keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 67/01.03.2011 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 67/01.03.2011
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.127/01.02.2011 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţii comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.181/25.05.2010 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (d) şi alin. 6 lit. (a) , pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTEArt. 1: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice independente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 553 lei/persoană.

Art. 2: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice semidependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 616 lei/persoană.

Art. 3: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice dependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 678 lei/persoană.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 117/30.03.2010 - privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoar.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

SERVICIUL CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMISOARA

TIMIŞOARA, Str. I.Klein Nr.25-29 Nr. 107/26.01.2011

ANEXA

de calcul al costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, conform Legii nr.281/11.07.2006 (Art.24 şi 25) privind modificarea şi completarea Legii nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Nr.crt. Denumirea indicatorilor Cheltuieli efective la 31.12 2010 - lei -

1 Hrană

230 299

2 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie - încălzit, iluminat şi forţă motrică = 98525 lei - apă, canal, salubritate =61137 lei - poştă, telefon = 5314 lei - furnituri de birou = 2986 lei+1246 lei - materiale pentru curăţenie = 2775 lei +11916 lei - alte materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional = 9671 lei +13507 lei - alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare = 8423 lei + 2837 lei - materiale sanitare + dezinfectanti = 2414 lei + 719 lei + 1338 lei

222 808

3 Total 453 107 Costul mediu lunar de întreţinere calculat

453 107 lei : 12 luni : 76 persoane îngrijite = 497 lei/persoană Pentru persoanele dependente s-a cheltuit în plus o valoare de 16564

lei reprezentând scutecele pentru adulţi. Numărul mediu al persoanelor dependente a fost de 11.

16564 lei : 12 luni : 11 persoane = 125 lei/persoana dependentă Rezultand o valoare mai mare cu 125 lei faţă de persoanele

independente. SEF SERVICIU ECONOMIST RĂDUCAN ELENA IOLANDA GĂINĂ ANCA ELENA

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ PRIMAR CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU TIMIŞOARA NR. 127/01.02.2011

REFERAT Privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru

Persoane Vârstnice Timişoara Prin H.C.L.M.T nr. 117/30.03.2010 s-a stabilit costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cuantum de 553 lei/ persoană independentă, 600 lei/persoană semidependentă şi 650 lei/persoană dependentă. Conform art. 25 alin.1 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice se stabileşte anual de către consiliile locale. Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte, în baza prevederilor art. 25 alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 17/2000 , prin însumarea cheltuielilor de întreţinere, pentru hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament , materiale sanitare şi alte asemenea, fără cheltuieli de personal, de medicamente şi de capital. De asemenea se determină diferenţiat în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijită. Costul mediu lunar de întreţinere stă la baza calculării contribuţiei persoanelor vârstnice care au venituri sau susţinători legali, întrucât contribuţia nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere, iar sumele reprezentând contribuţia menţionată constituie venituri extrabugetare ale căminului. La nivelul căminului pentru Persoane Vârstnice s-a făcut analiza acestor cheltuieli în baza bilanţului pe anul bugetar 2010 şi, conform anexei, a reieşit un cost mediu lunar de întreţinere calculat pe persoană vârstnică îngrijită de 497 lei , mai mic decât cel stabilit în anul 2010. În cursul anului 2010, cheltuielile care au stat la baza stabilirii costului de întreţinere au fost mai mici din cauza prevederilor legislative care ne-au interzis achiziţionarea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe necesare dotării camerelor în care sunt îngrijite persoanele vârstnice. Conform art. 25 din legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice cu asigurarea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile furnizate în cadrul căminului. S-a ţinut cont de faptul că pentru persoanele dependente se consumă cu 125 lei/persoană mai mult decât pentru cele independente, cele semidependente încadrându-se ca valoare în media celor două categorii. Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art. 36 alin,2 lit. (d) şi alin.6 lit. (a) , pct. 2 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

PROPUNEM: 1. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice independente îngrijite în

Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 553 lei/persoană. ( la aceeaşi sumă ca în anul 2010). 2. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice semidependente îngrijite în

Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 616 lei/persoană 3. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice dependente îngrijite în Căminul

pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 678 lei/persoană VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV Adrian Orza Maria Stoianov Şef Serviciu Şef Serviciul Juridic, Elena Iolanda Răducan Mirela Lasuschevici Economist COD FP53-01,ver.1 Anca Elena Găină