keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 84/26.02.2013 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 84/26.02.2013
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 57/28.01.2013 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţii comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124/27.03.2012 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
Având în vedere art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 181/25.05.2010 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, ca serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, cu păstrarea sediului, codului fiscal, contului şi ştampilei proprii, şeful serviciului fiind ordonator terţiar de credite;
În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În conformitate cu prevederile cap. IV "masuri integrate de asistenta sociala", sectiunea a IV-a "asistenta sociala a persoanelor varstnice" , art. 102 din Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) , pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice independente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cuantum de 643 lei/persoană.

Art. 2: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice semidependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cuantum de 724 lei/persoană.

Art. 3: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice dependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cuantum de 805 lei/persoană.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124/27.03.2012.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

SERVICIUL CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMISOARA

TIMIŞOARA, Str. I.Klein Nr.25-29 Nr. 56\28.01.2013

ANEXA

de calcul al costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, conform Legii nr.281/11.07.2006 (Art.24 şi 25) privind modificarea şi completarea Legii nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Nr.crt. Denumirea indicatorilor Cheltuieli efective la 31.12 2012 - lei -

1 Hrană

318 091

2 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie - încălzit, iluminat şi forţă motrică = 30309+132808 lei - apă, canal, salubritate =77578 lei - poştă, telefon = 3766 lei - furnituri de birou = 868 lei+ 3286 lei - materiale pentru curăţenie = 414 lei + 15207 lei - alte materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional = 12731 lei+3174 lei - alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare = 15944 lei + 2065 lei - materiale sanitare + dezinfectanti = 77lei + 1374 lei

299 601

3 Total 617 692 Costul mediu lunar de întreţinere calculat

617 692 lei : 12 luni : 80 persoane îngrijite = 643 lei/persoană Pentru persoanele dependente s-a cheltuit în plus o valoare de 36 831

lei reprezentând scutecele pentru adulţi. Numărul mediu al persoanelor dependente a fost de 19.

36 831 lei : 12 luni : 19 persoane = 162 lei/persoana dependentă Rezultand o valoare mai mare cu 162 lei faţă de persoanele

independente. SEF SERVICIU ECONOMIST RĂDUCAN ELENA IOLANDA GĂINĂ ANCA ELENA

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ PRIMAR CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE NICOLAE ROBU TIMIŞOARA NR. 57\28.01.2013

REFERAT Privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru

Persoane Vârstnice Timişoara Prin H.C.L.M.T nr. 124/27.03.2012 s-a stabilit costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cuantum de 590 lei/ persoană independentă, 672 lei/persoană semidependentă şi 753 lei/persoană dependentă. Conform art. 25 alin.1 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice se stabileşte anual de către consiliile locale. Conform cap. IV „masuri integrate de asistenta sociala”, sectiunea a IV a „asistenta sociala a persoanelor varstnice „ , art. 102 din Legea nr. 292\2011 privind asistenta sociala. Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte, în baza prevederilor art. 25 alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 17/2000 , prin însumarea cheltuielilor de întreţinere, pentru hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament , materiale sanitare şi alte asemenea, fără cheltuieli de personal, de medicamente şi de capital. De asemenea se determină diferenţiat în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijită. Costul mediu lunar de întreţinere stă la baza calculării contribuţiei persoanelor vârstnice care au venituri sau susţinători legali, întrucât contribuţia nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere, iar sumele reprezentând contribuţia menţionată constituie venituri extrabugetare ale căminului. La nivelul căminului pentru Persoane Vârstnice s-a făcut analiza acestor cheltuieli în baza bilanţului pe anul bugetar 2012 şi, conform anexei, a reieşit un cost mediu lunar de întreţinere calculat pe persoană vârstnică îngrijită de 643 lei. Conform art. 25 din legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice cu asigurarea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile furnizate în cadrul căminului. S-a ţinut cont de faptul că pentru persoanele dependente se consumă cu 162 lei/persoană mai mult decât pentru cele independente, cele semidependente încadrându-se ca valoare în media celor două categorii. Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art. 36 alin,2 lit. (d) şi alin.6 lit. (a) , pct. 2 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

PROPUNEM: 1. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice independente îngrijite în

Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 643 lei/persoană. 2. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice semidependente îngrijite în

Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 724 lei/persoană. 3. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice dependente îngrijite în Căminul

pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 805 lei/persoană. VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV Dan Diaconu Maria Stoianov Şef Serviciu Şef Serviciul Juridic, Elena Iolanda Răducan Sorin Chira Economist COD FP53-01,ver.1 Anca Elena Găină