la 12.10.2018 donsi ieri denari i. — EEE i x Maria Rujescu 3, domiciliat in Timisoara, str. Birzava, ar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat drivire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului de luptator remarcat prin fapte deosebite 3) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceca ce priveşte prelucrarea datelor cu acter personal și privind libera circulație a acestora, pentru a fi k folosi : : i atrbuților legal le aces nat * ie "89 cu nr. si seria LRM-I-00045 prin zate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestei instituții Semnătura ......... CodFO-2401, ver 4, 'A Strazii ce va purta numele de arh. Timisoarei ales in mod democratic de N si NU arh. Pompiliu Armuiean cum din 7 O 3C2018-19828 din 27.09.2018. N ate cu art. 52 din Constitutia Romaniei r statului sa corecteze erorile materiale icitarile petitionarilor romani mai ales ca umele corect al primului primar post- AECEMDNSL PE Cuc 1-a avu Ji in acest sens solicit in incheiere ca o adresa de confirmare cu corecturile respective sa-mi fie adresata mie la adresa de mai sus si cea de-a doua domnului arhitect Pompiliu Alamorean la adresa din Timisoara, Casa Harmonia, str. Rudolf Walter, nr.4, et.2, cam. 304. Va multumesc pentru receptivitate! ctur Timisoara Semnatura 12.10.2018

Catre, Consiliul Local al Municipiului Timisoara Domnului primar Nicolae Robu (presedinte consiliu municipal) Solicitare rectificare Subsemnatul Iancu Eugen Romulus, domiciliat in Timisoara, str. Birzava, nr.4, sc.C, ap.2., posesor al certificatului de luptator remarcat prin fapte deosebite in Revolutia de la Timisoara din decembrie '89 cu nr. si seria LRM-I-00045 prin prezenta solicit rectificarea la denumirea strazii ce va purta numele de arh. Pompiliu Alamorean primul primar al Timisoarei ales in mod democratic de cetatenii timisoreni pe data de 12.01.1990 si NU arh. Pompiliu Armuiean cum din regretabila eroare apare in adresa dvs. nr. SC2018-19828 din 27.09.2018. Fac aceasta solicitare in conformitate cu art. 52 din Constitutia Romaniei care cu titlu imperativ cere autoritatilor statului sa corecteze erorile materiale strecurate din greseala in cerererile si solicitarile petitionarilor romani mai ales ca si de la Timis ati primit numele corect al primului primar post- decembrist pe care l-a avut Timisoara si in acest sens solicit in incheiere ca o adresa de confirmare cu corecturile respective sa-mi fie adresata mie la adresa de mai sus si cea de-a doua domnului arhitect Pompiliu Alamorean la adresa din Timisoara, Casa Harmonia, str. Rudolf Walter, nr.4, et.2, cam. 304. Va multumesc pentru receptivitate! “otur Timisoara matura 12.10.2018

ro ras din planujd e referinţă pe

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA OG Biroul Banca de Date Urbană Extras din planul de bază al municipiului ca referinţă pentru lucrări în continuare scara 1: 2000 [BRE re a i Aia E kJ ps. x GAZE 2 (ct Ă sUb,

scara 1: 500 PRIMĂRIA MUNICIPI | TIMIŞOARA CJ Biroul Banca de Date nă Extras din planul de bază al municipiul referinţă pentru lucrări în contiuare & EDITIE 2015 Data ZII dau

Alei si zone m. 1555 15551955 1505 1808135 0 $1940 S=275mp. :/[ S=275mp." [1910 S=275m.9. :/11 -— 1941 1937|, 1926 1911 1807) TARE Vu 2 s aj S=275m5.:/7 S=275mp.:/12 s- | pi 1938)| 1927 rosti 122 1908) d S=27615. : 5=275mp. :/13 E e 7/3 Za 1905 ist. S=276m :/9 S=275m5.:/14 = Mi :/39 1 1929 1904]| 1899 _ 15 rs 1908 a E n mr 3 > PN 12 ÎS : p. ! i _ d rii _ 5 i mu FE „1802 Alei Si Zone vVerz I / Alei SI zone: Verzi 21755 —__ 1789 A E ŞI n E "ITI AVE Î /s9 7 fa: 819 V pe mo E isa 1756 C a | / Ă 60 =) Las /4 1734 i 1757 d , <l 175 — m 7 ăi / | ORE V :/49 5 :/81 zona verde 1 n. 733 178 /43 Pr beci 1758 N = x! 1 :/153 1 € Vl -/20 ./62 _ : i : 2 TA | S=1iBâm p. 2042 + S=1Bâm.p. 1790 a :/83 [ n 1759 m m. S=252m-p :/58 -/B4 7 sal LI 41515 A el : "Alei si zone Verzi 4050Um.p E 131 _— EEE re de ESL - f | STITIE POEZIEI 1583 = 4 1642 ||1833 "/ 130 IP 1508: /130 1588, :/130 1872 16e9./ 130 'l-/129 1 A ; ri 1 : .:/109 S=275mp. : s=275mp :/94 s=275mp.:/99 || S p 100 zZY. 112 ZE 1897 /% 1887), 1414 1873 16 1843 11538 S=276mp." S=275m.:/ 95 s=276mp.:/100, S= :/110 Lazu /39 1703 1606 / > 1882 LBTA a! zona locuinte 5 S=275mp." 30 S=27âmp. : Hi . :/111 E ă nte 5677 9 ia or La S=5887m.p. | 02, a | 3*27m p.:/112 | pna “7 ,esol 1680 9 ora 1865 1650 1646 1 S=276m.p :/98 1879 03 | arme :/108 1 | Atego 5=276mp. :/113 | Di ; 1706 1893 ERE sTE 1045 575 ! „125 7one_Verzi N ast. CONSO EIFEL

As BE SPUI x 446] 48795 _ es - CY. = st Ho < = A32,2,50 rile ÎNC : « CF 48339] i NA TALE 537 -N Ps N

RIMĂRIA MUNICIPIULUI TIM Biro Banca de Date U Extras din klanul de bază al municipiului ca referințăpentru lucrări în-continuare ara 1 500” 1 EDITIE 2015 Bata SOF ROL, si dl]

TE Ag Ce STR. JOSEPH STRAUSS tm ar PRIMI MUN UNTIMIŞOAR , | [ră Ufbai “Biroul Banca d Extras din planul d a-referinţă pentrufucrări 5 c EDITIE 2915 Data 18.02.2019 ___. Ce e hază al municipiu continuare scara 1: 500 2

m laud PRIMĂRIA MUNICI TIMIŞOARA CJ Biyoul/Banca de Urbană Extras din planul de bază al mynicipiului cal referinţă pentru lAcrări în gontjnuare scara 500 IE 2015 N a 0.01.2019 2 Dem E C

PRIMĂRIA TIMIȘOARA E Biroul Banca de Hate Urbană Extras din planul , | municipiului ca referinţă pentrff lugrări în comti e scai Data d

— ntre LS EEE sii STR. PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR

: s Str sg S N CI N oi lso— AA

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA nr.1 la HCL Ar... TABEL privind atribuirea şi schimbarea de denumiri 1. Adresa nr. UR2017-21361/20.12.2017 a UNIUNII SÂRBILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în str. Mangalia nr. 29, prin care ne slolicită să rectificăm denumirea a două străzi: 1) Dositej Obradovic, actuală Dositej Obradovici 2) Miloă Crnjanski, actuală Miloş Crajanski Iar în spiritul multiculturalității municipiului nostru, pentru atribuirea de denumiri noi unor străzi, ne sunt propuse să avem în vedere următoarele personalităţi sârbe sau care au avut strânse legături cu Timişoara şi merite remarcabile pentru viața culturală şi spirituală a oraşului: 1) Mitropolit Georgije Popovici 2) Episcop Petar Petrovic 3) Arhimandrit Pavle Kengelac 4) Dimitrije P. Tirol S) Georgije Cokrljan 6) Toma Stefanovic 7) Vadim Șumski 8) Sava Ilin ZONA MEHALA SE CORECTEAZĂ denumirea în STRADA „DOSITEJ OBRADOVIC” - a denumirii actuale a străzii Dositej Obradovici SE CORECTEAZĂ denumirea în STRADA „MILOS CRNJANSKI” - a denumirii actuale a străzii Miloş Crajanski 2. Adresele nr. SC2018-6459/20.03.2018 şi RU2018-92/20.03.2018 ale cadrelor didactice ale Colegiului Național C. D. Loga — Timişoara, prin director, prof. Tihomir Milin, prin care ni se solicită schimbarea denumirii Parcului CETAȚII (Poșta Mare) în Parcul C. D. Loga. ZONA CETATE SE SCHIMBA denumirea în PARCUL „Constantin Diaconovici LOGA” - a Parcului Cetății din spatele Poștei Mari langa Casa Casatoriilor. 3. Adresa nr. RM2018-1421/08.05.2018 prin care Direcţia de Mediu, Serviciul Spaţii Verzi și Locuri de Joacă ne înaintează adresa domnului LIVIU MIRCI, prin care doreşte schimbarea denumirii "părculețului aferent Fântânii cu Punctele Cardinale, respectiv plasat în proximitatea Tribualului” din Parcul ?UPC” în Parcul ”Mic” , deoarece ”părculețul menționat a fost inaugurat în 1826, cu denumirea ctitorilor de ”Kleines Park””. Menţionăm că parcul la care se face referire este de fapt LOCUL DE JOACĂ BRĂTIANU. ZONA CETATE SE SCHIMBA denumirea în PARCUL "MARTIN LUTHER” - a LOCULUI DE JOACĂ BRATIANU”, aferent Fântânii cu Punctele Cardinale, respectiv plasat în proximitatea Tribunalului 4. Adresa nr. SC2018-23861/15.10.2018 prin care Direcţia Secretariat General ne înaintează cererea domnului IANCU EUGEN ROMULUS şi adresa UR2018-19851/27.08.2018, prin care ni se solicită atribuirea x, unei denumiri de stradă "să poarte numele de arh. Pompiliu-Viorel Alămorean, primul primar al Timișoarei post decembriste ales democratic în funcția de Primar de cetățenii timişoreni”, "este Primarul punctului 8 al Proclamaţiei de la Timișoara din 11 martie 1990, de asemenea, este Primarul care propus și la terminarea mandatului în 1995 a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție prin sentinţă definitiv și irevocabilă, interzicerea reînregistrării Partidului Comunist Român și de asemenea, în 2001 Tribunalul de la Târgu Mureș a decis prin decizie definitivă și irevocabilă ca domnul Pompiliu Alămurean este președinte de onoare pe viață al Fundației Naționale a Revoluției din Decembrie 1989 de Timișoara”. "În încheiere solicit ca această stradă care îi va purta numele să fie nominalizată în apropierea Cimitirului Eroilor din Timișoara întrucât domnul

Alămurean Pompiliu a fost Șeful de proiect care a realizat Monumentul Eroilor Revoluției din Timișoara, monument din Partimoniul Național al României, Patrimoniul European și UNESCO.” SE RESPINGE 5. Adresa nr. CT2018-4504/19.09.2018 prin care Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Clădiri Terenuri I Est ne înaintează cererea a S.C. VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A,, prin care ne solicită atribuirea unei denumiri de stradă pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 445795 Timişoara, C.F. nr. 445796 Timişoara, C.F. nr. 444302 Timişoara, C.F. nr. 442223 Timişoara, constând din teren împrejmuit pentru drum şi zone verzi reglementat ca fiind domeniul public al Municipiului Timişoara conform H.C.L. nr. 187/2015. ZONA STR. TITAN - ENRIC BAADER NR. 11/a- TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ZIMBRULUI” - tronson de stradă nouă, în prelungirea str. Zimbrului. 6. Adresa nr. UR2018-18362/12.11.2018 a domnului VEREŞCA IOAN şi propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită atribuirea unei denumiri de stradă pentru terenul pentru drum intravilan extins, înscris în C.F. nr. 446125 Timişoara, C.F. nr. 446112 Timişoara şi C.F. nr. 446123Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara. ZONA PLOPI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GHEORGHE IONESCU” - tronson de strada nouă, perpendicular pe str. Nicolae Ghimboașe. ZONA PLOPI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „PETRE ANCULIA” - tronson de strada nouă, paralel cu str. Nicolae Ghimboaşe. GHEORGHE IONESCU, doctor în drept şi teologie, căpitan în rezervă şi notar în comuna Teregova, județul Severin înființează o organizație subversivă (Grupul Gheorghe Ionescu din Teregova) cu scopul de a sprijini partizanii anticomuniști din munți. Membru al P.N.Ț.- Maniu, a avut strânse legături cu colonelul Uță şi cu Spiru Blănaru. PETRE ANCULIA, martir pentru Hristos în perioada regimului comunist 7. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în calea Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 444154 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY” tronson de stradă nouă, în prelungirea str. HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY. 8. Adresa nr. UR2018-3513/02.05.2018 prin care Biroul Banca de Date Urbană ne înaintează cererea S.C BANU CONSTRUCT S.R.L., adresa nr. UR2018-21043/20.12.2018 a domnului PETRUȚ IOAN prin ANGHEL ANDREEA, prin care se doreşte atribuirea unor denumiri de străzi pentru terenurile cu destinația de drum înscrise în C.F. nr. 441863 Timişoara şi C.F. nr. 441864 Timișoara, proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu public şi C.F. nr. 443778 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ALEXANDRU PALEOLOGU?” tronson de stradă nouă, perpendicular pe str. Armoniei. ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”IOAN PETRU CULIANU?” tronson de stradă nouă, paralel cu str. Armoniei ZONA ARADULUI-SEVER BOCU - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „NEAGU DJUVARA” tronson de stradă nouă, perpendicular pe str. Armoniei

ALEXANDRU PALEOLOGU (14 martie 1919, în Bucureşti — 2 septembrie 2005, în Bucureşti). Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai apreciați eseişti români, critic literar, diplomat şi om politic marcant. Licenţiat în drept al Universității din Bucureşti. Referent la Comisia română pentru aplicarea armistițiului (1944-1945), ataşat de legație în Ministerul Regal al Afacerilor Străine (1946-1948). Căutat de Securitate, reuşeşte să scape şi trăieşte în clandestinitate până în 1956, în oraşul Câmpulung, devenind un apropiat al lui Constantin Noica. Cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române, secția artă veche (1956-1959). Arestat şi condamnat, în lotul Noica-Pillat, la paisprezece ani de muncă silnică (în 1959). La eliberare (prin decret de grațiere), în 1964, este reintegrat la acelaşi institut, secția teatru. Membru al Uniunii Scriitorilor (din 1967), secretar literar al Teatrului „C.l Nottara” din Bucureşti (1967), redactor la Editura Cartea Românească (1970-1976). După 1989, s-a implicat în viaţa publică şi în politică: ambasador al României în Franța (în 1990 a fost demis după ce și-a afirmat opțiunea pentru forma monarhică de guvernământ şi după ce s-a solidarizat cu demonstranții din Piaţa Uni versității, declarându-se „ambasador al golanilor"), senator (1992-2004). Sursa: http://www.humanitas.ro/alexandru-paleologu IOAN PETRU CULIANU (1950-1991) profesor de istoria religiilor la University of Chicago, discipolul lui Mircea Eliade. Autorul unor studii consacrate privind gnosticismul şi magia renascentistă. SURSA: https:/www.polirom.ro/carti/-/carte/5792 ȘI https://adevarul.ro/cultura/carti/cine-l-a-ucis-ioan-petru-culianu-intr-o-toaleta-chicago- misterele-unuia-cele-mai-ciudate-asasinate-l_555b66a5cfbe376e355f6fee/index html NEAGU M. DJUVARA (1916-2018) s-a născut la Bucureşti, într-o familie de origine aromână aşezată aici la sfârşitul secolului al XVIII-lea, care a dat țării mai mulți oameni de seamă. Licenţiat la Sorbona (istorie, 1937) şi doctor în drept (Paris, 1940). Participă la campania din Basarabia şi Transnistria (iunie-noiembrie 1941); rănit în apropiere de Odessa. Intrat prin concurs la Ministerul de Externe în 1943, este trimis curier diplomatic la Stockholm în dimineața zilei de 23 august 1944, în legătură cu negocierile de pace cu URSS. La Stockholm, funcționează ca secretar de legație până în septembrie 1947, când comuniştii preiau şi Externele. Rămâne în exil, militând până în 1961 în diverse organizații ale diasporei. În 1961 pleacă în Republica Niger, unde va sta 23 de ani în calitate de consilier diplomatic şi juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Străine şi, concomitent, profesor de drept internațional şi de istorie economică la Universitatea din Niameşy. În 1972, obține doctoratul de stat la Sorbona cu o teză de filozofie a istoriei, sub îndrumarea lui Raymond Aron; mai târziu, obţine şi o diplomă a INALCO de la Paris. Din 1984 este secretar general al Casei Româneşti de la Paris, până în 1990, când se întoarce în țară. Membru de onoare al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“ din laşi şi al Institutului de Istorie „N. Iorga“ din Bucureşti. SURSA: http://www.humanitas.ro/neagu-djuvara 9. Adresa nr. UR2018-7694/16.05.2018 și UR2018-7695/16.05.2018, prin care Biroul Banca de Date Urbană ne înaintează cererea S.C SUSEROR S.R.L, prin care doreşte atribuirea unei denumiri de străzi pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 442092 Timişoara, C.F. nr. 445741 Timişoara, nr. cad. DE 491, C.F. nr. 442124 Timişoara şi C.F. nr. 445740 Timişoara, proprietatea municipiului Timișoara-domeniu public. ZONA CALEA ARADULUI- TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GEORGE DEVEREUX” - tronson de stradă nouă, în Zona Calea Aradului, perpendicular pe str. Marginii GEORGE DEVEREUX (born Gyărgy Dob$; 13 September 1908 — 28 May 1985) este un nume care, la prima vedere, pare să nu aibă nici o legătură cu ţara noastră. De altfel, pe fondatorul etnoanalizei şi etnopsihiatriei, istoria universală îl prezintă drept franco-american.Puțin ştiu însă că George Devereaux s-a născut la Lugoj, în 1908, şi că numele său adevărat era Gyorgy Dobo. A fost hărăzit cu talent de pianist, pe care nu l-a putut fructifica, întrucât, în urma unui accident, a rămas cu sechele la mâna dreaptă. Nu a renunțat însă să compună piese pentru pian şi să scrie poezii. La 18 ani a decis să plece în lume, mai întâi în Bavaria, iar ulterior la Paris, pentru a studia fizica împreună cu Marie Curie. Apoi, a început să frecventeze cercurile cultural-artistice din Germania și Franța și a urmat mai multe cursuri de limbi orientale și de etnologie. A obținut o bursă şi a plecat în Statele Unite, unde şi-a continuat studiile de antropologie. În cadrul cercetărilor pe care le-a întreprins la universitate, a fost trimis să studieze viaţa amerindienilor din tribul Mohave, din California, de care a rămas atașat până la moarte. După Primul Război Mondial (la care a participat ca locotenent al armatei americane) şi-a continuat activitatea în domeniul psihanalizei, punând bazele etnopsihiatriei. Sursa: https://renasterea.ro/banateni-de-frunce-dar-mai-putin-cunoscuti/ 10. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în calea Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 441687 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA TORONTALULUI - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” SERGIU CELIBIDACHE” tronson de stradă nouă, perpendicular pe în calea Torontalului. SERGIU CELIBIDACHE (n. 28 iunie 1912, în oraşul Roman din județul Neamț - d. 14 august 1996) - unul dintre cei mai renumiti dirijori şi compozitori ai lumii. 11. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire 2 tronsone de stradă nouă în calea Torontalului-Zona Aeroport Utilitar, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 445519 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat.

Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire a unor tronsoane de stradă noi în zona Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 438813 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. Adresa nr. SC2018-24511/19.10.2018 a doamnei VIORICA BALTEANU, prin care ne roagă să supunem votului "propunerea ca o stradă sau piață publică din Timișoara să primească numele strălucitei scriitoare și gânditoare Dora d'Istria, acesta fiind pseudonimul principesei Elena Ghica (1828, București-1888, Florența), eminentă scriitoare, publicistă, sportivă (a realizat un record mondial de alpinism, în iunie 1856, în Alpii Elvețieni), un model de patriotism (a premers Mișcarea Memorandistă). Ideal ar fi ca acest lucru să fie realizat, în Timişoara, urbea noastră fiind unul din cele numai trei orașe românești, în care cu regret a anunțat , în presă, plecarea la cele veșnice a celei mai ilustre personalități a secolului al XTX-lea. Astfel s-ar face dreptate unei admirabile înaintaşe, ale cărei merite deosebite încă nu sunt îndeajuns de onorate în patrie.” ZONA CALEA TORONTALULUI-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "GEORGE ARDELEAN” tronson de stradă nouă, în prelungirea str. George Ardelean ZONA CALEA TORONTALULUI -ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ANA ASLAN” tronson de stradă nouă perpendicular pe prelungirea str. George Ardelean. ZONA CALEA TORONTALULUI-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea ALEEA ”VIILOR” tronson de stradă nouă, în prelungirea al. Viilor. ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”DORA D'ISTRIA” tronson de stradă nouă perpendicular pe prelungirea al. Viilor şi paralel cu str. George Ardelean, din ax jumătatea de jos a tronsonului ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON S SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” MARTHA BIBESCU” tronson de stradă nouă, paralel cu str. George Ardelean. ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 6 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ELIZA LEONIDA ZAMFIRESCU” tronson de stradă nouă paralel cu str. George Ardelean ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 7 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”HARICLEA DARCLEE” tronson de stradă nouă paralel cu str. George Ardelean. ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 8 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”SMARANDA BRAESCU” tronson parțial de stradă nouă în zona calea Torontalului şi din ax partea dreaptă a tronsonului. ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 9 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”SOFIA IONESCU-OGREZEANU” tronson de stradă nouă în zona calea Torontalului ZONA CALEA TORONTAL-ZONA AEROPORT UTILITAR - TRONSON 10 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”SARMIZA BILCESCU” tronson de stradă nouă în zona calea Torontalului ANA ASLAN _(n.l ianuarie 1897, la Brăila — d. 20 mai 1988, la Bucureşti), medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director al Institutului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie (1958 — 1988). DORA D'ISTRIA, pe numele său real Elena Ghica (n. 3 februarie 1828 la Bucureşti - d. 17 noiembrie 1888, în Florența. E prima femeie româncă care a publicat o carte, “Pentru educația copiilor”. Prinţesa a avut o personalitate complexă, a fost scriitoare, pictoriță, feministă, vorbea mai multe limbi străine, cânta şi compunea muzică, un om de o inteligență remarcabilă şi este una dintre primele femei alpiniste. Cea mai mare pare a vieții şi-a petrecut-o în străinătate, dar nu a încetat niciodată să aparțină țării natale. Scriitoare ilustră, instruită, cu o vastă cultură generală şi cunoştinţe în multiple domenii ca:literatură, etnografie şi folclor, geografie, istorie, sociologie, artă şi altele, racordată la marile probleme ale timpului său, a colaborat cu prestigioasele publicații:Revue de deux Mondes, International Review, New York Tribune, Il Dritto, Observateur Belge, Gazette Rose, Courier şi multe altele. MARTHA BIBESCU (n. 28 ianuarie 1889, Bucureşti — d. 28 noiembrie 1973, Paris), scriitoare, om politic. In 1954 Academia Franceza îi oferă Marele Premiu de Literatură pentru întreaga operă, este membră a Academiei Regale de limba şi literatură franceză a Belgiei. În 1962 primeşte Legiunea de Onoare a Franței. Martha Bibescu a lăsat pagini memorabile despre retragerea trupelor germane din București. ELIZA LEONIDA ZAMFIRESCU (n. 10 noiembrie 1887, Galaţi — d. 25 noiembrie 1973, Bucureşti), prima femeie inginer din lume și inventatoare din România, şefă a laboratoarelor Institutului Geologic al României. HARICLEEA HARTULARI-DARCLEE (n. 10 iunie 1860, Brăila — d. 10 ianuarie 1938, Bucureşti), cântăreață de operă. A debutat la 14 decembrie 1888 cu rolul „Margaretei” din Faust, de Charles Gounod, pe scena Operei Mari din Paris. Presa a catalogat-o de-a lungul timpului

drept „privighetoarea Carpaților”, „privighetoarea adorată”, „măiastra pasăre de basm”, „vocea începutului de secol”, „cea mai mare cântăreață a zilelor noastre”, iar Enciclopedia dello Spettacolo „cea mai mare cântăreață a lumii timp de 25 de ani”. SMARANDA BRĂESCU (n. 21 mai 1897, Hănteşti, România — d. 2 februarie 1948, Cluj, România), prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană la paraşutism (1931) şi campioană mondială (în 1932, cu recordul de 7200 m la Sacramento, SUA). SOFIA IONESCU-OGREZEANU (n. 25 aprilie 1920, Fălticeni — d. 21 martie 2008, Bucureşti). Supranumită „doamna neurochirurgiei româneşti”, Sofia lonescu-Ogrezeanu a devenit prima femeie neurochirurg din lume după o operație făcută în al doilea război mondial, recunoscută ca premieră mondială de Congresul Mondial al Femeilor Neurochirurg din 2005. La 17 septembrie 2005, la Congresul Mondial de Neurochirurgie din Maroc (Marakesh) a fost atestat faptul că doamna doctor Sofia Ionescu este prima femeie neurochirurg din lume SARMIZA BILCESCU (n. pe 27 aprilie 1867 la Bucureşti - d. 26 august 1935). A fost prima femeie româncă avocat, prima femeie înscrisă şi admisă la Facultatea de Drept din Paris în anul 1884 şi prima femeie din Europa cu doctorat în drept, teza sa s-a intitulat De la condition legale de la mere ("Despre condiția legală a mamei"), 12. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonoanelor de străzi noi în zona Mehala, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 1 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "NICOLAE TONITZA” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "SABIN BĂLAȘA” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "CAMIL RESSU” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "ȘTEFAN CĂLĂRĂŞANU” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea ZONA MEHALA-OVIDIU BALEA - TRONSON 5 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”ȘTEFAN BERTALAN” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea NICOLAE TONITZA (n. 13 aprilie 1886, Bârlad - d. 26 februarie 1940, Bucuresti) pictor şi grafician SABIN BĂLAȘA (n. 17 iunie 1932, Dobriceni judetul interbelic Olt-d. 1 aprilie 2008, Bucuresti) a fost un pictor, autor si regizor de filme de pictura animata, dar si scriitor roman. Balasa a absolvit in 1955 Institutul de Arta Nicolae Grigorescu din Bucuresti. Obsesia declarata a vietii si a artei lui Sabin Balasa a fost sa initieze o mare renastere artistica si culturala. Alegerea sa a fost sa fie renascentist, intelegand ca Renasterea nu se consuma istoric intr-o perioada anume de reconsiderare a valorilor, ci insoteste, ca stare de spirit, demersul creatorului de cultura. Dincolo de valoarea intrinseca a picturii sale, apreciata in intreaga lume cu atribute acordate doar capodoperelor, opera ampla a lui Sabin Balasa, care cuprinde, deopotriva si creatia cinematografica (i s-au acordat prestigioase premii internationale pentru filmele de animatie), literara si publicistica, isi pune amprenta inconfundabila asupra epocii CAMIL RESSU(1880-1962) - pictor ȘTEFAN CĂLĂRĂȘANU (1947 - 2013) - sculptor, este autorul mai multor lucrări de artă monumentală, printre care „Clopotul libertății”, „Compoziție” (expuse în Timişoara), „Martir”, „Iisus Hristos” (Lugoj), „Monumentul deținuților politici” (Turnu-Severin), „Clopotul de piatră” (Reşiţa), „Cruce” (Cehia). De asemenea, sculptorul este creatorul trofeului Festivalului Dramaturgiei Româneşti de la Timişoara. Sursa: https://uapt.cjtimis.ro/membri/scalarasanu/scalarasanu.htm ȘTEFAN BERTALAN (1930-2014) este unul dintre artiştii plastici români cei mai originali ai secolului XX. A fondat grupurile experimentale “LL” (împreună cu Roman COTOȘMAN și Constantin FLONDOR) şi “Sigma” (împreună cu Doru TULCAN, Constantin FLONDOR, Lucian CODREANU, lon GAITA şi Elisei RUSU), grupuri influențate de constructivism şi cinetism Sursa: http://www.muzeuldeartatm.ro/en/stefan-bertalan-timisoara-si-avangarda-artelor-europene/ 13. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă în zona Mehala, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 42069 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. Adresa nr. SC2018-11173/11.05.2018 a Stareţei MIHAELA POPAN, prin care doreşte să dispunem "atribuirea denumirii unei stăzi din Timișoara având numele Înaltului Ierarh Nicolae Corneanu, având în vedere că a fost Mitropolit al Banatului din anul 1962 până în anul 2014”. SE AMÂNĂ Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de atribuire a denumirii "VALENCIA” unei străzi din zona Mehala, unde există și alte denumiri de orașe cu care Timișoara este înfrățită

ZONA MEHALA - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA VALENCIA” tronson de stradă nouă în zona Mehala VALECIA - oraş din Spania situat pe coasta de est 14. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în zona Torontalului-Metro 2, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 444999 Timişoara, C.F. nr. 433295 Timişoara, C.F. nr. 433300 Timişoara, C.F. nr. 433307 Timișoara, C.F. nr. 433172 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. Adresa nr. SC2018-15245/28.06.2018 a domnului MOCIULSCHIN ADRIAN LEONARD, prin care propune ca un obiectiv al domeniului public (piață, parc, stradă) să primească denumirea ”Leonard Mociulshi”, în memoria generalului Leonard Mociulshi ofițer în timpul Primului Război Mondial, ”fapt care ar putea fi circumscris activităților de omagiere a personalităților care au contribuit la făurirea României Mari”. Adresa nr. SC2018-10844/09.05.2018 a domnului Prof. Univ. Dr. Gheorghe F. Anghelescu, prin care doreşte "desemnarea unei artere de circulație cu numele Generalului Gheorghe Anghelescu”, "pentru că prin acest fapt să facem cinstire și să preţuim în mod cuvenit pe cei care au adus mari servicii, prin jertfa lor publică, societății românești”. ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”DIOGENE BIHOI”-parţial, tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume. ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2 - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ” SLT. IOAN GROSARU”-parțial, tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume. ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "GENERAL GHEORGHE ANGHELESCU” tronson de stradă nouă paralel cu str. SIt. Ioan-Lucian Leuştean, între str. Maria Dogaru şi str. Szeged. ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "GENERAL LEONARD MOCIULSCHI” tronson de stradă nouă perpendicular pe str. Corneliu Ursu ZONA CALEA TORONTAL-METRO 2- TRONSON 5 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”MARIUCA ZAHARIA” parțial, tronson de stradă nouă paralel cu str. Corneliu Ursu, din âx jumătatea dreaptă a tronsonului. GHEORGHE ANGHELESCU (n. 6 ianuarie 1839, Bucureşti - d. 3 aprilie 1915, Târgu Jiu, județul Gorj)a fost general, ministru de Război şi senator. GENERAL LEONARD MOCIULSCHI (n. 27 martie 1889, comuna Siminicea, județul Suceava - d. 15 aprilie 1979). Personalitate militară de excepție, strălucit comandant al Vânătorilor de munte, erou al Primului şi al celui de al Doilea Razboi Mondial MĂRIUCA ZAHARIA (1905 — 6 August 1917) „Vreau să fac şi eu ceva pentru ţara mea!”, , sunt cuvintele rostite de Măriuca, eroina de la Mărăşeşti în 1917. Pe numele său Maria Ion Zaharia, copila de numai 12 ani şi-a dat viața, în ziua de 6 august 1917, luptând, alături de soldații noştri, pentru apărarea României, arată pagina de comunicare a Armatei Române. 15. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronson de stradă nouă în zona Torontalului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 442519 Timişoara, , proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA TORONTAL - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "MARIN CONSTANTIN” tronson de stradă nouă între str. Aurel Pop și str. Aurel Contrea. ZONA CALEA TORONTAL - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”"AUREL CONTREA” tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu același nume. MARIN CONSTANTIN (n. 27 februarie 1925, la Urleta,județul Prahova - d. 1 ianuarie 2011, Bucureşti) este un muzician, compozitor şi dirijor deansamblu coral român, fondator, dirijor şi director pe viață alCorului de cameră Madrigal. El este şi un specialist renumit înmuzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi înmuzica tradițională românească. Activitatea sa a fost apreciată decritici muzicali din întreaga lume, fiind distins cu numeroasepremii şi distincţii româneşti și internaționale.

16. Adresele nr. UR2018-14772, 14773, 14775, 14776/05.09.2018 şi UR2018-15786, 15787, 15789, 15791, 15792, 15794, 15795 /21.09.2018 ale S.C. TIMRESIDENCE SUD S.R.L. și propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită să atribuim denumire străzii perpendiculare pe calea Urseni, cu nr. cad. 445618, proprietatea Municipiului Timişoara. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ION ŢUCULESCU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe calea Urseni. ION ŢUCULESCU (n. 19 mai 1910 - d. 27 iulie 1962) - a fost un pictor al tainelor si al invizibilului. El a pictat umbre, lumi invizibile, a privit spre fantastic si teluric. A pictat o serie de lucrari: „Covorul cerului”, „Campurile de rapita”, „Compozitie”, „Drama folclorica”, in care cromatica sa este extrem de bogata si de generoasa. 17. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă perpendiculară pe calea Urseni, la sud-vest de Calea Urseni, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 444163 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA URSENI SUD- TRONSON SE ATRIBUIE denumirea INTRAREA ”AUREL BAEŞU” - tronson de stradă nouă perpendicular pe calea Urseni. AUREL BĂEŞU (n.26 mai 1896, Fălticeni — d. 24 august 1928, Piatra Neamt), a fost un pictor român. 18. Adresa nr. UR2018-14740/05.09.2018 a doamnului FUIOAGĂ ALEXANDRU domiciliat pe str. Lorena nr. 2A ap. 7 și propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită să atribuim denumire străzii pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 441680 Timişoara, proprietatea municipiului Timişoara-domeniu public. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ȘTEFAN LUCHIAN” - tronson de stradă nouă, paralelă pe strada Iuliu Podlipny, ZONA CALEA URSENI SUD- TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GHEORGHE PETRAȘCU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Iuliu Podlipny. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „VICTOR BRAUNER” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Iuliu Podlipny. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „ALEXANDRU CIUCURENCU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Iuliu Podlipny. ȘTEFAN LUCHIAN (n. la 1 februarie 1868- d. 28 iunie 1916, la Bucureşti) -pictor GHEORGHE PETRAȘCU (n. | decembrie 1872 in Tecuci -d. d. 1 mai 1949, Bucureşti) - pictor VICTOR BRAUNER (15 iunie 1903, Piatra Neamț — 12 martie 1966, Paris) a fost un pictor şi poet suprarealist evreu, originar din România. ALEXANDRU CIUCURENCU (n.27 septembrie 1903 in comuna Ciucurova, judetul Tulcea - d. 27 decembrie 1977, la Bucuresti) - pictor 19. Adresele nr. UR2018-16455, 16457/03.10.2018 şi nr. UR2018-16600, 16599, 16598, 16597, 16595/05.10.2018 ale doamnei BOARIU ANDREEA ANDRADA şi propunerea Biroului Banca de Date Urbana, prin care ne solicită să atribuim denumire străzii perpendiculare pe str. Dafinului, cu nr. cad. 446660, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat.

ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „LAVANDEI” tronson de strada nouă perpendicular pe str. Dafinului. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”PETUNIEI” tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”TOPORAȘILOR” tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni. ZONA CALEA URSENI SUD - TRONSON 4 SE ATRIBUIE denumirea STRADA „NARCISELOR” tronson de strada nouă zona calea Urseni Sud. 20. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsoane de stradă nouă în calea Buziaşului Sud, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 445519 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA BUZIAŞULUI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”?GENȚIANA” tronson de stradă nouă, paralel cu str. Viorelelor, între str. Sânzienelor și str. Dafinului ZONA CALEA BUZIAȘULUI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”LACRAMIOARELOR” tronson de stradă nouă, paralel cu str. Dafinului şi str. Sânzienelor ZONA CALEA BUZIAŞULUI SUD - TRONSON 3 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”STANJENEILOR” tronson de stradă nouă, situat între str. Dafinului şi str. Sânzienelor 21. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă la Nord de calea Buziașului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 443379 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA BUZIAŞULUI NORD-PLOPI SUD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”VASILE VALUȘESCU” tronson de stradă nouă, paralel cu calea Buziaşului ZONA CALEA BUZIAŞULUI NORD-PLOPI SUD - TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "PETRE BEJAN” tronson de stradă nouă, zona calea Buziaşului VASILE VĂLUȘESCU, PETRE BEJAN membrii ai Gupului Gheorghe Ionescu de Teregova-rezistența armată anticomunistă 22. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă la Nord de calea Buziașului, pentru terenul pentru drum intravilan, înscris în C.F. nr. 443379 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu privat. ZONA CALEA BUZIAŞULUI NORD - TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”MIHAILICH GY0ZO (1877-1966) ” tronson de stradă nouă, în Calea Buziaşului zona str.Olarilor-str.Siemens. Mihailich Gy6z6 (1877-1966) Constructorul de maşini, profesor universitar, academician, se distinge cu Premiul Kossuth inginer in constructii, desfăşoară o intensă activitate de cercetare, dar şi didactică, astfel că devine membru al Academiei Ungare de Ştiinţă, iar în 1941 înființează Institutul pentru perfecționarea inginerilor. Podul Decebal din Timişoara, dar şi alte asemenea construcții din fier peste Tisa s-au numărat printre realizările sale în calitate de inginer proiectant.Sursa: https://renasterea.ro/banateni-de-frunce-dar-mai-putin-cunoscuti/ 23. Propunerea Biroului Banca de Date Urbana de schimbare a străzii Ghirlandei cu strada Grigore Constantin Moisil, iar strada Ghirlandei se atribuie unei strazi în ZONA CALEA BUZIAȘULUI SUD

SE SCHIMBĂ denumirea ÎN STRADA "GRIGORE CONSTANTIN MOISIL” - tronsonul de stradă cu denumirea "Ghirlandei”, care îşi schimbă denumirea. GRIGORE CONSTANTIN MOISIL (n. 10 ianuarie 1906, Tulcea — d. 21 mai 1973, Ottawa, Canada) a fost un savant român de renume mondial, matematician şi profesor la Facultatea de Matematică, Universitatea din Bucureşti şi este recunoscut ca şi deschizător de drumuri cu contribuții inovatoare în domeniul informaticii şi matematicii datorită invenției de circuite electronice tristabile Sursa: https://'www.edusoft.ro/grigore-constantin-moisil/ 24. În urma nenumăratelor cereri ale cetățenilor: ZONA CETATE SE SCHIMBA denumirea în BULEVARD "REGELE MIHAI I” - a tronsonelor: bulevardul Republicii din Piaţa Regina Maria până în Piaţa Victoriei, strada Sfantul Ioan din Piaţa Victoriei pana la str.Coriolan Brediceanu si str.Gheorghe Dima de la intersectia cu str.Coriolan Brediceanu până în Piața Mărăşti 25. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de atribuire a denumirilor: ZONA STADION-TRONSON 1 SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”? ŞTEFAN COVACI” tronson de stradă nouă, în zona Stadion incepe din fata stadionului Dan Paltinisanu trece prina fata SC BANU SPORT SRL si se termina in str.Aries langa Casa Tineretului. ZONA STADION-TRONSON 2 SE ATRIBUIE denumirea STRADA "COSTICĂ RĂDULESCU” tronson de stradă nouă, zona Stadion, incepe din strada Diaconu Coressi trece pe langa baza de sport a Universitatii Politehnica Timisoara si se termina la blocurile din strada Cerna ȘTEFAN KOVĂCS, cunoscut ca Piști Kovdcs, (n. 2 octombrie 1920, Timișoara - d. 12 mai 1995, Cluj) a fost un fotbalist şi antrenor român de fotbal. sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Stefan_Kov%C3%A les COSTICĂ RĂDULESCU a fost un antrenor român de fotbal, care a antrenat în Divizia A echipele Dinamo Bacău, CS Târgoviște, Oțelul Galați, Politehnica Timişoara şi Farul Constanţa. A murit în data de 8 iulie 2002 în vârstă de 68 de ani. sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/CosticC4%83_R%C4%83dulescu Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., a cărei componenţă a fost actualizată prin Dispoziţia Primarului nr. 35/16.01.2018 Secretar: Oana Racolța - consilier la Primăria Municipiului Timişoara =

Atasament: Anexa_la_P-V_din_06.02.2019.pdf

ROMÂNIA TUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE DENUMIRI LA STRAZI, PARCURI, PIETE, ETC Anexă la PROCESUL VERBAL DE ŞEDINŢĂ din data 06.02.2019 Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispoziția Primarului nr.2626/26.11.2008 şi actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/ 22.02.2013, nr.1518/ 01.10.2013 respectiv nr.35/16.01.2018, Întrunită în data de 01.03.2019 pentru modificarea puncului nr. 13 din Procesul verbal de sedința din data de 06.02.2019 întrucât s-a strecurat o eroare de identificare tronsonului de stradă: 13.Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de atribuire a denumirii VALENCIA” unei străzi din zona Mehala, unde există și alte denumiri de oraşe cu care Timișoara este înfrățită ZONA MEHALA - TRONSON SE ATRIBUIE denumirea STRADA ”VALENCIA” tronson de stradă nouă în zona Mehala VALECIA - oraş din Spania situat pe coasta de est Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispoziția Primarului nr.2626/26.11.2008 şi actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/ 22.02.2013, nr.1518/ 01.10.2013 respectiv nr.35/16.01.2018 ANULEAZĂ atribuirea străzii "VALENCIA? din Procesul verbal din data de 06.02.2019 deoarece strada propusă are denumirea de str. Lublin atribuită în baza H.C.L. 124/2017. Denumirea”VALENCIA” se va atribui ulterior unei alte străzi. Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, ( Preşedinte: Diaconu Dan - viceprimar al Municipiului Timişoara Membri: Farkas Imre - viceprimar al Municipiului Țimişoară Emilian Sorin Ciurariu - director executiv al Directiei Urbanism Barabas Lorenzo Flavius - consilier munici EZI Grigoroiu Grigore - consilier mutiicipal—" Ionescu Sorin Gabrie - consilier municipal Secretar: Oana Racolța - consilier la Primăria Municipiului Timişoara >, E Red./Dact. O.R.. Ex. 2